புதிய உடன்படிக்கை ஊழியன்

Gjpa cld;gbf;if Copad;

jd;Dila Copag; gzpia epiwNtw;Wtjw;F NjtDf;F kD\h;fs; Njit! Vndd;why; ,e;jg; g+kpapy; mtUila Copaq;fs; midj;Jk; kD\iur; rhh;e;jpUf;Fk;gbahd epiyapNyNa Njtd; Vw;gLj;jp itj;Js;shh;. Mdhy; Njtd; mioj;jpLk; me;j kDrd; Maj;jkhapuhj gl;rj;jpy;> NjtDila gzp jhkjkhfpwJ my;yJ ghjpf;fg;gLfpwJ. ,Ug;gpDk; NjtDila miog;gpw;F xUtd; ,zq;Ftjw;Fj; jtWk;NghNjh> Njtd; NtnwhUtid mioj;JtpLthh;.

 CH; vd;fpw Njrj;jpypUe;J Mgpufhk; jd;Dila tPl;ilAk;> jd; cwtpdh;fisAk; tpl;Ltpl;L mwpag;glhj Njrj;jpw;Fr; nry;Yk;gb Njtd; mioj;jhh;. ,t;Ntisapy; fPo;g;gbtjw;F Mgpufhk; tpUg;gkw;wtdha; ,Ue;jpUe;jhy; Njtd; epr;rakha; mtiuf; fl;lhag;gLj;jpapUf;fNt khl;lhh;. Mk;! Njtd; NtnwhUtiuj; jdf;nfd mioj;jpUf;ff;$Lk;. ehKk; Mgpufhikf; Fwpj;J Nfs;tpg;gl;bUf;ff;$l khl;Nlhk;.

 Njtdhy; miof;fg;gl;L mtUf;nfd Copak; nra;tJ XH; nrhy;yp Kbahj ghf;fpakhFk;. Mdhy;> ,e;j miog;Gld; khngUk; nghWg;Gk; cj;jputhjKk; Nrh;e;Nj tUfpwJ!

 ahf;Nfhgpd; re;jjpiaf; Fwpj;j NjtDila g+uz jpl;lj;jpy;> mth;fs; rupahf ehd;F E}w;whz;Lfs; (ehD}W tUlq;fs;) vfpg;J Njrj;jpy; tho;e;jpl Ntz;Lk;. ,t;thW XH; me;epa Njrj;jpy; 400 tUlq;fs; mbikfsha; Nrtpg;ghh;fnsd MgpufhKf;F mNef tUlq;fs; Kd;Ng Njtd; $wptpl;lhh; (Mjp.15:13). Mdhy; Kbtpy; ,];uNtyh;fis vfpg;jpypUe;J Njtd; tpLtpj;jNghJ> mth;fs; 430 Mz;Lfs; vfpg;J Njrj;jpy; tho;e;Jtpl;lhh;fs; (ahj;.12:40).

 ,t;thW ,];uNtyiuf; Fwpj;j g+uz jpl;lj;jpw;F Kuzhf> mth;fs; Vd; 30 Mz;Lfs; mbikj;jdj;jpy; ,Uf;fNtz;bapUe;jJ.

 ,e;jf; Nfs;tpf;F ehk; vd;d gjpiyr; nrhy;YNthk;? Mk;! Idq;fis elj;jpr; nrd;wpl NkhNr ,d;dKk; Maj;jkhftpy;iy! ,];uNtyh;fis vfpg;jpypUe;J tpLjiyahf;fpl NjtDf;F XH; Mtpf;Fupa XH; kdpjd; Njitg;gl;lhd;. Mdhy; me;j kdpjNdh XH; Mtpf;Fupa jiytdha; khWtjw;F Njtdhy; KjyhtJ Maj;jk; nra;ag;gNtz;bajhapUe;jJ.

NjtDila Copah;fs; cilgLjy; Ntz;Lk;

NkhNr 40 tajha; ,Ue;jNghJ> jdf;Fj;jhNd typik nfhz;ltdha; ,Ue;jJ khj;jpuky;y jhd; ,];uNtyUf;Fj; jiytdha; ,Ug;gjw;Fj; jFjpAk; ngw;wpUg;gjhf vz;zpf;nfhz;lhd;. Mdhy; NjtDila ghh;itapNyh NkhNr ,d;dKk; Maj;jkhftpy;iy.

 NkhNr 40 tajhifapy;> vfpg;jpaUila rfy rh];jpuq;fspYk; fw;gpf;fg;gl;L> thf;fpYk; nra;ifapYk; ty;ytdhdhd; (mg;7:22) vd Ntjk; $WfpwJ. NkhNr xU ehs; jd;Dila ,];uNty; rNfhjuH;fisr; re;jpj;j NghJ mth;fspy; xUtd; xU vfpg;jpadhy; mePjpaha; elj;jg;gl;lijf; fz;lhd;. mt;Ntisapy; me;j ,];uNtydpd; rhh;ghf NkhNr epd;W nfhz;L vfpg;jpaidf; nfhd;whd;. ,r; rk;gtj;jpd; %ykha; jhd; ,];uNtyh;fSf;F Njtdhy; epakpf;fg;gl;l jiytd; vd;gij ,];uNtyh;fs; fz;Lnfhs;thh;fs; vd NkhNr vz;zpdhd;. Mdhy;> mth;fNsh> NkhNr vz;zpatpjkha; mtidj; jq;fSf;Fj; jiytdha; Vw;Wf;nfhs;stpy;iy.

 Mk;! XH; Njt Copadha; ,Ug;gjw;Fupa jFjpapd; ntspr;rj;ij NkhNr ,d;dKk; mwpahjtdhfNt ,Ue;jhd;.

 vdNtjhd;> jd; kDrPf ngyj;jpYk; Qhdj;jpYk; NkhNr nfhz;bUe;j ek;gpf;ifia cilf;Fk;gbaha; Njtd; mtid tdhe;jpuj;jpw;F nfhz;LNghdhH;. ,e;jg; gapw;rpahdJ NjtDila gupG+uzj;jpl;lj;jpy; 10 tUlq;fs; khj;jpuNk fhytiuaiw nfhz;bUe;jJ. Mdhy; ,jw;F khwhf> NkhNr cilgLtjw;F 40 tUlq;fs; gpbj;jJ. ,jpdpkpj;jNk jq;fSila jiytd; Maj;jkhtjw;F ,];uNtyh;fs; NkYk; 30 tUlq;fs; fhj;jpUf;fNtz;bajhfptpl;lJ.

 Njtd; njupe;njLf;Fk; jiyth;fs;> Fwpg;gpl;l fhyq;fspy; cilglhj gl;rj;jpy; mtUila jpl;lq;fs; jhkjkhfptpl tha;g;gpUf;fpwJ. ehk; cilgLtjw;nfd Xh; Fwpg;gpl;l fhy msit Njtd; eph;zak; nra;Jitj;jpUf;fpwhH;. me;jf; fhy msit ehk; xUNghJk; Fiwj;jpl KbahJ. Mdhy; NjtDila gapw;rpf;F ek;ik xg;Gf;nfhLf;fhj gl;rj;jpy;> mf; fhy msit ehkhfNt ePbj;Jtpl KbAk;. ,t;thW> xU xg;Gf;nfhLf;fhj fbdj;jd;ik cilath;fsha; ,Ue;jhy;> ekf;Fj;jhd; mjpf ,og;G MFk;! NjtDila gzpAk; ghjpf;fg;gLk;.

 NkhNr NghyNt ehKk; NtjcgNjrq;fis ed;F fw;wth;fshAk;> NjtDila KO MNyhridfisAk; mwpe;jth;fshAk; gupRj;jMtpapd; mgpNrfj;ijg; ngw;wth;fshAk;> ek;Kila ghh;itapy; thf;fpYk; nra;ifapYk; ty;ytH;fshAk; fhzg;gl KbAk;. ,d;dKk; xUgb mjpfkha; ehk; NkhNriag; NghyNt> Njhy;tpapdhy; fl;Lz;l ek;Kila rNfhjuh;fSf;fhf fuprid nfhz;lth;fshAk; ,Uf;fKbAk;. ,jpdpkpj;jkha; ,g;NghJ Njtid Nrtpg;gjw;F ehk; KO Maj;jk; ngw;wth;fs; vd ehkhfNt vz;zpf;nfhs;s KbAk;. Mdhy; ehNkh cz;ikapy; ,d;dKk; Maj;jkhftpy;iy.

ehk; NkhNriag; Nghy thh;j;ijfspy; ty;ytH;fsha; Ngr;Rj;jpwik nfhz;bUf;fKbAk;. ek; gpurq;fj;ij kw;wth;fs; Rkhh; 1kzp Neuk; $l ftdpj;Jf; Nfl;f Mh;tk; nfhz;bUf;f KbAk;. Mdhy; mJ vy;yhk; NjtDila jFjpf;F rpwe;j ep&gzk; ,y;iy. Vnddpy; ,e; ehl;fspy; Idq;fs; murpay; jiyth;fspd; Ngr;irf;$l 2 my;yJ 3 kzp Neuq;fs; Nfl;gjw;F tpUg;gj;Jld; ,Uf;fpwhH;fs;. MfNt ehk; Njtid ek;Kila Rghtkhd jpwikfis itj;J Nrtpf;fhjpUf;f Ihf;fpuijaha; ,Uf;ff;flNthk;. Vndd;why; ehk; vt;tsT mjpfk; tuk; ngw;wpUf;fpNwhNkh me;j msT kD\Pfj; jpwikfisr; rhh;e;J Njtid Nrtpg;gjw;Fj; JzpAk; mghak; ek;kplk; ,Uf;fpwJ. ,jpdpkpj;jNk ehk; cilglNtz;baj mtrpakhapUf;fpwJ.

 me; ehl;fspypUe;j ,];uNtyh;fSf;F NkhNrapd; kPJ ek;gpf;if cz;lhftpy;iy. NkhNria Idq;fSf;Fj; jiytdhf epakpj;jpl mtd;kPJ NjtDf;F ek;gpf;if ,y;yhjpUe;jJ. ,t;thW jd;kPJ NjtNdh my;yJ kD\h;fNsh ek;gpf;if itf;fhjpUf;Fk;NghJ xUtd; vt;thW kw;wth;fis elj;Jk; jiytdhf ,Uf;fKbAk;???

