பாடம் 04: ஞானஸ்நானத்தில் அடக்கம்பண்ணப்படுதல்

ghlk; 4: Qhd];ehdj;jpy; mlf;fk;gz;zg;gLjy;

rig ghuk;gupaj;jpYk;> nraw;ghLfspYk; Qhd];ehdj;ijf; Fwpj;Jg; gy tpj;jpahrq;fSk;> Kuz;ghLfSk; cs;sd. Njtgf;jpAs;s kdpjH;fSk; gy;NtW fUj;Jf;fisf; nfhz;Ls;sdH;. MdhYk; Qhd];ehdk; fH;j;juhfpa ,NaR jd;idg; gpd;gw;WgtH;fSf;Ff; nfhLj;j mbg;gilf; fl;lisfspy; xd;whFk;. kj;.28:19y; ,NaR nrhd;dhH;: ePq;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha;> rfy IhjpfisAk; rPruhf;fp> gpjh> Fkhud;> gupRj;jMtpapd; ehkj;jpdhNy mtH;fSf;F Qhd];ehdk; nfhLq;fs;. ,ul;rpf;fg;gl;l tpRthrpfs; Qhd];ehdk; vLf;fNtz;Lk; (khw;.16:16). Mjpf;fpwp];jtH;fSf;F ,ijg; gw;wp cz;ikahfTk;> xOq;fhfTk; fw;Wf;nfhLf;fg;gl;lJ. mtH;fs; fPo;g;gbe;jhh;fs; (mg;.2:38>41 > 8:12>36-39 > 9:18 > 10:47-48 > 16:15>33 > 18:8 > 22:16). Qhd];ehdk; fPo;g;gbjypd; Kjw;gb. Gjpa tpRthrpfs; ,jd;%yk; jq;fis rpy Ntisapy; ghLfSf;Fg; gq;Fs;stuhf;fpdhH;fs;. mtH;fs; fpwp];Jitf; fH;j;jnud;Wk; ,ul;rfH; vd;Wk; mwpf;ifapl;L> Qhd];ehdj;jpd; %yk; ntspg;gilahff; fhl;bf;nfhs;fpwhH;fs;.

NtW Qhd];ehdk; cs;sdth ?

Nkw;$wg;gl;Ls;s Ntjthf;fpaq;fisg; ghH;j;jhy;> mtw;iw tpRthrpfspd; Qhd];ehdk; vd;W miof;fpNwhk;. ,Jjhd; ,g; ghlj;jpd; Nehf;fkhFk;. Qhd];ehdk; vd;w thH;j;ijiaj; njspTw mwpaNtz;Lk; vd;gjw;fhf fPo; tUfpd;witfisg; gw;wpj; njupe;Jnfhs;tJ eyk;.

1) A+jHfspd; rlq;fhr;rhu Rj;jpfupg;G (Y}f;.11:38-39 > vgp.6:2 >9:10 > khw;.7:4)

gioa Vw;ghl;by; MrhupaH;fs; ,g;gbg;gl;l Kiwapy; jq;fisr; Rj;jpfupj;Jf; nfhz;lhh;fs;. rhg;gpLfpd;w> Fbf;fg; gad;gLj;Jfpd;w nghUl;fisf; fOTjy;> rlq;fhr;rhukhf rhg;gpLtjw;F Kd;ghf iffOTjy; ,jpy; mlq;Fk;. A+jH;fs; my;yhNjhH;> a+juhf khWk;nghOJ jPl;by; ,Ue;J jq;fisr; Rj;jpfupj;Jf;nfhs;s Qhd];ehdk; ngw;whH;fs;.

2) Nahthdpd; kde;jpUk;GjYf;fhd Qhd];ehdk; (khw;.1:2-4> Y}f;.3:5-6> Nah.1:31> mg;.13:24)

,J ,];uNtyUila kdk; jpUk;GjYf;fhd miog;ghf ,Ue;jJ. Nkrpahtpd; Kd;Ndhb vd;gjhy;> Nahthd; fH;j;jUf;F topia Maj;jk;gz;Zfpwtuhf ,Ue;jhh;. ,e;j Qhd];ehdk; fpwp];jtH;fspd; Qhd];ehdk; Nghd;wJ my;y (mg;.19:3-5). ,e;j Qhd];ehdj;jpw;F jz;zPupy; %o;fNtz;bajhapUe;jJ (kj;.3:16 > Nah.3:23). fH;j;juhfpa ,NaRTf;F kde;jpUk;Gjy; Njitapy;yhJ ,Ue;jNghJk; ePjpia epiwNtw;Wk;gb Nahthdhy; Qhd];ehdk; ngw;whH; (kj;.3:14-15). Nahthdhy; ngw;w Qhd];ehdj;NjhL fpwp];J ntspg;gilahd jd; Copaj;ijj; njhlq;fpdhH;.

