தேவனை அறியும் அறிவு

flTis xUtDk; xUf;fhYk; fz;ljpy;iy. mtH xUtuhYk; fhzf;$lhjtH vd;W jpUkiw nrhd;dNghjpYk; flTis kdpjH mwpaf;$Lk;. mwpe;J nfhs;sNtz;baNj mtDila jiyahaf; fld; vd;W nrhy;YfpwJ. flTis mwptJ vd;gJ xd;W. mtiug;gw;wp mwpe;jpUg;gJ vd;gJ ntnwhd;W. cjhuzkhf ek; ehl;Lg; gpujkiug; gw;wp ehd; nra;jpfspd; %yk; mwpe;jpUf;fyhk;. Neuhfg; ghHj;JkpUf;fyhk;. mdhy; mJ mtiu mwpe;jjhfhJ. mtUila el;GwT nfhz;L mstshtp ,Uf;Fk;NghJkl;Lk;> vdf;F mtiuj; njupAk; vd;W xUtd; nrhy;yf;$Lk;. mt;tz;zkhfNt gyH ,iwtidg; gw;wp E}y;fspNyh> tptpypaj;jpNyh gbj;Jg; gy tp\aq;fis mwpe;jpUf;fyhk;. cge;epahrq;fs;$l nra;ayhk;. ,Ue;jhYk; mtiu mwpahjpUf;fyhk;.

rhKNty; vd;Dk; gps;isahz;lhd; rPNyhthk; vd;w ,lj;jpy; Myag;gzp nra;Jnfhz;L Vyp vd;w Mrhupadpd; ghJfhg;gpy; ,Ue;J te;jhd;. ,Ue;jhYk; Njtd; mtidg; ngaH nrhy;yp mioj;jNghJ mtd; mtiu mwpahjtdha; Vyp jd;idf; $g;gpl;lhH vd;W vz;zpf;nfhz;lhd;. rhKNty; ,d;Dk; fHj;jiu mwpahjpUe;jhd; (1.rhK.3:7) vd;W trdk; $WfpwJ. ehKk;$l Ntjj;ijf; ifapNye;jp Mya topghLfspy; fye;Jnfhz;L> fhzpf;iffisg; gilj;J> Jjpg;ghly;fs; ghb gytpj gzpfisr; nra;Jk;> ,d;Dk; ,isQd; rhKNtiyg;Nghy fHj;jiu mwpahjpUe;jtHfshapUe;Jtplyhk; vd;gJ ekf;F XH vr;rupg;G. epf;NfNjK vd;gtd; Myag; gpuKfHfspy; xUtd;. ,];uNtyUf;Fs; xU Nghjfd;. ,NaRtpdplk; XH ,uT te;J ciuahbdhd;. ,NaR xUtd; kWgpwg;gilaNtz;Lk; vd;W nrhd;dij mtd; mwpe;Jnfhs;sKbatpy;iy. Mz;ltH mtid Nehf;fp> eP ,];uNtypy; NghjfdhapUe;Jk; ,itfis mwpatpy;iyah? vd;W Nfl;lhH (Nah.3:10). mtUld; Neubahfj; njhlHGnfhz;L mtuplk; Ngrf;$batuhfTk;> mtH NgRtij mwpe;Jnfhs;sf;$batuhfTk; mtUld; gOFtNj mtiu mwpe;jpUg;gjd; mwpFwp.

,q;F XH vr;rupf;if. kdpjd; mstpdhYk;> Kaw;rpfshYk;> Njtid mwpe;J nfhs;sf;$lhjtd;. NjtNd jk;ik mtDf;F ntspg;gLj;Jtjhy; kl;LNk Njtid mwpe;Jnfhs;sKbAk;. Vnddpy; Njtd; KjYk; KbTkw;wtH. ehNkh fhyg;gpwtpfs;> mopTf;FupatHfs;. mtH gupRj;jH> ehk; ghtpfs;. mtH vy;iyaw;w QhdKilatH> ehk; mwptpypfs;. mtUf;Fk; ekf;Fk; ,ilNa cs;s gpsg;G msf;fKbah mfyKs;sJ. mg;gbahdhy; mtH jk;ik ntspg;gLj;jpAs;shuh? ,f;Nfs;tpf;F vgpnua epUg Mf;fpNahd; ,t;thW gjpyspf;fpwhH. Kw;fhyq;fspy; gyg;gy tiffspy; jPHf;fjuprpfs; %ykha; jpUTsk; gw;wpd Njtd; ,e;j filrp ehl;fspy; Fkhud; (,NaR fpwp];J) %ykha; ekf;Fj; jpUTsk; gw;wpdhH (vgp.1:12). ,ijnahl;b Nahthd;> gpjhtpd; kbapypUf;fpw xNu Ngwhd FkhuNd (,NaR) mtiu ntspg;gLj;jpdhH (Nah.1:8) vd;whH.

