ஆபிரகாம்

Mgpufhk;

(tho;f;if tuyhW)

nknrhg;nghj;jhkpah ehl;by; fy;NjaUila gl;lzj;jpy; CH vd;fpw ,lj;jpy; NjuhFtpDila kfdhf Mgpufhk; gpwe;jhH. (Mjp.11:26-28> mg;.7:2-3).

NjuhF jd; vOgjhtJ tajpy; Mgpuhikg; ngw;whd;. (Mjp.11:26)

Mgpufhkpd; rNfhjuH ehNfhH> Muhd; vd;gtHfs; (Mjp.11:26-27).

Mgpuhk; (Mgpufhk; rhuhia (rhuhs;) tpthfk; gz;zpdhd;. rhuhs; ghHitf;F kpf moFs;s ];jpuPahapUe;jhs; (Mjp.11:29> 12:11).

Mgpufhkpd; FLk;gj;jpdH tpf;fpuf NjtHfis Nrtpj;J te;jhHfs; (NahR.24:2-3).

xUehs; Mgpufhkpd; jfg;gd; NjuhF vd;gtd; jd; Fkhudhfpa MgpufhikAk; MuhDila FkhuDk; jd; NguDkhapUe;j Nyhj;ijAk; jd; kUkfs; rhuhiaAk; mioj;Jf;nfhz;L> CH vd;fpw fy;NjaUila Njrj;ijtpl;L fhdhd; Njrj;Jf;Fg; Nghfg; Gwg;gl;lhd; (Mjp.11:31).

mtHfs; Muhd; kl;Lk; (fhuhD}H) te;jNghJ mq;Nf ,Ue;Jtpl;lhHfs;. ,q;Nf itj;J Mgpufhkpd; jfg;gd; NjuhF jd; ,UE}w;W Ie;jhtJ tajpy; kuzkile;jhd; (Mjp.11:32).

Muhdpy; (fhuhD}upy;) itj;J Mgpufhk;> eP cd; Njrj;ijAk;> cd; ,dj;ijAk; > cd; jfg;gd; tPl;ilAk; tpl;L ehd; cdf;Ff; fhz;gpf;Fk; Njrj;Jf;Fg; Ngh vd;W fHj;jUila miog;igg; ngw;whd; (Mjp.12:1> vgp.11:8> mg;.7:2-4).

xU ngupa [hjpapd; gpjhthapUg;ghH vd;w fHj;jUila thf;Fj;jj;jk; MgpufhKf;Ff; fpilf;fpwJ (Mjp.12:2-3).

fHj;jH Mgpufhik mioj;jNghJ fHj;jH mtDf;F nfhLj;j VO MrPHthjq;fs;.

(Mjp.12:2-4)

(1) ehd; cd;idg; ngupa [hjpahf;FNtd;.

(2) ehd; cd;id MrPHtjpg;Ngd;.

(3) ehd; cd; Ngiug; ngUikg;gLj;JNtd;.

(4) eP MrPHthjkha; ,Ug;gha;.

(5) cd;id MrPHtjpf;fpwtHfis MrPHtjpg;Ngd;.

(6) cd;idr; rgpf;fpwtHfisr; rgpg;Ngd;.

(7) g+kpapYs;s tk;rq;fnsy;yhk; cdf;Fs; MrPHtjpf;fg;gLk;.

75tJ tajpy; Mgpufhk; jd; kidtp rhuhisAk; jd; rNfhjuDila kfd; Nyhj;ijAk; jhq;fs; rk;ghjpj;jpUe;j rk;gj;njy;yhtw;iwAk; MuhdpNy rtjupj;jpUe;j (rk;ghjpj;j) [dq;fisAk; $l;bf;nfhz;L MuhdpypUe;J Gwg;gLfpwhH (Mjp.12:4> 11:31).

mtHfs; fhdhd; Njrj;Jf;Fg; Gwg;gl;Lg;Ngha; fhdhd; Njrj;jpy; NrHe;jhHfs; (Mjp.12:5

mf;fhyj;jpy; fhdhdpaH mj;Njrj;jpy; FbapUe;jhHfs;. me;jj; Njrj;jpy; Mgpufhk; Rw;wpj; jpupe;J rPNfk; vd;Dk; ,lj;Jf;Fr; rkPgkhd NkhNu vd;w rkg+kpapy; te;J jq;fpdhd; (Mjp.12:6)

mq;Nf itj;J fHj;jH MgpufhKf;Fj; juprdkhfp> cd; re;jjpf;F ,e;j ];jyj;ijf; nfhLg;Ngd; vd;whH. mq;Nf fHj;jUf;F KjyhtJ gypgPlj;ijf; fl;bdhd; (Mjp.12:6-7).

