வசனத்தினால் ஆராய்ச்சி

 Ntj thf;fpaq;fis ehk; ntWkNd Muha;e;J ghHj;Jtpl;L> Ntj thf;fpaq;fs; ek;ik Muha;e;J ghHf;f tplhtpl;lhy; ngUikAk; tQ;rfKk;jhd; tpisthFk;. Ntjj;jpd; xt;nthU Gj;jfj;jpypUe;Jk; xd;nwd> ,q;F 66 jw;gupNrhjidf; Nfs;tpfs; njhFf;fg;gl;Ls;sd. Mk; vd;w gjpy; ghtj;ijf; Fwpf;Fk;. ,NaR fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhYk; MtpahdtuhYk; Kw;wpYk; fOtg;gLNthk;.
 
 Mjpahfkk; 6:3 ,r;irahd tpUg;gq;fSf;F ,zq;fptpLfpNwdh ?
 ahj;jpuhfkk; 10:3 Njtd; jpUk;gj; jpUk;g vr;rupj;Jk; vd; ,Ujaj;ijf; fbdg;gLj;JfpNwdh?
 Nytpauhfkk; 6:12-13 vdJ jdp kw;Wk; FLk;g n[gg; gypgPlj;jpd; mf;fpdp mtpe;J nfhz;bUf;fpwjh?
 vz;zhfkk; 12:1-9 Njt CopaH vtiuahtJ Gwq;$wpapUf;fpNwdh ?
 cghfkk; 4:8> 30:11-16 Ntjj;ijj; jpahdpg;gjpy; XOq;fPdkhapUf;fpNwdh ?
 NahRth 7:24-25 rigapNyh If;fpaj;jpNyh VjhtJ ,ila+W cz;lhf;fpapUf;fpNwdh ?
 epahahjpgjpfs; 16:4>19-20 gupRj;jkw;w njhlHGfis mWj;njwpaj; jaq;FfpNwdh ?
 &j; 1:14-17 vdJ cld;gbf;if my;yJ mHg;gzpg;gpy; gpd;jpUk;gpapUf;fpNwdh ?
 1.rhKNty; 2:29> 3:13 vdJ gps;isfisf; fz;bg;Gld; tsHf;fj; jtWfpNwdh ?
 2.rhKNty; 11:2-4>27 ,d;ndhUtUila kidtp my;yJ fztid ,r;rpf;fpNwdh ?
 1.,uh[hf;fs; 21:25 vdJ kidtp my;yJ fztidg; gpupag;gLj;jNtz;Lnkd;W Vjhtnjhd;wpy; Mz;ltiuj; Jf;fg;gLj;JfpNwdh ?
 2.,uh[hf;fs; 5:26 mopAk; Mj;Jkhf;fSf;Fg; gjpyhf gzj;jpw;Fg; gpd; nry;YfpNwdh ?
 1.ehshfkk; 21:1-8 fHj;jUila ty;yikf;Fg; gjpyhf kdpj gyj;jpy; rhHe;jpUf;fpNwdh ?
 2.ehshfkk; 6:18 NjtDf;fhf VNjhnthd;iwr; rhjpj;Jtpl;ljhy; ngUikabj;Jf; nfhs;SfpNwdh ?
 v];wh 10:1 VOg;GjYf;fhf n[gpf;Fk;NghJ vdJ nrhe;j kde;jpUk;Gjiyf; Fwpj;J mf;fiwaw;wpUf;fpNwdh ?
 neNfkpah 4:14> 6:9>11 gaKWj;jy;fs;> vjpHg;Gfspdhy; vspjpy; NrhHe;J NghfpNwdh ?
 v];jH 4:13-16 ehl;bw;Fr; Nrit nra;tjw;F vdJ Raeyf; fz;Nzhl;lk; jilahapUf;fpwjh ?
 NahG 1:20-22> 2:9-10 vdJ ghLfspYk; ,og;GfspYk; Njtidj; Jjpf;fj; jtWfpNwdh ?
 rq;fPjk; 122:1 Muhjidapy; cw;rhfk; ,oe;jpUf;fpNwdh ?
 ePjpnkhopfs; 11:13 ,ufrpaq;fis ntspg;gLj;jp kf;fisg; ghohf;FfpNwdh ?
 gpurq;fp 4:9-12 gupRj;jthd;fspd; If;fpaj;ij myl;rpak; gz;ZfpNwdh ? 
  cd;djg;ghl;L 2:7> 3:5> 8:4 vdJ tho;f;ifj; Jizapd; ghYzHTj; Njitfisj; jpUg;jp nra;aj; jtWfpNwdh ?
  Vrhah 53:1>4-5 Jzpe;J ghtk; nra;J rpYitia mtkjpf;fpNwdh ?
  vNukpah 32:27 Njt ty;yikia kl;Lg;gLj;JfpNwdh ?
  Gyk;gy; 3:39-41 kde;jpUk;Gtjw;Fg; gjpyhf vdJ ghtq;fSf;fhd jz;lidiaf; Fwpj;J KiwapLfpNwdh ?
  vNrf;fpNay; 12:21-25 jhkjpf;fpwJ vd;gjhy; Njt thf;Ffisr; re;Njfpf;fpNwdh ?
  jhdpNay; 6:3-5 ehd; Ntiynra;Akplj;jpy; cz;ikAk; NeHikAkpd;wp ,Uf;fpNwdh ?
  Xrpah 7:8-9 gpupj;njLf;fg;gl;l tho;f;if ,y;yhjpUf;fpNwdh ?
