13. மறுபிறப்பும் பரிசுத்த ஆவியும்

13. kWgpwg;Gk; ghpRj;j MtpAk;

 'ePq;fs; kWgbAk; gpwf;fNtz;Lk;" gujPrpd; thapypy; epw;Fk; NruhgPk; jhq;fpAs;s gl;laj;ijg; Nghy;> Mz;ltH ,NaRtpd; ,e;j thHj;ij mNefUila topapy; RlH tPRfpd;wJ. ,e;j khw;wk;> mtHfs; vLf;ff;$ba ngUk; gpuahirf;Fk; Gwk;ghdjhy; mtHfs; Jauj;Jf;Fl;gLfpd;wdH. kWgpwg;G guj;jpypUe;J Vw;glNtz;Lkhifahy;> mJ rpU\;bapd; fuj;jpypy;iy. xU ngha;ahd MWjiy Vw;gLj;JkhW XH cz;ikia kWf;fNth my;yJ kiwf;fNth ehd; vz;ztpy;iy. kWgpwg;G ,aw;iff;F mg;ghw;gl;lnjd;Wk;> ghtpapd; Ra Kaw;rpahy; cz;lhtjpy;iynad;Wk;> ehd; xg;Gf;nfhs;fpNwd;. Nfs;tpf;fplkpd;;wp nka;ahapUg;gij xJf;fptpLk;gbNah my;yJ kwe;JtpLk;gbNah ehd; vd; thrfiu J}z;LNtdhfpy;> mjdhy; mtUf;F ey;ygyd; tpisahJ.

vdpDk;> tpRthrj;jpdhy; cz;lhFk; ,ul;rpg;igf;Fwpj;J ,e;j mwpf;iff;F ekjhz;ltH je;j njspthd tpsf;fk; ,Nj mjpfhuj;jpy; ,Ug;gij Fwpg;gplj;jf;fjy;yth? Nahthd; vOjpd RtpNr\j;jpd; %d;whk; mjpfhuj;ij Kw;Wk; thrpAq;fs;. Muk;g trdq;fisg;gw;wpNa vz;zkpl;Lf;nfhz;bUf;f Ntz;lhk;.

',NaR mtDf;F gpujpAj;jukhf: xUtd; kWgbAk; gpwthtpl;lhy; NjtDila uh[;aj;ijf; fhzkhl;lhd; vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cdf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whH' ,t;thW %d;whk; trdk; mwptpg;gJ cz;ikNa.

Mdhy;> gjpdhyhk;> gjpide;jhk; trdq;fs; ek;NkhL ,t;tpjkha;g; NgRfpd;wd.

'rh;g;gkhdJ NkhNrapdhy; tdhe;juj;jpNy cah;j;jg;gl;lJNghy kD\FkhuDk;. jd;id tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epj;jpa[Ptid milAk;gbf;F> cah;j;jg;glNtz;Lk;"

gjpndl;lhk; trdk; kfpo;T+l;Lk; mNj Nfhl;ghl;il tpsf;fkha; mwptpf;fpd;wJ!

' mtiu tpRthrpf;fpwtd; Mf;fpidf;Fs;shfj; jPh;f;fg;glhd;. tpRthrpahjtNdh> NjtDila xNuNgwhd FkhuDila ehkj;jpy; tpRthrKs;stdhapuhjgbapdhy;> mtd; Mf;fpidj; jPh;g;Gf;Fl;gl;lhapw;W."