gpd;G mt;tplk; tpl;Lg; ngaHe;J> ngj;NjYf;Fk; Mapf;Fk; eLtpy; ,Uf;Fk; kiyapy; jd; $lhuj;ijf; fl;b> fHj;jUila ehkj;ijj; njhOJnfhz;lhd; (Mjp.12:8).

mjd; gpd;G mt;tplj;ijtpl;L> njw;Nf Nehf;fp gpuahzk;gz;zpf;nfhz;bUe;jhd;. me;ehl;fspy; Njrj;jpNy nfhba gQ;rk; cz;lhdgbahy; Mgpufhk; vfpg;J Njrj;jpy; jq;Fk;gb Nghdhd; (Mjp.12:9-10)

,q;Nf itj;J rhuhs; Mgpufhkpd; rNfhjup vd;W epidj;J> mts; ghHNthdpd; muz;kidf;Ff; nfhz;L Nghfg;gl;lhs;. ghHNthdpd; gpuGf;fSk; vfpg;J [dq;fSk; rhuhspd; moiff; Fwpj;J Gfo;e;jhHfs; (Mjp.12:11-15).

rhuha; epkpj;jk; Mgpufhk; MLkhLfSk;> fOijfSk;> Ntiyf;fhuUk;> Ntiyf;fhupfSk;> Nfhspiff; fOijfSk;> xl;lfq;fSk; rk;ghjpj;jhd; (Mjp.12:16).

rhuhia mukidapy; nfhz;L Nghdjpdpkpj;jk; fHj;jH ghHNthidAk; mtd; tPl;lhiuAk; kfh thijahy; thjpj;jhH (Mjp.12:7)

ghHNthd; MgpufhikAk; mtd; kidtpiaAk; mtDf;F cz;lhd vy;yhtw;iwAk; vfpg;ijtpl;Lg; NghFk;gb mDg;gptpl;lhd; (Mjp.12:18-20).

Mgpufhk; vfpg;ijtpl;L> gpd; jd; kidtpiaAk; mtDf;F cz;lhd ahTk; Nyhj;Jk; njd;jpirapy; te;jhHfs; (Mjp.13:1)

kpUf [Ptd;fSk; nts;spAk; nghd;Dkhd M];jpfisAila rPkhdhfpa Mgpufhk; ngj;NjYf;Fk; Mapf;Fk; eLthf kiyapy; jhd; Kd;G $lhukbj;J gypgPlk; fl;bapUe;j ,lk; kl;Lk; te;J> ,q;Nf Mgpufhk; kWgbAk; fHj;jUila ehkj;ijj; njhOJnfhz;lhd;.

MgpufhNkhL te;j Nyhj;Jf;Fk; MLkhLfSk; $lhuq;fSk; ,Ue;jJ (Mjp.13:5)

,tHfSila (Mgpufhk; - Nyhj;J) M];jpapd; kpFjpapdhy; ,tHfs; xUkpj;J thrk;gz;zf; $lhkw;Nghapw;W (Mjp.13:6).

,UtUila ke;ij Nka;g;gUf;Fk; ngupa rz;ilfSk; thf;Fthjq;fSk; cz;lhapw;W (Mjp.13:7-8)

Nyhj;J Mgpufhik tpl;Lg; gpupe;J> NahHjhd; ejpg;gf;fKs;s nropg;ghd NrhNjhk;> nfhNkhuh gl;lzq;fisj; njupe;Jnfhz;L mq;Nf FbapUe;jhd; (Mjp.13:9-11).

