பாடம் 10: எங்களுக்கு ஜெபிக்கக் கற்றுத்தாரும்

ghlk; 10: vq;fSf;F n[gpf;ff; fw;Wj;jhUk;

%o;fpf; nfhz;bUf;fpwth;fs;> khpj;Jf; nfhz;bUf;fpwhh;fs;> Mgj;jpypUg;gtH;fs; Njtid Nehf;fp $g;gpl f];lg;gLtjpy;iy vg;gb ,aw;ifahf Rthrpf;fpNwhNkh mJNghy; jhd; ,JTk;. kdrhl;rpahdJ ,yFthFk;NghJ n[gkhdJ xU cw;rhfkw;wjhf ,uhky; Njtd; xUtNu nra;a KbAk; vd;w Mskhd kd ghuj;NjhL X... NjtNd> jaT nra;J vdf;F cjTk; vd;gJ n[gkhf ,Uf;fpwJ. mth;fs; vg;gb n[gk;gz;ZtJ vd;W fw;Wj;ju ahiuAk; mZftpy;iy> Mdhy; mth;fs; n[gpj;jhh;fs;. fpwp];jth;fs; nghJthf> mth;fs; Mtpf;Fhpa xOq;Ffspy; mth;fspd; n[gtho;f;if gytPdkhdJ vd;W xj;Jf;nfhs;thh;fs;. Mtpf;Fhpa nraypd; ntw;wp n[gj;ij rhh;e;Js;sJ vd;gijAk; mth;fs; xg;Gf;nfhs;thh;fs;. mNjrkak; mth;fs; Njhy;tp n[g tho;f;ifapy; cs;s gw;whf;Fiw vd;gijAk; mwpf;ifapLthh;fs;. vy;yhUk; n[gpj;jhYk;> n[gkdpjh;fs; rpyNgh;jhd; cs;sdh;.

fh;j;jhpd; n[gg;ghlrhiy

rP\h;fs; n[gj;jpy; FiwTs;sth;fs; vd;W jq;fisf;fz;L Mz;ltNu Nahthd; jd; rP\Uf;F n[gk;gz;z Nghjpj;jJNghy ePUk; vq;fSf;F Nghjpf;f Ntz;Lk; vd Ntz;bdhh;fs; (Y}f;.11:1). fpwp];J n[gk; gz;Ztij ftdpj;j rP\h;fs; ,t;Ntz;LNfhis tpLtpf;fpd;wdh;. mth;fs;> fpwp];J n[gj;jpy; ehs;NjhWk; cWjpaha; jhpj;jpUg;gij czh;e;jhh;fs;. mth; mjpfhiyapy; ,Ul;NlhNl vOe;J n[gk;gz;zg;Nghdhh; (khw;.1:35). rpy rkak; mth; ,uhKOtJk; n[gk;gz;zpdhh; (Y}f;.6:12) mth; rP\h;fSila eyDf;fhfTk;> gpwUila eyDf;fhfTk; n[gk;gz;zpdhh; (Nah.17) n[gkhdJ fpwp];Jtpd; tho;f;ifapy; mtrufhy Njitahf ,Uf;ftpy;iy Mdhy; mJ mthpd; tho;if KiwahfNt ,Ue;jJ. Nrhh;e;J Nghfhky; rP\h;fs; vg;nghOJk; n[gk;gz;zNtz;Lk; vd;W fpwp];J tpUk;gpdhh; (Y}f;.18:1). mthpd; n[gg;ghlrhiyapNy xt;nthU ehSk; nrhy;yhYk;> nrayhYk;> ghlk; fw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJ. mth; $wpdhh;: NfSq;fs; mg;nghOJ cq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;> NjLq;fs; mg;nghOJ fz;liltPh;fs;. jl;Lq;fs; mg;nghOJ cq;fSf;F jpwf;fg;gLk; (kj;.7:7) njhlh;r;rpahf cWjpahf Ntz;LNfhis Nkw;nfhs;sNtz;Lk; vd;W typAWj;jg;gl;Ls;sJ. NfSq;fs;> Nfl;Lf;nfhz;Nl ,Uq;fs;. jl;Lq;fs; njhlh;e;J jl;bf;nfhz;Nl ,Uq;fs; vd;gij ,t;trdk; typAWj;JfpwJ. ,f;fUj;ij typAWj;Jtjw;fhf> ghjpuhj;jphpapNy jd; rpNefpjdpd; tPl;bd; fjit njhlh;e;J jl;ba kdpjdpd; fij $wg;gl;Ls;sJ (Y}f;.11:5-9).

 Njtd; vg;nghOJNk tpRthrpfs; jd;id Nehf;fp $g;gplNtz;Lk; vd;W miof;fpwhh; (vNu.33:3) fh;j;juhfpa ,NaR ,t; miog;ig tprhyg;gLj;jpAk;> Mog;gLj;jpAk; cs;shh;> vg;gbnadpy; ,ij mtNuhL njhlh;GgLj;jpAs;shh;. ePq;fs; vd;dpYk;> vd; thh;j;ijfs; cq;fspYk; epiyj;jpUe;jhy;> ePq;fs; Nfl;Lf;nfhs;tnjJNth mJ cq;fSf;Fr; nra;ag;gLk; (Nah.15:7) ePq;fs; vd; ehkj;jpdhNy gpjhtpdplj;jpy; Nfl;Lf; nfhs;tnjJNth mij mth; cq;fSf;Fj; jUthh;. NfSq;fs;> mg;nghOJ cq;fs; re;Njh\k; epiwthapUf;Fk;gb ngw;Wf; nfhs;tPh;fs; (Nah.16:23-24). ,t; miog;G ek;gj;jFe;jhf ,y;iy> Mdhy; Njtd; ngha;Aiuahjth; (jPj;J1:3) mth; $wpaij tpRthrpahjtd;> mtiu ngha;auhf;Ffpwhd; (1.Nah.5:10) Njtd; rj;jpaguh;> ve;j kdpjDk; ngha;ad; (Nuh.3:4) Mh;.v.Nlhwp vOjpdhh; n[gk; vd;gJ> guNyhf tq;fpf;F nry;tjhFk;. mt;tq;fpapy; cyfpy; cs;s ve;j tq;fpiaf;fhl;bYk; mjpf %yjdk; cs;sJ.