 NjtDila gpujpepjpahf> ek;ikj; Njtd; vLj;J cgNahfg;gLj;J tjw;F ehk; jFjp nfhz;lth;fs;jhd; vd ehkhfNt ekf;Fs; vz;zpf;nfhs;syhk;. Mdhy; ehk; vz;Ztijg; Nghy Njtd; mt;thW vzzhjpUf;fKbAk;! ehk; Mz;ltUf;F typikahd Copak; nra;aNtz;Lnkd;why;> ehk; nra;jpLk; Copaj;jpd; kPJ NjtDila mq;fPfhu Kj;jpiuiag; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. Mdhy; NjtNdh ehk; cilgLk;tiu ek;Kila Copaj;ij xUNghJk; mq;fPfupf;fNt khl;lhh;.

 ve;j NkhNr thh;j;ijfspy; ty;ytd; vd ngah; ngw;wpUe;jhNdh> ,g;NghJ mNj NkhNr cilgl;l gpd;G Mz;ltNu ehd; jpf;Fthad;> ke;j ehTk; cs;std;! vd;whd; (ahj;.4:10). ,e;j Mr;rupakhd epiyf;F Njtd; vt;thW NkhNria cilj;jhh;? mtid mth; twz;l tdhe;juj;jpw;F mDg;gpdhh;. mq;F jhd; NkhNrf;F jpUkzKk; ele;jJ. NkYk; jd; kidtpapd; ngw;Nwhh;fSila tPl;by;jhd; NkhNr thoNtz;bapUe;jJ. Xh; eph;fjpaw;w epiyapy; jd; khkdhiur; rhh;e;J thOk; xUtd; vt;tsT Jupjkha; cilf;fg;gLfpwhd; vd;gijf; fhz;gJ ekf;F tpag;gha; ,Uf;fpwJ. ,NjNghyjhd; NkhNrf;F gytUlq;fSf;F Kd;G ahf;Nfhig Njtd; cilj;jhh;.

 ,t;thW NkhNr jd; kidtp gps;isfSld; khkdhh; FLk;gj;NjhL ,Ue;j R+o;epiyapYk; jd; khkdhupd; ke;ijfis Nka;j;Jf; nfhz;bUe;j R+o;epiyapYk;jhd; Njtd; NkhNria cilj;J rpWikg;gLj;jpdhh;. ,t;thW cilglNtz;ba fy;tpj;jpl;lj;jpw;F 40 tUlq;fs; gpbj;jJ. ,td; nehWq;Fk;tiu fhj;jpUf;f Njtd; Maj;jkhapUe;jhh;. MfNt Njtkdpjd; Maj;jkhFk; tiu NjtIdq;fSk; fhj;jpUf;fNtz;bajhfptpl;lJ.

 Njtd; ,d;Wk; fhj;Jf;nfhz;L jhd; ,Uf;fpwhh;. ek; Njrj;jpd; gy gFjpfspy; fpwp];Jtpd; ruPukha; fl;lg;glNtz;ba NjitAs;s Mj;Jkhf;fs; rpjwp ,Uf;fpwhh;fs;. Mdhy; ,e;j ruPuj;ijf; fl;Ltjw;F> jhd; cgNahfg;gLj;jg;NghFk; jd; Copah;fis Njtd; njupe;J nfhz;L mth;fis cilj;J Maj;jk; nra;aNtz;bajhapUf;fpwJ.

 MfNtjhd; ek;Kila tPL kw;Wk; Ntiynra;Ak; r+o;epiyfis NjtDila gy;fiyf;fofkhf fhzNtz;baJ ekf;F mtrpakha; ,Uf;fpwJ. ek; khkdhh; FLk;gj;NjhLk;> ek; nrhe;j FLk;gj;NjhLk;ehk; re;jpf;Fk; neUf;fkhd r+o;epiyfs; ahTk; NjtDila fy;tpj;jpl;lj;jpd; topKiwfshfNt ,Uf;fpwJ. ,r; R+o;epiyfs; %ykhfj;jhd; mth; ek;ikj; jd;Dila Copah;fsha; Maj;jk; nra;fpwhh;. ,t;tpj R+o;epiyfspy;> cgNjrq;fisf; fhl;bYk; Nkyhd ghlq;fis ekf;F fw;Wj;jUfpwhH;... mth; ek;ik cilf;fpwhh;.

Mdhy; jq;fisf; Fatdpd; ifapy; ,Uf;Fk; fspkz;zhf jq;fis jhq;fNs mh;g;gzpg;gth;fs; kpf kpf nfhQ;rkhf ,Ug;gijNa Njtd; fhz;fpwhh;. mtuplk; gapw;rpf;F tUfpw mNefh; Kul;lhl;lk; nra;J kupg;gjw;F kWf;fpwgbahy;> Njtd; mth;fisg; Gwk;Ng itj;J Gwf;fzpf;fNtz;bajhapUf;fpwJ.

 NkhNr ,e;j 40 tUlq;fspy; cgNjrq;fisf; fw;Wf;nfhs;stpy;iy. xUtd; Gj;jprhypaha; ,Ue;jhy; cgNjrq;fisr; nrhw;g ehl;fspy; fw;Wf;nfhs;s Kbak;. Mdhy; cilgLgtjw;Fj;jhd; mjpffhyk; MfpwJ. vy;yh Neuq;fspyk; jd;idf; Fwpj;J rpwpa vz;zk; nfhz;L mjpy; Nt&d;wp epiyj;jpUg;gJ mt;tsT vspjhd fpupia ,y;iy. Kjph;r;rpaile;j tpRthrpfs; kj;jpapy; ehk; ,Uf;Fk;NghJ ek;ik Xh; Kf;fpakhdtdha; vz;zhjpUf;fyhk;. Mdhy; ek;Kila ];#jy rigf;F NghFk;NghJ ,q;Fjhd; ek;ik Kf;fpakhdtH;fsha; fUjp rpe;jpf;fj; njhlq;FfpNwhk;. ,q;Fjhd; mghak; ,Uf;fpwJ. ehk; NghFk; xt;tnthU ,lq;fspYk; ek;ikg; gupRj;jthd;fs; vy;yhupYk; rpwpatd; vd;gij ed;F mwpe;Jnfhs;Sk; epiyf;F nfhz;Ltu Njtd; mt;tstha; ek;ik Kw;wpYk; cilf;f Ntz;bajha; ,Uf;fpwJ.

,sk; thypgh;fisNa Njtd; miof;fpwhh;

,NaR ,isQh;fisNa jd; mg;Ngh];jyH;fshf mioj;jhh;. xUtd; mg;Ngh];jydha; ,Uf;f Ntz;Lnkd;why; Fiwe;jJ 60 my;yJ 65 taJilatdha; ,Uf;fNtz;Lnkd mNefh; vz;Zfpwhh;fs;. Mdhy; ,NaR njupe;Jnfhz;l Kjy; mg;Ngh];jyh;fs; Rkhh; 30 taJ epiwe;jth;fshfNt ,Ue;jhh;fs;. vy;NyhUf;Fk; Kd;Ndhbahd ,NaRTk;$l mth; kupf;Fk;NghJ 33 miu taJ cilatuhfNt ,Ue;jhh;. mtUila 11 mg;Ngh];jyh;fs; mtiuf; fhl;bYk; ,sk; taJilatH;fshfNt ,Ue;jhh;fs;. nghJthf a+jh;fspd; Nghjfh;fs; jq;fisf; fhl;bYk; ,isath;fisNa jq;:fs; rP\dhfj; njupe;Jnfhs;thh;fs;. ,jd;gb nge;njnfh];Nj ehspy; Nahthd; mg;Ngh];jyd; 30 taJ epiwe;jtuhfNt ,Ue;jpUf;ff;$Lk; vd mwpfpNwhk;.