Mgpufhk; fhdhd; Njrj;jpy; FbapUe;jhd;. Nyhj;J Mgpufhik tpl;Lg; gpupe;j gpd;G fHj;jH MgpufhKf;Fj; juprdkhfp mtdplk; ,e;j Njrj;ij cdf;Fk; cd; re;jjpf;Fk; nfhLg;Ngd;. eP Njrj;jpd; ePsKk; mfyKk; vk;kl;Nlh mk;kl;Lk; ele;J jpup. cdf;F mijj; jUNtd; vd;whH (Mjp.13:14-17).

gpd;G Mgpufhk; $lhuj;ijg; ngaHj;Jf;nfhz;L Ngha; vgpNuhdpy; $lhuk;Nghl;L> mq;Nf fHj;jUf;F %d;whtJ gypgPlj;ijf; fl;bdhd; (Mjp.13:18).

rpy fhyq;fSf;Fg;gpd; Aj;jj;jpy; rpiwahfg; gpbf;fg;gl;Lg;Nghd Nyhj;ijAk; mtdJ nghUl;fisAk; ];jpuPfisAk; Ntiyf;fhuiuAk; Mgpufhk; Aj;jk; nra;J kPl;fpwhH (Mjp.14:1-16).

MgpufhKf;Fj; jd; tPl;by; gpwe;j Aj;jj;Jf;Ff; ifgbe;jtHfshfpa 318 Ml;fs; ,Ue;jhHfs; (Mjp.14:14).

Mgpufhk; me;j ehd;F ,uh[hf;fisAk; Kwpabj;J Nyhj;ijAk; NrhNjhkpd; nghUl;fisAk; jpUg;gpf;nfhz;L tUk;NghJ NrhNjhkpd; ,uh[h rhNt gs;sj;jhf;F kl;Lk; mtDf;F vjpHnfhz;L Nghdhd; (Mjp.14:9>17).

cd;djkhd NjtDila MrhupadhfpaUe;j rhNykpd; ,uh[hthfpa nky;fpNrNjf;F [hjpfspd; ,uh[hf;fis n[apj;J tUk; MgpufhKf;F vjpHnfhz;L> mg;gKk; jpuhl;irurKk; nfhLj;J mtid MrPHtjpj;jhd; (Mjp.14:18-19).

nky;fpNrNjf;Ff;F Mgpufhk; vy;yhtw;wpYk; jrkghfk; nfhLj;jhd; (Mjp.14:20> vgp.7:14).

NrhNjhkpd; ,uh[hTf;Fk; MgpufhKf;Fk; ele;j rk;ghriz: Mgpufhk; NrhNjhkpd; nghUs;fspy; ahnjhd;iwAk; vLj;Jf;nfhs;stpy;iy (Mjp.14:21-24).

fHj;jH MgpufhNkhL juprdj;jpy; NgRfpwhH. eP gag;glhNj. ehd; cdf;Ff; NflfKk; kfh ngupa gyDkhapUf;fpNwd; vd;whH (Mjp.15:1).

Mgpufhk; jdf;Fg; gps;isg; ghf;fpak; Ntz;Lnkd;W fHj;juplk; Nfl;fpwhd; (Mjp.15:2-4).

Mgpufhikf; fHj;jH $lhuj;jpw;F ntspNa mioj;Jf;nfhz;L te;jhH. thdj;ij mz;zhe;J ghH. el;rj;jpuq;fis vz;zf;$Lkhdhy; vz;Z. cd; re;jjp ,t;tz;zkhapUf;Fk; vd;whH (Mjp.15:3-5).

Mgpufhk; fHj;jiu tpRthrpj;jhd;. mij mtH mtDf;F ePjpahf vz;zpdhH (Mjp.15:6> Nuh.4:3>22> fyh.3:6> ahf;.2:23).

vypNarH Mgpufhkpd; cz;ikAs;s tPl;L tprhuizf; fHj;jdhapUe;jhd; (Mjp.15:2 14:1-2).

Mgpufhk; %d;W taJ Ml;Lf;flhf;fisAk; fhl;Lg;GwhitAk; Gwhf;FQ;irAk; fHj;jUf;F Kd; mitfisj; Jz;bj;J itj;jhd;. gwitfs; me;j cly;fs;Nky; te;jpwq;fpdNghJ Mgpufhk; mitfisj; Juj;jpdhd; (Mjp.15:7-11).

MgpufhKf;F maHe;j epj;jpiu. jpfpYk; fhupUSk; mtid %bf;nfhz;lJ (Mjp.15:12).

