தேவனுக்குக் கீழ்ப்படியாமை நன்மை தராது

Nahdh

NjtDf;Ff; fPo;g;gbahik ed;ik juhJ

jonah

(Nahdh!)

'eP vOe;J epdpNtf;Fg; Ngha; mjw;F tpNuhjkha;g; gpurq;fp"

vd;w Njt fl;lis mtUila jPHf;fd; NahdhTf;F te;jJ. Mdhy; mtNdh mf;fl;lisf;F ,zq;f kdkw;wtdha;f; fHj;jUila rKfj;jpdpd;W tpyfp NtW jpirapYs;s Nahg;gh vd;Dk; JiwKfk; nrd;whd;. mq;Nf jH\pRf;Fg; NghFk; XU fg;giyf; fz;L $ypnfhLj;J Vwpf;nfhz;lhd;. jq;fs; Ra tpUg;gj;ij epiwNtw;w epidf;fpwtHfs; flTs; rKfj;ij tpl;L tpyfpr; nry;gtHfs;. fHj;jUila trdk; gpurq;fpf;fg;gLk; ,lj;ij neUq;fhH. NtjGj;jfj;ijg; gbf;f tpUg;ghH. fg;gk; Vwpf;nfhz;l NahdhTf;F xU kha;ifahd epk;kjp. ,dp jhd; jH\P]; NrHe;JtpLNtd;. Njtd; mt;tsT J}uk; fly; fle;J te;J vd;idf; $g;gplkhl;lhH vd;W Nahdh vz;zpapUg;ghdh? mbj;jl;by; Naha; mikjpahf J}f;fptplyhk; vd;W epidj;jhd;. fdj;Jf;fhpa ,iwthf;fpddhd Nahth ,iwtd; r%fj;ijtpl;L kiwe;J nfhs;syhk; vd;W epidj;jJ vt;tsT Gj;jpaPdk;. Ntj thf;fpak; nrhy;YfpwJ 'ck; Mtpf;F kiwthf vq;Nf NghNtd;? ck;Kila r%fj;ijtpl;L vq;Nf XLNtd;. rKj;jpuj;jpd; filahe;juj;jpy; Ngha;j; jq;fpdhYk; mq;NfAk; ckJ if vd;id elj;Jk;. ckJ tyJ fuk; vd;idg; gpbf;Fk;. ehd; ghjhsj;jpy; gLq;if Nghl;lhYk; mq;NfAk; ePH ,Uf;fpwPH" (rq; 139:7-9).

fHj;jH rKj;jpuj;jpd; Nky; gyj;j fhw;iw tutpl;lhH. Njt gps;isNa> eP Njt rpj;jj;Jf;F khwha; nray;gLk;NghJ Njtd; cd; tho;tpy; Gay; Nghd;w mDgtq;fismDk;GfpwhH. ,J cd;idf; nfhd;W Nghlty;y> cd;id czHj;Jtpf;f! cd;id vr;rhpf;f! cd;idj; jpUj;j> mtH vLf;Fk; md;gpd; Kaw;rpNa vd;W mwpthahf. fHj;jH vtdpy; md;G $WfpwhNuh mtid mtH rpl;rpf;fpwhH. NahdhNth fg;gypdbj;jl;by; cwq;fpf; nfhz;bUe;jhd;. nka; Njtidawpahj mf;fg;gypd; khYkp Nahdhit vOg;gp 'eP epj;jpiugz;ZfpwJ vd;d? vOe;jpUe;J cd; Njtid Nehf;fp Ntz;bf;nfhs;. ehk; mope;JNghfhjgbf;Fr; Rthkp xUNtis ek;ik epidj;jUSthH" vd;WhH. ,J vd;d ghpjhgj;Jf;Fhpa fhl;rp. Njt kD\id n[gpf;Fk;gb nrhy;y xH me;epaidf; flTs; mDg;gpdhH.

