07. கிருபையினாலும் விசுவாசத்தைக் கொண்டும்

7. fpUigapdhYk; tpRthrj;ijf; nfhz;Lk;

'fpUigapdhy; tpRthrj;ijf; nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;BHfs;" (vNgrpaH 2:8)

vd; thrfH rw;Nw xU Gwkha;j; jpUk;gp> Njt fpUigahd ekJ ,ul;rpg;gpd; Cw;iwg;gw;wpg; gagf;jpAld; rpe;jpf;ff; NfhUfpNwd;. 'fpUigapdhy; ,ul;rpf;fg;gl;BHfs;". Njtd; fpUigAs;stuhapUg;gjhy;jhd;> ghtpfs; kd;dpf;fg;gl;L> kde;jpUk;gg;gl;L> khrw;Nwhuhf khw;wg;gl;L kPl;fg;gLfpwdH. mtHfspypUf;Fk; vjdhNyNah> my;yJ mtHfSf;Fs; vg;NghNjDk; ,Uf;ff;$ba vjdhNyNah mtHfs; ,ul;rpf;fg;gltpy;iy. vy;iyaw;w md;G> ed;ik> ghpjhgk;> mDjhgk;> ,uf;fk;> Kjypait $ba Njt fpUigahNyNa ,ul;rpg;G cz;lhfpwJ. mt;thwhapd;> Cw;wpd; gpwg;gplj;ijr; rw;Nw epjhdpAq;fs;. NjtDk;> Ml;Lf;Fl;bahdtUk; mkHe;jpUf;Fk; rpq;fhrdj;jpdpd;W Gdpjkhd [Ptejpapd; ePH ngUf;nfLj;NjhLtijf; fhZq;fs;!

NjtfpUig vj;jifa Mok; fhztpayhj Mop NghYs;sJ! mjd; mfyj;ij ahuhy; mstplf;$Lk;? ahH mjd; Moj;ijf; fzpf;f ty;yhH? ,ju nja;tPfg; gz;Gfs;Nghd;W ,JTk; Kbtw;wjhAs;sJ. 'Njtd; md;ghfNt ,Uf;fpwhH" vd;gjhy; mthpy; md;G epiwe;Js;sJ. 'Njtd;" vd;w nrhy;Ny> 'Njitiag; G+Hj;jpnra;fpwtH" vd;gjd; RUf;fkhfr; nfhs;syhk;. Njtd; vd;Dk; rhuj;jpy; fzpf;fKbahj ed;ikfs; md;Gk; fye;Js;sd. 'mtH fpUig vd;WKs;sJ" vd;gjhNyNa khe;jH mopTf;Fs;shfhky; ,Uf;fpd;whH. 'mtUila ,uf;fq;fSf;F Kbtpy;iy" vd;gjhy;jhd; ghtpfs; mthplj;jpy; nfhzug;gl;L kd;dpf;fg;gLfpd;wdH.

kpf ed;whf ,ij kdjpy; itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. ,y;iyNay; ,ul;rpg;gpd; tha;f;fhyhd tpRthrj;jpd; Nghpy; cq;fs; rpe;ijia mjpfkha; <Lgltpl;L> tpRthrj;Jf;Nf epiyf;fsDk; Cw;Wkhd fpUigia kwe;J tpLk; gpioiar; nra;JtpLtPHfs;. tpRthrkhdJ NjtfpUig ek;kpy; nra;Ak; fphpiaahFk;. ghpRj;j Mtpahdtuhyd;wp> ve;j kdpjDk; ,NaRitf; fpwp];J vd;W mwpf;if gz;zKbahJ. 'vd;id mDg;gpd gpjh xUtid ,Oj;Jf;nfhs;shtpl;lhy; mtd; vd;dplj;jpy; tukhl;lhd;" vd;W ,NaR nkhope;jhH. vdNt> fpwp];Jtz;il tUjyhd tpRthrkhdJ nja;tPf <Hg;gpd; tpisahFk;. ,ul;rpg;Gf;F KjYk; KbTkhd fphpia nra;Ak; fhuzkhapUg;GJ fpUigNa. Mf> tpRthrkhdJ mj;jpahtrpakhdJjhndd;whYk;> fpUig ,af;Fk; ,ae;jpuj;jpd; xU Kf;fpa ghfkhfNt cs;sJ. ehk; 'tpRthrj;ijf;nfhz;L" ,ul;rpf;fg;gbDk;> ,ul;rpg;G 'fpUigapdhNy" vd;w thHj;ijfis> gpujhd J}jDila vf;fhsj;NjhL $Wkhg;Nghy; mwptpAq;fs;. mUfijaw;wtHfSf;F vj;jifa Mde;jk; jUk; nra;jp!