Mgpufhkpd; re;jjp vfpg;jpy; 400 tU\k; guNjrpfshapUe;J mj;Njrj;jhiur; Nrtpg;ghHfnsd;Wk; mtHfSila cgj;jputj;jpw;Fg; gpd;G kpFe;j nghUs;fSlNd Gwg;gl;L tUthHfs; vd;Wk; fHj;jH mtdplk; Kd;dwptpj;jhH (Mjp.15:13-16).

me;ehspy; fHj;jH MgpufhNkhL cld;gbf;if gz;zpdJ: 10 [hjpfs; FbapUf;fpw me;j Njrj;ij cd; re;jjpf;F nfhLj;Njd; vd;whH (Mjp.15:17-21).

,t;tsT fhyKk; MgpufhKf;Fg; gps;isfs; gpwf;fhjgbapdhy; vfpg;J Njrj;jhshfpa MfhH vd;Dk; mbikg; ngz;iz kWkidahl;bahf rhuha; MgpufhKf;Ff; nfhLf;fpwhs;. Mgpufhk; %yk; MfhH fHg;gtjpahdhs;. ,J fhdhd; Njrj;jpy; mtHfs; FbapUe;j gj;jhtJ tU\khapUe;jJ (Mjp.16:1-4).

fHg;gtjpahd MfhH rhuhis mw;gkhf vz;zpdhs;. mjpdpkpj;jk; rhuhs; mtisf; fbdkha; elj;jpdgbahy;> mts; rhuhistpl;L tdhe;ju khHf;fkha; XLfpwhs;. fHj;jUila J}jdhtUila re;jpg;Gf;Fg; gpd; jpUk;gp te;J rhuhSf;F mlq;fpapUe;jhs; (Mjp.16:1-14).

MfhH ,];kNtiyg; ngw;whs;. MfhH MgpufhKf;F ,];kNtiyg; ngw;wNghJ> Mgpufhk; 86 tajhapUe;jhd; (Mjp.16:15-16).

MgpufhKf;F 99 tajhdNghJ kWgbAk; fHj;jH mtNdhL cld;gbf;if nra;fpwhH. Mgpuhk; vd;w ngaiu khw;wp Mgpufhk; vd miof;fpwhH (Mjp.17:1-6).

MgpufhNkhL fHj;jH nra;j tpUj;jNrjd cld;gbf;if (Mjp.17:11-12).

rhuha; vd;w ngaiu khw;wp rhuhs; vd;w ngaH nfhLf;fg;gl;lJ. mg;NghJ <rhf;F thf;Fj;jj;jk; nra;ag;gLfpwhd; (Mjp.17:15>22).

MgpufhKk; mtd; tPl;bYs;s Mz;kf;fs; ahtUk; xNu ehspy; tpUj;jNrjdk;gz;ZfpwhHfs;. Mgpufhk; tpUj;jNrjdk;gz;Zk;NghJ 99 taJ ,];kNtYf;F mg;nghOJ 13 taJ (Mjp.17:23-27).

Mgpufhk; %d;W GU\Uf;F tpUe;Jnra;jhd; (Mjp.18:1-8).

Mgpufhkpd; tpUe;J cgruiz:

(1) $lhuj;jpypUe;J mtHfSf;F vjpHnfhz;Nlhbdhd;.

(2) jiukl;Lk; Fdpe;jhd;.

(3) jd;id tpl;Lg; Nghff;$lhJ vd;W tUe;jpf; Nfl;lhd;.

(4) jz;zPupdhy; mtHfs; fhy;fisf; fOtpdhd;.

(5) %d;Wgb nky;ypa kh vLj;J mg;gk; Rl;lhd;.

(6) ey;y ,sk; fd;iwg; gpbj;J rikg;gpj;jhd;.

(7) tpUe;jpdUf;F ntz;nziaAk; ghYk; rikg;gpj;j fd;iwAk; nfhLj;jhd;.

MgpufhKf;F rhuhs; %yk; xU Fkhud; gpwg;ghd; vd;W fHj;jH nrhd;d thHj;ijia ,k;%yUk; epr;rag;gLj;JfpwhHfs; (Mjp.18:8-16).

NrhNjhk; NfhNkhuh gl;lzq;fSf;fhf Mgpufhk; fHj;juplj;jpy; gupe;J NgRfpwhd; (Mjp.18:17-33).