3) fpwp];Jtpd; ghLfSf;Fupa Qhd];ehdk; (Y}f;.12:50 > khw;.10:38-39 > kj;.20:22)

ek;Kila ghtq;fSf;fha; mtH; ghLgl;lhH; (1.NgJ.3:18 > Vrh.53:4). rpYitapNy ek;Kila ghtq;fSf;fhf kupj;jNghJ NjtDila Nfhg miyf;Fs;shf %o;fbf;fg;gl;lhH; (rq;.42:7).

4) Mtpapd; Qhd];ehdk; (kj;.3:11-12 > Y}f;.3:16 > Nah.1:33 > mg;.1:4> 11:16)

Nahthdhy; ,J jPh;f;fjuprdkhf ciuf;fg;gl;L> nge;NjNfh];Nj ehspy; Jtq;fg;gl;lJ (mg;.2). ,jd; Kf;fpa Nehf;fk; vd;dntd;why; tpRthrpfis fpwp];Jtpd; ruPuj;jpy; epiyg;gLj;JtjhFk; (1.nfhup.12:13).

 ehk; Qhd];ehdk; vd;w thH;j;ijNahL rk;ge;jg;gl;Ls;s mf;fpdp (kj;.3:11-12 > Y}f;.3:16-17)> NkhNr (1.nfhup.10:2)> kupj;jtH; (1.nfhup.15:29) Mfpait Fwpj;J ,q;F Muhatpy;iy. Vndd;why; ,g; ghlj;jpw;Fk; mjw;Fk; njhlH;G ,y;iy.

ahH Qhd];ehdk; ngwNtz;Lk; ?

fpwp];Jtpd;kPJs;s tpRthrj;ij mwpf;ifapl;l gpd;dNu Qhd];ehdk; ngw;Wf; nfhs;sNtz;Lk;. Vuhskhd rigfspy; ,ul;rpg;Gf;F Ke;jpaJ Qhd];ehdkhf ,Uf;fpwJ. ,J Ntjj;jpd; %yk; ep&gpf;f Kbahjjhf ,Uf;fpwJ. Ntjhfkj;jpy; Kjypy; tpRthrk;> gpd;dNu Qhd];ehdk; vd;fpw Kiw cs;sJ. ehk; fpwp];Jtpd; fl;lisiag; ghH;g;Nghkhapd; rP\uhf;fp.... Qhd];ehdk; nfhLj;jy; (kj;.28:19). tpRthrk;> Qhd];ehdk; (khw;.16:16). nge;Njnfh];Nj ehspy; ,ul;rpg;igg; ngwNtz;Lk; vd Mty; nfhz;l Idq;fisg; ghh;j;J NgJU kde;jpUk;gp ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs; vd;fpwhH; (mg;.2:37-38). gpypg;G> vjpNahg;gpa ke;jpup ,NaR fpwp];Jitj; NjtFkhud; vd;W tpRthrpj;jgpd;dH; Qhd];ehdk; nfhLj;jhh; (mg;.8:36-37). nfhupe;jpaH;fs; Kjypy; tpRthrpj;jhH;fs;> gpd;dH; Qhd];ehdk; ngw;whH;fs; (mg;.18:8). ehk; RtpNr\j;ij tpRthrpj;jjhy; ,ul;rpf;fg;gl;bUf;fpNwhk; (vNgrp.1:13 > 1.nfhup.15:1-4). ,jpy; Qhd];ehdk; xU gFjpahf ,y;iy (1.nfhup.1:17). kde;jpUk;gYk;> fpwp];Jtpd; kPJ tpRthrk; itj;jYk; Kjyhtjhf ,Uf;fNtz;Lk; (mg;.20:21).

Foe;ij Qhd];ehdk;

Ntjj;jpNyNa Foe;ijfSf;F Qhd];ehdk; nfhLj;jiyg; gw;wp ve;j tpsf;fKk; ,y;yhj nghOJk;> E}w;whz;Lfshf Vuhskhd rigfs; ,k; Kiwiag; gpd;gw;Wfpd;wd. tuyhw;W uPjpahf %d;W fhuzq;fshy; Foe;ijfSf;F ,r; rigfs; Qhd];ehdk; nfhLf;fpwJ. eufj;jpy; ,Ue;J Foe;ijia kPl;Lf; nfhs;tjw;fhf> gpw;fhyj;jpy; jplg;gLj;jy; %yk; ,ul;rpg;igr; Rje;jupj;Jf;nfhs;s ,J ,ul;rpg;gpd; Jtf;fkhf ,Uf;fpwJ> my;yJ Foe;ijiaf; fpwp];JTf;Fs; tsH;g;gjd; Kf;fpaj;Jtj;ijg; ngw;NwhH;fspd; kdjpy; gjpa itg;gjw;F Foe;ij Qhd];ehdj;ijr; nra;fpd;whH;fs;.

