டேவிட் பிரெய்னார்ட்

kp\dwp tPudhf khwpa ngytPd ,isQd; Nltpl; gpnua;dhHl;

david brainerd

(1718 - 1747)

Nltpl; th! tdj;jpw;Fs; nrd;W ehk; tpisahb kfpo;r;rpailayhk; vd;W ez;gHfs; mioj;jjw;F> rpWtd; Nltpl; mtHfNshL NghfKbahjtdha; kuj;jpd;fPo; cl;fhHe;jpUe;jhd;. mtd; ngytPd ruPuk; cilatd;. tPur;nray;fis mtdhy; vLj;Jr; nra;aKbahJ. Nltpl;bd; ez;gHfs; GJmDgtq;fisAk;> rhjidfisAk; Njbj; jpupAk;NghJ> mtdhy; mtHfNshL nry;y Kbahjtdha; mtHfisNa ghHj;Jf; nfhz;bUe;jhd;. Vd; mj;jid ,isj;j clk;G? vg;NghJk; kuj;Jz;bd; kPJ cl;fhHe;J kw;w ez;gHfspd; tpisahl;Lfs;> jPur; nray;fs; ,itfisj;jhd; ghHj;Jf;nfhz;L ,Uf;fNtz;LNkh? flTspd; Nkyhd rpj;jj;ij rpWtd; Nltpl; mg;NghJ mwpahjpUe;jhd;.

rpWtd; Nltpl;

Nltpl; gpnua;dhHl; 1718k; Mz;L Vg;uy; khjk; 20k; Njjp mnkupf;f If;fpa ehLfspy; gpwe;jtd;. kpfTk; ,isj;j nkypthd rpWtdhff; fhzg;gl;lhd;. mtd; kw;wg; igad;fisg;Nghy Xb Mb tpisahl tpisahl KbahJ. mtdpy; fhzg;gl;l kpf mikjyhd Rghtj;jpw;F ,JNt fhuzkhf ,Uf;fyhk;. Muk;g tajpNyNa jd; Mj;j kPl;igg; gw;wpf; ftiyg;gl;ltd;. kupf;fg; gae;jtd;. Mdhy; kfpo;r;rpahapUf;fTk; kupj;j gpd; guNyhfk; nry;yTk; thQ;rpj;j XH ,isQd;. vdpDk; kdk; jpUk;Gjy; vd;dntd;W mtDf;Fj; njupahJ. mtDila 9k; tajpy; jfg;gd; kupj;Jg;NghdhH. 14 tajpy; jd; jhia ,oe;jhd;. rpWtajpNyNa mehijahf tplg;gl;l gpnua;dhH;l; kdk; NrhHe;J Mtpf;Fupa tho;f;ifapd; Nehf;fk; mw;wtdha; fhzg;gl;lhd;.

GJ tho;tiljy;

gpnua;dhHl; thypg tajpy; jd;id jPa ez;gHfsplkpUe;J fhj;Jf;nfhz;lhd;. mjpf Neuk; nIgj;jpy; jupj;jpUe;jhd;. Ntjk; thrpj;J jpahdpg;gjpy; mjpf Neuk; nrytopj;jhd;. xt;nthU QhapW khiyapYk;> kw;w thypgNuhL NrHe;J> Ntj Muha;r;rpapy; <Lgl;lhd;. Mokhd Mtpf;Fupa tho;f;if elj;j Kaw;rpj;jhd;. QhapW khiyapy;> md;W Nfl;l Njtnra;jpia kWgbAk; epidtpy; nfhz;Lte;J Mokha; kdjpy; gjpa itg;ghd;. ,t;tpjk; nra;tjdhy;> jd;dpy; RaePjpia epiyehl;bdhNdad;wp fpwp];Jitj; jd; nrhe;j ,ul;rfuhf mwpe;jpUf;ftpy;iy. jd; kdjpy; nka; rkhjhdj;ijAk; ngw;wpUf;ftpy;iy.