,e;j ,uz;L tpsf;fq;fSk; xNu thapdhy; mwptpf;fg;gl;L xNu mjpfhuj;jpy; vOjg;gl;bUf;fpd;wd. Mifahy; ,it xd;nwhnlhd;W xj;Jg;Nghf Ntz;Lnkd;gJ njspT. rpukNk ,y;yhjtplj;J> ehk; Vd; mijr; rpukg;gLj;jpf;nfhs;sNtz;Lk;? Njtd; mUSk; VNjh xd;why;jhd; ,ul;rpg;Gf;F mtrpakhdJ ekf;Ff; fpl;Lnkd;W xU tpsf;fk; ekf;F cWjpaspf;fpd;wJ. ,d;ndhU tpsf;fkhdJ> ehk; ,Natpy; tpRthrk; itf;ifapy; Mz;ltH ek;ik ,ul;rpg;ghnud epr;rag;gLj;JfpwJ. Mifahy; ,ul;rpg;Gf;F vd;ndd;d Njitnad;W $wg;gl;Ls;sdNth mit ahitAk; Mz;ltH tpRthrpg;gtHfSf;Fj; je;jUSthnud;W ehk; epr;rakhfNt kWgpwg;igj; Njhw;Wtpg;gjhy;> mtHfspd; ek;gpf;ifNa mtHfis kWgpwtp mile;jpUf;fpd;wdH vd;gjw;F epiyahd mj;jhl;rpahFk;.

ehNk nra;af;$lhj fhhpaj;jpdpkpj;jk; ehk; ,NaRit tpRthrpf;fpNwhk;. mJ ek; Ra ty;yikapy; ,Uf;Fkhdhy;> ehk; mtiu Vd; Nehf;fpg;ghHf;fNtz;Lk;? tpRthrpj;jy; ek; flik. ek;ikg; GJg;gpwtp Mf;FtJ Mz;ltH nghWg;G. ekf;fhf mtH tpRthrpf;fkhl;lhH> mJNghy; mtUf;fhf ehk; GJg;gpf;Fk; gzpia Vw;fKbahJ. fpUigahd fl;lisf;F ehk; gzptJ NghJkhdJ. ek;kpy; kWgpwg;Gz;lhff; fphpia Ghpa Mz;ltH ,Uf;fpwhH. ekf;fhfr; rpYit ghpae;jk; nrd;W ek;Kapiuj; jpahfk; nra;a Maj;jkhapUe;jtH> ehk; vd;nwd;Wk; ghJfhtYldpUf;f mtrpakhd ahtw;iwAk; ekf;F ey;FthH.

'MapDk; ,ul;rpg;Gf;fLj;j ,ja khw;wk; ghpRj;j Mtpahdthpd; fphpiaahFk;". ,JTk; Kw;wpYk; nka;ahapUg;gjhy;> ,ijf;Fwpj;Jf; Nfs;tpfs; Nfl;gNjh> my;yJ kwe;JtpLtNjh jfhJ. Mdhy; ghpRj;jhtpahdthpd; fphpia ,ufrpakhAk; kHkkhAk; ,Ug;gjhy;> tpisTfspd; thapyhfj;jhd; mijf; fhzKbAk;. ,aw;ifahd gpwg;Gk; ,t;thNw cs;sJ. mijtpl mjpfg; GdpjKs;sjhf Njt Mtpahdthpd; ghpRj;j fphpiafis kjpf;fNtz;Lk;. 'fhw;whdJ jdf;F ,\;lkhd ,lj;jpNy tPRfpwJ. mjd; rj;jj;ijf; Nfl;fpNwhk;. MfpYk; mJ ,d;d ,lj;jpypUe;J tUfpwnjd;Wk;> ,d;d ,lj;Jf;F Nghfpwnjd;Wk; cdf;Fj; njhpahJ. Mtpapdhy; gpwe;jtndtNdh mtDk; mg;gbNa ,Uf;fpwhd;" ghpRj;j MtpahdtH ,NaRitf; Fwpj;J rhl;rp gfUtjhy;> mthpy; tpRthrk; itf;f kWg;gjw;F ghpRj;j Mtpahdthpd; ,ufrpa fphpia xU fhuzkhapuhnjd;gJ kl;Lk; ekf;Fj; njhpAk;.