NjtNdhL mstshTjy;

n[gk; vd;why; vd;d? ,q;F gpugykhd> Mdhy; rhpaw;w gy fUj;Jf;fisg; ghh;g;Nghk;. rpyh; n[gj;ij kdhPjpahd xU rhjhuz nray; vd fhz;fpd;wdh;. rpy kUj;Jt epiyaq;fspy; n[gkhdJ kdk; kw;Wk; rhPuj;jpd; kPJ tpisTfis Vw;gLj;JfpwJ vd;W fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. n[gkhdJ czh;r;rpfspd; Mjhuk; vd;W ,d;Dk; rpyh; fUJfpd;wdh;. rpyh; n[gj;ij %lek;gpf;ifahff; fUJfpd;wdh;. ghpRj;j Ntjj;jpy; cs;s Njtidg; gw;wp rpwpJ mwpTs;sth;fSf;F n[gkhdJ fz;fl;L tpj;ijiag;Nghy; cs;sJ. ke;jputhjpahNyh> G+rhhpahNyh my;yJ Nghypahd gf;jpkhd;fshNyh n[gk; nra;jhy; xNu khjphpahd nraiy nra;Ak; vd ek;Gfpd;wdh;. rpyUf;F n[gk; kdg;ghlk; nra;J mij jpUk;g jpUk;g $Wtjhf ,Uf;fpwJ. ,q;F $wg;gl;Ls;s ve;j fUj;JNk mwpTG+h;tkhf cz;ikahd NjtNdhL ciuahLtijf; Fwpf;ftpy;iy. ,f; fUj;Jf;Fs;> Njtd; Nfl;Fk; rf;jp gilj;jth; ,ilg;glf;$bath;> n[gj;jpdhy; nraw;gLgth; vd;gij Vw;Wf;nfhs;shky; kWf;ff; $bajhapUf;fpwJ.

Ntjthf;fpaq;fspy; Njtd; ntspg;gLj;jpapUf;fpwjpd; mbg;gilapy; mtNuhL Neubahf mstshTjNy n[gk;. ,J fh;j;jhplj;jpy; Mj;Jkhit cah;j;JtjhfTk; (rq;.25:1) fbdkhd epiyapypUe;J KiwaPLjyhfTk; ,Uf;fpwJ (ahj;.2:23 > rq;..5:2 > 18:6) fkNuhd; jhk;rd; ,t;thW vOjpapUf;fpwhh; n[gk; vd;gJ ek;Kila> kw;Wk; gpwUila ,ayhikiaf; fh;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy gpjhtpDila md;ghd fz;fSf;F Kd;ghfnfhz;L tUjyhFk;. mth; midj;ijAk; mwpe;jtuhfTk;> fhpridAs;stuhfTk;> gjpyspf;fpwtUkhf ,Uf;fpwhh;. n[gkhdJ Njtidg; gw;wpa Mtpapd; RthrKk; thQ;irAkhapUf;fpwJ. n[gkhdJ NjtDila fsQ;rpaj;ij jpwf;fpw rhtp vd;W miof;fg;gLfpwJ. ek;Kila Njitfis NjtDf;F njhpag;gLj;Jtjy;y n[gk;. Vndd;why;> ehk; Ntz;bf;nfhs;tjw;F Kd;dNk mitfis mth; mwpe;jpUf;fpwhh; (kj;.6:8 > Y}f;.12:30). NjtDila epj;jpa Nehf;fj;ij khw;Wtjy;y n[gk;> Mdhy; mthpd; epj;jpa Nehf;fj;NjhL xj;jpUg;gNj n[gkhFk;. ek;Kila tpRthrj;jpd; %ykhf mth; nraw;gLfpwhh;. cz;ikapy;> n[gkhdJ nka;ahd tpRthrj;jpd; nrayhFk;. Njtid gw;wpf; nfhs;tjw;F n[gkhdJ xU fUtpahf mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ (Vrh.64:7) rpy Neuq;fspy; ehk; epidf;fpNwhk;> n[gkhdJ Nfl;fpwjhf kl;Lk; ,Uf;fpwJ vd;W > Mdhy; mJ ,d;Dk; gue;jgFjpia cilajhfTk; ,Uf;fpwJ. ,q;F n[gj;jpd; Kf;fpaj;jd;ikfisg; ghh;g;Nghk;.