 ,NaR me;j ,isQh;fisj; njupe;Jnfhz;lNghJ> mth;fSila mDgtj;ij mth; ghh;f;fhky; mth;fspd; KO ,Ujaj;ijAk; ghh;j;jhh;. nge;njnfh];Nj ehspy; ,e;j ,isQh;fs; ahtUk; gupRj;j Mtpapdhy; mgpNrfpf;fg;gl;L> Mz;ltUila mg;Ngh];jyh;fshfg; guj;jpd; ty;yikapdhy; cUthf;fg;gl;lhh;fs;. mDgtj;ijAk; Kjph;r;rpiaAk; gpd;tUk; fhyq;fspy;jhd; ngw;whh;fs;. jPNkhj;NjAk; $l mg;Ngh];jydha; khwpaNghJ ,sikahd thypgdhfNt ,Ue;jhh; (1.jPNkh.4:12).

 ,d;W Njtd; jd;Dila Copaj;jpw;F thypgh;fisNa miof;fpwhh;. Mdhy; ,J Nghd;w thypgh;fs; vg;NghJk; jho;ikapy; jq;fpapUg;gth;fsha; ,Uf;fNtz;Lk;. Vnddpy;> Njtdhy; miof;fg;gl;l ve;j xU thypgDf;Fk; tuf;$ba gpujhdkhd mghak; Mtpf;Fupa ngUikahFk;.

 ek; Njrj;jpy; NjtDila Copah;fsha; miof;fg;gl;l mNefk; ,isQh;fs; jq;fSila miog;gpypUe;J tPo;r;rpaile;j Vuhskhd Jau rk;gtq;fis mwpe;jpUf;fpNwd;. rpyUila tPo;r;rp vg;gbnadpy;> Njtd; mth;fis VjhfpYk; xU tifapy; cgNahfg;gLj;jj; Jtq;fpaTld; ngUikapdhy; epiwe;J> NjtDf;Fupa kfpikiaj; jhq;fs; vLj;Jf;nfhs;s Kaw;rpf;fpwgbahy;..... mth;fisj; Njtd; xJf;fp itj;J tpLfpwhh;. ,d;Dk; rpyUila tPo;r;rpapy;> mth;fs; cyfj;jpd; nrhFir tpUk;Gfpwgbahy;> mth;fspd; tpUk;gj;jpw;Nfw;g Vuhskha; rk;gsj;ij thup tsq;Fk; Nkw;fj;jpa fpwp];jt ];jhgdq;fSf;F $yp Ntiy nra;gth;fsha; khwptpLfpwhh;fs;. ,t;thwhfNt ,th;fs; gpNyahikg;Nghy toptpyfpg; Nghfpwhh;fs;. ,d;Dk; rpyUila tPo;r;rpapy; nrse;jupa kpf;f njyPyhf;fshy; <h;f;fg;gl;L> rpk;Nrhidg; Nghy jq;fs; mgpNrfj;ij ,oe;J epw;fpwhh;fs;. ,t;thwhf ,e;j mUikahd thypgh;fs; kDrUila Gfo;r;rpf;fhf> gzj;Jf;fhf my;yJ ,r;iriaj; jpUg;jp nra;Ak; nrse;jupa kpf;f ];jpupfSf;fhf jq;fs; Nkd;ikahd miog;igAk;> mgpNrfj;ijAk; gyp nfhLj;J tpl;l Jauj;ij ehd; fz;bUf;fpNwd;.

 ,d;W ek; Njrj;jpy;> gzj;ijAk;> kaf;Fk; khJf;fisAk; my;yJ kDrupd; mq;fPfhuj;ijAk; Jr;rnkd kjpj;J NjtDila thh;j;ijia mr;rkpd;wp gpufldk; nra;Ak; NjtDila jPh;f;fjuprpfs; vq;Nf ,Uf;fpwhh;fs; ???? ,g;gbg;gl;lth;fisf; fhz;gJ ,d;W kpf kpf mupjhfptpl;lNj! Njtdhy; miof;fg;gl;lth;fspy; mNefh;> jq;fs; Copa gazj;jpy; jLkhwp tPo;r;rpaile;Jtpl;lhh;fs;!!!

 NjtDila cfe;j gyp nehUq;Fz;lJk;> eUq;Fz;lJkhd MtpNa MFk;. ehk; nehUq;Fz;L jho;ikahdtH;fsha; ,Ue;jhy; ek;ik vg;NghJk; Njtd; cgNahfg;gLj;jpf;nfhz;Nl ,Ug;ghh;. Mdhy; ehk; Njtdplj;jpypUe;J ngw;w ntspg;ghl;bd; epkpj;jNkh my;yJ Njtd; ekf;Fj; je;j typikahd Copaj;jpdpkpj;jNkh ,g;NghJ ehd; tpNrrpj;jtdhf khwpapUf;fpNwd; vd vz;Zk; ehspypUe;J khngUk; tPo;r;rpia Nehf;fp ehk; nry;yj; Jtq;fp tpLNthk;. NjtDk; ek;ik xJf;fp itj;JtpLthh;... ,J Jauk;!

 ,e; epiyf;f te;Jtpl;l ehk; ,d;dKk; $l rpy rigfspy; %g;gh;fsha; ,Uf;Fk; ];jhdj;ijj; jf;f itj;Jf;nfhz;lth;fsha; ,Uf;fyhk;. Mdhy; ehNkh ek;Kila [Ptpaj;ij tPzhf;fptpl;Nlhk; vd;gij epr;rakha; epj;jpaj;jpy; fhz;Nghk;.

Njtd; g+I;akhdtHfisNa miof;fpwhh;

1.nfhupe;jpah; 3:5y; gTy; ahH;? mg;nghy;Nyh ahh;? vd;w Nfs;tpia gTy; Nfl;lhh;. ,e;jf; Nfs;tpf;F ehk; gjpy; nrhy;Nthnkd;why; gTyh> mth; XH; khngUk; ty;yik epiwe;j fh;j;jUila mg;Ngh];jyd;> kupj;jtid capNuhL vOg;gpdhd;> Vuhskhd rigfisf; ];jhgpj;jtd;..... ,d;dKk; nrhy;yNtz;Lnkd;why; Ntjthf;fpaq;fis jd; ifg;gl vOjpatd; vd;nwy;yhk; ehk; gTiyf; Fwpj;J $WNthk;. Mdhy; gTy; me;jf; Nfs;tpf;F tpil$Wk;NghJ> gTy; ahh;? Copaf;fhud;jhNd! vd jd;idf; Fwpj;J $wpdhH;. cz;iapNyNa gTy; jd; [Ptpa fhynky;yhk; jd;idf; Fwpj;J nfhz;bUe;j vz;zk; mt;tsTjhd;. Mk;! gTy; jd; Copag;ghijap;y; xU jlit$l tpohjpUe;jJ ekf;F Mr;rupak; VJkpy;iy. ehk; gpwUf;F Copah;fs; my;yJ Ntiyf;fhuh;fs; vd;w vz;zj;ij tpl NtWtpjkha; rpe;jpf;fj; Jtq;fpdhy; ekf;F mf;fzNk gpd;khw;wk; Jtq;fptpLk;.

 gTy; NkYk; $Wk;nghOJ ehd; el;Nld;> mg;nghy;Nyh ePH; gha;r;rpdhd; vdf; $wpdhH;. ,q;Nf gTy; $wpa ,Utupy; ahh; ngupath;? el;ltiu vLj;Jf;nfhs;Sq;fs; - ,th; nrhy;yg;gl;buhj ,lq;fSf;F kp\dwpahfr; nrd;W NjtDila Copaj;ijr; nra;J RtpNr\j;ij el;lth;. ,g;NghJ ePH; ghr;rpatiu vLj;Jf;nfhs;Sq;fs; ,th; el;ltUf;Fg; gpd;ghf te;J nrbfSf;Fj; NjtDila thh;j;ijfs; %yk; jz;zPH; gha;r;rp tpRthrpfis xNu ruPukha; fl;batH;. ,th;fspy; ahh; ngupath;? vd;w Nfs;tpia kPz;Lk; Nfl;Lg; ghUq;fs;. mjw;F gTNy tpil $Wfpwhh;: eLfpwtdhYk; xd;Wkpy;iy! ePh;g;gha;r;RfpwtdhYk; xd;Wkpy;iy(1.nfhup.3:7). Mk;! ,UtUNk xd;Wkpy;iy. mjhtJ ,UtUNk g+I;aq;fs;. mg;gbahdhy; ,q;F NtW vJjhd; fhupak;? mjw;F gTy; tpil $Wfpwhh;> tpisar; nra;fpw NjtNd vy;yhkhFk;.

 gTy; jd; [Ptpaj;jpd; KbTtiu jd;id XH; g+I;akhfNt fUjpapUe;jhh;. MfNtjhd; Njtd; mtUila IPtpaj;jpd; filrp tiu mtiu cgNahfpf;fKbe;jJ. Mk;> gTYf;F NjtNd vy;yhkhf ,Ue;jhh;.

 xU rkak; gpNyahNkhL NgRtjw;F Mz;ltUf;F xU fOij Njtiaha; ,Ue;jJ. ,d;ndhU rkak; vUrNyKf;F gtdpahf te;jplTk; mtUf;F xU fOij Njitaha; ,Ue;jJ. ,d;Wk; mtUila fhupaq;fis epiwNtw;wpl mtUf;F fOijfs; Ntz;Lk;. mg;gbahdhy; ehk; ahh;? ek; %ykha; NgRtjw;Nfh> my;yJ ekJ %ykha; vq;fhfpYk; nry;Ytjw;Nfh> ehk; Mz;lth; njupe;Jnfhz;l fOijfs; khj;jpuNk.