Qhd];ehdk; ngwhj Foe;ijfs; eufj;jpw;Fg; ghj;jputhd;fs; vd;gJ Njtidg; gw;wpa gaq;fu vz;zj;ij cz;Lgz;ZfpwJ. NkYk; Qhd];ehdk; ,ul;rpg;Gf;F toptFf;fpw xd;W vd;w Ntjj;jpy; Mjhuk; ,y;iy. Foe;ijfs; mw;gzpg;G Muhjid vd;gJk; Gjpa Vw;ghl;by; ,y;yhj xd;whFk;. ,Ue;jhYk; Foe;ij Qhd];ehdj;ijf; Fwpj;j tpthjq;fs; Ntjj;jpy; ,Ue;Nj vOg;gg;gLfpwJ.

1) Foe;ij Qhd];ehdj;jpw;F Mjhukhf Ntjj;jpy; Njhd;Wgit

khw;.10:13-16 > kj;.19:13-15 Mfpa ,U gFjpfSk; Foe;ij Qhd];ehdj;NjhL njhlH;GgLj;jg;gLfpwJ. ngw;NwHH;fs; jq;fs; gps;isia ,NaRtplk; nfhz;Lte;jhh;fs;. mg;nghOJ mtH; $wpdhh;: rpW gps;isfis vd;dplj;jpy; tUfpwjw;F ,lq;nfhLq;fs;. mtH;fisj; jilgz;zhjpUq;fs;. guNyhfuh[;ak; mg;gbg;gl;ltH;fSilaJ. ,NaR Foe;ijfSf;F Qhd];ehdk; nfhLf;ftpy;iy> Mdhy; mtH;fis MrPH;tjpj;jhh;. ,NaRTk; rP\H;fSk; Foe;ijfSf;F Qhd];ehdk; nfhLj;jhy;> rP\H;fs; rpWgps;isfs; ,NaR mz;il tUtjw;Fj; jilnra;jpUf;fkhl;lhh;fs;. xUtH; $WfpwhH;: ,NaRit ehk; ,q;F ghH;f;fpNwhk;> Mdhy; jz;zPiuf; fhztpy;iy. kj;NjA 18:2-6y; ,NaR $WfpwhH;: kde;jpUk;gp rpWgps;isfs;Nghy; ePq;fs; Mfhtpl;lhy; guNyhfuh[;aj;jpy; gpuNtrpf;fkhl;BH;fs;. ,q;F jd;dplj;jpy; epw;fpd;w Foe;ijia ikakhf itj;J ,f; fUj;ijf; $WfpwhH;. ,q;F jho;ikf;F milahskhf Foe;ijia $wg;gLfpwNj jtpu> Qhd];ehdj;ijf; Fwpf;ftpy;iy. 1.nfhupe;jpaH; 7:14y; Nkw;Nfhs; fhl;lg;gLfpwJ. tpRthrpfspd; Foe;ijfs; ,q;F gupRj;jk; cs;stH;fs; vd miof;fg;gLfpwHh;fs;. gupRj;jk; vd;gJ gpupj;njLf;fg;gl;l vd;w nghUisf; Fwpf;fpwJ. ,q;F tpRthrpfspd; Foe;ijfspd; rpwg;G epiy Fwpg;gplg;gLfpwJ. ,g;gbg;gl;l epiy Qhd];ehdj;jhy; Vw;gl;ljy;y. fpwp];jtg; ngw;NwhUf;Fg; gpwe;jjhy; xUtd; rigapy; gpwe;jtd; vd;W Ntjk; nrhy;ytpy;iy. kWgb gpwj;jNy ,ul;rpg;G. khkprkhd gpwg;gpy; ,Ue;J my;y (Nah.1:13 > 3:5>7).

2) tpUj;jNrjdj;ij mbg;gilahff; nfhz;l tpthjk;

a+jh;fs; jq;fs; Mz;gps;isfis vl;lhk; ehspy; tpUj;jNrjdk; nra;thH;fs; (Y}f;.1:59). tpUj;jNrjdj;jpd;%yk; gps;isfs; a+jIhjpf;Fs; mwpKfg;gLj;jg; gLfpwhH;fs;. ,ij mbg;gilahff;nfhz;L fpwp];jtH;fs; Foe;ij Qhd];ehdj;jpw;fhf thjpf;fpd;wdH;. nfhNyhNraH; 2:11-12y; fpwp];Jitg; gw;Wk; tpUj;jNrjdk; nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ. ,jpy; fpwp];J jd;Dila kuzj;jpd; %yk; ghtj;ij ePf;f ty;ytH; vd;gijf; Fwpf;fpwJ. ,g; gFjpapy; Foe;ij Qhd];ehdj;ij Mjupf;fpw gFjpfs; ,y;iy.