NrhNjhk; nfhNkhuh mf;fpdpf;fpiuahfpwJ. Nyhj;jpd; kidtp rkg+kpapy; gpd;dpl;Lg;ghHj;J cg;Gj;J}z; Mdhs;. Nyhj;Jk; Fkhuj;jpfSk; NrhthupNy Xb ,ul;rpf;fg;gl;lhHfs; (Mjp.19:15-30).

Mgpufhk; fhNjRf;Fk; R+Uf;Fk; eLtpYs;s NfuhupNy FbNawpj; jq;fpdhd; (Mjp.20:1).

Nfuhupd; ,uh[hthfpa mgpNkNyf;Fr; rhuhis miog;gpj;jy;. mq;Nf itj;J jd; kidtpahfpa rhuhis Mgpufhk; jd; rNfhjup vd;W mioj;jhd; (Mjp.20:6-7)

fHj;jH Mgpufhikf; Fwpj;J: mtd; xU jPHf;fjuprp vd;W mgpnkNyf;fplk; nrhd;dhH (Mjp.20:7).

mgpnkNyf;F MLkhLfisAk; Ntiyf;fhuHfisAk; Ntyif;fhupfisAk; Mapuk; nts;spf;fhirAk; MgpufhKf;Ff; nfhLj;jhd; (Mjp.20:14-16).

Mgpufhk; mgpnkNyf;Ff;fhf n[gpj;jhd;. Njtd; mtd; kidtpAk; Ntiyf;fhupfSk; gps;is ngWk;gb mEf;fpufk; gz;zpdhH (Mjp.20:17-18)

Mgpufhkpd; 100 tJ tajpy; <rhf;F gpwe;jhd; (Mjp.21:1-5)

Mgpufhk; <rhf;Ff;F mtd; gpwe;j 8k; ehspy; tpUj;jNrjdk;gz;zpdhd; (Mjp.21:4)

<rhf;F tsHe;J ghy; kwe;j ehspy; Mgpufhk; tpUe;Jgz;zpdhd; (Mjp.21:8).

fHj;jUila fl;lisapd;gb Mgpufhk; jd; mbikg;ngz; MfhiuAk; jd; Fkhud; ,];kNtiyAk; tPl;Lf;F ntspNa mDg;gptpl;lhd; (Mjp.21:9-21).

mgpnkNyf;Fila Ntiyf;fhuhH iftrg;gLj;jpf; nfhz;l Jutpdpkpj;jk; Mgpufhk; mgpnkNyf;iff; fbe;Jnfhz;lhd; (Mjp.21:25)

mgpnkNyf;Fk; MgpufhKk; Mizapl;L cld;gbf;if gz;zpdhHfs;. me;j ,lk; ngaHnrgh vd;dg;gl;lJ (Mjp.21:22-32).

Mgpufhk; ngaHnrghtpNy xU Njhg;ig cz;lhf;fp mq;Nf fHj;jUila ehkj;ijj; njhOJnfhz;lhd; (Mjp.21:34).

fHj;jH Mgpufhikr; Nrhjpj;jhH. fHj;jUila fl;lisg;gb jd; NerFkhud; <rhf;if Nkhupah kiyapy; gypahf xg;Gf;nfhLj;jhd;. Mdhy; fHj;jH gypgPlj;jpypUe;J mw;Gjkha; ,ul;rpj;jhH. mtDf;Fg; gjpyhf mq;Nf GjupNy rpf;fpf;nfhz;bUe;j XH ML gypaplg;gl;lJ. me;j ,lj;Jf;F Mgpufhk; NaNfhthaPNu vd;W Ngupl;lhd; (Mjp.22:1-18> vgp.11:17-19).

fHj;jUila fl;lisia epiwNtw;w Mgpufhk; mjpfhiyapy; vOe;jhd; (Mjp.22:3> 21:14).

eP NjtDf;Fg; gag;gLfpwtd; vd;W fHj;jH Mgpufhikf; Fwpj;J rhl;rpnfhLj;jhH. mjdhy; Mgpufhk; tpRthrpfSf;Fj; jfg;gd; vd;w ngaH ngw;whd; (Mjp.22:12> Nuh.4:16-22).