 vq;nfy;yhk; NjtNd vy;yhKkha; ,Uf;Fk;gb rNfhjuh;fs; jq;fis xd;Wkpy;yhky; ,Ug;gjw;F Mh;tk; nfhz;bUf;fpwhh;fNsh> mq;nfy;yhk; jq;fspy; ahh; rpwe;j Mtpf;Fupatd; my;yJ ahh; ngupatd; Nghd;w Nghl;bfnsy;yhk; xUf;fhYk; Vw;glNt Vw;glhJ.

 xUtd; vg;Nghnjy;yhk; jd;idj; jd;Dila FOtpw;Fj; jiytdhff; fhl;Ltjw;F Kaw;rpf;fpwhNdh> mtid xU miwapy; Njtd; xJf;fp itj;JtpLthh;. xt;nthU rigAk; elj;Jtjw;F jiytH;fs; Ntz;Lnkd;gJ cz;ikjhd;. Mdhy; me;j jiyth;fs; Njtd; njupe;Jnfhz;lth;fsha; ,Uf;fNtz;Lk;.

 xU ,lj;jpy;> NtnwhU rNfhjuDf;F Njtd; fpUig nfhLj;J> kw;wth;fs; mtidj; jq;fis elj;Jk; jiytdhf Vw;Wf;nfhs;sg; gpupakhf ,Ue;jhy;> ehk; Jupjkha; ek;ikj; jho;j;jp Njtd; cUthf;fpapUf;Fk; me;j epiyia mg;gbNah Vw;Wf;nfhs;gth;fshAk; ,Uf;fNtz;Lk;. ,jw;Fg; gjpyha; ehk; me;j rNfhjudpd; Copaj;ijNah my;yJ mtUila ];jhdj;ijNah ,r;rpj;J nghwhik nfhz;lhy;> ehk; rhj;jhdpd; vn[z;Lfsha; khwp> ek; ];jyj;jpy; fpwp];Jtpd; ruPuk; fl;lg;gLtjw;F ehNk ,ilA+wha; ,Ue;JtpLNthk;.

 Njtd; jd;Dila MSifapy; me;je;j rigfis elj;Jtjw;F rpwe;j egh; ahh; vd mwpe;jpUf;fpwhh;. mth; jpwikahd Gj;jprhypfisg; nghWf;fp vLg;gjpy;iy. khwhf ahnuy;yhk; ngytPdh;fsha;> nehWq;Fz;lth;fsha;j; jq;fis g+I;ak; vd czh;e;jpUf;fpwhh;fNsh> mth;fisNa mth; njupe;Jnfhs;fpwhh;! ,e;j cz;ikia cq;fshy; ed;F mwpe;J nfhs;s Kbfpwjh?

jd; CopaHfsplk; Njtd; fhl;Lk; fz;bg;G

xU Fwpg;gpl;l fhupaj;ij NjtDila thh;j;ij Jtf;fj;jpypUe;J filrptiu typAWj;jpg; Nghjpf;fpwJ. mJ vd;dntdpy;> vth;fsplj;jpy; Njtd; mjpfk; nfhLj;jhNuh mth;fsplj;jpy; mth; mjpfk; vjph;ghh;f;fpwhh;. jd;Dila Copah;fsplk; jdf;Fupa mjpfkhdijj; Njtd; xg;Gtpj;jpUf;fpwgbahy; mth;fsplk; fz;bg;gha; ele;Jnfhs;fpwhh;.

 vupfpw Kl;nrbapd; r%fj;jpy; Njtdhy; NkhNr epakpf;fg;gl;l gpd;G> NkhNr vfpg;ij Nehf;fp nrd;Wnfhz;bUe;j me;jg; gazj;jpy; Njtd; mtid nfhy;yg; ghh;j;jhh; (ahj;.4:24) vd ehk; thrpf;fpNwhk;. jd;Dila gzpf;nfd ,g;NghJjhd; Njtd; NkhNria mioj;jpUf;Fk;Ntisapy;> NjtDila ,e;jr; nray; ekf;F kpFe;j Mr;rupaj;ijj; jUfpwJ. mJ khj;jpuky;y> me;ehl;fspy; NjtDila gzpia epiwNtw;Wtjw;F g+kpapy; NkhNriaj; jtpu NtW ahUk; jFjp cilath;fsha; ,y;iy! NjtDila jpl;lq;fis epiwNtw;Wtjw;nfd NkNriag; gapw;rpg;gjw;F Njtd; 80 tUlq;fisr; nrytopj;jpUe;jhh;. MfNt> g+kpapy; NkhNr kpfkpf Kf;fpakhd - tpNr\pj;j kdpjdha; ,Ue;jhd; vd ehk; cWjpaha; $wyhk;. mt;thwpUf;f> Njtd; NkhNria Vd; nfhy;y tpUk;gpdhh;?

 NkhNrapd; kditp rpg;Nghuhs; xU a+jngz;kzp my;y. MfNt mts; jd; kfDf;F tpUj;jNrjdk; nra;tjpy; ek;gpf;if ,y;yhjpUe;jhs;. jd;Dila kidtpapd; ,e;j mgpg;gpuhaj;ij NkhNrAk; Vw;Wf;nfhz;L ,t; tp\aj;jpy; NjtDf;F fPo;g;gbahkNy ,Ue;J nfhz;bUe;jhd;. Mdhy; NkhNrNah ,g;NghJ NjtIdj;jpw;F Xh; jiytdhfg; Nghfpwhd;. ,e; epiyapYk; NkhNr jd; kidtpia ,d;dKk; gpupag;gLj;jp jd; nrhe;j tPl;bNyNa NjtDf;F fPo;g;gbahjpUe;jhd;. MfNt> NjtDila rpl;irapy; NkhNr kupj;Jf;nfhz;bUe;j Ntisapy;> vjdhy; ,e;j tUj;jk; cz;lhdJ vd;w fhuzj;ij rpg;Nghuhs; cldbahf tpsq;fpf;nfhz;lhs;. vdNtjhd; mts; jd; kfDf;F cldbahf tpUj;jNrjdk; nra;jhs;. mt;thW nra;jgpd; khj;jpuNk Njtd; NkhNrapd; IPtidj; jg;g tpl;lhh;.

 ,e; epfo;r;rpapypUe;J Njtd; jd;Dila Copah;fspd; ve;jtpj fPo;g;gbahikiaAk; my;yJ vt;tpj rj;jpaj;ij tpl;Lf;nfhLj;JtpLk; xj;j Nt\q;fisAk; my;yJ kidtpia gpupag;gLj;Jk; nray;fisAk; rfpj;Jf;nfhs;tjpy;iy. ehk; Njt Idj;ij elj;jNtz;Lnkd;why; ehk; KjyhtJ NjtDf;F Kw;wpYk; fPo;g;gbgth;fsha; ,Uf;fNtz;Lk;. Mk;! Njtdplj;jpy; ve;j tpjkhd gl;rghjKk; ,y;iy. jd;Dila typikahd Copah;fNsahdhYk;> mth;fs; fPo;g;gbahjpUf;Fk;NghJ mth;fisAk; mth; epahae;jPh;g;ghh;.

nghWikapd; Kf;fpaj;Jtk;

NkhNr 120 tajha; ,Ue;jNghJ> Njtd; NkhNria kPz;Lkha; jz;bj;jijg; ghh;f;fpNwhk;. Mdhy; ,e;j Kiw mth; jz;lidiaj; jsH;j;jpf;nfhs;stpy;iy. jz;zPH; ngWtjw;F fd;kiyaplk; NgRk;gbNa Njtd; NkhNraplk; nrhy;ypapUe;jhh;. Mdhy; NkhNr jd;Dila epjhdj;ij ,oe;J Nfhgkile;jtdha;> NjtDila Idq;fNshL Mj;jpuKld; Nkhjpa gpd;G ,g;NghJ fd;kiy kPJk; Nkhjpabj;jhd; (vz;.20:7-13). ,J xU rpd;d jtwhf ekf;Fk; Njhd;WfpwJ. Mdhy; NjtDila fz;fSf;Nfh ,e;j jtW kpfTk; rPupa]hd jtwhfNt ,Ue;jJ.

 Idq;fsplk; NkhNr kpFe;j Nfhgj;Jld; fyff;fhuNu NfSq;fs;> (vz;.20:10). vd Ngrptpl;lhd;. ,t;thW $wpajpy; NkhNr ntspg;gLj;jpa kdg;ghd;ik ahnjdpy;> NkhNrahfpa jd;idj; jtpu vy;yh Idq;fSk; fyff;fhuh;fs; vd;gJjhd;. Mdhy; cz;ik vd;dntd;why; me;j Ntisapy; NjtDf;F fPo;g;gbahkypUe;j NkhNr$l xU fyff;fhud;jhd;. Nfhgj;Jld; NkhNr Ngrpa thh;j;ijfspy; Njtd; Jf;fkile;jhh;. ,ij Fwpg;gpLifapy;> mth;fs; mtd; (NkhNrapd;) Mtpia tprdg;gLj;jpdjpdhNy jd; cjLfspdhy; gjwp Ngrpdhd; (rq;.106:33) vd Ntjtrdk; vLj;Jf;$WfpwJ.