3) tPl;lhh; midtUk; Qhd];ehdk; ngw;whHfs; vd;w mbg;gilapy; tpthjk;

yPjpahs; (mg;16:14-15)> gpypg;gp gl;lzj;Jr; rpiwr;rhiyf;fhud; (mg;.16:30-33)> fpwp];G> ];Njthd; (1.nfhup.1:15-16 > 16:15) MfpatH;fspd; tPl;lhh;fs; gw;wpf; $Wfpd;wnghOJ mth;fs; tpRthrpj;J Qhd];ehdk; ngw;whH;fs;. ,tH;fs; tPLfspy; Foe;ijfs; ,Ue;jpUg;ghH;fs; vd gyH; a+fpf;fpd;wdH;. NkYk; tPl;lhh; midtUk; Qhd];ehdk; ngw;whH;fs; vd;W $Wfpd;wnghOJ Foe;ijfSk; ,jpy; mlq;Fk; vd a+fpf;fpd;wdH;. Mdhy; ,ij typAWj;jpf;$w ,g;gFjpapy; Mjhuk; ,y;iy. Gupe;Jnfhs;fpd;w tajpy; cs;stH;fSk;> ,NaR fpwp];Jitf; Fwpj;j ew;nra;jpia tpRthrpj;jtH;fSk; Qhd];ehdk; ngw;whH;fs; (mg;.16:33-34).

tpRthrpfSila Qhd];ehdj;jpd; rpwg;G vd;d ?

jz;zPH; Rj;jpfupg;NghL njhlH;GilaJ> Mdhy; tpRthrpfs; fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jpdhy; Rj;jpfupf;fg;gLfpwhH;fs;. Qhd];ehdk; kupj;jy;> mlf;fk;gz;zg;gLjy;> capH;j;njOjy; Mfpatw;wpd; rhayhf ,Uf;fpwJ (Nuh.6:3-5). fpwp];J ek;Kila ghtj;jpw;fhf kupj;jhH;> ek;Kila ePjpf;fhf capH;j;njOe;jhH;. Njtd; ek;Kila ,ul;rpg;gpy;> kupj;jy;> mlf;fk;gz;zg;gly;> capH;j;njoy; Mfpatw;iw ekf;Fg; gjpyhf fpwp];Jtpy; mitfis Vw;Ws;shH;. NjtDila fz;fSf;F Kd;ghf ehk; fpwp];JNthNl kupj;J> mtNuhL$l capH;j;njOe;jpUf;fpNwhk; (nfhNyh.3:1-3 > Nuh.6:6-11). tpRthrpfisg; nghWj;jtiuapy;> Qhd];ehdk; Vw;nfdNt ele;JKbe;j epfo;r;rpapd; xU rpj;jpuk; my;yJ njspthd tpsf;fk;. jz;zPupdhNy ngWfpd;w Qhd];ehdj;jpd;%yk; tpRthrp kuzj;ijAk;> mlf;fj;ijAk;> capH;j;njOjiyAk; milahskhf fle;J tUfpwhd;. ,t;thwhd Qhd];ehdj;jpd;%yk; xU tpRthrp fpwp];Jtpd; kuzj;NjhLk;> mlf;fj;NjhLk;> capH;j;njOjNyhLk; jd;id ,izj;Jf;nfhs;fpwhd;. mjd;%yk; mtd; fpwp];JNthL $l ,Ug;gjhf mwpf;ifgz;Zfpwhd;. Qhd];ehdk; Njtidg; gw;Wk; ey;kdr;rhl;rpapd; cld;gbf;ifahapUf;fpwJ (1.NgJ.3:21). tpRthrp ntspg;gilahf ,t;thW $Wfpwhd;: vd;Wila ,ul;rpg;gpw;F Njitahd midj;ijAk; fpwp];J vdf;fhfr; rpYitapy; nra;JKbj;jhh;. ehd; ,ij ,Ujaj;jpy; tpRthrpf;fpNwd;. mij mtH; fl;lisapl;lgb Qhd];ehdj;jpd;%yk; ntspf;fhl;LfpNwd;. ehd; mtNuhL vd;id milahsg;gLj;jpf;nfhs;fpNwd;. ,g;gbf; fpwp];JNthL$l jd;id milahsk; fhl;bf;nfhz;ltH;fs; Qhd];ehdg;gl;l tho;f;if tho miof;fg;gLfpwhH;fs;. mjhtJ mtNuhL$l ehk; elf;fNtz;Lk;.

 Ntjthf;fpaq;fspy; nrhy;yg;glhj thH;j;ijfisg; gw;wp ehk; tpthjpf;fj; Njitapy;iy. Mdhy; ,it kdpjdhy; mbf;fb gad;gLj;jg;gLfpwJ. mitfs; rhf;fpuke;J rlq;F> kuGKiwfs;> Vw;Wf;nfhs;Sjy;> fpUigapd; Kj;jupg;G> Rj;jpfupg;gpd; milahsk;> thf;FWjp.

Qhd];ehdk; ,ul;rpf;Fkh ?

mNef rigfs; jz;zPupdhNy vLf;fg;gLfpd;w Qhd];ehdk; Gjpa gpwg;gpw;F fhuzkhapUf;fpwJ vd;Wk;> ghtj;ijg; Nghf;Ffpd;wJ vd;Wk; ek;Gfpd;wdH;. ,e;j NtjgFjpfis mtH;fs; ,jw;F Mjhukhfg; gad;gLj;Jfpd;wdH;.

