வேதாகமத்தில் ஆசாரியர்கள்

01) MNuhd; - ahj;.28:29 > Nytp.8 > rq;.133 > vgp.5:1-4

02) vnyahrhH - vz;.20:24-29 > cgh.6:10 > NahR.24:33

03) gpndfh]; - vz;.25:7-15 > 1.ehsh.6:4>50

04) mgpRth - 1.ehsh.6:4-5>50

05) Gf;fp - 1.ehsh.6:5>51 > v];wh 7:4

06) Crp - 1.ehsh.6:5>51 > v];wh 7:4

07) nruhfpah - 1.ehsh.6:6>31

08) nkuhNahj; - 1.ehsh.6:6 - 7>52 > v];wh 7:3

09) mkupah - 1.ehsh.6:7>52

10) mfpJ}g; - 1.ehsh.6:7>52

11) rhNjhf; - 1.ehsh.6:8>53 > 18:16 > 1.,uh[h.1:8>45

12) mgpaj;jhH - 1.,uh[h.1:7>42 > 1.rhK.22:20-23 > 23:90

13) mfpkh]; - 1.ehsh.6:8 > 2.rhK.15:27>36 > 17:17-22

14) mrupah - 1.ehsh.6:9 >

15) mkupah - 2.ehsh.19:11

16) Nahfdhd; - 1.ehsh.6:9

17) Naha;jh - 2.,uh[h.12:2>9 > 2.ehsh.23:8

18) mrupah my;yJ rfupah - 2.ehsh.24:20-22

19) mkupah - 1.ehsh.6:11

20) mrupah - 2.ehsh.26:17-20 > 31:10

21) mfpJ}g; - 1.ehsh.6:11

22) rhNjhf; - 1.ehsh.6:12

23) ry;Y}k; - 1.ehsh.6:12 > 9:11 > v];wh 7:2

24) vyp];kh - 2.ehsh.17:8

25) Nahuhk; - 2.ehsh.17:8

26) cupah - Vrh.8:2

27) ,y;f;fpah - 1.ehsh.6:13 > v];wh 7:1 > 2.,uh[h.22:4-14 > 23:24

28) mrupah - 1.ehsh.6:13

29) nruhah - 1.ehsh.6:14 > 2.,uh[h.25:18 > vNukp.52:24

30) Nahrjhf; - 1.ehsh.6:14-15

31) g];$H - vNukp.20:1-2

32) nrg;gdpah - vNukp.29:25-29

33) NahRth - Mfh. 1:1-2>12>14 > 2:2 > rfup.3:1-8

34) v];wh - v];wh 7:12>21 > 10:10-16

35) vypahrPg; - neNf.3:1>20 > 13:4

36) naha;jh - neNf.12:10

37) Nahdj;jhd; - neNf.12:11

38) aJth - neNf.12:11

39) mgpah - Y}f;.1:5

40) rfupah - Y}f;.1:5-6

41) md;dh - Y}f;.3:2 > mg;.4:6

42) fha;gh - Y}f;.3:2 > Nah.18:13>24 > kj;.26:3

43) ];Nfth - mg;.19:14

44) mddpah - mg;.24:1

45) ,NaR fpwp];J - vgp.3:1 > 5:10

46) nky;fpnrNjf;F - Mjp.14:18-20 > vgp.7:1>3

47) Nghj;jpgpuh - Mjp.41:45

48) vj;jpNuh (nuFNty;) - ahj;.2:16>18 > 3:1

Rate this item
(3 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book