xU epyj;ij cOkhW xUtidg; gzpf;Fk;NghJ> Njtd; jhdpaj;ij tpisar; nra;jhyd;wp> tpij tpijj;jypy; gadpy;iynad;W rhf;Fr; nrhy;yp> jdf;F ,lg;gl;l Ntiyia mtd; nra;ahjpUf;f KbahJ. NjtDila ,urfpa rf;fjpNa XH mWtilia cz;lhf;ff; fhuzkhapUg;gjhy; mtd; epyj;jpy; ciof;fhjpUg;gJ epahakhfhJ. 'fHj;jH tPl;ilf; fl;lhuhfpy;> mijf; fl;LfpwtHfspd; gpuahrk; tpUjh" vd;gjpdpkpj;jk; tho;f;ifapd; rhjhuz mYty;fis Nkw;nfhs;NthUf;nfy;yhk; jilfs; Vw;gLtjpy;iy. fpwp];Jit tpRthrf;Fk; vtDk; jd;dpy; ghpRj;j MtpahdtH fphpia nra;a kWf;fpwhnud;W fhzkhl;lhd;. $wg;Nghdhy; mtd; tpRthrNk> MtpahdtH mtd; cs;sj;jpy; fphpia nra;a Muk;gpj;Jtpl;lhH vd;gjw;Fr; rhd;W.

Njtd; fpUiaahy; fphpia Ghpfpwhnud;W kf;fs; thshtpUg;gjpy;iy. [PtDk; ngyDk; mUSk; nja;tPf ty;yikapd;wp mtHfshy; miraf;$lhnjdpDk;> mtHfs; Nfs;tpNaJk; Nfl;fhky;> jq;fs; fhhpaj;ijf; ftdpf;fpd;wdH. ahUila fuj;jpy; mtHfSila %r;R cs;sNjh> mtHfSila topfs; ahTk; ahUf;F chpadNth> mthplkpUe;J mtHfSf;F md;whl ty;yik fpl;LfpwJ. fpUigapd; topAk; mt;tpjNk cs;sJ. kd];jhgKWjiyAk; tpRthrpj;jiyAk; nra;Ak; ehk; Njtd; mtw;iw nra;Ak;gb ekf;F ty;yik mUstpy;iynad;why;> ,uz;by; vijAk; nra;Nthk;. ehk; ghtj;ijj; Jwe;J ,NaRtpy; tpRthrk; itj;jJk;> Mz;ltH jkF;F eykhdgb ek;kpy; fphpia nra;fpwij ehk; fhz;fpNwhk;. ,f;fhhpaj;jpy; VJk; rpukk; ,Ug;gJNghy; ghtid GhptJ Nrhk;Ngwpj;jdk;.

rpy rj;jpaq;fs; nrhw;fshy; tpsf;f fbdkhapUg;gpDk;> mEgtj;jpy; vspikaha;j; Njhd;Wfpd;wd. ghtpahdtd; ek;Gk; rj;jpaj;Jf;Fk;> ghpRj;j MtpahdtuhNyNa mtdpy; tpRthrk; Njhd;wpAs;snjd;gjw;Fk; Kuz;ghL VJkpy;iy. Mj;Jkh Mgj;jpy; ,Uf;ifapy; njsptha;j; njhpAk; fhhpaq;fisf;$l Fog;gpf;nfhz;bUg;gJ klik. tpgj;Jf;Fs;shNdhiuf; fhg;ghw;w tUk; glifg; ghHj;Jtpl;L> glF vil ,tw;wpd; jpl;lkhd fdk; njhpahjjhy; glfpy; Vwkhl;Nlndd;W vtDk; $wkhl;lhd;. mNjtpjkhf Mfhuk; rPuzkhFk; KO tpguj;ijAk; mwpe;jhyd;wp> rhg;gplkhl;Nlnd;W gl;bdp fplg;gtd; nrhy;ykhl;lhd;. vy;yh ,ufrpaq;fisAk; Ghpe;Jnfhs;Sk;tiu ehd; tpRthrpf;fkhl;Nlndd;W vd; thrfH $Wthwhapd;> mtH ,ul;rpg;ig fhzNt KbahJ. cq;fs; Mz;ltUk; ,ul;rfUkhdthpd; %yk; ePq;fs; kd;dpg;igg; ngwkhl;lhjgb ePq;fNs rpukq;fis Vw;gLj;jpf;nfhz;BHfshdhy;> epj;jpa Mf;fpidapy; moptPHfs;. je;jpug;Ngr;Rfs;> FjHf;fq;fs; thapyhf Mj;kPfg; gpufhukhd jw;nfhiy Ghpe;Jnfhs;shjPHfs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book