 ,t;thW NkhNr Njt Idq;fisj; jhf;fpa nraypy; Kul;lhl;lk; ,Ug;gij cq;fshy; fhzKbfpwjh? vj;jidNah jlitfspy; ehk; NgRk; gb Njtd; nrhy;yhjpUf;Fk;NghJ ehNkh mbf;fb NgrpapUf;fpNwhk;. ,jpdpkpj;jNk ahtUk; Nfl;fpwjw;F jPtpukhAk;> NgRfpwjw;F nghWikahAk;> Nfhgpf;fpwjw;F jhkjkhAk; ,Uf;ff;fltd;. Vndd;why;> kD\Uila Nfhgk; NjtDila ePjpia elg;gpf;f khl;lhNj (ahf;.1:19-20) vd Ntjtrdk; ek;ik vr;rupf;fpwJ.

 ek;Kila nghWg;gpy; ehk; rupnra;aNtz;ba VjhtnjhU gpur;ridia ek; tPl;bNyh my;yJ ek;Kila rigapNyh fz;lhy;> ehk; vd;d nra;fpNwhk;? ehk; fh;j;jUf;F fhj;jpuhky; clNd gjwp Ngrp Jupjkhd eltbf;iffspy; ,wq;FfpNwhkh? ,Jjhd; ek;Kila epiy vd;why; ePq;fs; cq;fs; tPl;bw;Fs;Sk; rigf;Fs;Sk; Fog;gj;ij nfhz;L te;J

Njhy;tpaile;jjpy; vt;tpj Mr;rupaKkpy;iy. ,J Nghd;w Neuq;fspy;jhd;> ek;Kila Nfhgk; NjtDila ePjpia epiwNtw;w KbahJ vd;gij ehk; epidT$uNtz;Lk;. ,t;thW ek;Kila ,Ujaj;jpy; ,isg;ghWjyw;wth; fsha; kw;wth;fs; kPJ nfhjpg;Gld; ,Uf;Fk;NghJ ehk; nra;aNtz;ba rpwe;j nray; nksdkha; ,Ug;gJjhd;. ,t;tpjkha; ,Ue;Jtpl;lhy; ehk; Fiwe;jgl;rk; NjtDila Copaj;jpw;F vt;tpj NrjKk; tpistpf;fhky; ,Uf;fKbAk;.

 ehk; NjtDila Copadha; ,Ug;gJ mjpf rPupa]hd tprak;! ,j;jid ngupa nghWg;ig ehk; ,Nyrhf vLj;Jf;nfhs;s KbahJ. NjtDila Copah;fsplk; nrhy;yp Kbah ty;yikAk; > mjpfhuKk; ,Uf;fpwJ. Mdhy; mNj rkak; mth;fs; mjpf tpopg;Gld; rpW rpW tp\aq;fspy; NjtDf;F fPo;g;gbe;J ftdk; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. mth;fspd; thapd; thh;j;ijfs;.

 xU rkak; NkhNrapd; rNfhjup kPupahk; NkhNriaf; Fiw $wpa NghJ> NkhNr vt;tpj gjpYk; nrhy;yhky; mikjpaha; ,Ue;jhh;. ,t;thW NkhNr ele;J nfhz;l nraiyg; gupRj;jMtpahdth; mq;fPfupj;J nkr;rpf;nfhz;lij fPo;f;fz;lthW jd; Ntjg; Gj;jfj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;shh;. NkhNrahdtd; g+kpapy; cs;s rfy kdpjhpYk; kpFe;j rhe;j FzKs;stdha; ,Ue;jhd; (vz;.12:3). ,d;ndhU rk;gtj;jpy;> Nfhuh xU $l;lj;ij Nrh;j;Jf;nfhz;L NkhNrf;F tpNuhjkhf Kul;lhl;lk; nra;J NkhNr ngw;wpUe;j mjpfhuj;ij Nfs;tpf;Fwpahf;fpa NghJ> ,q;Fk; NkhNr jdf;F Vw;gl;l J}z;Ljypdpkpj;jkha; Nfhgg;glhky; jd; Kfk; Fg;Gw tpOe;J nksdkha; ,Ue;jhd; (vz;.16:4). ,j;jid cah;e;j Fzhjprak; nfhz;l NkhNr> Nkupghtpy; Idq;fs; Kul;lhl;lk; nra;jNghJ Vd; nksdkha; ,Uf;ftpy;iy.jd; IPtpaj;jpd; filrpg; gFjpahd Xh; epfo;r;rpapy;Ngha; Vd; gjwp Ngrptpl;lhh; ?

 xU Njt CopadplKk;> xU mg;Ngh];jydplKk; fhzg;glNtz;ba gpujhdkhd milahsk; nghWik MFk; (2.jPNkh.2:24> 2.nfhup.12:12). ehk; kWgbAk; kWgbAkha; Kfk; Fg;Gw tpOe;J XH; ePz;l.... ngWikiaf; filg;gpbf;fNtz;Lk;. vdNt ,q;F vOk; Nfs;tpfs; vd;dntd;why; ek;ik epahakha; jPh;g;G nra;gtUf;F ek;Kila midj;ijAk; xg;Gtpj;J tho;e;Njhkh? my;yJ rpW Mz;Lfs; rfpj;jth;fsha; ,Ue;Jtpl;L.... Kbtpy;> ek;ik epahag;gLj;jp ek;ikj; jw;fhj;Jf;nfhs;s thjhLfpwth;fsha; khwptpl;Nlhkh? (1.NgJ.2:23) vd;gNj ek;ik mz;btUk; Nfs;tpahFk;. ek;ikj; Njtd; ve;j rkaj;jpYk; ve;j kdpjH;fisf; nfhz;Lk; ek;Kila jpuhzpf;FNky; Nrhjpf;fg;gLtjw;F xUNghJk; mDkjpg;gNjapy;iy (1.nfhup.10:13). MfpYk;> ek;Kila jpuhzpf;Fupa vy;iy kl;Lk; ehk; Nrhjpf;fg;gl mth; mDkjp nfhLj;JtpLfpwhh;. Mdhy; ,t;Ntisfspy; ehk; ekf;fhfTk;> ek;Kila cupikfSf;fhfTk; ek;Kila kjpg;gpw;fhfTk; kupg;gjw;F maj;jkhapUe;jhy;> ehk; nghWikaha; ,Ug;gjw;F Ntz;ba fpUigia Njtd; epr;rakha; ekf;Fj; jUthh;.

 ehk; mtJ}wha; Ngrg;gl;L Nkhrkha; elj;jg;gLk;NghJ ,d;Wk; ehisAk;> mLj;jthuKk;> mLj;j khjKk; > mLj;j tUlKk; > ek; [Ptpaj;jpd; KbT gupae;jKk;> NjtDf;F Kd;ghf Kfk; Fg;Gw tpOk; kdpjH;fsha; ,Ug;gjw;F ek; vy;NyhUf;Fk; Njtd; cjtp nra;thuhf. md;W NghyNt ,d;W NkupghtpYk; NkhNr NjtDf;F Kfk; Fg;Gw tpOe;jpUg;ghndd;why;> NkhNr fhdhDf;Fs; gpuNtrpj;jpUf;fKbAk;. jd; IPtpaj;jpd; filrp Neuj;jpy; Ngha; ,e;j xU ,lj;jpy; NkhNr ftdk; ,y;yhjpUe;jgbahy; mtDila ,og;G ngupjhapUe;jJ. ,t;thW NkhNriag; NghyNt> vj;jidNah tUlq;fs; jq;fs; tho;f;ifapy; NjtDf;nfd;W cz;ikaha; tho;e;j mNef Njt Copah;fs; ,Ue;jpUf;fpwhh;fs;. Mdhy;... ,th;fs; jq;fs; IPtpaj;jpd; ,Wjpg; gFjpapy; Ngha; ftdkpy;yhJ IPtpj;J tPo;r;rp mile;jpUf;fpwhh;fs;. ,jd; %ykha; mth;fSila tho;itf; Fwpj;j NjtDila jpl;lj;ij jq;fs; nrhe;j iffspdhNyNa mopj;Jg;Nghl;lhh;fs;.

 ,t;thW fhdhDf;Fs; NkhNr gpuNtrpf;fj; jil nra;J Njtd; jz;bj;jJNghyNt ,];uNtyh;fisAk; ,Nj tpjkha; jz;bj;jhnud ehk; thrpf;fpNwhk;. Mdhy; ,q;F ehk; fhZk; tpj;jpahrk; ahnjdpy;> ,];uNty; Idq;fs; NjtDf;F Kd;ghf gj;J Kiw Kul;lhl;lk; nra;jhh;fs; (vz;.14:22). ,t;thW ,];uNtyh;fisj; jz;bg;gjw;F Kd;ghf Njtd; mth;fSf;F gj;J re;jh;g;gq;fisf; nfhLj;jpUe;jhh;. Mdhy; NkhNrf;F xNu xU re;jh;g;gj;ijNa je;jhH;. Vd;? Vndd;why; ,];uNty; Idq;fistpl NkhNraplk; Njtd; mjpfk; vjph;ghh;j;jhh;.

