பாடம் 13: கர்த்தருடைய இராப்போஜனம்

ghlk; 13: fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dk;

fh;j;juhfpa ,NaRtpd; kuzj;jpw;F Kd;ghf mth; fhl;bf;nfhLf;fg;gl;l ,utpNyjhd; fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dk; eilngw;wJ. ,NaR fpwp];J jd;Dila rP\h;fSld; Nrh;e;J ,t; ,Wjp ,uT Ngh[dk; my;yJ ,uT rhg;ghL vd;W miof;fg;gLk; ,t;tpUe;ijr; nra;jjhy; ,J kdjpy; Mokhf gjpAk; fhl;rpahf ,Uf;fpwJ. ,f;fhl;rpahdJ rpj;jpukhf tiuag;gl;L fpwp];jt fiyapdpy; xd;whf Njhd;wpa nghOJ cyfpYs;s Vuhskhd kf;fs; ,f;fhl;rpia cldbahf milahsk; fz;L nfhs;fpd;wdh;. Jtf;ff;fhy tpRthrpfs; ,f; fhl;rpia jq;fs; kdjpy; gjpj;J> Qhgfj;jpy; itj;Jf;nfhs;s Nuhk ghjhs miwfspy; cs;s Rth;fspy; tiue;J itj;jdh;.

fh;j;juhfpa ,NaR A+jh;fs; g];fh gz;bifapd; ,utpNy Kw;wpYk; Gjpjhd ,k; Kiwia mwpKfg;gLj;jpdhh;. mth; mg;gj;ij vLj;J MrPh;tjpj;J> gpl;L mtUila rP\h;fsplj;jpy; nfhLj;J> thq;fp GrpAq;fs; ,J vd;Dila rHPukhapUf;fpwJ vd;whh;. gpd;G> ghj;jpuj;ijAk; vLj;J> ];Njhj;jpuk; gz;zp> mth;fSf;F nfhLj;J> ePq;fs; vy;yhUk; ,jpNy ghdk; gz;Zq;fs;> ,J ghtkd;dpg;Gz;lhFk;gb mNefUf;fhfr; rpe;jg;gLfpw GJ cld; gbf;iff;Fhpa vd;Dila ,uj;jkhapUf;fpwJ (kj;.26:25-28) khw;F kw;Wk; Y}f;fh RtpNr\j;jpYk; ,Jgw;wp $wg;gl;Ls;sJ (khw;.14:22-25 > Y}f;.22:14-20).

Ngh[dj;jpw;fhd ngah;fs;

,uhg;Ngh[dj;ij Vw;ghL nra;jJk;> mjpy; fdk; nghUe;jpa tpUe;jpduhfTk; fH;j;juhfpa ,NaR ,Ug;gjhy; ,J fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dk; vd;wiof;fg;gLfpwJ (1.nfhup.11:21). rhjuz ,uhg;Ngh[dk; kl;Lk; my;y> ,jpy; fh;j;jH; jd;Dilath;fSf;fhf cz;Lgz;zpitj;Js;sitfs; ,jpy; mlq;fp cs;sJ. MfNt ,J fh;j;jUila Ngh[dge;jp (1.nfhup.10:21). ,t;tpUe;J If;fpak; (1.nfhhp.10:16) vd;W miof;fg;gLfpwJ> Vndd;why; ehk; ,t;tpUe;jpy; gq;F ngWfpd;w nghOJ fpwp];JNthL If;fpak; nfhs;fpwth;fshf ,Uf;fpNwhk;. mg;gk; gpl;Fjy; (mg;Ngh];jyh; 2.:42 > 20;;;:7) vd;W miof;fg;gLfpwJ. Vndd;why; ,J rhjhuz> vspikahf czT cl;nfhs;Sjiy Fwpf;fpwjhf ,Uf;fpwJ fh;j;jh; ,ij epidT$Uk;gb fl;lisapl;ljhy;> VuhskhNdhh; ,J fh;j;jiu epidT $Ujy; vd;W $Wfpd;wdh;. fh;j;juhfpa ,NaR mg;gj;jpw;Fk;> ghj;jpuj;jpw;Fk;> ];Njhj;jpuk; gz;zpajhy; rpyh; Afhhp];l; vd;W mh;j;jKs;s ];Njhj;jpuk; nrYj;Jjy; vd;Wk; $Wfpd;wdh; (kj;.26:26) Mdhy; mt;thW Ntjthf;fpaj;jpy; miof;fg;gltpy;iy.