1) Gfo;jy;

mth; gpufhuq;fspy; Gfo;r;rpNahL gpuNtrpAq;fs; (rq;.100:4) vd;W ekf;F $wg;gl;Ls;sJ. NjtDila r%fj;jpNy tu ey;y top vd;d? fh;j;jiuj; JjpAq;fs; my;yJ ,jw;F ,izahd vgpnuanrhy; my;NyY}ah vd;gJ rq;fPjq;fspy; mjpf ,lq;fspy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Njtd; njhOJnfhs;Sfpwth;fis tpUk;Gfpwhh; vd ,NaR rkhhpa ];jphpf;Fg; Nghjpj;jhh; (Nah.4:23). njhOJnfhs;Sjy; vd;gJ Njtd; vg;gbg;gl;lth; vd;gij gw;wpajhFk;. ekf;F mth; vd;d nra;fpwhh; vd;gijg; gw;wpajy;y. ,f;fUj;J ,d;iwa Vuhskhd tpRthrpfSf;F njhpatpy;iy. Muhjidapy; NjtDf;F nfhLj;jy; kl;LNk gq;FngWk;> mthplj;jpy; ngw;Wf;nfhs;Sjy; my;y (rq;.96:8). vd; Mj;Jkh fh;j;jiu kfpikg;gLj;JfpwJ vd;W khpahs; ghbdhh; (Y}f;.1:46). kfpikg;gLj;jy; vd;gJ cah;thf $WjyhFk; (rq;.34:3). Jjp nghUSs;sjhf mika NjtDila gytpj ehkq;fisf; (ngah;fis) fw;Wf; nfhs;Sq;fs;.

2) ];Njhj;jhpj;jy;

NjtDila r%fj;jpy; gpuNtrpf;fpd;w nghOJ JjpNahL> ];Njhj;jpuKk; cld; tUfpwJ (rq;.100:4 > 95:2) fh;j;jUila Vuhskhd MrPh;thjq;fisg; ngw;wgpwFk; $l> ,ul;rpf;fg;glhj ,t;Tyfk; mtUf;F ed;wpaw;wjhfNt ,Uf;fpwJ (Nuh.1:21). ,NaR xNu rkaj;jpy; gj;J F];lNuhfpfis Rfkhf;fpdhh;> Mdhy; xUtd; kl;LNk mtUf;F ed;wp $wpdhd;. Rj;jkhdth;fs; gj;JNgh; my;yth? kw;w xd;gJ Ngh; vq;Nf? (Y}f;.17:17) vd ,NaR tpdtpdhh;> mth; ekf;F nra;j xt;nthU MrPh;thjq;fisAk; epidf;fNtz;Lk;. mitfspy; rhPug;gpufhukhd MrPh;thjq;fs;> mthpd; gps;isfNshLs;s If;fpak;> Mfpait mlq;Fk;. f\;lq;fs; $l ,Uf;fyhk;> vd;whYk; Njtd; mf;f\;lq;fis ek;Kila MrPh;thjkhf;Ffpwhh; (Nuh.8:28). vy;yhtw;wpNyAk; ];Njhj;jpuk; nra;Aq;fs; (1.njr.5:18 > vNg.5:20) ];Njhj;jpuk; nrYj;Jjy; MrPh;thjq;fisg; ngw toptFf;fpwJ.

3) mwpf;ifaply;

ek;Kila Njtd; ghpRj;j Njtd;> vitnay;yhk; ek;Kila rpe;ijfisNah my;yJ nray;fisNah mRj;jg;gLj;JfpwNjh mitfs; If;fpaj;jpw;Fk; ek;Kila n[gq;fSf;Fk; jilahf ,Uf;fpwJ (rq;.66:18). ,g;gbg;gl;l ghtq;fis mwpf;ifapl;L tpl;Ltpl Ntz;Lk; (ePjp.28:13). ek;Kila Njhy;tpfs;> ghtrpe;ijfs;> nray;fs; Mfpait NjtDf;F Kd;ghf cz;ikahapUf;f Ntz;Lk;. NjtNd> vd;id Muha;e;J> vd; ,Ujaj;ij mwpe;J nfhs;Sk; vd;W rq;fPjf;fhud; Ntz;Lfpwhd; (rq;.139:23). ghpRj;jNuhL elf;f Ntz;Lnkd;why;> ekf;F Rj;j ,Ujak; NjitahapUf;fpwJ. NjtDf;fUfhikapy; ,Uj;jy; ghtj;ij Fwpj;J mjpfkha; mwpit jUfpwJ (Vrh.6:5). cz;ikahfNt cq;fSila ghtq;fisAk;> Njhy;tpfisAk; mwpf;ifapLk; nghOJ> mtUila kd;dpg;ig Vw;Wf;nfhs;Sq;fs; (1Nah.1:9).

4) ghpe;JNgRjy;