fHj;jUk; jkJ rP\Hfis Nehf;fp> vd;id mwpe;jPHfshdhy; vd; gpjhitAk; mwpe;jpUg;gPHfs;> vd;idf; fz;ltd; gpjhitf; fz;lhd; vd;whH (Nah.14:7>9). Mf ,e;jf; fpwp];jt Afj;jpy;> xd;whd nka;jNjtidAk; mtH mDg;gpd ,NaR fpwp];JitAk; mwptNj epj;jpa [Ptd; (Nah.17:3). FkhuDk;> Fkhud; vtDf;F mtiu ntspg;gLj;jr; rpj;jkhapUf;fpwhNuh mtDk; jtpu NtnwhUtDk; gpjhit mwpahd;> vd;W ,NaR nrhy;ypapUg;gij kj;NjA 11:27y; fhz;fpNwhk;. Njtid mwpe;Jnfhs;s xNu top ,NaR fpwp];J khj;jpuNk. ehNd rj;jpa top vd;W mtH ,ak;gpdhH. mtiug; Gupe;J nfhs;tNj Njtid mwptjhFk;. flTisf; fz;Lnfhs;s gytopfs; cz;L vd;W gyNgH $Wtnjy;yhk; ntWk; Ngr;R.

,NaRitg; Gupe;Jnfhs;s tptpypa E}iy> rpwg;ghf mjpy; mlq;fpAs;s ew;nra;jp my;yJ RtpNr\q;fisg; gbf;fNtz;Lk;. rj;jpa Ntjj;ij mrl;ilgz;ZNthH Njtid mwpe;Jnfhs;Stjw;F vLf;Fk; Kaw;rpfnsy;yhk; Njhy;tpapNyNa KbAk;. mit NkYk; NkYk; kf;fisf; Fog;gj;jpw;Fs;shf;Ffpd;wd. Ntjthf;fpaq;fis Muha;e;J ghUq;fs;. mitfspy; cq;fSf;F epj;jpa [Ptd; cz;L. vd;idf; Fwpj;Jr; rhl;rpapLfpwitfSk; mitfNs vd;W ekjhz;ltH nrhd;dhH (Nah.5:39). rpd;d rhKNtYld; md;W Ngr Kad;w mNj Njtd; ek;nkht;nthUtUlDk; Neubahfj; njhlHGnfhs;s tpUk;GfpwhH. xUNtis mtid ,utpy; $g;gpl;lJNghy ek;ikf; $g;gpl;bUf;fkhl;lhH. Mdhy; NtW gy trdq;fspy; ek;NkhL ,ilg;gLthH. Ntjtrdj;jpd;%ykha;> my;yJ xU CopaH mspf;Fk; nra;jpapd; %ykha;> xU Gj;jfk; my;yJ xU ghly;%ykha;> mtH rj;jk; njhdpf;fyhk;. ekJ cs;sq;fs; mtH njhdpf;F ,irtha; mikj;jhy; ehk; mijf; Nfl;fKbAk;.

xUtd; kde;jpUk;gp ,NaR fpwp];Jtpy; jd; ek;gpf;ifia itj;J> mtiuj; jd;> ,ul;rfUk; Mz;ltUkhf Vw;Fk;NghJ> NjtDf;Fupaitfis mwpAk;gb NjtdplkpUe;J Gwg;gLfpw Mtpia mtH mtDf;F mspf;fpwhH (1.nfhup.2:12). Ra Qhdj;jpNy xUtDk; Njtid mwpaKbahJ (1.nfhup.1:21). kde;jpUk;gp rpWgps;isiag;Nghy> rpYitapy; miwag;gl;l fpwp];Jit tpRthrpg;gtHfSf;F mtH NjtngyDk; NjtQhdKkha; ,Uf;fpwhH (1.nfhup.1:23). ehk; rj;jpaKs;stiu mwpe;Jnfhs;tjw;F NjtFkhud; te;J ekf;Fg; Gj;jpaij; je;jpUf;fpwhH (1.Nah.5:20).

