02. நம் இலக்கு யாது?

2. ek; ,yf;F ahJ?

ehd; Nfs;tpAw;w fij xd;Wz;L. XH Vio mk;khTf;F cjTk;gb> mts; kpFe;j twpa epiyapypUe;jhs; vd;gij czHe;jpUe;J xU FUthdtH> mts; kidf;Fr; nrd;whH. jd; ifapy; gzj;ij itj;Jf; nfhz;L mts; tPl;Lf; fjitj; jl;bdhH. Mdhy; mtNsh fjitj; jpwe;J Vndd;W Nfl;ftpy;iy. mts; tPl;bypy;iyg; NghYk; vd;W vz;zpatuha; mg;NghjfH jk; topNa nrd;whH. rpwpJ Neuq;fopj;J Myaj;jpy; mg;ngz;kzpiar; re;jpj;j NghjfH> jhk; mts; Njitia mwpe;J te;jij mtsplk; Fwpg;gpl;lhH. ehd; cd; tPl;Lf;F te;J gyKiw fjitj; jl;bNdd; eP tPl;by; ,Uf;ftpy;iyNah? gjpNy ,y;iyNa vd;whH. ePq;fs; ve;j Ntisapy; te;jPHfs; Iah eLg;gfyhapUf;Fk;. mllh jl;batH ePq;fsh? vdf;Ff; Nfl;lJ. ehd; gjpyspf;fhjjw;fhf vd;idj; jathf kd;dpAq;fs;. tPl;Lf;fhuH jhd; thlifia t#ypf;f te;jpUf;fpwhNuhntd;W fUjp thshtpUe;Njd; vd;whH. gy Viog; ngz;fSf;F ,jd; nghUs; vd;dntd;gJ njhpAk;. ehd; Nfl;fg;gl Ntz;Lnkd;gJ vdJ ,g;Nghija Mty;. thlifia t#ypf;f ehd; tutpy;iy. cz;ikapy;> cq;fsplkpUe;J vijAk; ngwNtz;Lnkd;gJ ,e;E}ypd; Nehf;fkd;W. fpUigf;F ,yf;fhNdhH ahtUf;Fk; ,ul;rpg;G chpanjd;Wk;> mJ ,ytrkha; VJk; juhky;> fpuakpd;wpg; ngwf;$banjd;Wk;> $WtNj ,jd; Fwpf;Nfhs;.

mNef rkaq;fspy;> mitNahhpd; ftdj;ij trg;gLj;jg; gpurq;fpfshd ehq;fs; Kaw;rpf;Fk; NghJ> nrhw;nghopitr; nrtpkLg;NghH vz;ZtjhtJ vd; flik vd;dntd;gJ ,g;NghJ vdf;Fr; nrhy;yg;glg; NghfpwJ. NjtDf;Fr; NruNtz;baij thq;fpf; nfhs;s te;jpUf;Fk; kdpjd; miog;G tpLfpwhd;. nfhLg;gjw;F vd;dplk; vJTNkapy;iy vd;gJ epr;rak;. mtd; miof;ifapy; ehd; tPl;bypUf;f khl;Nld;. ,y;iy> cq;fsplk; vijNah ngw;Wf;nfhs;s ,e;E}y; tuhky; cq;fSf;F VNjh xd;iwf; nfhz;L te;jpUf;fpwJ. epahag;gpukhzk;> flik> Mf;fpid ,itfisf; Fwpj;J ehd; Ngr tuhky;> md;G> ed;ik> kd;dpg;G> ,uf;fk;> epj;jpa[Ptd; ,tw;iwg; NgrNt> ehd; te;jpUf;fpd;Nwd;. Mifahy;> ePq;fs; tPl;by; ,y;yhjtHfisg; Nghy; ebf;fhjPHfs;. fhJfspUe;Jk; NfhshjtHfshfNth> myl;rpa kdj;JlNdh ,Ue;J tplhjPHfs;. Njt ehkj;jpd; NghpNyh my;yJ kdpjdpd; NghpNyh ehd; cq;fsplk; vijANk Nfl;ftpy;iy. vq;fs; fuq;fspdpd;W VNjh xU Njitiag; g+Hj;jp nra;J nfhs;s Ntz;Lnkd;gJ vd; Nehf;fky;y. Mdhy; NJtDila ehkj;jpy; ehd; cq;fSf;F XH ,ytr ntFkjpiaj; ju te;jpUf;fpNwd;. mij ePq;fs; ngw;Wf; nfhs;tjhy;> ,d;Wk;> vd;nwd;Wk; cq;fSf;F kfpo;r;rp cz;lhFk;. vd; kd;whl;Lf;fs; mDkjpf;fg;gLk;gb fjitj; jpwTq;fs;. tof;fhLNthk; thUq;fs; cq;fSf;F cldbahf kfpo;T Vw;glTk;> mJ ePbj;J epiyj;jpUf;fTk; Mz;ltH jhNk mijf;Fwpj;j xU kfhehl;Lf;F cq;fis miof;fpwhH. cq;fis mtH Nerpg;gjhy; cq;fSf;F ,ij mtH nra;fpwhH. cq;fs; fjitj; jl;Lk; Mz;ltuhfpa ,NaRit mDkjpf;fj; jtwhjPHfs;. Vnddpy; cq;fisg; Nghd;NwhUf;fhf Mzpahy; flhtg;gl;l fuj;jhy; mtH fjitj; jl;LfpwhH. cq;fSila eyd; xd;Nw mtUila gpujhd Fwpf;NfhshapUg;gjhy;> mtUf;F nrtp rha;j;J mthplk; thUq;fs;. ftdkhaf; Nfl;L cq;fs; cs;sj;jpy; me;ey;nkhopiag; gjpatpLq;fs;. guNyhfj;jpd; Muk;gkhd Gjpa [PtDf;Fs; ePq;fs; gpuNtrpf;Fk; Ntis xUf;fhy; te;jpUf;ff; $Lk;. Nfl;gjd; thapyhf tpRthrk; tUk;. thrpg;gJk; $l xU Nfs;tp Qhdk;jhd;. ,e;E}iy thrpj;Jf; nfhz;bUf;ifapy; xUNtis cq;fspy; tpRthrk; Njhd;wyhk;. Iak; Vd;? rfy fpUigfspd; MrPHthjkhd MtpahdtNu mt;tpjNk Mff; fpUig GhpANkd;!

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book