1) Nahthd; 3:5

Iyj;jpdhYk; MtpapdhYk; gpwj;jy; vd;fpw thH;j;ij Gjpa gpwg;G my;yJ kWgb gpwj;jy;> jz;zPupy; vLf;fpd;w Qhd];ehdj;jhy; epfof;$ba xd;W vd;W epidf;ff;$LfpwJ. ,q;F Qhd];ehdk; vd;w thh;j;ij gad;gLj;jg;gltpy;iy vd;gij ehk; Kjypy; njupe;Jnfhs;sNtz;Lk;. jz;zPH; vg;nghOJk; Qhd];ehdj;ijf; Fwpg;gjhf mH;j;jk;nfhs;sf;$lhJ. Nahthd; 7:38-39y; jz;zPH; gupRj;jMtpiaf; Fwpg;gjhf cs;sJ. Nahhtd; 3:6>8 Mtpapdhy; gpwg;gijf; Fwpj;Jr; nrhy;fpwJ. NtWrpyh; $Wfpd;whH;fs; jz;zPH; NjtDila thH;j;ijiaf; Fwpg;gjhf> Nahthd; 15:3 thh;j;ijapdhNy Rj;jkhFjiyg; gw;wpr; nrhy;fpwJ. vNgrpah; 5:26 jz;zPuhfpa trdj;ijAk;> 1.NgJU 1:23 trdj;jhy; kWgb gpwj;jy; gw;wpAk; $WfpwJ. fH;j;jH; [Ptjz;zPiuf; Fwpj;Jg; NgRk;NghJ jz;zPiug; gw;wpf; $WfpwhH; (Nah.4:14). Nahthd; %d;whk; mjpfhuj;jpy; kWgb gpwj;jy; my;yJ Gjpa gpwg;gpw;F fhw;W> ntz;fy rH;g;gKk; tpsf;fkhff; $wg;gl;bUf;fpwJ. ,uz;LNk jz;zPupdhy; nfhLf;fg;gLfpw Qhd];ehdj;ijf; Fwpf;ftpy;iy. fhw;W tPRfpwijg; ghH;f;fKbahJ> epjhdpj;J mwpaKbfpwJ. ,q;F ,g; gFjpf;Fk; Qhd];ehdj;jpw;Fk; rk;ge;jk; ,y;iy.

2) jPj;J 3:5

,e;j trdk; kWn[d;kKOf;F gw;wpf; $WfpwJ. ,q;F Qhd];ehdk; vd;w thh;j;ij gad;gLj;jg;gltpy;iy. ,jd; gpd; gFjpapy; gupRj;j Mtpapd; Gjpjhf;Fjy; gw;wp nrhy;yg;gbl;bUf;fpwJ. NkYk; KOfy; vd;fpw thH;j;ij ghg;b];kh]; (baptismus) vd;fpw fpNuf;f thh;j;ijapy; ,Ue;J vLf;fg;gl;lJ my;y> nysl;uhd; (loutron) vd;w thH;j;ijapypUe;J vLf;fg;gl;lJ. ,J Fspg;gjw;Fg; gad;gLj;jg;gLfpd;w thH;j;ij.

3) 1.NgJ.3:21

Qhd];ehdk; ek;ikAk; ,ul;rpf;fpwJ vd;w gFjp Qhd];ehdj;jhy; ,ul;rpg;G vd;w $w;iw cWjpg;gLj;Jtjhf ,Ug;gJNghy; Njhd;WfpwJ. Mdhy; ,jd; Ke;jpd gFjpiag; gbf;fpd;w nghOJ Qhd];ehdkhdJ> khk;r mOf;if ePf;Ftjhapuhky;> Njtidg; gw;Wk; ey;kdr;rhl;rpapd; cld;gbf;ifahapUf;fpwJ vd;fpw gFjp Qhd];ehdj;jhy; ,ul;rpg;G cz;lhfpwJ vd;w fUj;ijg; gytPdg;gLj;JfpwJ. ,q;F Nehthtpd; fhyj;jpy; Njtd; Iyj;jpd; %ykhf g+kpia mopj;jhH;. Mdhy; Nehthtpd; FLk;gj;jhiu Iyj;jpd; %ykhf Ngioia kpjf;fr; nra;J fhg;ghw;wpdhH; (1.NgJ.3:20 k; trdk;). ,q;F fpwp];J ghJfhg;gpd; Ngioahf ,Uf;fpwhH;. ek;Kila ,lj;jpy; fpwp];J kuzIyj;ij mDgtpj;jhH;. ehKk; mtupd; kuzj;jpNy fle;J nrd;Nwhk;. ,t;thW epahaj;jPH;g;gpypUe;J ek;ik fpwp];J ghJfhf;fpwjw;Fk;> ,ul;rpf;fpwjw;Fk; ,J rhayhf ,Uf;fpwJ. ehk; Qhd];ehdj;jhy; ghJfhf;fg;glhky;> fpwp];Jtpy; ghJfhg;ghf cs;Nshk;.