 rpy rigfs; rhf;fpuke;J vd;W ,g;Ngh[dj;ij miof;fpd;wdh;. Nuhk Nghh; Nrtfd; ,uhZtj;jpy; Nrh;f;fpd;w nghOJ vLf;fpd;w tpRthr gpukhzj;ijf; Fwpf;Fk; nrhy;Ny ,J MFk;. Mdhy; gpw;fhyj;jpy; ,r; nrhy;ypd; nghUs; ,f;fUj;jpypUe;J tpyfp nrd;Ws;sJ. rpy rigfspy; ,r; rhf;fpuke;J NjtDila fpUigia mUSfpd;w rlq;fhf fUJfpd;wdh;> NkYk; ,jd; mjp cd;djjd;ik gq;F ngWfpd;wth;fSf;F eyk; tpistpg;gjhfTk; fUJfpd;wdh;. rpyh; ghtkd;dpg;Gf;F rk;ke;jKs;sJ vd;W tpRthrpf;fpd;wdh;. rhf;fpuke;J vd;w gjk; Ntjj;jpy; fhzg;gltpy;iy. rhf;fpuke;J fUj;JfSf;Fk;> ,t;tpUe;ij Mtpf;Fhpa cz;ikia ntspg;gLj;Jfpd;w rpd;dq;fspd; Qhgfhh;j;jk; vd;W fUjg;gLfpd;wth;fSf;Fk; NtWghLfs; fhzg;gLfpwJ. ,ij kdjpy; jpUk;g nfhz;L tUjy; ey;yJ> A+jh;fspd; kpUfg; gypfs; xU NghJk; ghtj;ij eptph;j;jp nra;tjpy;iy> Mdhy; mitfs; rpYitapy; fh;j;juhfpa ,NaR rpe;jpa ,uj;jj;jpw;F vjph;ghh;g;Gfshf ,Ue;jd. mtUila ,uj;jk; kl;LNk ghtj;ij ePf;Fk; (vgp.9:12-14).

,uhg;Ngh[dj;jpw;fhd tuyhw;W gpd;dzp

fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dkhdJ A+jh;fs; nfhz;lhLfpd;w g];fh gz;bifapd; ehspd; ,utpy; fh;j;juhfpa ,NaRthy; Vw;gLj;jg;gl;lJ. mjw;F 1500 Mz;LfSf;F Kd;ghf NjtDila fuk; ,];uNtyiu vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpy; ,Ue;J tpLtpj;J NjtDila fl;lisapd;gb vfpg;J KOtJk; tug;Nghfpw epahaj;jPh;gpypUe;J ,];uNtyh; fhf;fg;gl> gOjw;w Ml;Lf;Fl;b mbf;fg;gl;L mjd; ,uj;jk; tPl;Lthry;> epiyf; fhy;fspy; njspf;fg;glNtz;Lk;. ,J ,];uNtyiu kfh nghpjhd epahaj;jPh;g;gpy; ,Ue;J ghJfhf;Fk;. (ahj;.12) njhlh;e;J filgpbj;J> jtwhky; nra;a Ntz;b ,g;gz;bifahdJ Mokhd Kf;fpaj;Jtk; nfhz;ljhf ,Ue;jJ. ,J tUfpw fhyj;jpy; eilngwg;Nghfpw kfhnghpa gypia Rl;bf;fhl;Ltjhf ,Ue;jJ> ,g;gyp cyfj;jpd; ghtj;ij Rke;J jPh;j;J NjtDila epahaj;jPh;g;gpy; ,Ue;J cz;ikahfNt ghJfhf;Fk;. Njtd; jd;Dila Ml;Lf;Fl;bia ePz;l ehl;fSf;F Kd;ghfNt Maj;jg;gLj;jp ,Ue;jhh; (Mjp.22:.8 ; Vrh.53:7). Nahthd;];ehdfdhy; ,NaR fpwp];J cyfj;jpd; ghtj;ij Rke;J jPh;f;fpw Njt Ml;Lf;Fl;bahf Rl;bf;fhl;lg;gl;lhh; (Nah.1:29). fpwp];Jtpd; kfpikahd ngah;fspy; xd;W Ml;Lf;Fl;bahdth; vd;gjhFk; (ntsp.5:6>12). mth; g];fh tpUe;jpd; epiwNtWjyha; ,Ue;jhh;. ek;Kila g];fhthfpa fpwp];J ekf;fhf gypaplg;gl;lhH; (1nfhhp.5:7). gioa Vw;ghl;by; fhzg;gLk; ,itfs; tug;Nghfpw ngupa epiwNtWjYf;F epoyhf ,Ue;jJ (nfhNyh.2:16-17 > vgp.10:1).