gpwiug;gw;wpa fhpridAk;> n[gk; fhhpaq;fis khw;Wk; vd;fpw cWjpAk;> ek;ik NjtDf;F Neuhf n[gpf;f J}z;LfpwJ. ngah;fs; mlq;fpa n[gnkd ghpe;JNgRjy; miof;fg;gLfpwJ. NkhNr NjtNdhL ty;yikahf ghpe;J Ngrpatd;. jd;Dila rNfhjhpahfpa kphpahikAk;> ,];uNtyiuAk; NjtDila epahaj;jPH;g;gpypUe;J jg;Gtpg;gjw;F mthplj;jpy; Ntz;Ljy; gz;zpdhd; (vz;.12:1-13 > ahj;.32:7-14). ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaR gpjhtpDila mUfpypUe;J ekf;fhf jpde;NjhWk; ghpe;J NgRfpwhh; (vgp.7:25). Gjpa Vw;ghl;L epUgq;fspy;> rigf;fhfTk;> jdpegh;fSf;fhfTk; nra;fpd;w tpz;zg;gq;fs; Vuhskhf mlq;fpAs;sJ. xOq;fhf fh;j;jhplj;jpy; tpz;zg;gq;fis nfhz;L nry;y> cWjpahf ghpe;J NgRfpwth;fs;> n[gf;Fwpg;Gf;fis itj;jpUg;ghh;fs;. ek;ik Rw;wpAs;s ,ul;rpf;fg;glhj mNdfUf;Fk;> NehapYk;> Jd;gj;jpYk;> ,Ug;gth;fSf;Fk; ek;Kila n[gk; NjitahapUf;fpwJ. ek;Kila n[gq;fspy;> fh;j;jUila gz;izfspy; Copak; nra;a Copaf;fhuh;fis mDg;Gk;gbf;F Njtdplj;jpy; Ntz;bf;nfhs;tJ kpf Kf;fpakhdjhf ,Uf;fpwJ (kj;.9:37-38 > Y}f;.22:31-32).

5) tpz;zg;gk; nra;jy;

md;wd;Ws;s Njitfis fh;j;jUf;F Kd;ghf nfhz;LtuNtz;Lk; (kj;.6:11). Mdhy; ehk; mitfisg; gw;wpa ftiyapy; mfg;gl;L tplf;$lhJ (kj;.6:23-34). Mtpf;Fhpa tp\aq;fs; gw;wp tpz;zg;gk; gz;Zjy; mtrpakhFk;> fh;j;jUila trdj;ij mwpfpw mwptpw;fhfTk; (rq;.119:34)> mepahaj;jpypUe;Jk; kdpjh; nra;Ak; ,Lf;fz;zpypUe;J tpLjiyf;fhfTk; (rq;.119:133-134) tpz;zg;gk; nra;ayhk;. jpde;NjhWk; cs;s flikfSf;Fk;> Kf;fpa jPh;khdq;fSf;Fk; ekf;F top elj;jy; NjitahapUf;fpwJ. milf;fyhd; FUtpfs; tpOtijAk;> ek;Kila jiyapYs;s kapnuy;yhk; vz;zpapUf;fpwtuhfpa NjtDf;F n[gj;jpy; VnwLf;fg;gLfpd;w ve;j tpz;zg;gKk; rpwpajhf ,Ug;gjpy;iy (kj;.10:29-31).

n[gj;jpw;fhd epge;jidfs;

n[gkhdJ n[gj;jpDila rl;lj;jpw;Fl;gl;L ,Uf;fNtz;Lk;. ,itfs; Ntjthf;fpaq;fspy; njspthf $wg;gl;Ls;sJ. rpy Ntisfspy; ,itfs; ehk; Foe;ij gUtj;jpy; fw;Wf;nfhz;l> czh;e;J nfhz;l KiwfSf;F khwhf ,Uf;fyhk;. NjtDila rj;jpaj;jpd;gb ehk; n[gpf;fpd;wnghOJ> Njtdplj;jpypUe;J ehk; epr;rakhf gjpiy vjph;ghh;f;fyhk;. Njtdhy; mspf;fg;gl;l tpNr\ rYif n[gk; vd;gij Qhgfj;jpy; itj;Jf;nfhs;tJ ey;yJ> mJ xU chpik my;y. rpWikg;gl;L> Mtpapy; nehWq;Fz;l n[gj;ij Njtd; Vw;Wf;nfhs;fpwhh; (Vrh.66:2 > rq;.51:17) Nkl;bik> mfe;ijahd ve;j n[gKk; fh;j;jUf;F tpUg;gkpy;yhjjhf ,Uf;fpwJ (1rhK.2:3 > 15:23). n[gkhdJ vt;topapy; MrPh;thjkhd xU rYif vd;gij ,g;nghOJ ghh;g;Nghk;.

1) NjtDila gps;isfspd; rYif

tpRthrpfs; ,NaR fpwp];Jtpy; cs;s tpRthrj;jhy; NjtDila gps;isfshapUf;fpwhh;fs; (fyh.3:26) vy;yh NjtDila gps;isfSf;Fs;Sk; ghpRj;j Mtpahdth; jq;fpapUf;fpwhh;. vy;yh ,ul;rpf;fg;glhj [dq;fSk; fPo;g;gbahikapd; kw;Wk; Nfhghf;fpidapd; gps;isfshf ,Uf;fpd;wdh; (vNg.2:1-3). ,NaRtpd; ,uj;jj;jhy; kl;LNk ehk; NjtDila r%fj;jpy; ijhpakhf gpuNtrpf;f KbAk; (vgp.10:19). ,J vy;yh kdpjDf;Fk; cs;s chpik my;y gps;isfspd; mg;gj;ij vLj;J> eha;f;Fl;bf;Fg; NghLfpwJ ey;yjy;y vd;W ,NaR $wpdhh; (kj;.15.26 > khw;.7:27). ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy n[gq;fs; ,Uf;fNtz;Lk; (Nah.14:13-14 > 15:16 > 16:23-26). mth; %ykhfj;jhd; Njtdplj;jpy; NruKbAk; (Nah.14:6). Njtd; mtUila Fkhudpy; kfpikg;gLfpwhh;. ,NaRtpd; ehkj;jpy; vd;fpw nrhy;iy n[gj;jpd; ,Wjpapy; gad;gLj;JtJ ehk; vjd; mbg;gilapy; Njtid mz;LfpNwhk; vd;gij fhl;LfpwJ. ,NaRtpd; ehkj;jpy; n[gk; gz;ZtJ> fpwp];Jtpd; Mtp ehk; Njtdplj;jpy; VnwLf;Fk; n[gj;ij jk;Kila fl;Lg;ghl;bw;Fs; itj;Jf;nfhs;tjw;fhd miog;ghFk;. ehk; ijhpaj;NjhNl tUNthk; (vNg.3:12).