Njt[dNk! fHj;jiu Nehf;fp Cf;fkha; Ntz;bf;nfhs;S Ntz;ba ,e;jf; fl;lj;jpy; Ntiyaw;wtHfsha;j; J}q;fpf;nfhz;bUf;fpwPHfsh? ekJ ehLk;> gpw ehLfSk; ntwpj;jtidg; Nghy; js;shb ehrj;Jf;Fg; Ngha; nfhz;bUf;Fk; Ntisapy; Mz;lthpd; mbahH J}q;FfpwPHfsh? tpopj;jpUe;J n[gpAq;fs; (Y}f; 21:35). ehk; mope;J Nghfhjgb xU Ntis fHj;jH ek;ik epidj;jUSthH.

ahH epkpj;jk; ,e;j Mgj;J jq;fSf;F Nehpl;lJ vd;W mwpAk;gb mtHfs; rPl;Lg;Nghl;lhHfs;. rPl;L Nahdhtpd; NgUf;F tpOe;jJ. Nahdh vd;w xUtdpd; ghtj;jpdpkpj;jk; fg;gypy; ,Ue;j ahtUf;Fk; Mgj;J te;jJ. jpUr;rigfSf;Fs;Sk; XhpUthpd; Kul;lhl;lr; nray;fspdhy; rigKOtjw;Fs;Sk; rr;ruTfSk;> fyfq;fSk; Mtpf;Fhpa tPo;r;rpAKz;lhfpd;wd. Kw;fhyj;jpy; Mfhd vd;w xUtd; flTspd; fl;lisis kPw rhgj;jPlhd nghd;ghsk;> nts;sp> ghgpNyhdpar; rhy;it Mfpatw;iwg; gJf;fp itj;jhd;. mjd; tpisT ,];uNtyH Map gl;lzj;ijg; gpbf;f Kbahky; Kwpe;NjhbdhHfs;. xUtdpd; ghtk; mNefUf;Fj; Njhy;tpf;Ff; fhuzkhapw;W (NahRth 7:4> 21)

fg;gypy; ,Ue;jtHfs; Nahdhit Kd;dpWj;jp tprhuiz elj;jpdhHfs;. Njtdpd; fuk; jd;idf; fz;L gpbj;jJ vd;gij mwpe;Jf; nfhz;l Nahdhjd; Njtidg; gpw kjj;jtUf;F mwptpf;fj; jaq;ftpy;iy. mtNu guNyhfj;jpd; Njtd;. mtH rKj;jpuj;ijAk; G+kpiaAk; cz;lhf;fpdtH. jhd; mthplk; gagf;jpAs;std; vd;W nrhd;dJkd;wp> jhd; fHj;jUila rKfj;jpypUe;J tpyfp Xbg;Nghfpwtd; vd;gijAk; mwptpj;jhd;. flypy; mikjp Vw;gl Ntz;Lkhdhy; vd;d nra;aNtz;Lnkd;WmtHfs; mtidf; Nfl;lnghOJ mtd; 'vd;idj; J}f;fpf; flypy; vwpe;JtpLq;fs;. mg;nghOJ rKj;jpuk; cq;fSf;F mkHe;jpUf;Fk;. vd;dpkpj;jNk ,e;jg; nghy;yhg;G cq;fSf;F Nehpl;lJ vd;whd;. Nahdhtpd; ,e;j kdkhw;wk; cz;ikahdJ. jd; ghtj;ij kiwf;fhky; KOtJkha; mwpf;ifapl;lhd;. mjw;hpa jz;lid vJthapDk; mJ epahakhdJ. jdJ Fw;wj;Jf;fhff; fg;gypYs;stHfs; vtUk; khsf;$lhJ vd;W KbntLj;jhd;. mtHfs; capHfs; fhg;ghw;wg;glNtz;Lk; vd;Gij mwpe;Jf;nfhz;lhd;. jd;Dila gpuhzidAk; mtd; kjpahky; mtHfSf;fhfr; rhfj;Jzpe;jhd;. jd;idj; Njtdpd; ifapy; xg;gilj;jhd;. NjthPH ckf;Fr; rpj;jkhdgb vdf;Fr; nra;Ak;> vdJ fPo;g;gbahikapdpkpj;jk; ,e;j kf;fs; rhfNtz;lhk; ePH vdf;F vd;d jz;lidaspj;jhYk; ehd; Vw;Wf;nfhs;fpNwd;> ehd; rhf Maj;jk;" vd;W Ntz;bf;nfhz;lhd;. jd; ,dj;jtH> ,ul;rpf;fg;gLtjw;fhf mtHfSf;Fg; gjpyha;j; jhNd fpwp];Jit tpl;Lr; rgpf;fg;gl;ltdhtjw;Fk; gTy; Maj;jkhapUe;jhd; vd;gij xg;gpl;Lg; ghHf;f (Nuhk 9:3).