xU ehs; NjtNfhghf;fpid jd;Nky; ,Ug;gjhf czHe;jhH. kdepk;kjpia ,oe;Jtpl;lhH. md;wpypUe;J mDjpdkk; kjNfhl;ghLfis ntF Ihf;fpuijahf mDrupf;f Muk;gpj;Jtpl;lhH. MdhYk; Fw;w czHT mtiu kpfTk; thl;baJ. jd;id iftplg;gl;ltdhf vz;zpdhH. jd; ew;fpupiafspy; rhHe;jpUg;gjpypUe;J mtiu tpLtpj;Jf;nfhs;s Kbatpy;iy. fpwp];JitNa KOtJk; rhHe;J ek;Gtjpy; mtUila RaePjp jilaha; ,Ue;jJ. Kbtpy; J}aMtpahdtH KOikaha; fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;s cjtpnra;jhH. vt;tpj epge;jidAkpd;wp fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;lhH. 21k; tajpy; Gjpa tho;f;ifapy; gpuNtrpj;jhH. kWgpwg;gpd; mDgtj;ijg; ngw;whH.

fy;Y}upg; gbg;G

Vy; fy;Y}upapy; NrHe;J gbf;f gpnua;dhHl; jpl;lkpl;lhH. kWgpwg;gile;j ,uz;lhtJ khjj;jpy; fy;Y}upg; gbg;ig Muk;gpj;jhH. gy Nrhjidfs; kj;jpapy;> J}a tho;f;if elj;j KbahJ vd;W gae;jhH. fHj;jUila thHj;ijia jpahdpj;J nIgj;jpdhYk; mtH mjpfkha; MrPHtjpf;fg;gl;lhH. flTNshL If;fpag;gl mjpf Neuj;ijr; nrytopj;jhH. fpwp];Jitr; Nrtpg;gjpy; mjpf ehl;lk; nfhz;lhH. gbg;gpy; ey;y ftdk; nrYj;jpajhy; mtH rpwg;G khzthdhfj; NjHe;njLf;fg;gl;lhH. ruPu ngytpdj;jhy; Neha;tha;g;gl;L mNefKiw fy;tp fw;gjpy; jil Vw;gl;lJ. xU rkak; fbd gbg;gpdhy; mjpf Neha;tha;g;gl;L> tPl;bw;Fr; nrd;W xa;ntLf;f mDg;gg;gl;lhH. fhrNehapdhy:; gPbf;fg;gl;L ,uj;jk; ff;fpajhy; ngytPdk; Vw;gl;lJ. tpahjpg;gLf;ifapy; fpwp];JNthL mjpf Neuk; nIgpf;f tha;g;gpUe;jJ. flTNshL nfhs;Sk; xU kzp Neu cwtpdhy; tUk; Nguhde;jk; cyf ,d;gq;fisnay;yhk;tpl kpf rpwe;jJ. vt;tsTf;fjpfkha; fpwp];JNthL cs;s ekJ If;fpaj;jpd; ,ufrpaj;ij ehk; fw;Wf;nfhs;fNtz;bajha; ,Uf;fpwJ. vy;yh R+o;epiyfspYk; ntw;wpAs;s fpwp];jt tho;f;if mjdhy; rhj;jpakhfpwJ.

NjtCopaj;jpw;F miog;G

fy;Y}upg; gbg;gpy; %d;whtJ Mz;by; ,Uf;Fk;NghJ> fy;Y}upia tpl;L ntspNaw vjpHghuhj Jau R+o;epiy Vw;gl;lJ. mtuJ tho;f;ifapy; ,J xU ngupa Vkhw;wNk. kw;w rf khztHfs; fy;Y}upg; gbg;ig Kbj;J gl;lq;fisg; ngWk;NghJ mtH jk; ehs; Fwpg;gpy; ,t;thW vOjpajhtJ: ,e;ehspy; ehDk; fy;Y}upapy; gl;lq;fisg; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. Mdhy; flTNs mij vdf;Fj; ju kWj;Jtpl;lhH. mNj Neuj;jpy; fpwp];Jit mwpahj kf;fisg;gw;wpa xU kdghuj;ijAk;> ftiyiaAk; fHj;jH nfhLj;jhH vd;gNj. me;jfhuj;jpy; ,Uf;Fk; kf;fisf; Fwpj;J Fwpg;ghf ftiynfhz;lhH. rptg;G ,e;jpaH my;yJ mnkupf;f ,e;jpaHfs; vd miof;fg;gl;l Mjp ,d; kf;fsplj;jpy; jpUg;gzp nra;a kprdwpfs; ,y;iy. mtHfs; fpwp];Jit xUNghJk; mwpe;jpuhjtHfs;. gyKiw jd; ePz;l nIgq;fspy; ,k;kf;fspd; ,ul;rpg;Gf;fhfg; Nghuhb> fpwp];Jtpd; top elj;JjYf;fhff; fhj;jpUe;J ew;nra;jpia vLj;Jr; nry;y Maj;jkhapUe;jhh;.