2) tpRthrpg;gth;fspd; rYif

vy;yhtw;iwAk; Kaw;rpj;J> mitfs; vy;yhk; Njhy;tpapy; Kbe;jgpd;G> ,Wjpahf n[gk;gz;z tUfpw kdpjd; Njtdplj;jpy; mw;g tpRthrKs;stdhapUf;fpwhd;. n[gj;ijg;gw;wpa NjtDila rj;jpakhd thf;Fj;jj;jq;fis re;Njfpj;J cWjpapy;yhky; n[gk;gz;Zfpwtd; mtiu fdtPdk; gz;Zfpwhd;. mtd; ,UkdKs;s kdpjd; vd;W miof;fg;gLfpwhd;. mg;gbg;gl;l kdpjd;jhd; fh;j;jhplj;jpy; vijahfpYk; ngwyhnkd;W epidahjpUg;ghdhf (ahf;.1:7). jd;Dila ty;yikia czh;e;J nfhs;shj tpRthrkw;w rP\h;fisf; fh;j;jh; fbe;J nfhs;fpwhh; (kj;.17:17 > Y}f;.9:41) re;Njfk; NjtDila ty;yikahd nra;iffis epWj;j fhuzkhapUf;fpwJ (kj;.13:58). fLfsT tpRthrj;ijr; rhpahd ,lj;jpy;> mjhtJ NjtdpYk;> mtUila thh;j;ijapYk; itf;fpd;wnghOJ> mJ kiyiag; ngah;f;Fk; tpRthrkhapUf;fpwJ (kj;.17:20). fh;j;jh; [dq;fsplj;jpy; Nfl;lhh;> ePq;fs; Nfl;Lf;nfhs;tij vd;dhy; nra;a KbAk; vd;W tpRthrpf;fpwPh;fsh? mth;fs; Mk; vd;W gjpy; $wpa nghOJ> cq;fs; tpRthrj;jpd;gbNa Mff;fltJ vd;whh;> tpRthrpj;jth;fs; gyidf; fz;lhh;fs; (kj;.9:28-30). gps;is Rfkila Ntz;Lk; vd;W fpwp];Jtpdplj;jpy; $wpdh;. tpRthrpf;fpwtDf;F vy;yhk; $Lk; vd;whh;. mj;jfg;gd; ,t;thW gjpy; $wpdhh; tpRthrpf;fpNwd; Mz;ltNu vd; mtpRthrk; ePq;Fk;gb cjtp nra;Ak; (khw;.9:23-24). mk; kdpjdplj;jpy; ,NaR gjpy; $wpagbNa gps;isia tpLtpj;jhh;. E}w;Wf;F mjpgjp n[gj;ijg; gw;wp rpwpJ mwpe;jpUe;jhd;. Mdhy; mtDila tpRthrk; rupahd eguplj;jpy; ,Ue;jJ (Y}f;.7:2-10). tpRthrkpy;yhky; NjtDf;Fg; gpupakhapUg;gJ $lhj fhupak; (vgp.11:6). ePq;fs; gjpiy vjpH;ghh;f;fpwPH;fsh? vjpH;ghh;f;ftpy;ianad;why; Nfl;gjw;Fg; gpur;ridg;glhjPH;fs;. tpRthrKs;s n[gj;ij ek;gp thUq;fs; (ahf;.5:15).