  NahNty; 1:12-16 cgthr n[gj;ij mrl;il nra;fpNwdh ?
  MNkh]; 6:1>3-6 mtjpg;gLk; rNfhju rNfhjupfisf; Fwpj;Jf; ftiyapd;wpr; RfNghfkha; tho;fpNwdh ?
  Xgjpah 3:4 vd;dplj;jpy; ngUikAz;lh ?
  Nahdh 1:1-3> 4:2 NjtDf;Ff; fPo;g;gbaj; jtwpajw;Fr; rhf;Fg; Nghf;Ffs; nrhy;YfpNwdh ?
  kPfh 7:5-7 NjtDf;Ff; nfhLf;fNtz;ba ,lj;ijf; FLk;gj;jpw;Nfh ez;gHfSf;Nfh nfhLf;fpNwdh ?
  eh$k; 1:15 Mj;Jkhjhaj;jpYk; ew;nra;jpg;gzpapYk; VNdhjhNdhntd;W ,Uf;fpNwdh ?
 Mg$f; 1:15-16 vdJ NtiyiaAk; tpahghuj;ijAk;jhd; njhOJnfhs;SfpNwdh ?
 nrg;gdpah 3:1-2 jpUj;jq;fis Vw;Wf;nfhs;s kWf;fpNwdh ?
 Mfha; 1:2-5 NjtDila Copaj;ij epiwNtw;wf; fhye;jho;j;JfpNwdh ?
 rfupah 13:6 vdJ ez;gHfisf; fhl;bf; nfhLj;jpUf;fpNwdh ? Vkhw;wpapUf;fpNwdh ?
 ky;fpah 1:7-8> 12-14 kPe;jitfisj;jhd; fHj;jUf;F nfhLf;fpNwdh ?
 kj;NjA 5:23-24 ahNuhlhtJ xg;Guthf Ntz;baijj; js;spg;NghLfpNwdh ?
  khw;F 6:17-19  vdJ ghtj;ijr; Rl;bf;fhl;ba ahH kPJk; NfhgkhapUf;fpNwdh ?
  Y}f;fh 5:15-16  NtiyNah> CopaNkh mjpfnkd;W n[gj;ijf; Fiwj;jpUf;fpNwdh ?
  Nahthd; 12:6  gzf;fhupaq;fspy; cz;ikapy;yhjpUf;fpNwdh ?
  mg;.6:1-4  vdJ gpujhd miog;gpypUe;J rw;W tpyfpapUf;fpNwdh ?
  NuhkH 13:1-7  muir Vkhw;wp> mjw;Ff; fPo;g;gbahkypUf;fpNwdh ?
  1.nfhupe;jpaH 3:1-7  ve;jg; gpurq;fpahiuAk; fjhehafdhf tzq;FfpNwdh ?
  2.nfhupe;jpaH 12:1>6-7  vdJ tuq;fisAk;> rhjidfisAk; Fwpj;J Nkd;ik ghuhl;LfpNwdh ?
  fyhj;jpaH 6:1  tpOe;JNghdtHfsplk; fLikahapUf;fpNwdh ?
  vNgrpaH 5:4  nfl;l Nfypr; rpupg;Gf;fspy; <LgLfpNwdh ?
  gpypg;gpaH 2:3  gpwiutpl vd;idNkyhff; fUJfpNwdh ?
 nfhNyhNraH 3:20 vdJ ngw;NwhUf;Ff; fPo;g;gbahjpUf;fpNwdh ?
 1.njrNyhdpf;NfaH 5:19-20 Mtpahdtupd; tuq;fis myl;rpak; gz;ZfpNwdh ?
  2.njrNyhdpf;NfaH 3:11  gpwH fhupaq;fspy; Njitapd;wpj; jiyapLfpNwdh ?
  1.jPNkhj;NjA 3:4-5  Ntiy Copak; vd;W FLk;gj;ijg; NghJkhd msT ftdpf;fj; jtWfpNwdh?
  2.jPNkhj;NjA 3:3  mul;ilabf;fpNwdh> Nfhs; nrhy;YfpNwdh ?
 jPj;J 3:10-11 vd;dplk; gpupT kdg;ghd;ik cz;lh ?
 gpNyNkhd; 15-18 gpwiuj; jpUk;gf; fl;bnaOg;Gtjpy; <LghL nfhs;sj; jaq;FfpNwdh ?
 vgpnuaH 11:8 tpRthrj;jpy; Jzpe;J nray;glj; jaq;FfpNwdh ?
 ahf;NfhG 5:1-3 vspatiu tplg; gzf;fhuiu mjpfk; kjpf;fpNwdh ?
 1.NgJU 3:5-7 vdJ fztDf;Ff; fPo;g;gbahky; ,Uf;fpNwdh ? vdJ kidtpia kjpahjpUf;fpNwdh ?
 2.NgJU 1:5-9 fpwp];jtg; gz;Gfspy; tsUtijf; Fwpj;J ftiyaPdkhf ,Uf;fpNwdh ?
 1.Nahthd; 3:15 ve;jr; rNfhjud;> rNfhjupiaahtJ ntWf;fpNwdh ?
 2.Nahthd; 10-11 JHcgNjrj;ijg; gpurq;fpf;Fk; Copaiu jhq;FfpNwdh ?
 3.Nahthd; 9-10 Kjd;ikia tpUk;GfpNwdh ?
  a+jh 11 jiytHfSf;F vjpuhf Kul;lhl;lk; gz;ZfpNwdh
 ntsp 22:10>20 Neuj;ij tPzbf;fpNwdh ?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book