mnkupf;f ,e;jpaHfsplk; ck;ik kprdwpahf mDg;g tpUk;GfpNwhk;. ck;Kila cjtpia ngupJk; tuNtw;fpNwhk; vd;W epA+NahHf; NghjfH xUtuhy; gpnua;dhHLf;F fbjk; mDg;gg;gl;lJ. clNd kprdwpahfr; nry;y tpUk;gpa gpnua;dhHl; KO ngyj;NjhL fhzg;gltpy;iy. mnkupf;f ,e;jpaHfsplk; kprdwpahfr; nry;YfpwtHfs; mlHe;j fhLfisAk; kpf Mgj;jhd fhl;lhWfisAk; ePNuhilfisAk; fle;J nry;yNtzLk;. ,tH vg;gb ,j;jid Mgj;Jf;fisAk; fle;J nry;thH? flTs; mtiu kprdwpahf mdg;Gthnud;why; mtUf;Fj; Njitahd ngyidAk; ty;yikiaAk; mtH nfhLg;ghH vd;W mtUila ez;gHfs; $wpdhHfs;. mnkupf;f ,e;jpaHfSf;F kprdwpahfr; Nrit nra;a gpnua;dhHl; jd; kdij jplg;gLj;jp jPHkhdpj;Jtpl;lhH.

mnkupf;f ,e;jpaHfs; kj;jpapy; jpUg;gzp

Nltpl; gpnua;dhHl; jd;Dila 24k; gpwe;j ehsd;W ehs; Fwpg;gpy; vd; tho;ehis fpwp];Jtpd; kfpikf;fhf jj;jk; nra;J nrytopf;fg;gl xg;gilf;fpNwd; vd;W Fwpg;gpl;Ls;shH. mLj;j Mz;L mlHe;j fhLfs; kj;jpapy; jdpahf thoe;J> ehfuPfkw;w ,e;jpa kf;fSf;Ff; fpwp];Jit mwptpf;f nrd;Wtpl;lhH. Gj;jfq;fs; $Ljyhf ,Ue;j cilfs; Mfpatw;iw tpw;Wtpl;lhH. ntsp cyfpdpd;W jd;id gpupj;Jf;nfhz;L> kfpo;r;rp juf;$ba me;j xNu ,lj;ij ehbr; nrd;whH. fhLfs;> kiyr;rupTfs; gs;sj;jhf;Ffs; Mfpa ,lq;fspy; tho;e;Jnfhz;bUe;j ,e;jpaHfspd; ,Ug;gplj;jpw;F te;J NrHe;jhH. ehs; Fwpg;gpy; jdf;F Vw;gl;l jPur; nray;fisAk; mg+Ht epfo;r;rpfisAk; Fwpj;Jitf;f Muk;gpj;jhH. ,jpypUe;Jjhd; mtUila td tho;f;ifiag; gw;wpa cz;ikfis mwpe;J nfhs;fpNwhk;.

Mgj;JfSk; fbd tho;f;if KiwAk;