4) khw;F 16:16

tpRthrKs;stdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd; vd;fpw gFjp Qhd];ehdk; ,ul;rpg;Gf;F Kf;fpakhd xd;whff; fhzg;gLfpwjhfj; njupfpwJ. Mdhy; ,e;j trdj;jpd; gFjpia ehk; ghH;f;fpd;wnghOJ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj; jPH;f;fg;gLthd; vd;Nw $WfpwJ. Qhd];ehdk; ngwhjtd; Mf;fpidf;Fs;shfj; jPH;f;fg;gLthd; vd;W $wtpy;iy.

5) mg;Ngh];jyH 22:16

,e;j trdk; $WfpwJ Qhd];ehdk; ngw;W cd; ghtq;fs; Nghff; fOtg;gL vd;whd;. ,t; trdj;ij ehk; ghh;f;fpdw nghOJ> Qhd];ehdk; ghtj;ijg; Nghf;FfpwJ Nghy fhzg;gLfpwJ. ,J rupnad;why; fpwp];Jtpd; ,uj;jk; kl;LNk rfy ghtq;fisAk; ePf;Fk; vd;fpw rj;jpak; ,f; $w;iw kWf;fpwJ (1.Nah.1:7 > vgp.9:22). ,t; trdk; gTy; kdk; khwpaijg; gw;wpf; $Wfpd;wnghOJ cs;s trdkhFk;. mddpah gTyplk; Qhd];ehdk; vLf;Fk;gb $wpdhH;. NkYk; fH;j;jupd; ehkj;ijj; njhOJnfhs;sTk; Ntz;bdhd; (Nuh.10:13). Qhd];ehd jz;zPH; ghtj;ijf; fOthJ (ntsp 1:6).

 gpd;tUfpd;w vLj;Jf;fhl;Lf;ifs ghh;f;fpd;w nghOJ jz;zPH; my;yJ Iyk; ek;Kila ,ul;rfH; my;y vd;gij rpYitapy; miwag;gl;bUf;fpw jpUld; jz;zPH; ,y;yhky; ,ul;rpf;fg;gl;lhd; (Y}f;.23:43). gTy; fpwp];JTf;Fs; topelj;jpdtH;fs; midtUf;Fk; Qhd];ehdk; mtd; nfhLf;ftpy;iy. xUNtis Qhd];ehdkhdJ kWgb gpwj;jYf;F fhuzkhf ,Uf;Fkhdhy; ,J kd;dpf;fKbahj xU ngUk; Fiw (1.nfhup.1:14-17). ,NaR ,ul;rfuhf ,Ue;jnghOJk; $l mtH; Qhd];ehdk; nfhLf;ftpy;iy (Nah.4:3). GwIhjpfs; Qhd];ehdk; vLg;gjw;F Kd;dhNy ,ul;rpg;igAk;> gupRj;jMtpiaAk; ngw;whH;fs; (mg;.10:44-48).

vg;gb xUtiu Qhd];ehdg;gLj;JtJ ?

1) Qhd];ehdk; nfhLf;Fk; tpjk;

Kjy; fpwp];jtH;fs; my;yJ Mjpf;fpwp];jtH;fs; KOf;F Qhd];ehdk; nfhLj;jdH;. ,uz;lhk; E}w;whz;by;jhd; njspj;jy; Kiw Njhd;wpaJ> Vwf;Fiwa gjpd;%d;whk; E}w;whz;by; ,k;Kiw ngUkstpy; filg;gpbf;fg;gLfpd;w xd;whf khwpaJ. Ntjthf;fpaq;fspd;gb ghh;j;jhy;> KOf;F Qhd];ehde;jhd; fhzg;gLfpwJ. vLj;Jf;fhl;lhf Nahthd;];ehdfd; nfhLj;j Qhd];ehdk; (Nah.3:23 > kj;.3:16)> gpypg;G nfhLj;j Qhd];ehdk; (mg;.8:38-39)> ,itfSf;Fr; rhd;W. Qhd];ehdj;jpd; milahsk; $l %o;fp vLj;jiyNa czH;j;JfpwJ. fpwp];JNthL$l mlf;fk;gz;zg;gly; (nfhNyh.2:12 > Nuh.6:4) vd;fpw nrhy; jiyapNy rpy Jsp jz;zPiu njspg;gijtpl> KOtJkhf jz;zPUf;Fs; nry;tijf; Fwpf;fpwJ. njspj;jy;> mlf;fk;gz;ziyf; Fwpg;gJ kpfTk; fbdkhFk;. Qhd];ehdk; vd;fpw nrhy;ypd; mH;j;jk; %o;Fjiyf; Fwpf;fpwJ. MtpahdtH; njspj;jiyg; gw;wpf; $wpapUf;fNtz;Lnkd;why; nud;bNrh (rhantizo) vd;w thH;j;ijiag; gad;gLj;jpapUf;fyhk;. Mjpr;rig gpd;gw;wp Kiw Qhd];ehdj;jpd; milahsk;> mjd; tpsf;fk; Mfpait KOfiyNa Fwpf;fpwJ.