tha;f;fhy; my;yJ fhy;tha;f; Fohapd; epiyia tpRthrk; tfpf;fpwJ. eP&w;Wk; XilAkhapUg;gJ fpUig. jhfj;jhy; tplha;j;jpUf;Fk; kDf;Fyj;jpd; kf;fspd; fisg;igg; Nghf;ff; fUizg; gputhfk; vLj;J XbtUtJ tpRthrnkDk; Fohapy;jhd;. Foha; cile;J Nghdhy; kpfg; ghpjhgkhapUf;Fk;. ePNuhl;lk; jq;Fjilapd;wp ,Uf;Fk;gb> Foha; G+uhTk; ghjpf;fg;glhky; ,Uf;fNtz;Lk;. mNj tz;zkhf> tpRthrKk; rj;jpaKk; gOjw;JkhapUe;J ekf;Fs; tUtjhAk; ,Uj;jy; mtrpak;. mg;NghJjhd; ek; Mj;Jkhf;fSf;F cjtf;$ba fUizapd; fhy;thahf mJ tpsq;Fk;.

tpRthrk;> Cw;W Muk;gpf;Fk; ,lky;yntd;gijAk;> mJ ntWk; tha;f;fhy; my;yJ Foha;jhndd;gijAk;> NjtfpUigapy; mlq;fpapUf;Fk; rfy MrPHtjhKk; Njhd;Wk; nja;tPf ,Ug;gplj;Jf;Fk; Nkyhdnjd;W mij caHj;jp itf;FksTf;F mijg; ghtpf;fyhfhnjd;gijAk; cq;fSf;F kWgbAk; epidT+l;LfpNwd;. cq;fs; tpRthrj;jpdpd;W xUNghJk; xU fpwp];Jit cUthf;fhjPHfs;. mJkl;Lky;y> cq;fs; kPl;Gf;F mJNt jdpj;j Njhw;Wthahf cs;snjd;Wk; vz;zptplhjPHfs;. ,NaRit Nehf;fpapUg;gjhy;jhd; ehk; ek; [Ptidf; fz;lilfpNwhNkad;wp> ek; Ra tpRthrj;ij Nehf;fpapUg;gjhyd;W. tpRthrj;jhy; vy;yhf; fhhpaq;fSk; ekf;Fr; rhj;jpakhFk;. vdpDk;> me;j ty;yik tpRthrj;jpy; ,y;yhky;> tpRthrk; rhHe;jpUf;Fk; Njtdpy; ,Uf;fpwJ. fpUig ,uapiy ,af;Fk; ,ae;jpukha; ,Uf;fpwnjd;why; Mj;Jkh vDk; tz;bia me;jg; ngUk; rf;jpAld; ,izf;Fk; rq;fpypahf tpRthrk; tpsq;FfpwJ. tpRthrj;jpd; ePjp vd;why;> mJ tpRthrj;jpd; caHe;j jd;ikiaf; Fwpg;gpLfpwnd;W nghUsy;y. tpRthrk; gw;wpf;nfhz;L jdjhf;fpf; nfhs;Sk; ,NaR fpwp];Jtpd; ePjpiaNa mJFwpf;fpwJ. ek; Mj;Jkhtpy; Njhd;Wk; rkhjhdk; ehk; ek; Ra tpRthrj;ijr; rpe;jpj;Jf; nfhz;bUj;jyhy; Vw;gLtjpy;iy. ekf;F rkhjhdkhapUg;gthplkpUe;Jjhd; mJ tUfpwJ. tpRthrkhdJ mtUila t];jpuj;jpd; Xuj;ijahfpYk; njhLfpwNghJ> mthpypUe;J ghpRj;jj; jd;ik ntspg;Nghe;J> ek; Mj;Jkhtpy; gpuNtrpf;fpwJ.

Mifahy;> mUikahd ez;gNu> cq;fs; tpRthrj;jpd; gytPdk; cq;fis mopj;JtplhJ xU eLq;Fk; fuk; xU nghd;dhd ghpirg; ngwf;$Lk;. xU fLF tpisasT tpRthrk; ekf;fpUf;FnkdpDk;> NjtDila ,ul;rpg;G ekf;Ff; fpl;L tpLk;. ek; tpRthrj;jpy; my;y> Njt fpUigapNyNa ty;yik mlq;fpAs;sJ. nghpa nra;jpfisAk;$l nkd;ikahd kpd;rhuf; fk;gpfspy; mDg;GtJ rhj;jpakhtJNghy> rkhjhdj;ijj;jUk; ghpRj;j Mtpahdthpd; mwpf;ifAk;> jd; vil E}ypiog;Nghd;w tpRthrj;jpy; thapyhf cs;sj;ijj; njhl;LtplKbAk;. ahiu Vwpl;L Nehf;FfpwPHfNsh> mtiuNa mjpfkhf> ePq;fs; fhZk; ghHitiatpl mjpfkhf> jpahdpAq;fs;. ePq;fs; ghHf;Fk; me;jg; ghHitiaNa ePq;fs; fhzhjpUe;J> ,NaRitAk; mthpy; ntspg;gLj;jg;gl;l Njt fpUigANk ePq;fs; fhzNtz;Lk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book