gpnua;dhHl; mtHfs; mNefKiw FspUf;Fk; grpf; nfhLikf;Fk; cl;gl;lhH. tho;f;if trjpfs; xd;iwAk; mtH ngw;wpUf;ftpy;iy. NrhHT> RftPdk;> fbd tho;f;ifKiw ,tw;iwj; jhq;fpf;nfhz;ltuha; jpUg;gzpapy; Kd;Ndwpr; nrd;whH. nfhl;Lk; ngUkioapy; XH ,uT KOtJk; gpuahzk; nra;Jk; xU FbirNah> $lhuNkh> kiwtplNkh mtUf;Fj; njd;gltpy;iy. kpf Mgj;jhd ghijfspy; ele;Jk; > Fjpiuapd;kPJk; gpuahzk; nra;thH. vg;NghJNk mtUf;Fg; gpuahzq;fs; kpFe;j mgj;Jf;fs; epiwe;jjhfNt ,Ue;jd. xUtUk; nrd;wila Kbahj rpy ,d kf;fsplk; nry;Ytjw;fhf kiyfisAk;> nrq;Fj;jhd ghiwfisAk; ,uT Neuq;fspy; flf;fNtz;bajhapUe;jJ. Mgj;Jf;fs; epiwe;j rJg;G epyg;gpuNjrq;fisAk; fle;J nrd;whH. xUehs; fLikahd ,Uspy; jd; nkhopg;ngaHg;ghsUld; xU kiyg; gpuNjrj;ijf; fle;J nry;y Kaw;rpj;jhH. kiyfSf;F fPNo kpf Mokhd kiy mUtpfSk;> MWfSk; gha;e;Jnfhz;bUe;jd. Fjpiufs; jLkhwp jtWkhdhy; gy E}W mbfs; fPNo tpo VJthFk;. Mokhd MWfspy; tpOe;jhYk; jg;g KbahJ. md;W ,utpy; Fjpiuapd;Nky; gpnua;dhHl; gpuahzk;nra;Jnfhz;bUf;Fk;NghJ ghiwfspd; ,Lf;fpy; Fjpiuapd; fhy; rpf;fpf;nfhz;lJ. typ jhq;fKbahky; Fjpiu Jbf;fNt gpnua;dhHl; J}f;fpnawpag;gl;L jiuapy; tpOe;jhH. nja;thjPdkhf fPNo Guz;L XLk; Mw;wpy; tpohky; jg;gpdhH. fl;Lf;flq;fhky; Guz;L XLk; ePH Xilfisf; flf;Fk;NghJ nIgpj;Jf; nfhz;Nl Njt xj;jhiriag; ngw;W ele;Jnry;thH.

 gyKiw mtUf;Nfw;w Mfhuk; fpilf;fhJ. gj;J Kjy; 15 iky;fs; gpuahzg;gl;L xU nuhl;bia thq;f Ntz;bajpUf;Fk;. mg;gb thq;fg;gl;l nuhl;bAk; rhg;gpLKd; Gspg;ghfp G+rzk; g+j;JtpLk;. rpy rkaq;fspy; me;j nuhl;bAk; fpilf;fhky; Ngha;tpLk;. gyiffs;Nky; gug;gp Nghlg;gl;l itf;Nfhy; Gw;fs;kPJ gLj;J cwq;FthH. mjpfj; jdpikapy; ,Ue;jNghJ mtUila nkhopg;ngaHg;ghsUld; khj;jpuk; ciuahl KbAk;. kdg; ghuq;fisg; gfpHe;Jnfhs;Sk; fpwp];jt rNfhjuHfs; mtUf;fpy;iy. mtNuhL nIgpf;fTk; ahUkpy;iy. vdf;Nfh vt;tpj MWjYkpy;iy. vd; midj;J MWjy; NjWjy;fSk; flTsplk; kl;LNk cs;sJ vd;W ehs; Fwpg;gpy; vOjp itj;jpUe;jhH.

rptg;G ,e;jpaHfs;

gpnua;dhHl; jhd; Copak; nra;aj; njupe;Jnfhz;l ,e;jpaHfs; mehfupfkhd Mjpthrpfs;;. %lek;gpf;ifahy; fl;lg;gl;bUe;jhHfs;. gwitfs;> kpUfq;fs;> kuq;fs; > gUt fhyq;fs; Mfpatw;iw tzq;fp te;jdH. mtHfSila tzf;fKiw tpNehjkhdJ. Mjpthrpfs; g+rhupfs;> gpnua;dhHl;bd; kPJ NfhgKw;wdH. mtH rhfTk; Neha;tha;glTk; %lek;gpf;if nray;fshy; Kad;wdH. fl;Lg;gLj;j Kbahj eldq;fs;> kpNyr;rj;jdkhd $r;ry;fs; Nghl;L mtiu tPo;j;j vz;zpdH. mtNuh vt;tpj jPq;Fk; Neuplhky; ijupakha; epd;W> fpwp];JNt mjpfhuKilatH vd;W rhl;rp gfHe;jhH. xU ehs; xU G+rhup Njhy; cil cLj;jp fpspQ;ry;fshYk;> ,iyfshYk; myq;fupj;Jf;nfhz;L mtuplk; te;jhd;. vd;Dila ,d kf;fisr; re;jpj;J mtHfs; g+HtPf kjj;ijNa gpd;gw;wNtz;Lk; vd;W Nghjpg;Ngd; vd;whd;. Nltpl; mtDf;F fpwp];Jitg; gpurq;fpj;jhH. me;j Kjpa g+rhup kpff; ftdkha; Nfl;lhd;. cs;sj;jpy; czHj;jg;gl;ltdha; ,dp guNyhfg; gpjhit khj;jpuk; Nrtpg;Ngd; vd;W jPHkhdpj;jhd;.