 vy;yhg; gf;jpAs;s a+jUk; g];fhit cz;ikahf mDrupg;ghH;fs; (kj;.26:17). ,J kPl;gpd; QhgfhH;j;jkhf ,Ue;jJ. ,e;j Gdpj kPl;ig Qhgfg;gLj;Jk;nghOJ> ,NaR mg;gj;ijAk;> ,urj;ijAk; Qhgfr;rpd;dkhff; filg;gpbf;f Vw;gLj;jpdhH;. mjd; gpwF tpRthrpfs; ,ul;rpg;Gf;fhff; nfhLf;fg;gl;l mtupd; ruPuj;ijAk;> rpe;jg;gl;l mtupd; ,uj;jj;ijAk; Qhgfg;gLj;jNtz;bajhf ,Uf;fpwJ. a+jH;fSf;F vt;thW g];fh ,Ue;jNjh> mNjNghy; ,uhg;Ngh[dk; fpwp];jth;fSf;fhf Vw;gLj;jg;gl;lJ. ,J NjtDila ghh;itapy; ,Ue;J g];fhit khw;wpaJ. ,];uNtyUf;F Vuhskhd rlq;Ffs; ,Ue;jJ. Mdhy; fpwp];jt rigf;F NrH;e;J filg;gpbf;f ,J xd;Nw nfhLf;fg;gl;lJ.

fh;j;juhfpa ,NaR tpRthrpfs; filg;gpbf;Fk;gbaha; nfhLj;j ,uhg;Ngh[dj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wp mg;Ngh];jydhfpa gTYf;F Neubahff; $wpdhH;. ,NaR nrhd;dhH;: vd;id epidT$Uk;gb ,ijr; nra;Aq;fs; (1.nfhup.11:23-25). fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dk; mth;fs; Muhjidapd; xOq;fhd xU gFjpahf ,Ue;jJ (mg;.2:42>46). Mjpr; rigfs; thuj;jpw;F xUKiw ,ijf; filg;gpbj;jhH;fs; (mg;.20:7). capH;j;njOe;j ehspNy ,J mDrupf;fg;gl;bUe;jJ. Mjpr; rigapd; gpjhf;fs; my;yJ jiytH;fs; vd;W miof;fg;gl;lth;fs; ,uhg;Ngh[dk; vy;yhf; fh;j;jUila ehspYk; my;yJ QhapWNjhWk; mDrupf;fg;gl;ljhff; Fwpj;Js;sdH;.

,uhg;Ngh[dj;ij mDrupj;jy;

1) ahH; gq;F ngwyhk; ?

