விவாத மேடை

இப் பகுதியில் வேதாகமத்தில் உங்களுக்கு விளங்கிக்கொள்ளமுடியாத பகுதிகள் ஏதும் இருப்பின் அவற்றைக் கேள்விகளாக கேட்கமுடியும். இதற்கு பதில்களை யாரும் எழுதலாம். ஆனால் பதில்கள் ஒவ்வொன்றும் வேதாகமத்தைச் சார்ந்ததாக அமையவேண்டும். முக்கியமாக எந்த வசனத்தில் விளக்கம் என்று சொல்லப்படவேண்டும். வேதத்திற்குப் புறம்பான பதில்கள் இப் பகுதியை விட்டு நீக்கப்படும்.
You do not have the required permissions to view or read topics within this forum.

Login  •  Register

 
This category has no forums.