2) R+j;jpuk;

R+j;jpuk; my;yJ Qhd];ehdk; nfhLf;Fk;NghJ nrhy;yNtz;ba thh;j;ijfs; vd;dntd;why;> gpjh Fkhud; gupRj;jMtpapd; ehkj;jpdhNy vd;gjhFk; (kj;.28:19). ,NaRtpd; ehkj;jpdhNyh fH;j;jupd; ehkj;jpdhNyh vd;fpw thH;j;ijfSk; mg;Ngh];jyH; 2:38 > 8:15 > 10:48 Mfpa ,lq;fspy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. tpNrlkhf Nahthdpd; Qhd];ehdj;jpypUe;J tpj;jpahrg;gLj;j $wg;gl;ljhff; fhzg;gLfpwJ (mg;.19:2-5).

3) Qhd];ehdk; nfhLg;gtH

Qhd];ehdk; nfhLg;gtH; tpRthrpahf ,Uf;fNtz;Lk;. fH;j;jiuAk;> rigiaAk; gpupjpepjpg;gLj;Jgtuhf ,Uf;fNtz;Lk;. jFjpfs; vJTk; nfhLf;fg;gltpy;iy. Gjpa Vw;ghl;by; rhjhuzkf;fs; kjFUkhH; vd;w ghFghL fpilaNt fpilahJ.

Vd; Qhd];ehdk; ,t;tsT Kf;fpaj;Jtk; ngWfpwJ ?

ehk; ekf;Fs;Ns xUNtis ,f; Nfs;tpfisf; Nfl;fyhk;. Qhd];ehdk; ek;Kila ghtq;fisf; fOthtpl;lhy;> my;yJ rigapy; NrH;f;fhtpl;lhy;> my;yJ ,ul;rpg;igj; juhtpl;lhy; Vd; ,J ,t;tsT Kf;fpakhdjhf ,Uf;fpwJ? ,itfSf;fhd tpilfisg; gpd;tUk; gFjpfspypUe;J ghh;g;Nghk;.

1) fpwp];J nfhLj;j ngupa fl;lisapypUe;J Qhd];ehdj;ijg; gpupf;fKbahJ.

fH;j;jUila ngupa fl;lisf;Ff; fPo;g;gbfpd;wnghOJ> ehk; fH;j;jUf;Fs; Qhd];ehdj;jpw;Ff; fPo;g;gbfpNwhk;. ,e;j Qhd];ehdj;ijf; Fwpj;J rP\H;fs; Nghjpj;jhH;fs;> nraw;gLj;jpdhH;fs;. fpwp];J fl;lisapl;l ahitf;Fk; ehk; fPo;g;gbe;J mtw;iw cgNjrpf;fNtz;Lk; (kj;.28:19-20).

2) Qhd];ehdk; ,e;j cyfj;jpw;F xU rhl;rp

Qhd];ehdk; ek;Kila FLk;gj;jhUf;Fk;> ez;gH;fSf;Fk; xU rf;jp tha;e;j rhl;rpahFk;.

3) Qhd];ehdk; gpwtpRthrpfSf;F xU rhl;rp

Qhd];ehdk; fpwp];JNthLk;> mtH; nra;ifNahLk; ek;ik milahsg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhf ntspg;gilahd xU tpsf;fkhf ,Uf;fpwJ. NkYk; ,J gpw tpRthrpfNshLk; jhd; ahH; vd;W rhl;rpgfH;fpwJ. rpy ehLfspy; tpRthrpfs; jq;fs; tpRthrj;jpd; fhuzkhf Jd;GWj;jg;gLfpwhH;fs;. Qhd];ehdj;jpd; %yk; ntspg;gilahf mwpf;if gz;zhj fpwp];jtH;fisf; Fwpj;J tpRthrpfs; vr;rupf;ifaha; ,Uf;fpwhH;fs;.

KbTiu

ehk; Qhd];ehdk; ngwNtz;L vd fpwp];Jthy; fl;lisaplg;gl;Ls;Nshk;. fpwp];Jtj;jpd; Kjy; ehspNyNa tpRthrpfs; Qhd];ehdj;jpw;F jq;fis xg;Gf;nfhLj;jhh;fs;. ehk; ew;fpupia nra;tjw;fhfTk;> ey;tho;f;if thoTk;> fpwp];Jit mg;gk;gpl;Fjy; %yk; epidT$Utjw;Fk;> ehk; fpwp];Jtpy; nfhz;Ls;s tpRthrj;ijr; rhl;rpahf mwptpf;fpwjw;Fk;> rf tpRthrpfNshL jq;fisr; NrH;j;Jf;nfhs;sTk; Qhd];ehdk; ngwNtz;Lk; vdf; fl;lis ngw;wpUf;fpNwhk;. Qhd];ehdk; fPo;g;gbjYf;F NjitahapUf;fpwJ. ek;Kila tprthr tho;f;ifia NkYk; ntspf;fhl;l Qhd];ehdg;gl;l tho;f;if elj;j Ntz;Lk;.

ghlk; 4 w; fhd Nfs;tpfs;

1) fpwp];J Qhd];ehdj;jpy; vd;d kjpg;G itj;jpUe;jhH (kj;.28:19-20)?