epr;rakhfNt g];fh a+jH;fSf;F kl;LNk vd;why; (ahj;.12:43)> fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dk; fpwp];jth;fSf;F kl;LNk. fh;j;jH; (jd;DilatH;fSf;fhf) Kjy; Kjyhf ,t;tpUe;ij Vw;gLj;jpdhH;. mtH; capH;j;njOe;j gpd;dH; mtUila rP\H;fs; mtiu epidT$Uk;gbahf mg;gk;gpl;lhh;fs;. NkYk; ,uhg;Ngh[dk; Maj;jg;gl;l fpwp];jth;fSilaJ. rpy tpRthrpfs; jd;Dila Mtpf;Fupa epiyiaf; Fwpj;J mf;fiwapd;wp ,jpy; gq;F ngWfpd;wdh;. mth;fs; NjtDila epahaj;jPH;g;gpdhy; vr;rupf;fg;gLfpd;wdh; (1.nfhup.11:18-31). kpfj; jPikahd fhupaq;fspy; <LgLfpwtH;fs; ,g; ge;jpapy; gq;F ngWjypy; ,Ue;J Gwk;ghf;fg;glNtz;Lk; (1.nfhup.5:12-13). mJ kl;Lk; my;y RtpNr\j;ijNah> fpwp];Jtpd; Ms;j;jj;Jtj;ijNah Fiwthf kjpg;gpLfpw Nghjidfis cilatH;fSk; ,jpy; gq;F ngw jFjpaw;wtH;fs; (2.Nah.9>10 > fyh.5:12-13).

 RUf;fkhfTk; ,WjpahfTk; $Wtnjd;why; fpwp];Jitf; fh;j;jH; vd;Wk; ,ul;rfH; vd;Wk; mpwf;if nra;J> tpRthrj;jpNy njhlH;e;J epiyahf elf;fpwtH;fs; ,g; Ngh[d ge;jpf;F tu jFjp cilatH;fshf ,Uf;fpwhH;fs;.

2) vd;d tpjkhd xOq;FKiwiaf; filg;gpbf;fNtz;Lk; ?

fH;j;jNu ekf;F Kjd;ikahd topfhl;bahf ,Ue;J> mtuhy; Vw;gLj;jg;gl;l ge;jpia Mrupg;gjw;F khjpupia itj;jpUf;fpwhH;. ,J xU Mlk;gu rlq;fy;y> mdhy; vspikahd jd;ikiaf; nfhz;ljhf cs;sJ. fh;j;jH; Fwpg;gpl;l epiyahd ve;j KiwiaNah> rl;lj;ijNah $wp ,Uf;ftpy;iy. fh;j;jH; kl;LNk tpUe;ij Kd;dpd;W elj;jpdhH;. ge;jpapy; gupkhWtjw;F gad;gLj;jg;gl;l ,U rhjhuznghUl;fs; mg;gKk;> ghj;jpuKk; MFk;. tpNr\khd mg;gkhf ,Uf;ftpy;iy. ,Ue;jhYk; Gspg;gpy;yhj mg;gk; mg;nghOJ gad;gLj;jg;gl;lJ. ehk; ,g; ge;jpapy; gq;F ngWfpd;wnghOJ gupRj;jkhf ,Uf;fg;glNtz;Lk; vd;W typAWj;jg;gl;bUf;fpwJ. ek;kpy; cs;s Gspj;jkhitf; fise;Jtpl Ntz;Lk; (1.nfhup.5:6-8). mg;gk; vt;tifiar; rhH;e;jjhdhYk; gpur;rid my;y. ghj;jpuk; jpuhl;irg;go ,urj;ijf; nfhz;ljhf ,Ue;jJ (khw;.14:25> kj;.26:29). jpuhl;ir ,urk; vt;tstha; Gspg;gpf;fg;gl;lJ my;yJ vt;tsT jz;zPH; Nrh;f;fg;gl;lJ vd;gJ gw;wp Kbtpy;yhj tpthjk; eilngWfpwJ. Ntjk; ,tw;iwg; gw;wp njspthff; $wtpy;iy. mg;gKk; ghj;jpuKk; fh;j;juhfpa ,NaRtpd; ruPuj;ijAk; ,uj;jj;ijAk; khjpupahff; fhl;LfpwJ. ehk; fh;j;juhy; Ml;nfhs;sg;gl;lth;fsha; ,Uf;fNtz;LNknahopa milahskha; itf;fg;gl;Ls;s nghUspd; jd;ikahy; my;y. xt;nthU rP\Uk; nfhQ;rk; mg;gj;ijAk;> ghj;jpuj;ijAk; gfpH;e;Jnfhz;ldh;. 1.nfhupe;jpaH; 11:32-34y; $wg;gl;Ls;sitfs; 1.nfhupe;jpaH; 11k; mjpfhuj;jpy; tpRthrpfs; mg;gk;gpl;fntd $Lfpd;wnghOJ filg;gpbf;fpd;w khjpupapd; njhlH;r;rpahf ,Ug;gjhff; fhzg;gLfpwJ. mNef rNfhjuh;fSk; gq;F ngw;wjhfr; Rl;bf;fhl;lg;gLfpwJ. fpukkhfTk;> xOq;fhfTk; ,Uf;fNtz;baJ Fwpj;J typAWj;jg;gLfpwJ. ,j;NjhL xU If;fpa tpUe;Jk; mbf;fb Nrh;f;fg;gl;lJ.