3) tpUk;GfpwtHfspd; rYif

jq;fSila ruPuq;fisj; NjtDf;F xg;Gf;nfhLj;jtH;fis mtUila ed;ikAk;> gupg+uzkhd rpj;jj;jhNy MrPh;tjpf;fpwhH; (Nuh.12:1-2). ehk; mtUila rpj;jj;ij Vw;nfdNt Vw;Wf;nfhs;Sk;nghOJ mjd;gb ehk; n[gk;gz;zKbAk;. (1.Nah.5:14-15). Ntjtrdj;jpNy ntspg;gilahff; $wg;gl;buhj NjtDila rpj;jk;gw;wpa tpraq;fis ehk; vg;gb mwpe;Jnfhs;sKbAk;? Ntjthf;fpaq;fspy; njspthf NjtDila rpj;jk; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mij ehk; cupik ghuhl;lKbAk;. nfhs;ifastpy; ekf;Fg; gpd;gw;w KbAk;. fl;lis vd;w uPjpapy; mtw;wpw;F ehk; fPo;g;gba KbAk;. vr;rupg;G vd;w tifapy; ehk; mtw;wpw;Fr; nrtpnfhLf;fKbAk;. ehk; NjtDila rpj;jj;jpd;gb Ntz;bf;nfhs;fpwnghOJ> RaeythjpfshfTk;> Ra,r;irfis epiwNtw;w Ntz;Ljy; nra;fpwtH;fshfTk; ,Uf;fkhl;Nlhk; (ahf;.4:3). fH;j;jiu mwpahjth;fs; gw;wp vg;gb tpz;zg;gk; nra;tJ? ,oe;JNghdtH;fs; vd;w tifapy; ehk; fpwp];Jtpdplj;jpy; Ntz;Ljy; nra;aKbAk;. Vndd;why; vy;NyhUk; ,ul;rpf;fg;glNtz;Lk; vd;W mtH; tpUk;GfpwhH;. (2.NgJ.3:9 > 1.jPNkh.2:4). tpRthrpfSila n[gj;jpw;Fk;> ,ul;rpg;ig ,oe;J NghdtH;fSf;Fk; ,ilNa neUq;fpa njhlH;G ,Uf;fpwJ. mth;fs; rhh;ghf Njtdplj;jpy; Ntz;Ljy; nra;aNtz;Lk;. Nehahspfisg; gw;wpa n[gk; vd;d? ehk; n[gpj;jhy; Njtd; midtiuAk; Rfkhf;Fthh; vd;W ehk; ek;gKbAkh? rpy NjtDila mUikahd gps;isfs; ,g;gb MFk; vd;W ek;GfpwhH;fs;. ,Ue;jhYk; ehk; gTypDila mDgtj;ijAk; (2.nfhup.12:8-9)> JNuhg;gPKtpd; mDgtj;ijAk; (2.jPNkh.4:20)> vg;ghg;gpNuhj;Jtpd; mDgtj;ijAk; (gpyp.2:25-30)> jPNkhj;NjAtpd; mDgtj;ijAk; (1.jPNkh.5:23) fUj;jpy; nfhs;sNtz;Lk;. ,th;fs; NjtNdhL ele;jnghOJ tpahjpAs;sth;fshf ,Ue;jhh;fs;. xt;nthU NjtDila gps;isfspy; cupikahf Neha;fisf; Fzkhf;Fjy; ,Uf;Fkhdhy; xUtH;$l xUnghOJk; RftPdj;jpdhy; kupj;jpUf;fkhl;lhH;fs;. fpwp];J VuhskhdtH;fisr; Rfkhf;fpdhH; mNjNghy; mg;Ngh];jyh;fSk; nra;jhh;fs;. mtUila ehkj;jpdhNy jpushd [dq;fs; Rfkhf;fg;gLfpwhH;fs;. tpRthrKs;s n[gk; gpzpahspia ,d;Wk; tpLtpf;fpwJ (ahf;.5:15). fH;j;jUf;F Kd;ghf ek;Kila kdjpy; nrh];jkhFjy; NjtDila rpj;jk; vd;W cWjpahd ek;gpf;if ,Uf;Fkhdhy; ehk; mjd; mbg;gilapy; n[gk;gz;zyhk;. ehk; vq;F tho;tJ> Ntiynra;tJ> gpuahzk; gz;ZtJ> NjtDf;fhf vq;F ciog;gJ Nghd;w R+o;epiy mbg;gilahd jPH;khdq;fSf;fhd n[gq;fisg; gw;wpAk; ahf;NfhG 4:13-15y; $wg;gl;Ls;sJ.

 ehk; NjtDila rpj;jj;jijr; nra;a tpUk;GfpNwhkh (Y}f;.22:42)? ehk; Njtgf;jpahd MNyhridia Vw;Wf;nfhs;Nthkh (ePjp.11:14)? xU nraiyg; gw;wp rkhjhdk; Vw;gLk; tiuapYk; ehk; fhj;jpUf;f tpUk;GfpNwhk;. jPH;khdq;fs; NjtDila jPH;khdq;fspd; mbg;gilapy; Vw;gl ehk; tpUg;gKs;sth;fshf ,Uf;fpNwhkh (kj;.6:33). mg;nghOJ mth; ek;ik topelj;Jthh; (ePjp.3:5-6). ehk; NjtDila rpj;jj;ijr; nra;a tpUg;gj;NjhL tUNthkhf (Nah.7:17).

n[gj;jpw;Fg; gjpy;fs;

Nkw;$wg;gl;l midj;Jk; epge;jidfisAk; ehk; rpe;jpj;jhy; Njtd; vg;nghOJk; ek;Kila n[gj;jpw;Fg; gjpyspg;ghuh? ,jd; gjpy; Mk; MFk;. NjtDila gjpy; gy topfspy; tUfpwJ vd;gij ehk; Qhgfj;jpy; itj;Jf;nfhs;sNtz;Lk;. Nykd; ];lT]; ehd;F tpjkhd gjpy;fis $WfpwhH;. (1) Neubahd gjpy;fs; (2) fhye;jho;e;j gjpy;fs; (3) tpj;jpahrkhd gjpy;fs; (4) kWjypf;fg;gl;l gjpy;fs;. ,NjhL NrH;e;J jfh;f;Fk; gjpy;fisAk; NrH;j;Jf;nfhs;syhk;. ,t; Ntz;Ljiy VnwLf;fhky; tpl;LtpLjy; ey;yJ.

1) Neubg; gjpy;fs;

rpiwr;rhiyapy; NgJU ,Ue;jnghOJ rig $b n[gpj;jJk; mtd; tpLjiy Mdhd; (mg;.12:5-11). my;yJ vypahtpd; n[gKk; ,g; gjpiyr; rhH;e;jNj. Kjypy; thdk; kio nga;ahjtz;zk; Ntz;baJ> gpd;dH; thdj;ijj; jpwe;jJ (ahf;.5:17-18). rq;fPjf;fhud; re;Njh\g;gLfpwhd; Njtd; mtdpd; n[gj;jpw;Fg; gjpy; nfhLj;jjw;F (rq;.116:1-2).