 ,];uNty; Idq;fs; NjtDila ntspauq;fkhd fpupiafis khj;jpuNk fz;bUe;jhh;fs;. Mdhy; NkhNrNah NjtNdhL KfKfkha; Ngrp cwthbajpdpkpj;jk; mtUila topfis mwpe;jpUe;jhd; (rq;.103:6). ehk; NjtDila ];jhdj;jpy; gpujpepjpahf epd;W mtUila thh;j;ijiag; gpurq;fpf;fpwth;fshf ,Ue;jhy;> ek; rigapy; cs;s kw;wth;fisf; fhl;bYk; ek;kplk; Njtd; gj;J klq;F mjpfk; vjph;ghh;f;fpwhh;.

 NjtDila Copah;fs; vd;djhd; Nfhgk; nfhs;Sk;gb J}z;lg;gl;lhYk;> mtH;fSila thh;j;ijapy; xUNghJk; ftdkpy;yhky; ,Ue;JtplNt $lhJ. ,t;thW jq;fSila rk;gh\izapy; jg;ghd thh;j;ijfisg; gpupj;njLf;f fw;Wf;nfhz;lth;fs; khj;jpuNk NjtDila tha; Nghy; ,Ug;ghh;fs; (vNukp.15:19).

rk;g+uzkha; fPo;g;gbtjpd; Kf;fpaj;Jtk;

,];uNtiy elj;Jtjw;F Njtd; njupe;Jnfhz;l kw;Wk; Xh; kdpjd;jhd; rTy;. ,e;j rTy;> jhd; uhIhthf khwNtz;Lnkd xUNghJk; tpUk;gpaNjapy;iy. mtidj; Njtd;jhd; ,];uNtypd; rpk;khrdj;jpy; mkur;nra;jhh;. ,];uNtyh;fs; rTiyj; jq;fSf;F uhIhthf;fpl te;jNghJ > rTy; jd;id xspj;Jf;nfhz;L> ehd; ,uhIhtha; ,Ug;gjw;F vk;khj;jpuk;? vd; FLk;gk; ,];uNtypd; FLk;gq;fspnyy;yhk; mw;gkhdjy;yth? vd $wpdhd; (1.rhK.9:21). ,e;j rTypd; jho;ikjhd; vt;tsT ngupnjd;W ghUq;fs;.

 mdhy; ntF rPf;fpuj;jpy; rTy; jd;Dila ghh;itapy; ngupatdhfptpl;lgbahy;> Njtd; jd;Dila mgpN\fj;ij mtidtpl;L vLj;Jg;Nghl Ntz;bajhfptpl;lJ. ehk; 1.rhKNty; 15k; mjpfhuj;jpy; thrpf;fpwgb> rTy; NjtDila fl;lisiaj; jdf;Nfw;wgb khw;wpf;nfhz;L mkNyf;fpy; Njtd; $wpagb vy;yhtw;iwAk; rq;fupf;ftpy;iy. mtd; jd;Dila nrhe;j Gj;jpia rhh;e;J Idq;fSf;Fg; gpupakhdnjJNth mijNa nra;jhd;. ,d;Wk; ahnuy;yhk; jq;fs; ghh;itapy; ngupath;fshf khwptpLfpwhh;fNsh> mth;fSk; ,t;thwhfNt rTiyg;Nghy; nra;fpwhh;fs;. MfNt ,q;F xt;nthU NjtDila CopaDk; re;jpf;Fk; ,uz;L ngupa fz;zpfis ehk; fhz;fpNwhk;. ,J ahnjdpy;: (1) jd; nrhe;j Gj;jpf;F gpupakhditfs; (2) Idq;fSf;Fg; gpupakhditfs;. ,e;j ,uz;L tpUg;gq;fSk;> jd;idg; gw;wpf; nfhs;Stjw;F rTy; mDkjpj;jgbahy; jd;Dila mgpN\fj;ij ,oe;JNghdhd;. ek;Kila nrhe;j Qhdj;jpd;gb NjtDila ve;j fl;lisfisAk; khw;wpaikg;gjw;F ekf;F vt;tpj cupikAk; ,y;iy. ,t;thW ehk; kD\h;fisg; gpupag;gLj;Jfpwth;fsha; ,Ue;jhy; ehk; fpwp];Jtpd; Copaf;fhudha; xUNghJk; ,Uf;fNt KbahJ (fyh.1:10) vd Ntjk; Mzpj;jukhf vr;rupf;fpwJ.

 rTy; jd;Dila ghh;itf;F rpwpatdhfNt epiyj;jpUg;ghndd;why; NjtDila mgpN\fk; mtDila IPtpaj;jpd; filrptiu mtd; kPJ jq;fpapUe;jpUf;Fk;. Mdhy; mtNdh jd;Dila rpq;fhrdj;ij Nerpf;fj;njhlq;fptpl;lhd;. ,e;jf; fhuzj;jpdhNyNa ,d;Wk; mNef Njt Copah;fs; jq;fs; mgpN\fj;ij ,oe;J ,Uf;fpwhh;fs;. ehk; tpopg;gha; ,y;yhj gl;rj;jpy;> Idq;fSf;F Kd;ghf NjtDila gpujpepjpaha; NgRk;gbahd ek;Kila miog;Ng> ekf;F jiyf;fdk; nfhz;LtUk; topaha; khwptpl KbAk;.

 ,q;F rTy;> jhd; njhlh;e;J uhIhtha; ,Ug;gijg; gw;wpf; nfhz;bUe;jtdha; khj;jpuky;yhky;> mgpN\fk; epiwe;j Xh; ,isa rNfhjud; (jhtPJ) Kd;Ndwp tUtijAk;> Idq;fs; mtd; kPJ ek;gpf;if itg;gijAk; fz;lTld;> mtidAk; xLf;Ftjw;Fj; jpl;lk; jPl;bdhd;. rTyplk; ,y;yhj tpRthrk; jhtPjplk; ,Ue;jgbahy;> jhtPjpd; kPJ rTy; nghwhikAk; nfhz;lhd;. mJ khj;jpuky;yhky; Idq;fs; jhtPijg; Gfo;e;jjpdpkpj;jk; mtid; nfhiy nra;aTk; tpUk;gpdhd;.

 ,t;thW Njtd; js;sptpl;l gpd;Gk;> jq;fs; rpq;fhrdq;fspy; xl;bf;nfhz;bUf;Fk; ,J Nghd;w rTy;fspd; nra;iffisj; Njtd; fhzhjJNghy; tpl;LtpLthuh? mt;tpjk; Xh; ePz;lfhyk; Njtd; tpl;Litf;f $Lk;. rTypDila tp\aj;jpy; Njtd; mtid 13 tUlq;fs; tpl;Litj;jhH;. Nfhypahj;ij jhtPJ nfhd;wNghJ 17 taJilatdhfNt ,Ue;jhd;. Mdhy; jhtPJ 30 taJ epuk;gpa gpd;Gjhd; uhIhtha; khwpdhd;. ,t;thW jhtPJ Njtdhy; mgpN\fpf;fg;gl;l gpd;Gk;> 13 tUlq;fs; tiu rTy; ,];uNtypd; ,uhIhtha; MSif nra;tjw;F Njtd; mDkjpj;jpUe;jhH;.

 ,e;j epfo;r;rp ekf;F fw;gpf;Fk; ghlk; ahJ?

ehk; gpd;khw;wk; mile;J> Mtpapd; mgpN\fj;ijg; gy tUlq;fSf;F Kd;Ng ,oe;jpUe;jhYk;$l> ehk; VNjDk; xU Copaj;jpy; ,d;dKk; ,Ug;gjw;F Njtd; mDkjpf;ff;$Lk;. gFj;J epjhdpf;Fk; jd;ik Idq;fsplj;jpy; ,y;yhjgbahy; ehk; mgpNrfj;ij ,oe;Jtpl;Nlhk; vd;gij mth;fs; mwpahjpUf;fKbAk;. MfNt> mth;fs; ek;ik ,d;dKk; NjtCopah;fshfNt kjpj;J Vw;Wf;nfhs;sKbAk;. Vndd;why; mth;fs; ek;Kila tajpdpkpj;jNkh my;yJ Ntjmwptpdpkpj;jNkh my;yJ ek;Kila mDgtj;jpdpkpj;jNkh ekf;Fj; njhlH;e;J kupahijiar; nrYj;jpf;nfhz;bUg;ghh;fs;. ,t;thW Idq;fs; ek;ik Vw;Wf;nfhz;ljhy;> mJNt ehk; NjtCopah;fsha; ,Ug;gjw;F NghJkhdJ vd xUf;fhYk; vz;zhjpUf;ff;flNthk;.

