Song 234 - Ejamananae

ghly; 234: v[khdNd v[khdNd……

 

v[khdNd vd; ,NaR uh[Nd (1)

vz;znky;yhk; Vf;fnky;yhk;

ck; rpj;jk; nra;tJjhNd - vd; (2)

v[khdNd v[khdNd

vd; ,NaR uh[Nd

 

ckf;fhfj;jhd; tho;fpNwd;

ck;ikj;jhd; Nerpf;fpNwd; (2)

gypahfp vid kPl;BNu (1)

guNyhfk; jpwe;jPiua;ah (1)

(v[khdNd……)

 

capH thOk; ehl;fnsy;yhk;

Xb Xb cioj;jpLNtd; - ehd; (2)

mioj;jPNu ck; Nritf;F - vd;id (1)

mij ehd; kwg;NgNdh (1)

(v[khdNd……)

 

mg;gh ck; re;jpjpapy;jhd;

mfkfpo;e;J fsp$UNtd; (2)

vg;NghJ ck;ikf; fhz;Ngd; - ehd; (1)

Vq;Fja;ah vd; ,jak; (1)

(v[khdNd……)

 

vd; Njr vy;iynaq;Fk;

mg;gh ePH Ms Ntz;Lk; (2)

tWik vy;yhk; khwZk; - Njrj;jpd; (1)

td;Kiw vy;yhk; XopaZk; (1)

(v[khdNd……)

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book