rptg;gpe;jpa kf;fsplk; gutr eldk epfo;r;rp xd;W cz;L. mJNt mtHfl;F mjpf cw;rhfj;ijj; jUk; NghH eldkhFk;. ntl;l ntspapy; ngUe;jPia tsHj;J mijr; Rw;wpYk; eldkhLk; epfo;r;rpahFk;. ,sk; NghH tPuHfSk;> tNahjpg g+rhupfSk;> jPiar; Rw;wp Rw;wp tUthHfs;. Rthiy cau vOk;Gk;NghJ> Fjpj;J eldk; GupthHfs;. Ngupiur;rYk; $r;rYk; ,Uf;Fk;. XH ,uT KOtJk; eldkhb fspg;gH. gyKiw Nltpl;l ,e;eld fhl;rpia kiwe;jpUe;jthNu ghHj;Jf;nfhz;bUg;ghH. mLj;jehs; mtHfSf;F RtpNrrj;ij mwptpg;ghH.

fz;zPNuhL nra;j NritAk; jpUg;gzpAk;

vz;zw;w ,ilA+Wfs; Vw;gl;Lk;> gpnua;dhHl; vg;gbahtJ mnkupf;f ,e;jpaHfs; ,ul;rpf;fg;glNtz;Lnkd;W thQ;rpj;jhH. kpFe;j fupridNahL jdpahNt fhLfSf;Fs; nrd;W gy kzpNeuk; ,k; kf;fspd; ,ul;rpg;Gf;fhf nIgpg;ghH. mOifNahL kdg;ghuj;Jld; kd;whLthH. mNefKiw cgthrpj;J nIgpg;gJKz;L. rpy rkaq;fspy; mtUf;Nfw;gLk; gyj;j vjpHg;Gf;ifsj; jhq;fKbahjtuha; kdr;NrhHT miltJKz;L. xU rkak; jd; ehs; Fwpg;gpy; vdf;F ve;j xU fhupaKk; Kf;fpak; tha;e;jjhfj; njuptjpy;iy. vd;Dila ,ja J}a;ikAk; Nga; mbikj;jdj;jpy; thOk; kf;fSila khw;wKNk mjpf Kf;fpak; tha;e;jjhff; fUJfpNwd; vd;Wk; kw;nwhU Kiw vt;tplj;jpy; vt;tpjk; tho;e;Njd; vd;gijg;gw;wp vdf;F mf;fiwapy;iy> vd;ndd;d cgj;jputq;fisf; fle;JNghNdd; vd;gijg;gw;wpAk; vdf;Ff; ftiyapy;iy. mdhy; fpwp];JTf;nfd;W Mj;Jkhf;fis Mjhag;gLj;jpNdd; vd;gNj gpujhdk;. ,JNt vd; tho;f;ifapd; Fwpf;NfhSk; Nehf;fKkhFk; vd;W Fwpg;gpl;Ls;shH.