 NjtNd ek;ik epuhfupj;j gpd;G kD\d; ek;ik Vw;Wf;nfhs;tjpy; vd;d gpuNahIdk;? xU kdpjd; jd;Dila Iptpaj;jpy; mgpNrfj;ij ,oe;jgpd;Gk; fh;j;jUf;F Copak; nra;tNjH my;yJ xU rigiia elj;JtNjh Xh; nfhba Jaukpf;f rk;gtkhFk;.

mtrug;gl;L vLf;Fk; eltbf;iffSf;F tpyfpapUj;jy;

Jujp];l trkha;> jhtPJ$l jhd; ,uhIhtha; khwpaTld; vt;tsTjhd; ek;Kila Nehf;fq;fs; ey;yjha; ,Ue;jhYk; mitfs; Njtrpj;jj;jpypUe;J tpyFk; nfhba epiyapypUe;J ek;ikg; ghJfhf;fNt KbahJ. ,e;j cz;ikia ehk; 2.rhKNty; 6k; mjpfhuj;jpd;%yk; mwpe;J nfhs;fpNwhk;. jhtPJ NjtDila cld;gbf;ifg; ngl;bia jpUk;gTk; vUrNyKf;F nfhz;L te;jhd;. ,J ey;y nray;jhd;. Mdhy; Njtd; jd;Dila gpukhzq;fspy; fl;lisapl;l Kiwapd;gb mtd; mijr; nra;atpy;iy. NjtDila ngl;bia Nytpah;fs; jq;fs; Njhs;fspy; Rke;J tuNtz;Lnkd;Nw Njtd; fl;lis nfhLj;jpUe;jhh;. Mdhy; jhtPNjh NjtDila ngl;bia xU ,ujj;jpy; itj;J me;j ,ujj;ij khLfs; ,Oj;JtUk;gbaha; nra;jhd;. rpy tUlq;fSf;F Kd;G ngyp];jpah;fs; NjtDila ngl;bf;F ,t;tpjkhfNt nra;jhh;fs;. ,g;NghJk; jhtPJ mNj Kiwapd;gbNa nra;aj; Jzpe;jhd; (1.rhK.6:3-8).

 ,d;Wk; ,Nj nraiyj;jhd; fpwp];jt jiyth;fs; nra;tij njhlH;e;J ehk; fhz;fpNwhk;. ,th;fs; jq;fs; rigfisj; NjtDila thh;j;ij Nghjpf;fpwgb elj;jhky; ,d;iwa tpahghu cyfpd; jpwikahd cghaq;fis cgNahfpj;J elj;Jfpwhh;fs;.

 NjtDila ngl;bia khLfs; Rke;J nfhz;bUe;jNghJ mitfs; kpuz;L js;shbaJ. khLfs; kpuz;ljpdpkpj;jk; NjtDila ngl;bAk; js;shbaJ. mr; rak; Crh vd;gtd; ngl;b fPNo tpohky; ,Ug;gjw;Fj; jd; ifia ePl;b mijg; gpbj;jhd;. mtDila gagf;jpaw;w Jzptpdpkpj;jk; Njtd; Crhit me;j ,lj;jpNyNa mbj;jhh;. ,q;F mtd; NjtDila ngl;baz;ilapy; nrj;J tpOe;jhd; (trdk; 7).

 ,t;thW NjtDila Nka;g;gh;fs; xU jtiwr; nra;Ak;NghJ> MLfSk; Jd;gkiltJ tUj;jkhd nraNyahFk;. Mdhy; mJjhd; ,d;Wk; njhlh;e;J rk;gtpf;fpwJ. jhtPJ nra;j xU jtw;wpw;fhf Crh Jd;gkile;jhd;. ,e;j rk;gtj;jpd;%ykha; Njtd; jd;Dila Copah;fsplk; kpFe;j fz;bg;Gld; ele;J nfhs;fpwhh; vd;w ghlj;ij jhtPJ fw;Wf;nfhz;lhd;.

 Crhtpd; Nehf;fk; kpfr; rpwe;jJjhd;... Mdhy; Crhtpd; Nky; fh;j;jUila Nfhgk; gw;wpnaupe;jJ (trdk;7) vd Ntjk; $WfpwJ. NjtDila ngl;bia Nytpah;fs; jhd; njhlKbAk; vd;w rj;jpaj;ij Crh jd; rpW gpuhaj;jpypUe;Nj fw;wpUe;jhd;. Mdhy; me;j Ntisapy; Crh NjtDila fl;lisia rhjhuzkha; vLj;jgbahy; mjpdpkpj;jk; Jd;gkile;jhd;.

 ,d;Wk; ,Nj Crhtpd; jtW jpUk;gTkhf ele;jplKbAk;. ek;Kila rigapy; VjhtJ jtW elg;gij ehk; fhZk;NghJ clNd ek;Kila iffis ePl;b NjtDila ngl;bia epiyepWj;j Kaw;rpf;fyhk;. ,t;tpjk; ek; Nehf;fq;fs; ey;yjha; ,Ue;jhYk; ehk; ek;Kila vy;iyiaj; jhz;Lfpwgbahy; Njtd; ek;ikAk; mbj;Jtplf;$Lk;. ey;yJ vd ek;Kila Gj;jp nrhd;dij itj;J ehk; rpytw;iwr; nra;jplf;$Lk;. Mdhy; me;j Ntisapy; ehNkh fh;j;jUila rpj;jk; vd;dntd;gij mwpe;Jnfhs;tjw;F fhj;jpUf;ftpy;iy. Mk; ehk; mtrukha; nraw;gl;L tpl;Nlhk;.

 ,NaR ehd; rigiaf; fl;LNtd; (kj;. 16:18) vdf; $wpdhh;. rigiaf; fl;LtJ Mz;ltUila gzpNa MFk;. ek;Kilajy;y. ,e;jf; Fwpg;gpl;l ];jyq;fspy; ehd; rigiaf; fl;LfpNwd; vd ehk; $WtJ mfq;fhukhd ngUikNa MFk;. ,t;thW fpwp];Jtpd; ruPuj;ij ek;Kila nrhe;j tpahghuj;ijg; Nghy; ehk; vz;zj;Jtq;fptpl;lhy;> vd;whtJ xU ehs; Crh nra;j mNj gpioia ehKk; epr;rakha; nra;J tpLNthk;.

 rig jLkhWtij ehk; fhZk;NghJ> mij Njtdplj;jpy; nrd;Nw> Mz;ltNu> ehdy;y ePNu rigiiaf; fl;bf;nfhz;bUf;fpwPH;. ck; rigiaf; fhj;Jf;nfhs;Sk; vd n[gj;Jld; nrhy;yf;flNthk;. rigiapy; fhupak; vt;thW elf;fNtz;LNkh> mt;thW elf;fhjij ehk; fhZk;NghJ ,e;jg; gzp ahUilaJ? ,e;jg; nghWg;G ahUilaJ? gupRj;jhtpahdtuh my;yJ ehdh? vd;w Nfs;tpia ekf;F ehNk Nfl;Lf;nfhs;sf;flNthk;.

 rpy rkaq;fspy; rpy fhupaq;fs; cldbahfr; nra;ag;glNtz;Lk; vd ehk; czuyhk;. Mdhy; mijAk; gupRj;jhtpapd; Fuiyf; Nfl;fhky; nra;jhy;> ehk; epr;rak; khk;rj;jpd;gbNa nra;JtpLNthk;. ,t;tpj ek;Kila nray; vt;tsTjhd; ey;y Nehf;fq;fs; nfhz;ljha; ,Ue;jhYk;> ehk; xd;Wk; nra;ahjpUg;gijf; fhl;bYk; mjpf Fog;gj;ijNa ek; nrayhy; nfhz;LtUNthk;. MfNtjhd; ehk; Mz;ltuplk; nrd;W> Mz;ltNu ePNu ,e;jg; nghWg;gpy; ,Uf;fpwPh;. murhSk; fh;j;jj;Jtk; ckJ Njhspd; Nky; ,Uf;fpwJ. ePH; nrhy;tijf; Nfl;lfNt ehd; tpUk;GfpNwd;. ehd; vd;d nra;aNtz;Lnkd;gij ePh; vdf;Fr; nrhy;Yk; vdf; $wf;flNthk;.

 gytpjkhd Kl;lhs;fisf; Fwpj;J ePjpnkhopfs; Gj;jfk; tptupf;fpwJ. mdhy; Kbthf vy;yh Kl;lhs;fSf;Fk; Nkyhd Kl;lhis ePjpnkhopfs; Gj;jfk; $Wk;NghJ jd; thh;j;ijfspy; (my;yJ nra;iffspy;) gjWfpw (mtrug;gLfpw) kD\idf; fz;lhahdhy;> mtid ek;Gtijf; fhl;bYk; %lid ek;gyhk; (ePjp.29:20) vd;Nw Ntjk; $WfpwJ.

 ,t;thW xd;iwr; nrhy;Ytjw;Nfh my;yJ nra;tjw;Nfh mtrug;gLfpwtd; xU R+o;epiyapy; vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gij jdf;F ed;whfj; njupAk; vd jdf;Fj;jhNd ek;gpf;if nfhz;ltdha; ,Uf;fpwhd;. ,tDf;F Njtdplk; nrd;W MNyhrid Nfl;gnjy;yhk; mtrpakha;j; Njhd;Wtjpy;iy. Mk;. ,td; jhdhf vy;yhtw;iwAk; nra;JtpLfpwhd;. ,g;gbg;gl;l xU kdpjNd ,t;Tyfpy; Kl;lhs;fSf;nfy;yhk; Nkyhd Kl;lhsha; ,Uf;fpwhd;.

 rpf;fyhd gpur;ridfNshL ek;kplj;jpy; ahuhtJ tUk;NghJ> mth;fSf;F ek;Kila Gj;jprhypj;jdj;ijAk; ek;Kila fle;j fhy mDgtj;ijAk; rhh;e;J MNyhrid $wpdhy; me;jg; gpur;rid ,d;dKk; mjpfupj;Jtplf; $Lk;. Mdhy; gpjhtpdplj;jpypUe;J ngWk; xNU xU QhdKs;s thh;j;ij tpaf;fj;jF mw;Gjq;fis mth;fs; tho;tpy; nra;JtpLk;.