gioa Vw;ghl;Lf;fhy gf;jHfs; xt;nthUtUk; Njtid mwpe;jpUe;jhHfs;. NjtNd mtHfSf;Fj; jk;ik ntspg;gLj;jpapUe;jhH. NahG vd; kPl;gH capNuhbUf;fpwhH vd;wwpNtd; (NahG 19:25) vd;whH. gpw rkaj;jpdUf;Fs;Sk; Njtidf;Fwpj;J mwpag;gLtJ gilg;Gf;fs; thapyhfTk;> jq;fspYs;s kdrhl;rpapd; thapyhfTk; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;fpwJ. ,e;j mwptpdpkpj;jk; mtiuj; Njtndd;W kfpikg;gLj;jhkYk;> me;j mwpitg;gw;wpf;nfhz;bUf;f kdjpy;yhkYk; ,Uf;fpwgbahy; mtHfs; ,Ujak; ,Usile;jpUf;fpwJ. jq;fis Qhdpfnsd;W nrhy;ypAk; igj;jpaf;fhuhapUf;fpwhHfs; (Nuh.1:19-22>28).

fHj;jiu mwpe;jpUg;gtHfs; miltJ vd;d? fHj;jiu mwpAk;NghJ xUtd; Kjw;fz; jd;idg; ghtp vd;W mwpe;Jnfhs;fpwhd;. ,e;j Kjw;gbapy; mbitf;fhjtd; mtiu ,d;Dk; mwpatpy;iy. mtd; ,NaRitj; jd; ,ul;rfUk; Mz;ltUkhf mwpe;Jnfhs;fpwhd;. gpd;dH fHj;jH mtidj; njupe;J nfhz;ljpd; Nehf;fj;ij mtDf;F ntspg;gLj;JfpwhH. mtd; tho;f;if ,yf;FilajhfpwJ. vd; MLfs; vd;id mwpe;jpUf;fpd;wd> vd;Wiuj;jhH ey;y Nka;g;gd; ,NaR (Nah.10:15). mitfSf;Ff; Fiwtpy;iy. ey;y czT> ePH ,isg;ghWjy; fpilf;fpwJ. Nka;g;gd; mtHfis topelj;JfpwhH. Mgj;Jfspdpd;W fhg;ghw;WfpwhH. kfpo;r;rpahy; epug;gp epj;jpatPL NrHf;fpwhH (rq;.23). vd; ehkj;ij mtd; mwpe;jpUf;fpwgbahy; mtid caHe;j milf;fyj;jpy; itg;Ngd; (rq;.19:14)> vd;gJ mtUila thf;Fj;jj;jk;. jk;ik mioj;jtiu mwpfpw mwptpdhy; [PtDf;Fk; Njtgf;jpf;Fk; Ntz;ba ahtw;iwAk; mtUila jpt;tpa ty;yik ekf;Fj; je;jUspdJ (2.NgJ.1:3). ,NaR fpwp];Jit mwpfpw mwptpdhy; cyfj;jpd; mRj;jq;fSf;F ehk; jg;GfpNwhk; (2.NgJ.2:20). rpWikAk; vspikAkhdtdpd; epahaj;ij tprhupg;gNj fHj;jiu mwpfpw mwpT (vNukp.22:16). Njtid mwpe;jtHfs; mtUila Copaf;fhuupd; thHj;ijfSf;Fr; nrtpnfhLf;fpwhHfs;. rNfhjuuplj;jpy; md;Gs;stHfshapUg;gH (1.Nah.4:6-8). ,NaR fpwp];Jit mwpfpw mwpthy; tsuNtz;Lk; (2.NgJ.3:18). Nkd;ik ghuhl;Lfpwtd; g+kpapNy fpUigiaAk; ePjpiaAk; nra;fpw fHj;jH ehd; vd;W vd;id mwpe;J czHe;jpUf;fpwijf; Fwpj;Nj Nkd;ik ghuhl;lf;fltd; vd;W fHj;jH nrhy;YfpwhH (vNukp.9:24). gTy; mg;Ngh];jyDk; $l vd; fHj;juhfpa ,NaR fpwp];Jit mwpfpw mwptpd; Nkd;ikf;fhf vy;yhtw;iwAk; e\;lnkd;nwz;zpf;nfhz;bUf;fpNwd; vd;fpwhH (gpyp.3:8). ehd; tpRthrpj;jpUf;fpwtH ,d;dhH vd;W mwpNtd; (2.jPNkh.1:12) vd;W gTiyg;Nghy ehd; nrhy;yf;$Lkh?

Rate this item
(2 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book