kpFe;j ruPu RftPdj;jpYk; ghL Jd;gq;fs; kj;jpapYk; mtUila jpUg;gzp njhlHe;jJ. xU rkak; ntl;l ntspapy; jq;fp cwq;fpajhy; mjpf RftPdk; mile;jhH. fha;r;rYk; ruPu NtjidAk; kpFjpahdjpdhy;> ,uj;jk; mtH thapdpd;W ntspg;gl;lJ. mNefkhf kzuj;ij neUq;fptpl;lhH. MdhYk; xU thuj;jpw;Fg; gpd; Nltpl;bd; cly;epiy Njwp jd; gzpiaj; njhluKbe;jJ. xt;nthU ehspYk; gpurq;fk; nra;J Kbj;jTld; mjpf fisg;Gld; fhzg;gLthH. fha;r;ry; mjpfkhFk;. vJTk; nra;a ,ayhjtuha;g; gLj;JtpLthH. mjpfkhf ,uj;jk; ff;f NeupLk; ,g;gbNa mtH tho;f;ifapd; ngyd; rpwpJ rpwpjhf Fd;wpg;Ngha; ,e;jpaHfis mtH Nerpj;jjpdhy; mtHfSila ,ul;rpg;Gf;nfd;W jd;idNa gypahf thHj;Jtpl;lhH.

mtUf;F kw;w gy ew;Fzq;fs; gzpnra;a fpilj;jd. ,g;gbg; ghLfs; epiwe;j tho;f;ifia Nkw;nfhs;s Ntz;Lkh? nrhe;j efUf;F mUfhikapNy trjpAs;s ngupa rigapd; Nghjfuhfg; gzpahw;w miog;Gg; ngw;whH. trjpAs;s rigfis tpUk;gpr; nrd;wpUf;fyhk;. cgj;jputq;fs; epiwe;j rptg;gpe;jpaHfs; Nritf;F jd;id mHg;gzpf;fhjpUe;jpUe;jhy; cyfk; Nltpl;ilg; gw;wp Nfs;tpg;gl;bUf;fNt KbahJ.

gyd;fs;

fz;tPNuhNl tpijf;fpwtHfs; nfk;gPuj;NjhNl mWg;ghHfs; (rq;.126:5) vd;w flTspd; thf;Fg;gb mNef ehl;fs; ,uTk; gfYk; gpuahrg;gl;L cioj;j mtUila gzp gyd;ju Muk;gpj;jJ. cgthr nIgq;fSk;> fz;zPuPd; Ntz;Ljy;fSk; fdpnfhLf;f Muk;gpj;jd. gupRj;j MtpahdtH ty;yikaha; fpupia nra;a Muk;gpj;J> mtHNky; ,wq;fpdhH. gpnua;dhHl; gpurq;fpj;j vy;yh ,lq;fspYk; cs;s rptg;G ,e;jpaiuAk; MtpahdtH Ml;nfhz;lhH. gupRj;j Mtpahdtupd; kfh ty;yikahd nray;fs; 1745k; Mz;L ,e;jpaHfs; kj;jpapy; eilngw;wd. jPa ght tho;f;ifapy; tho;e;J RtpNrrj;ij vjpHj;j midtUk; ght czHr;rp ngw;W kdk; khwp fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;ldH. INuhg;gpa nts;is ,dj;jtHfSk; ,t;tw;Gj Copaj;ijf; fhz te;jhHfs;. gpnua;dhHl; rptg;G ,e;jpaUf;F vd;djhd; $WfpwhH vd;W ghHf;f te;j INuhg;gpaUk; kde;jpUk;gp fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;ldH. xUehs; rptg;G ,e;jpa ,sk;ngz; xUts; mw;Gj kdkhw;wk; eilngWfpw epfo;r;rpia mwpa mtyha; gpnua;dhHl; ,Ue;j ,lj;ij Njb te;jhs;. gpnua;dhHl; mtSf;F jhd; gpurq;fpj;J te;j fpwp];JNt cz;ikahd xNu nja;tk; vd;Wk;> kde;jpUk;Gjy; ek;ik J}atho;Tf;F topelj;Jk; vd;Wk; $wpdhH. mtNsh Nfypahf rpuj;J mtiug; gupahrk; gz;zpdhs;. vd;whYk; mtH elj;jpd $l;lj;jpy; gq;Fnfhz;lhs;. kpff; ftdkha; ew;nra;jpiaf; Nfl;fNt ght czHr;rp ngw;W mo Muk;gpj;jhs;. mtshy; cl;fhuNth epw;fNth Kbatpy;iy. mj;jidf;fjpfkha; ght czHT mts; epiyikia vLj;Jf;fhl;baJ. Kbtpy; fpwp];Jitj; jd; nrhe;j ,ul;rfUk; Mz;ltUkhf Vw;Wf;nfhz;lhs;. fHj;jUila fpUig ,uf;fq;fSf;fhf mOJ Gyk;GtJk; rptg;G ,e;jpa kf;fs; rj;jkpl;L mOJ ght czHT miltJk; gpnua;dhHl; elj;jpa vy;yh $l;lq;fspYk; eilngw;w fhl;rpahf mike;jJ. kiyf; fhLfspy; tho;e;J te;j vy;yh rptg;gpe;jpa ,d kf;fSk; Vuhskha; te;J gpnua;dhHl; mtUila gpurq;fj;ijf; ftdkha; Nfl;ldH. flTSila Gj;jfj;ijAila nts;isg; gpurq;fpahH vd;W mtH vy;yhuhYk; mwpag;gl;lhH. rpWtHfs; te;J mtH $Wtijf; Nfl;ldH.