3) ehk; vg;gbf; fh;j;jupd; ruPuj;ij epjhdpj;J mwptJ? (1.nfhup.11:29)

fh;j;juhfpa ,NaR ek;Kila ghtj;ijg; Nghf;Ftjw;fhf jd;idNa rpYtiapy; [Ptgypahf xg;Gf;nfhLj;j me;j Nkyhd nraiy epidTgLj;Jfpd;w nghUs;fspd; Kf;fpaj;Jtj;ij ehk; njupe;jpUf;fNtz;Lk; (vgp.9:28). ehk; ek;ik ehNk Nrhjpj;jwpe;jpUf;fNtz;Lk; (1.nfhup.11:28-32). rpyH; jtWjyhf ,t; ,uhg;Ngh[dj;ij ,NaR mtupd; ruPuj;ijg; Grpf;fTk;> ,uj;jj;ijg; ghdk; gz;zTk; $wpaNjhL xg;gpLfpd;wdH; (Nah.6:53). ,t; trdk; ,uhg;Ngh[dj;NjhL njhlH;GilaJ> fpwp];J nra;JKbj;j ,ul;rpg;gpd; gzpia tpRthrpfs; Mtpf;Fupa gpufhukhf Vw;Wf;nfhs;Sjiyf; Fwpg;gjhFk;. ,J vd;Dila ruPuk; vd;w thf;fpak; ehNd thry; vd;w mtUila thh;j;ijiag; Nghd;wjhf cs;sJ. ,uz;LNk mh;j;jk; tpNr\khd nkhopahy;f; $wg;gl;Ls;sJ. ,g;gbg; gy thf;fpaq;fs; cs;sJ. jtwhd Nghjidfs; mw;Gjfukhd mg;gj;jpYk;> ,urj;jpYk; khw;wk; Vw;gLk; vd;w fUj;Jf;fis Muha;e;J ghh;g;Nghk;.

m) mg;gKk; ,urKk; KiwNa ,NaRtpd; ruPukhfTk; ,uj;jkhfTk; khWjy;:

,f; fUj;ij Mq;fpyj;jpy; buhd;];rg;lhd;rpNad; (Transubstantiation) vd;W $Wth;. ,f; fUj;jpd;gb mg;gKk; ,urKk; fpwp];Jtpd; cz;ikahd ruPukhfTk;> ,uj;jkhfTk; khw;wkilfpwJ. ,t;thW ,itfs; khw;wk; miltjhy; gq;F ngWfpwtH;fs; cz;ikahfNt fpwp];Jtpd; ruPuj;ijAk;> ,uj;jj;ijAk; Grpf;fpd;wdH;. ,f; fUj;J xt;nthU KiwAk; ge;jp mDrupf;fpd;w nghOJ fy;thupapd; ghtj;jpw;fhf nrYj;jg;gl;l gyp jpUk;gTk; jpUk;gTkhf gypaplg;gLfpd;wJ vd;gijf; Fwpf;fpwJ. vgpnuah; 10:10-18y; ,f; fUj;ij kWf;fpwJ. vg;gbnadpy; mNef juk; nrYj;jg;gLfpd;w gyp ,y;yhky; ghtj;jpw;fhf xNu juk; nrYj;jf;$ba gypNa cz;L. me;jg; gyp Kbtile;jJk; gupg+uzkhdJkhf ,Uf;fpwJ.