2) fhye;j jho;e;j gjpy;fs;

fhyk; jho;e;j gjpy;fs; fH;j;juhfpa ,NaRtpd; tUiff;fhf tpRthrpapdhy; nra;ag;gLk; n[gj;ijf; $wyhk; (ntsp 22:20). fhyk; ,JtiuapYk; jFjpahftpy;iy. kupahSk;> khH;j;jhSk; fh;j;juhfpa ,NaR tpiutpy; te;J jq;fs; rNfhjud; Fzkila nra;a Ntz;bdH;. Mdhy; mth; yhrU kupf;Fkl;Lk; jhkjpj;jpUe;jhh; (Nah.11:3-6>14-15). ,f;fhy jhkjk; kupj;jtiu capNuhL vOg;Gfpd;w ngupa mw;Gjj;ijr; nra;a jUzj;ij fpwp];JTf;F toq;fpaJ. fh;j;jUf;Ff; fhj;jpUg;gJ vspikahd tprak; my;y. Mdhy; mjw;Fg; gyd; cz;L (rq;.69:3 > 37:7>9>34).

3) tpj;jpahrkhd gjpy;fs;

tpj;jpahrkhd gjpy;fspy; Njtd; ek;Kila Ntz;Ljiy khw;wp mtUf;F eykhdijj; jUtjhFk;. gTypDila ruPuj;jpypUe;j Ks;is ePf;FtijtplTk; fH;j;jH; mtDf;F mijtpl ed;ikahdijf; nfhz;ltuhf ,Ue;jhh; (2.nfhup.12:7-9). nfj;rkNdapy; fh;j;juhfpa ,NaRtpd; n[gj;ijg; ghH;f;Fk;nghOJ vd; gpjhNt ,e;jg; ghj;jpuk; vd;idtpl;L ePq;ff;$Lkhdhy; ePq;Fk;gbnra;Ak;> MfpYk; vd; rpj;jg;gbay;y> ck;Kila rpj;jj;jpd;gb Mff;fltJ (kj;.26:39) vd;W n[gpj;jhH;. gpjhtpDila gjpy; ,oe;JNghd kdpjH;fs; mtUila Fkhudpd; ,uj;jk; rpe;Jjypdhy; ,ul;rpg;gila Ntz;bajhapUe;jJ.

4) kWjypf;fg;gl;l gjpy;

jd; gytPdj;jpNy vypah jhd; rhfNtz;Lnkd;W Ntz;bf;nfhz;l n[gk; (1.,uh[h.19:4-5) ,t; tifiar; rhh;e;jJ. ,t; Ntz;LNfhSf;Fg; gjpyhf mtd; ngyg;gLj;jg;gl;lhd;. rP\H;fs; rkhupah;fspd; fpuhkj;ij thdj;jpypUe;J mf;fpdpia tutioj;J mopf;f Ntz;bdhH;fs; (Y}f;.9:54). Mdhy; fh;j;jNuh mth;fis ,ul;rpf;f te;jhh;> mopf;f tutpy;iy.

5) jfh;f;Fk; gjpy;fs;

,];uNty; [dq;fs; ,uh[hTf;fhf Ntz;bf;nfhz;lJ (1.rhK.8:5-18)> mJ NjtidNa js;sptpLtjhf ,Ue;jJ. vNrf;fpah jd; kuzj;ijj; js;spg;Nghl Mty; nfhz;lJ (2.,uh[h.20:1-6). mtd; ehl;fisf; ftiyf;Fupajhf khw;wpaJ (20:12-19). ,g;gbg;gl;l ek;Kila Ntz;Ljiyf; Nfl;L Njtd; gjpy; jUthh;. ,Ue;jhYk; Mj;JkhtpNy ,isg;igj; jUfpwhH; (rq;.106:15).

n[gj;jpdhy; NkYk; cs;s MrPH;thjq;fs;

1) Mtpf;Fupa ngyd;

ehk; n[gpf;fpd;w nghOJ Mtpf;Fupa ngyd; tUfpwJ. ek;Kila Mj;Jkhtpw;F GJngyd; fpilf;fpwJ (Vrh.40:31).

2) Mtpf;Fupa gupRj;jk;

xUtd; fh;j;jUila miog;ig Vw;W Nrhjidf;Fl;glhjgbf;F topj;jpUe;J n[gk; gz;Zfpwtdhdhy; (kj;.26:41) Mtpf;Fupa gupRj;jk; mtd; gq;fhapUf;fpwJ.

3) Mtpf;Fupa gyd;

ek;Kila Copaj;jpy; ijupaj;jpw;fhf n[gk; gz;Zk;NghJk; (mg;.4:29-31). vjpH;g;gth;fSf;Fj; jFe;j gjpy; nfhLf;f guk Qhdj;ij ehLk;NghJk; Mtpf;Fupa gyd; Vw;gLfpwJ (mg;.6:10).

4) Mtpf;Fupa If;fpak;

NjtNdhL Mtpf;Fupa If;fpaj;NjhL gz;zg;gLk; n[gkhdJ Njtd; fhupaq;fis ghH;g;gJNghy; ehKk; ghh;f;f cjTfpwJ. mtUila mwptpNyAk; topapNyAk; tsuTk; elf;f cjTfpwJ (mg;.10:9-35).