Nahthd; 14:21 NkNy jug;gl;Ls;s gFjpf;F vg;gbj; njhlHGilaJ?

(mg;Ngh];jyH; 2:41 > 8:12>36-39 > 10:47-48 > 16:14-15>30-33 > 18:18 Mfpa trdq;fisg; gbj;J> Nfs;tpfs; 2-4 tiu gjpyspf;fTk;).

2) Gjpa Vw;ghl;Lf;fhyj;jpy; Gjpa tpRthrpapd; rhjhuz nghWg;G vd;d?

3) tpRthrpfspd; Qhd];ehdj;jpw;F Kd;dhy; vd;ndd;d nra;aNtz;Lk;?

4) Gjpa Vw;ghl;Lf;fhyj;jpy; kde;jpUk;gp vt;tsT rPf;fpuj;jpy; Qhd];ehdk; vLj;jhh;fs;?

,g;nghOJ xUtH Qhd];ehdk; vLf;f fhyk; jho;j;Jtjw;Ff; fhuzk; vd;d?

5) vz;zpiwe;j tpthjq;fs; Qhd];ehdk; vLf;Fk; tpjk; gw;wpf; $wg;gLfpwJ (KOf;F> njspj;jy;) mg;Ngh];jyH 8:36-39d; gb vt;tpjkhd Kiwapy; gjpa Vw;ghl;Lf; fhyj;jpy; Qhd];ehdk; nfhLf;fg;gl;lJ?

6) 1.nfhupe;jpaH 15:3-4 d; gb RtpNr\j;jpd; mbg;gilr; nra;jp vd;d?

1.nfhupe;jpaH 15:3-4 I NuhkH 6:3-6 > nfhNyhnraH 2.12 Mfpa trdq;fSld; xg;gpl;L vg;gb Qhd];ehdk; RtpNrrj;jpd; mbg;gilr; nra;jpia tpsf;FfpwJ?

7) nrhe;j thHj;ijfspy; fyhj;jpaH 2:20I vOJf. ,e;j trdk; ];ehdg;gl;l [Ptpaj;ij Fwpj;J vd;d nrhy;fpwJ?

8) Nfs;tpfs; 3> 6 d; gb Foe;ij kw;Wk; mtpRthrpfs; Qhd];ehdj;jpw;F kjpg;G cz;lh?

Qhd];ehdk; vd;w thHj;ijf;F xj;jthf;fpa mfuhjpapy; (Concordance) nfhLf;fg;gl;Ls; mHj;jj;ijg; ghHf;fTk;. Qhd];ehdk; vg;nghOjhtJ Foe;ijfNshL $wg;gl;Ls;sjh?

xUtH Foe;ijahfNth my;yJ fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;tjw;F Kd;Ngh Qhd];ehdk; vLj;jhy;> mtH tpRthrpahd gpd; Qhd];ehdk; ngwNtz;Lkh? tpsf;fTk;!

9) rpy FOf;fs; tpRthrpfspd; Qhd];ehdk; ,ul;rpg;Gf;Fj; Njit vd;W khw;F 16:16d; mbg;gilapy; $wg;gLfpd;wd. ePq;fs; vg;gb mg;Ngh];jyH 10:44>47-48 Mfpa trdq;fspd; mbg;gilapy; kWj;Jg; gjpyspg;gPHfs; (Nuh.8:9)?

vJ ghtq;fis kl;Lk; Nghf;Fk; (vgp.9:14>22 > 1.Nah.1:7 > ntsp 1:6)?

10) gpd;tUfpd;witfisg; gbj;J tpilaspf;fTk;!

,NaR fpwp];Jitf; fHj;jUk; ,ul;rfUkhf Vw;Wf;nfhz;lJk; ehd; Qhd];ehdk; ngw;Nwd;.

ehd; fpwp];jtd; Md gpd;G Qhd];ehdk; ngwtpy;iy. Qhd];ehdj;ijg; gw;wp xU tsHe;j rNfhjudplk; Ngr tpUk;GfpNwd;.

vdf;F ,d;Dk; tpRthrpfspd; Qhd];ehdj;ijf; Fwpj;J rpy Nfs;tpfs; ,Uf;fpwJ. NkYk; tpguq;fs; Njitg;gLfpwJ.

,ijf; Fwpj;Jg; gpw fUj;Jf;fs;:

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book