 MfNt mLj;j jlit khLfs; ,lwp NjtDila ngl;b jLkhWtij ePq;fs; fhZk;NghJ me;j ehspd; Kl;lhs;fspd; gl;baypy; cq;fs; ngaiu Kjyhtjha; vOjpl Kide;J epw;fhjPH;fs;. fz; fz;lgbAk; fhJ Nfl;lgbAk; Jupjhkha; epahak;jPh;j;J nja;tgakw;w nraiy nra;ahjpUf;f tpopg;gha; ,Uf;ff;flNthk;. ,jw;F khwhf ek;Kila Kfj;ij Mz;ltUf;F Kd;ghf Gojpapy; Gijj;J Mz;ltNu> ehd; Qhdj;jpy; FiwTs;std;. ehd; vd;d nra;a ePh; rpj;jkhapUf;fpwPH;? vd;Nw Nfl;ff;flNthk;.

 ekf;F Qhdk; FiwthapUf;fpwJ vd xj;Jf;nfhs;tNj fbdkhd fhupakhFk;. mJTk; Fwpg;ghf rigapy; cs;s kw;wth;fs; ek;iktpl ,isath;fshfTk;> Kjph;r;rpaw;wth;fshfTk; ,Ug;gij ed;wha; mwpe;j gpwFk;.... jdf;F Qhdkpy;iynad xj;Jf;nfhs;tJ ,d;dKk; mjpff; fbdNkahFk;. Mdhy; kpFe;j jho;ikNahL ek;Kila Fiwia Njtdplj;jpy; xj;Jf;nfhz;lhy; mth; jkJ Qhdj;ij ekf;F rk;g+uzkha; nfhLj;JtpLthh;.

ehk; nrhy;ypa thf;if fhj;J elj;jy;

jd;Dila Copah;fsplj;jpy; Njtd; vt;thW fz;bg;gha; ele;Jnfhs;fpwhh; vd;gij mwptjw;F kw;Wk; XH; cjhuzj;ij 2.rhKNty; 21:1k; trdj;jpy; fhz;fpNwhk;. jhtPJ uhIhtha; ,Ue;j ehl;fspy; njhlh;r;rpahf %d;W tU\k; gQ;rk; cz;lhapUe;jJ. ,t;tpjkhf ek;Kila rigapYk; njhlh;r;rpahf jPH;f;fjuprdkhd thh;j;ijf;F gQ;rk; cz;lhapUe;jhy; ehKk; jhtPijg; NghyNt fh;j;juplj;jpy; fhuzj;ijf; Nfl;L tprhupf;fpwth;fshf ,Uf;fNtz;Lk;. vd;d fhuzj;jpdhy; gQ;rk; vd fh;j;jh; jhtPJf;F $Wk;NghJ> gy tUlq;fSf;F Kd;G fpgpNahdpauplj;jpy; ,];uNty; jhd; nra;j thf;Fj;jj;jj;ij kPwpagbahy; ,e;jg; gQ;rj;ij cz;lhf;fpNdd; vdf; $wpdhh;.

 mjhtJ NahRthtpd; fhyj;jpy; Rkhh; 300 tUlq;fSf;F Kd;G ,];uNty; fpgpNahdpauplk; cq;fs; re;jjpf;F ehq;fs; vt;tpj jPq;Fk; nra;akhl;Nlhk; vd thf;Ff;nfhLj;jpUe;jhh;fs;. Mdhy; rTy; uhIhtha; te;jTld; ,e;j thf;Fj;jj;jj;ij mtkjpj;Jtpl;L mth;fspy; rpyiu nfhd;WNghl;lhd;. ,e;j epfo;r;rp ele;J 30 tUlq;fSf;Fg; gpd;Gjhd; ,e;jg; ghtj;jpw;fhd jz;lid ,];uNtiyg; gpbj;Jf;nfhz;lJ. ghh;j;jPh;fsh? Njtd; vt;tsT Jy;ypakha; jd;Dila fzf;Ffis itj;jpUf;fpwhh;. ehk; VjhfpYk; jtW nra;J mitfis NjtDf;F Kd;ghf rupnra;ahj gl;rj;jpy; mj; jtWfspy; xd;iwahfpYk; Njtd; kwe;JtpLtjpy;iy. ek;Kila jtWfis ehk; Njtdplj;jpy; nrd;W xg;Gtpj;J rupnra;tnjw;nfd XH; ePz;l 30 Mz;Lfs; $l jUthh;. Mdhy; vd;whfpYk; xU ehs; mf; fzf;Ffisj; jPH;f;f mth; te;JtpLthh;. Mk;. ,];uNty; jd; fzf;Ffisj; Njtdplj;jpy; nrd;W rupnra;Ak;tiu mth; ,];uNtypd; kPjpUe;j gQ;rj;ij ePf;ftpy;iy.

 fh;j;jiu Nrtpf;fpw ehk; ahtUk; ehk; NgRfpw thh;j;ijapy; kpfTk; ftdkha; ,Uf;fNtz;Lk;. $l;lq;fspy; khj;jpuky;y> ek; md;whl [Ptpaj;jpd; thh;j;ijfspYk; ehk; kpFe;j ftdkha; ,Uf;fNtz;Lk;. ehk; xU fhupaj;ij xUtUf;F nra;tjhf thf;FnfhLj;Jtpl;L mij vspjpy; kwf;fpwth;fshf ,Uf;fNt $lhJ. cjhzkha; vdf;fhf n[gpAq;fs; vdf; Nfl;Lf;nfhs;gth;fsplk; n[gpg;gjhf thf;F nfhLj;Jtpl;L n[gpg;gjw;F kwe;Jtplf;$lhJ. jq;fSf;fhf nIgpf;fr; nrhy;yp Nfl;lth;fSf;fhf ehk; clNd n[gpf;fKbahj epiyapypUe;jhy; ehk; Neh;ikAs;sth;fsha; ,Ue;J cq;fs; Ntz;Ljiy ehd; epidT$Wk;NghJ epr;rakhf n[gpg;Ngd; vdf;$wNtz;Lk; my;yJ Fiwe;j gl;rk; mth;fSf;fhf me;j ,lj;jpNyNa clNd n[gpj;JtplNtz;Lk;. Mdhy; ehk; epiwNtw;wKbahj xd;iw xUNghJk; thf;FnfhLf;fNt $lhJ.

 rh;trhjhuzkha; ehk; Idq;fSf;F thf;F nfhLf;fpwth;fshapUe;jhy; NjtDila thh;j;ijia ehk; vt;thW mjw;Fupa fdj;NjhL NgrKbAk;? mfNt> ehk; gpwUf;F thf;Ff;nfhLj;jij epiwNtw;w Kbahj epiyapypUe;jhy; me;j cupa eguplk; ehk; nrd;W mt;thW epiwNtw;wKbahky; Nghdjw;Fupa fhuzj;ij tpsf;fp mth;fsplk; kd;dpg;G Nfl;fNtz;Lk;. nfhLj;j thf;if kPWtJ mghafukhdJ! mij Mz;lth; ,NaR Fwpg;gpLk;NghJ kD\h; NgRk; tPzhd thh;j;ijfs; ahitAk; Fwpj;J epahaj;jPH;g;G ehspy; fzf;F xg;Gtpf;fNtz;Lk; vd vr;rupj;jhh; (kj;.12:36).

 ehk; gpwUf;Fj; jUk; thf;Ffisj; Njtd; kpfg;ngupa tprakha; vLj;Jf;nfhs;fpwhh;. mt;thW ehk; thf;F nfhLj;j egh;fs; mtpRthrpfNsh my;yJ fpgpNahdpah;fisg; Nghy Ntiyf;fhuh;fNsahdhYk; ehk; nrhd;d thf;if kPWtjw;F ekf;F ve;j cupikAk; ,y;iy.

 ehk; rpy ,lq;fspy; nra;j mePjpahd nray; rupnra;ag;glhky; itj;jpUe;J> ePz;l fhykha; mjdpkpj;jk; ve;j jz;lidAk; ekf;F tuhjgbahy; Njtd; mitfis kwe;Jtpl;lhnud ehk; vz;zpf;nfhs;syhk;. Mdhy; NjtNdh mitfis xUNghJk; kwg;gNjapy;iy. NjtDila epahaj;jPH;g;Gfs; tUtjw;F jhkjpf;fyhk;. Mdhy; Kbtpy;... mJ te;Nj jPUk;.

 Mjyhy; ehk; gaj;NjhLk; gf;jpNahLk; NjtDf;F gpupakha; Muhjid (Copak;) nra;af;flNthk;. ek;Kila Njtd; gl;rpf;fpw mf;fpdpaha; ,Uf;fpwhNu (vgp.12:28-29).

(Gjpa cld;gbf;if Copad; vd;w Gj;jfj;jpypUe;J vLf;fg;gl;lJ.)

Last modified on Saturday, 30 April 2016 00:52
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book