M) fhd;rg;lhd;rpNard;: (Consubtantiation)

,f; fUj;jpd; nghUs; vd;dntd;why; mg;gKk;> ,urKk; khw;wk; milahJ. Mdhy; tpsf;fk; $wf;nfhs;shj epiyapy; fpwp];Jtpd; ruPuk; jpl&gkhf ,Uf;fpwJ. mJ gq;F ngWgtH;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLfpwJ. ,f; fUj;Jf;F fh;j;jUila thH;j;ijapy; Mjhuk; ,y;iy.

,) ,g;ghNdrd;: (Impanation)

,f; fUj;jpd;gb ge;jpapy; gq;F ngw;W mtw;iw cl;nfhs;Sk;NghJ gq;F ngWNthh; fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;fpd;wdH;. Vd; vd;why; fpwp];JNt vYk;gpYk;> CdpYk; GFe;J mtUila [Ptid ekf;Fs; gutr; nra;fpwhH;. ,jw;Ff;$l fh;j;jUila thh;j;ijapy; Mjhuk; ,y;iy. ,f; fUj;ij typAWj;JtJ fhy;tpd; mthh;.

4) mg;gk; gpl;gjhy; ehk; vij epiwNtw;WfpNwhk; ?

ehk; ,g; ge;jpiaf; filg;gpbg;gjhy; fh;j;jUila Ntz;LNfhSf;F ,zf;fk; njuptpj;J> mjd;gb nra;fpNwhk;. NkYk; mth; kPJ md;Gs;stH;fshf ,Uf;fpNwhk; vd;gijf; fhl;LfpwJ. mg;Ngh];jyupd; eilKiwfSf;F xj;jjhfTk; ,J ,Uf;Fk;. nkhj;jj;jpy; tpRthrpfs; vd;w mstpy; fpwp];J $wpa Kiwapd;gb ehk; mtiu epidT$UfpNwhk;. ek;Kila topapd;gb my;y. RtpNr\j;jpd; %ykhf fpwp];J [PtidAk;> moptpy;yhikiaAk; ntspg;gilahf;fpdhh;. mjpy; ehk; gq;Fs;sth;fs; MNdhk; vd;fpw tpjj;jpy; re;Njh\g;gLfpNwhk;. ehk; jdp eguhf ge;jpapy; gq;F ngWfpd;w nghOJ tpRthr r%fj;jpy; gq;F cs;sth;fshf ,Uf;fpNwhk;. xNu mg;gj;jpy; gq;F ngWtjhy; ek;Kila xw;Wik tpsq;fg;gz;zg;gLfpwJ (1.nfhup.10:16). ghj;jpuk; If;fpaj;ijf; Fwpf;fpwJ my;yJ nghJthd gfpH;itf; Fwpj;Jr; nrhy;fpwJ (1.nfhup.10:17). mth; ek;Kld; ,Ue;J vy;yhtw;iwAk; nra;J epiwNtw;wpaJNghy> ehKk; mtUld; xd;wha; ,Uf;fpNwhk;. mth; ghtj;jpw;F NeuhfTk;> ePjpf;F NeuhfTk; nfhz;Ls;s kdepiyia ehk; gfpH;e;J nfhs;SfpNwhk;. ehk; mg;gj;ijg; Grpf;Fk;NghJk; ghj;jpuj;jpy; gUFk;NghJk;

fh;j;jupd; kuzj;ijg; gpufldg;gLj;JfpNwhk; (1.nfhup.11:26). ,t;tpUe;J ,ul;rpg;gpd; nra;jpahf ,Uf;fpwJ. ,ij vJtiuapYk; filg;gpbf;fNtz;Lk; vd;why; mtH; tUk;tiuapYk; xt;nthU jlit epidT$Uk;NghJk; mJ fpwp];Jtpd; tUiff;Fk; Ke;jpdjhf ,Ug;gjw;Fr; rhj;jpaf;$Wfs; ,Uf;fpwJ.