Mgpufhk; ,g;nghOJ ngaHnrghtpy; FbapUf;fpwhd;. fHj;jH jkJ thf;Fj;jj;jj;ij kWgbAk; MgpufhKf;F cWjpg;gLj;JfpwhH (Mjp.22:17-19).

rhuhspd; kuzk; taJ 127. Mgpufhk; kf;Ngyh Fifia Vj;jpd; Gj;jpuuplj;jpy; 400 Nrf;fy; epiw nts;spf;F thq;fp mjpNy jd; kidtp rhuhis mlf;fk;gz;zpdhd; (Mjp.23:1-20).

mjd; gpd;G NerFkhud; <rhf;Ff;F Vw;w xU kzthl;biaj; Njbf; fz;Lgpbj;J mioj;J tu Mgpufhk; vypNariu epakpf;fpwhd;. vypNarUk; Mgpufhk; ,e;jf; fhupakhf cld;gbf;if gz;zpdhHfs; (Mjp.24:1-67).

vypNarH kfh &gtjpahd nungf;fhisf; fz;L gpbj;J Maj;jg;gLj;jp mioj;J te;jhd;. <rhf;F nungf;fhis tpthfk;gz;ZfpwNghJ 40 tajhapUe;jhd; (Mjp.25:20).

Mgpufhk; Nfj;J}uhs; vd;w xU ];jpupiaAk; tpthfk;gz;zpapUe;jhd;. mts; mtDf;F rpk;uhd;> af;\hd;> Nkjhd;> kPjpahd;> ,];ghf;> R+thf; vd;w MW Fkhuiug; ngw;whs; (Mjp.25:1-4)

Mgpufhk; jdf;Fz;lhd ahitAk; <rhf;Ff;Ff; nfhLj;jhd; (Mjp.25:5).

Mgpufhk; kWkidahl;bfspd; gps;isfSf;Fj;jhd; capNuhbUe;jNghJ ed;nfhilfisf; nfhLj;J <rhf;if tpl;L> fpof;Nf Nghf fPo;j;Njrj;Jf;F mDg;gptpl;lhd; (Mjp.25:6).

Mgpufhk; jd; 175 tJ tajpy; kupj;jhd;. <rhf;Fk; ,];kNtYk; kf;Ngyh Fifapy; mtid mlf;fk;gz;zpdhHfs; (Mjp.25:7-9).

tpRthrj;jpdhNy Mgpufhk; thf;Fj;jj;jk;gz;zg;gl;l Njrj;jpy; guNjrpiag;Nghy rQ;rpupj;J me;j thf;Fj;jj;jpw;F cld; Rje;juuhfpa <rhf;NfhLk; ahf;NfhNghLk; $lhuq;fspy; FbapUe;jhd; (vgp.11:9-10).

Njtd;jhNk fl;b cz;lhf;fpd m];jpghuq;fSs;s efuj;Jf;F mtd; fhj;jpUe;jhd; (vgp.11:10).

Mgpufhk; vd;Dila ehisf; fhz MirahapUe;jhd;. fz;L fsp$He;jhd; vd;W ,NaRthdtH nrhd;dhH (Nah.8:56-58).

Mgpufhk; tpRthrj;jpy; gytPdkhapUf;ftpy;iy. NjtDila thf;Fj;jj;jj;ijf; Fwpj;J mtd; mtpRthrpaha;r; re;Njfg;glhky;> Njtd; thf;Fj;jj;jk;gz;zpdij epiwNtw;w ty;ytuhapUf;fpwhnud;W KO epr;rakha; ek;gp Njtid kfpikg;gLj;jp> tpRthrj;jpy; ty;ytdhdhd; (Nuh.4:19-25).

Mgpufhk; NjtDila rpNefpjdhapUe;jhd; (ahf;.2:23> 2.ehsh.20:7> Vrh.41:8).

Mgpufhk; kupj;jgpd; gujPRf;Fr; nrd;whd;. mjw;F Mgpufhkpd; kb vd;W ngaH. IRtupathdpd; thrw;gbapy; gUf;fs; epiwe;jtdha; grpAilatdha; jupj;jpudha; tho;e;J te;j yhrU kupj;jgpd; Mgpufhkpd; kbapy; NjtJ}jHfshy; nfhz;LNgha; tplg;gl;lhd; (Y}f;.16:22-23).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book