kpff; FWfpa tho;f;if

Nltpl; gpnua;dhHl; 29 taJ epuk;gpatuhdhH. ,Uz;l FspH fhLfspy; jpUg;gzp nra;a jd;id mHg;gzpj;jNghJ jhd; mjpf ehs; capHthoKbahJ vd;gJ mtUf;F ed;whfj; njupAk;. ew;nra;jpiaf; Nfs;tpg;glhj rptg;gpe;jpaUf;Fr; RtpNrrj;ij mwptpg;gJ jd; flik. ruPu Rfj;ijtpl gpujhdkhdJ vd;Wk; fUjpdhH. ,t;tpjk; jd; Rfj;ijg; nghUl;gLj;jhJ ciog;gpy; <Lgl;ljpdhy; vd;WNk Rfg;gLj;j Kbahj fhrNehapd; gpbapy; rpf;fpdhH. rpWJ rpwpjhf mtUila IPt ,uj;jk; nfhl;lg;gl;lJ. kug;gLf;ifapy; gLj;jpUf;Fk;NghJ jhq;fKbahj ruPuNtjidiaAk; Jauj;ijAk; rfpj;jhH. filrp Neuj;jpYk; jd; rNfhjudplk; rptg;G ,e;jpaupd; Mtpf;Fupa tho;f;if Nkk;ghl;ilf; Fwpj;Nj ciuahbf;nfhz;bUe;jhH. rptg;gpe;jpaiu mt;tstha; Nerpj;J md;G $He;jhH. tug;NghFk; fpwp];J ,NaRitg; gw;wpa rpe;ijAk; epidTk; vg;NghJk; mtH kdjpy; epiyj;J epd;wJ. kpf nky;ypa Fuypy; epr;rakhfNt fpwp];J tug;NghfpwhH. jhkjk; nra;ahH. ehDk; NjtJ}jNuhL NrHe;J vd; Njtid kfpikg;gLj;JNtd; vd;W NgrpdhH. mt;thW mtH Ngrpf;nfhz;bUf;Fk;NghNj 1747k; Mz;L mf;NlhgH 9k; ehs; 29k; tajpy; Nltpl; gpnua;dhHl; jhd; Nrtpj;J te;j Mz;ltiuj; juprpf;fTk; kfpikg;gLj;jTk; NjtJ}jNuhL NrHe;J Jjpj;J MHg;gupf;fTk; fpwp];Jtpd; r%fj;ij mile;jhH.

kpff; FWfpa tho;Nt MdhYk; mJ KOtJk; Mz;ltUf;nfd;W mHg;gzpf;fg;gl;l tho;T. me;j tho;f;if vj;jid ehs; IPtpj;jpUe;jNjh mj;jid ehl;fSk; g+uz cgNahfKk; MrPHthjKkhfj; jj;jk; nra;ag;gl;lJ. mtH kupj;j gpd;Dk; mtUila tho;f;if tuyhW ehs;Fwpg;gpd; thapyhf mwpag;gl;L czug;gl;ld. ,tiug; gpd;gw;wp tpy;ypak; Nfup> nfd;wp khHl;bd; Mfpa jiyrpwe;j kprdwpfs; may;ehLfspy; mUl;gzpahsHfshfj; jq;fis xg;Gf; nfhLj;jdH. kprdwpg; gzpf;nfd ePAk; cd;idj; jj;jk; nra;thah?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book