,uhg;Ngh[dj;jpw;F Maj;jkhFjy;

gioa Vw;ghl;by; g];fhTf;F Maj;jkhFjy; Vuhskhd tp\aq;fis cs;slf;fpaJ. ftdkpd;ikahy; ahUk; gq;FngwKbahJ. ehk; Maj;jkw;w epiyapy; ,Uf;ff;$lhJ.

1) Nrhjpj;jwpjy;:

Ra gupNrhjidNahL cz;ikahd fh;j;jupd ,uhg;Ngh[dk; Muk;gkhfpwJ (1.nfhup.11:28-32). gq;F ngWNthh; tpLgl;Ltplhky; ,Uf;f Maj;jkhf Ntz;Lk;. xUtH; Kjypy; mtH; fh;j;jNuhL nfhz;Ls;s cwitr; Nrhjpj;Jg; ghh;j;J> njupe;J VjhtJ ghtk; nra;jpUe;jhy; kd;dpg;Gf; NfhuNtz;Lk;. mjd;gpd;G gpwNuhLs;s cwitr; Nrhjpj;jwpa Ntz;Lk; (tpNr\khff; fpwp];jth;fNshL).tpUe;jpy; gq;F ngWtjw;F Kd;dhy; gpw tpRthrpfNshL cs;s gpur;ridiaj; jPH;f;f Kaw;rp vLf;fNtz;Lk; (kj;.5:23-24). NjtDila epahaj;jPH;g;G tuhky; ,Uf;f Ntjthf;fpak;> RagupNrhjid epuhfupf;fg;gLtijg; gw;wp vr;rupf;fpwJ. nfhupe;J rigapy; mghj;jpukhf ge;jpapy; gq;F ngw;wjhy; mNefH; tpahjpAs;sth;fshfTk;> mNefH; epj;jpiu mile;Jk; ,Uf;fpwhH;fs; (1.nfhup.11:30).

2) jpahdpj;jy;:

tpUe;ijg; nghOJNghf;fNth> fh;j;jiu Neubahfr; rk;ge;jg;gLj;jhj KiwapNyh ehk; nra;jhy; ek;Kila Maj;jk; Njhy;tpfukhf ,Uf;Fk;. fh;j;jUila thh;j;ijia thrpj;jy;> Mtpf;Fupa ghly;fs; ghLjy;> tpRthrpfNshL my;yJ FLk;gj;jhNuhL fh;j;juhfpa ,NaRitf; Fwpj;Jg; gfpH;e;Jnfhs;jy; Mfpa topfspy; fh;j;jiu epidT $Utjw;F Maj;jkhfyhk;. epr;rakhfNt Neuj;jpw;F Kd;ghf Maj;jk; Mf;fg;gl;ljhy;j;jhd; ehk; fh;j;jUf;Fupaijf; nfhz;Ltu KbAk;. jhtPJ $WfpwhH; ehd; ,ytrkha; thq;fp> vd; Njtdhfpa fh;j;jUf;F rH;thq;f jfd gypiar; nrYj;jhky; (2.rhK.24:24) ehk; Kd;$l;bNa ek;ik ehNk Maj;jkhf;fpdhy; fh;j;jupd; ,uhg;Ngh[dk; capuw;w xNu khjpupahd jd;ikapy; ,Ue;J tpLglf;$bajhf mikAk;.

KbTiu

Muhjid tpRthrpapd; Kjd;ikahd nghWg;Gk;> jdp cupikAk; MFk; (Nah.4:23 > Y}f;.10:41-42). ehk; Mrhupah;fs; vd;gjpdhy; Mtpf;Fupa gypfisr; nrYj;JfpNwhk; (1.NgJ.2:5). fh;j;jh; $wpatz;zk; xOq;fhf mtiu epidT $wNtz;Lk; vd;gJ nghOJ Nghf;F mk;rq;fs;> FLk;g rk;ge;jkhd midj;J flikfisAk; tpl Kjd;ikahd ,lj;jpy; ,Uf;fNtz;Lk;. tpRthrpapDila Mrhupaj;Jt gbg;gpd; Kf;fpa gFjpahf ek;Kila cjLfspd; fdpahfpa ];Njhj;jpu gypiar; nrYj;jr; re;jh;g;gk; ngw;wpUf;fpNwhk; (vgp.13:15). ekf;Fupaitfis NjtDf;Ff; fhzpf;ifahff; nfhLg;gJk;> Muhjidapd; nrayhf cs;sJ (gpyp.4:17-18). ,Wjpahf ek;Kila ruPuq;fisg; gpupaKs;s [Ptgypahff; nfhLf;fNtz;Lk; (Nuh.12:1-2). ,NaR nrhd;dhH; vd;id epidT$Uq;fs;.

