நான் நேர்மையுள்ளவனா ?

ehd; NeHikAs;stdh ?

ePq;fs; gpwNuhL vt;tsT NeHikNahL ele;Jnfhs;SfpwPHfs;? gpd;tUtJ Nghd;w cz;ikf;NfL xt;nthd;wpYk; Njtd; cq;fis Muha;e;J ghHf;f mtiuf; NfSq;fs;. cq;fs; thHj;ijapYk; thapYk; mbf;fb epfOk; gpd;tUgtw;wpw;F vjpuhff; FwpapLq;fs;. cq;fisNa ePq;fs; tQ;rpj;Jf;nfhs;stpy;iy vd;w epr;rak; Njitahdhy;> nja;tgf;jpAs;s ez;gnuhUtiu ,g;gbg;gl;l Rghtq;fs; VNjDk; cq;fspy; fhz;fpwuh vdf; Nfl;Lg; ghUq;fs;.

1. kpifg;gLj;jy;

vd; thapd; thf;Ffnsy;yhk; ePjpahditfs;. mitfspy; Gul;Lk; tPguPjKk; ,y;iy (ePjp.8:8).

 Njt Nritapy; vdJ gpuahrj;jpd; gyd;fis my;yJ tpisTfis kpifg;gLj;Jjy;.

 vg;NghJk;... xUNghJk; vd;w thHj;ijfisg; gad;gLj;Jtjpdhy; cz;ikNahL $l;Ljy;.

 kf;fs; kw;Wk; R+o;epiyfis xNuabahfg; nghJthd fUj;Jf;Fs; milj;jy;.

 fijia Ntbf;ifahf;f Rthu];akhf;f> mjw;F fz;> %f;F> fhJ itj;jy;.

2. Kf];Jjp

mtutH jq;fs; NjhoNuhNl ngha; NgRfpwhHfs;. ,r;rf cjLfshy; ,Ukdjha;g; NgRfpwhHfs; (rq;.12:2).

 tQ;rfkha;g; GfOjy;.

 gpwuplk; ey;y NgH thq;f mtiuj; J}f;fpg; NgRjy;

3. ngha;

ngha; cjLfs; fHj;jUf;F mUtUg;ghditfs;;. cz;ikaha; elf;fpwtHfNsh mtUf;Fg; gpupak; (ePjp.12:22).

 Gwq;$Wjy; - gpwiuf; Fwpj;j ngha; tje;jpfis md;dhiug; Gz;gLj;Jk; Nehf;NfhL gug;Gjy;.

 vdJ fTutj;ijf; fhj;Jf;nfhs;tjw;fhf Neubf; Nfs;tpfSf;F cz;ikaw;w gjpy; $Wjy;.

 Ra Mjhaj;jpw;fhf Neu ml;il> Ntiy kDf;fs;> tuTnryT fzf;F> tup ,tw;wpy; tQ;rid.

4. jg;ngz;zk; jUjy;

fHj;jUf;F Kd;ghf kl;Lky;y> kdpjUf;F Kd;ghfTk; Nahf;fpakhditfisr; nra;a ehLfpNwhk; (2.nfhup.8:21).

 vdJ thHj;ijfs; cz;ikahapUe;jhYk; jg;gg;gpuhak; nfhLj;jy;.

 Ra Nehf;Fld; njupe;njLf;fg;gl;l rpy cz;ikfis kl;LNk vLj;Jf;$wp fhupaj;ijr; rhjpj;jy;.

 Ntiy tha;g;G juf;$bNahUf;F Vkhw;Wjyhd tpguq;fs; mspj;jy;.

5. gpio

ehq;fs; ey;kdr;rhl;rpAs;stHfsha; vy;yhtw;wpYk; Nahf;fpakha; elf;f tpUk;GfpNwhnkd;W epr;rapj;jpUf;fpNwhk; (vgp.13:18).

 tpguj;ijf; $WKd; mJ cz;ikjhdh vdr; rupghHf;fj; jtWjy;.

 tpguj;jpd; EZf;fq;fisf; ftiyaPdkhf VNdhjhNdhntd;W nrhy;Yjy;.

 njsptha;g; Ngrj; jtWjy; my;yJ nrhy;tJ vOj;jstpy; cz;ikjhdh vd Nahrpf;fhky; NgRtJ.

6. Vkhw;W

fHj;jhNt> ngha; cjLfSf;Fk; fgl ehTf;Fk; vd; Mj;Jkhitj; jg;GtpAk; (rq;.120:2).

 vd;Dila cz;ik epiyiatplf; $Ljyhf vd;idf; fhl;bf;nfhs;s Kaw;rpj;jy;.

 kf;fs; gpwiuf; Fwpj;J cz;ikaw;witfisg; Ngr ,lkspj;J vdJ kTdj;jpdhy; rk;kjj;ijj; njuptpj;jy;.

 vdJ Md;kPf KjpHr;rpiaAk; mHg;gzpg;igAk; ,y;yhj msT $l;bf; fhl;l Kaw;rpj;jy;.

 ghtq;fis %b kiwj;jy;

7. kha;khyk;

Ner mdiyf; fhz;gpf;fpw cjLfNshL $ba jPa neQ;rk; nts;spg;g+r;R g+rpa Xl;ilg;NghypUf;Fk; (ePjp.26:23).

 cs;sj;jpy; frg;igAk; gifiaAk; itj;Jf;nfhz;L ntspNa fdpTld; NgRjy;.

 Kfj;jpy; Gfo;e;Jtpl;L KJFf;Fg; gpd;Nd J}w;Wjy;.

8. khwhl;lk;

ehd; fHj;jH> ehd; khwhjtH (ky;.3:6).

 MSf;Nfw;whw;Nghy; Ngr;ir khw;Wjy;.

 vdJ fUj;ijg; gfpHe;Jnfhs;shky; gpwH Nfl;f tpUk;Gtijg; NgRjy;.

 Nfl;fpw egUf;Nfw;wthW tpguj;ijj; jpUf;Fjy;.

9. fgL

vtDila Mtpapy; fglkpy;yhjpUf;fpwNjh mtd; ghf;fpathd; (rq;.32:2).

 kiwthd jpl;lq;fSlDk; jpy;YKy;Y Nehf;fq;fSlDk; goFjy;.

 xg;ge;jj;jpd; MtpiaAk; Nehf;fj;ijAk; kjpahky; eOt topAz;lh vdg; ghHj;jy;.

10. cilj;j thf;FWjpfs;

fHj;jhNt ahH ck;Kila $lhuj;jpy; jq;Fthd;? Mizapl;ljpy; jdf;F e\;lk; te;jhYk; jtwhjpUf;fpwhd; (rq;.15:1>4).

 n[gpf;f thf;fspj;Jtpl;Lj; jtWjy;.

 Fwpj;j ,lj;jpw;F tu> my;yJ xd;W nra;a xg;Gf;nfhz;L jtWjy;.

 gzk; nrYj;jr; rk;kjpj;Jtpl;Lj; jtWjy;.

Last modified on Saturday, 30 April 2016 01:02
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
back to top

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book