5) Mtpf;Fupa gpufhrk;

ckJ Ntjj;jpYs;s mjpraq;fis ehd; ghh;f;Fk;gbf;F vd; fz;fisj; jpwe;jUSk; (rq;.119:18). ek;Kila ghjk; elf;fNtz;ba topiaf; fhl;Lk; (rq;.119:105) vd;W ehk; Nfl;fpd;wnghOJ Mtpf;Fupa gpufhrk; Vw;gLfpwJ.

 ehk; te;J NrH;e;jpUg;gtupd; vy;iyw;w Mw;wiy Qhgfj;jpy; itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. mth; vy;yh NjitfisAk; ju ty;yik cs;stH;. vd; Njtd; jk;Kila IRtupaj;jpd;gb cq;fs; Fiwitnay;yhk; fpwp];J ,NaRTf;Fs; kfpikapNy epiwthf;Fthh; (gpyp.4:19). kD\uhy; $lhjitfs; Njtdhy; $Lk; vd;whH; (Y}f;.18:27). mth; ek;Kila ,Ujaj;jpw;F rthyhd Nfs;tpiaf; Nfl;fpwhH;. vd;dhy; nra;af;$lhj mjprakhd fhupak; xd;Wz;Nlh? (vNukp.32:27 ; Mjp.18:14). ehk; re;Njfg;glhky; tpRthrpj;jhy; ehk; gjpiy mwpNthk;.

ghlk; 10w; fhd Nfs;tpfs;

1) rq;fPjk; 100:4y; $wg;gl;Ls;s n[gj;jpd; ,uz;L jd;ikfs; vd;d? mt;tpuz;bw;Fk; ,ilNa cs;s tpj;jpahrj;ij vg;gb tiutPH;fs;? vJ cq;fSf;Ff; fbdkha; cs;sJ? Vd;?

2) vt;tpj cgfhuj;jpw;fha; rq;fPjk; 103y; rq;fPjf;fhud; fh;j;jUf;F ];Njhj;jpuk; nrYj;Jfpwhd;? vg;gb rq;fPjf;fhud; fh;j;jupd; ehkj;ijAk;> Fzj;ijAk; Jjpf;fpwhd;?

3) Njtd; cq;fSf;Fr; nra;jitisg; gw;wp xU gl;baypLf. mtH; nra;jjw;fhf ed;wp $wTk;. NjtDila Fzq;fisg; gw;wp xU gl;bay; jahH nra;Aq;fs;. mth; ahH vd;gij mwpe;J mtiuj; JjpAq;fs;.

ed;wp nrhy;tjw;fhf fhuzq;fs; Jjpg;gjw;fhf fhuzq;fs;

4) rq;fPjk; 32:1-5y; jhtPJ vijg; gw;wp n[gk;gz;Zfpwhd;? Njtdplj;jpy; mwpf;if ,Ltjw;F Kd;Dk; mjd; gpd;Dk; xU kdpjdpd; epiy vd;d vd;W jhtPJ $Wfpwhd;?

5) gpwUf;fhf tpz;zg;gk; nra;tjpy; rhKNty; nfhz;bUe;j Kf;fpaj;Jtk; vd;d (1.rhK.12:23)? ehk; ahUf;fhf tpz;zg;gk; nra;aNtz;Lk;?

vNgrp.6:18-20

1.jPNkh.2:1-4

Y}f;.6:28

ahf;.5:16

gpwUf;fhf xOq;fhf jtwhky; tpz;zg;gk; gz;Ztjw;F cq;fshy; vd;d nra;aKbAk;? n[g ml;ltizia (gpw;NrH;f;if) xU thuk; gad;gLj;jTk;. gpd;dhy; ePq;fs; cq;fshy; KbAk; topiaf; fz;Lgpbf;fyhk;.

6) ve;nje;j jdpg;gl;l NjitfSf;fhf ehk; n[gk;gz;zNtz;Lk;?

rq;.37:5

kj;.26:41

vgp.4.16

ahf;.1.5

1.NgJ.5:7

7) ntw;wpfukhd n[gj;jpw;fhd epge;jidfis milahsk; fhz;f.

Nah.15:7

Nah.14:13

1.Nah.5:14-15

kj;.21:22

,NaRtpd; ehkj;jpy; n[gk; gz;ZtJ vd;gjpd; nghUs; vd;dntd;W ckJ fUj;J vd;d?

8) ty;yikahd n[gj;jpw;Fj; jilahf ,Ug;gitfis milahsk; fhz;f.

ePjp.21:13

ePjp.28:9

vNrf;.14:3

ky;.1:8-9

kj;.6:14-15

ahf;.1:6-7

ahf;.4:2-3

1.NgJ.3:7

9) n[gj;jpw;fhd gjpy;fspd; tifiaj; Ntjthf;fpaq;fNshL nghUj;Jf.

- Neub m) Nah.11:3-6>14-1

- fhye;jho;e;j M) mg;.12:5-11

- kWjypf;fg;gl;l ,) vz;.11:18-20 rq;.106:15

- jfHf;Fk; <) 1.,uh[h.19:4-5

10) gpypg;gpaH 4:6-7I cq;fs; nrhe;j eilapy; vOJf.

,g; gFjpNahL vg;gb cq;fs; n[g[Ptpaj;ij kjpg;gpLtPH;fs;? vd;ndd;d khWjy;fs; nra;a jPH;khdpf;fpwPH;fs;?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book