ghlk; 13 w; fhd Nfs;tpfs;

1) Kjy; Kjyhf g];fh mDrupj;jij Muha;e;jJ ghUq;fs; (ahj;.12:1-14)! mDrupj;jjpd; Nehf;fk; vd;d (trdq;fs; 1-14)?

g];fh mDrupg;gjpy; Ml;Lf;Fl;bapd; gq;F vd;d?

2) vg;gbf; fpwp];J filrpg; g];fhit gad;gLj;jp (Y}f;.22:7-18) fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dj;ij mwpKfg;gLj;jpdhh; (Y}f;.22:19-20)?

fh;j;juhfpa ,NaR mg;gj;jpw;Fk;> ghj;jpuj;jpw;Fk; vd;d Gjpa Kf;fpaj;Jtk; Nrh;j;jhh;?

3) Nkw;$wg;gl;Ls;sitfspy;> Vrhah 53:7 > Nahthd; 1:29 > ntsp.5.8-9 ghh;f;Fk; nghOJ jk;Kila g];fhthfpa fpwp];J (1nfhhp.5:7) vd;fpw thf;fpaj;jpd; nghUs; vd;d?

4) mg;Ngh];jydhfpa gTy; 1nfhhpe;jpah; 11:23-26y; fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dj;ijf; Fwpj;J NkYk; tpsf;fq;fisAk;> Nehf;fj;ijAk;> mjd; nghUisAk; $Wfpd;whh;. vq;fpUe;J ,ij fw;Wf;nfhz;lhh;?

,uhg;Ngh[dj;jpy; gq;F ngWtjhy; ehk; vd;d gpufldg;gLj;JfpNwhk;? tpsf;Ff.

vt;tsT fhyk; ,t;thwhf fh;j;jiu epidT $wNtz;Lk;?

5) gTy; 1.nfhhpe;jpah; 10:16-17y; mg;gj;ijAk;> ghj;jpuj;ijAk; Fwpj;J $WtJ vd;d?

6) vg;gb Mjp rig fHj;jUila fl;lisia fPo;g;gbe;J mtiu epidT $h;e;jhh;fs; (mg;.2:42>20:7)?

7) fh;j;jiu Muhjpg;gjpy; vt;tpjkhf tpj;jpahrkhd topfspy; ek;Kila gypfis nrYj;jyhk; (vgp:13:15 ; gpyp.4:17-18 ; Nuh.12:1-2)?

8) fpwp];jtd; vd;w Kiwapy; fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dj;jpy; gq;F ngWtjw;F Kd;dhy; mtdpd; nghWg;G vd;d (1nfhhp.11:27-32)?

ghtj;NjhL ,uhg;Ngh[dj;jpy; gq;F ngWtjpd; jPtpuj;jd;ikiaf; Fwpj;J 1nfhhe;jpaH 5k; mjpfhuj;jpy; vd;d $wg;gLfpwJ?

9). fh;j;jUila ,uhg;Ngh[dj;jpy; gq;F ngWtjw;F Kd;dhy; rhjhuzkhf nra;a Ntz;ba Mtpf;Fhpa Maj;jk; vd;d? tUk; ehl;fspy; Muhjid kpfTk; nghUs; cs;sjha; ,Uf;f ePq;fs; vd;d nra;tPh;fs;?

10) rigapd; xl;Lnkhj;j mDgtj;jpd; (mg;.2:42) cq;fSf;F mg;gk; gpl;Fjypy; vd;d nghWg;G cs;sJ?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book