 mNefkhd NgH jhq;fs; ght mwpf;if nra;tJ jq;fSf;fj; jz;lid tuf;$lhJ my;yJ f\;lq;fs; ePq;f Ntz;Lk; vd;w Nehf;fj;NjhNl nra;fpd;wdH. ,J cz;ikahd ght czHty;y. vfpg;J kd;dH ghHNthDk;$l 'ehd; ghtk; nra;Njd;> fHj;jH ePjpAs;stH> ehDk; vd; [dKk; Jd;khHf;fH" vd;W mwpf;ifapl;Ls;shNd. vjw;fhf? vdf;fhf tpz;zg;gk;gz;Zq;fs; vd;whNd> ve;j Nehf;fj;jpw;fhf? ,tDk; ght czHT nfhQ;rNkDk; MoKs;sjh? ,y;yNt ,y;iy. jd; ehl;by; te;j thij ePq;fg; NghfNtz;Lk;. mt;tsTjhd;. mtdpy; ve;j khw;wKk; ,y;iy. mtd;,Ujak; fbdg;gl;lJ (Mjp 9:27> 35).

cz;ikahd ght mwpf;if jz;lidf;Fj; jg;gNtz;Lk; vd;w mbg;gilapy; nra;ag;gLtjy;y. mJ jd; ghtj;Jf;Fj; jz;lid wpahakhdNj vd;gij kdjhu Vw;W Njtd; jdf;F ,uf;Fk; fhl;Ltjw;Ff;$l jhd; jFjpaw;wtd; vd;gij czHe;J nfhs;SfpwJ. kde;jpUe;jp te;j ,isa kfdpy; ,e;j czHitf; fhzyhk;. mtd; nrhd;djhtJ: ,dpNky; ck;Kila Fkhud; vd;W nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpud; my;y (Y}f; 15:21). jhdpNaYk; ght mwpf;if nra;ifapy; 'ehq;fs; ghtk; nra;J mf;fpukf;fhuuhapUe;J Jd;khHf;fkha; ele;Njhk;> ePjp ckf;Nf chpaJ> ntl;fk; vq;fSf;Nf chpaJ" vd;whd; (jhdp 9:5-7).

Nahdh jd;idg; ngUq;flypy; vwpe;JtpLk;gb nrhd;dgpwFk;$l fg;gy; gpuahzpfs; mij vspjpy; Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. vg;gbahapDk; mtidf; fhg;ghw;w vz;zpdH. jq;fshy; ,ad;wtiuj; jz;L typj;Jg; ghHj;jdH. xd;Wk; Kbatpy;iy. kdpjdpd; capH tpiyNawg;ngw;wJ. mij mw;gkha; vz;zf;$lhJ vd;w cahpa vz;zk; vy;yh kf;fspilNaAKs;sJ. fHj;jH xUtidf; fhg;ghw;whtpl;lhy; kdpjuhy; vd;d nra;a KbAk;? xUtd; ghtj;jpy; mope;J NghtjpypUe;J mtid ve;j kD\Dk; fhg;ghw;w KbahJ (rq; 49: 7-8). fpwp];J xUtNu kdpjidg; ghtj;jpypUe;J ,ul;rpg;ghH.

Njtd; Nahdhtpd;Nky; jaT itj;jhH. kde;jpUk;Gfpw ghtpapd; Nky; mtH jia> nts;sk;Nghy; ngUfptUk;. mtH xU kPDf;Ff; fl;lisapl;lhH. Nahdhit mtHfs; ngUq;flypy; vwpe;jTlNd me;j kPd; mtid tpOq;fp mtidj; jd; tapw;wpNy %d;W ehssTk; itj;jpUe;jJ. kPddp; tapw;wpNyapUe;J Nahdh fHj;jiu Nehf;fp tpz;zg;gk; gz;zpdhd;. fHj;jH kPDf;Ff; fl;lisapl;lhH. mJ mtidf; fiuapNy ff;fpw;w. kWgbAk; fHj;jhpd; thHj;ij NahdhTf;F te;jJ. mtd; ,g;nghOJ fPo;g;gbe;J epdpNtf;Fr; nrd;whd;. fPo;g;gbahik jdf;F ed;ik juhJ vd;gijj;jhd; ,g;nghOJ fW;Wf;nfhz;Ltpl;lhd;. ,itnay;yhk; ekf;F Kd;khjphpfsha; ,Uf;Fk;gb vOjg;gl;bUf;fpd;wd. NjtDf;F fPo;g;gbjNy ekf;F ed;ikiaAk;> mikjpiaAk;> kfpo;r;rpiaAk; mspf;Fk;.

'ek;gpf; fPo;g;gb ,NaRtpd; kfpo;r;rp ngw NtW top ,y;iy."

Last modified on Tuesday, 17 May 2016 19:49
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book