00. கிருபையின் மாட்சி

fpUigapd; khl;rp

(BY GOD´S GRACE ALONE)

Kd;Diu

gTy; mg;Ngh];jyd; kw;Wk; Mjp fpwp];jtHfspd; ew;nra;jp mUSiufs; itjPf A+jHfshy; mbf;fb gykhf vjpHf;f;fg;gl;lJ. ,J mtHfsJ xOf;fkw;w tho;f;ifapdhyh? epr;rakhfNt ,y;iy! my;yJ mtHfs; ew;fphpiafisg; Ghpaj; jtwpajhyh? my;yNt my;y. gpd; Vd; mtHfs; Jd;GWj;jg;gl;ldH? mtHfs; Nghjpj;j ew;nra;jpahtJ mk;kf;fsJ ngUikf;F CWtpistpj;jjhy; md;Nwh?

Mk;> cyfpy; kpfr; rpwe;j kdpjDf;Fk; ,ul;rpg;ghdJ fpwp];Jtpd; rpYit kuzj;jpy; ntspg;gl;l Njt fpUigapdhNyNa tu ,aYk; vd;W mtHfs; typAWj;jpdH. ,d;W gyuhy; epHg;ge;jpf;fg;gLfpw fUj;jhfpa ,ul;rpg;gpw;F kdpj rpj;jj;jpd; jPHkhdk; mtrpak; vd;gJ mtHfs; mwpahjjd;W. xUtid flTs; mq;fPfhpf;f mtdJ RajPHkhdk; mtrpak; vd;fpw ,d;iwa jtwhd nfhs;if mtHfs; Nghjidf;F khwhdJ. ,ul;rpg;gpw;F mtHfs; xNu xU topiaj; jhd; mwpe;jpUe;jdH. mJ NjtDila fpUigapd; topNa. Njt fpUigiag;gw;wpa ,g;NghjidahdJ mtHfsJ gpurq;fj;jpy; RUf;fkhf my;y> mjd; KOikapYNk tpahgpj;jpUe;jJ. mJ RlHtpl;L kpspHe;jJ. Ml;rp Ghpe;jJ. ntw;wp rpwe;J ,aq;fpaJ. ,jid kl;LNk mtHfs; mwpe;jdH. ,ul;rpg;G kdpj jFjpAilik vd;fpw vz;zk; mtHfSf;F Kw;wpYk; jtwhfNt ,Ue;jJ. NkYk; rPhpa ekJ ew;nray;fSk;> ngww;fUk;> gz;GfSk; kf;fs; kj;jpapNy ekf;Fg; Gfo;Njb jtUtdthf ,Ug;gpDk; mit ,ul;rpg;Gf;Fr; rpwpJk; cjth. flTspd; ghHitapNy midtUk; Fw;wKs;stHfSk;> Mf;fpidf;Fl;gl;ltHfSk;> moptpw;FhpatHfSk; vd;Nw mg;Ngh];jyH Nghjpj;jdH. vdNt> Njtd; ek;kPJ mUs;$He;J ,uf;fk; itj;jhy; kl;LNk kPl;Gf;F top cz;L.

,d;W ,g;Nghjid mNefUf;F ,lwyhfTk; ghjfkhfTk; ,Uf;fpwJ. rd;khHf;fKk;> r%f kjpg;Gk; ngw;wtHfs; kdpj Kaw;rpapdhy; tUk; ghpRj;jj;jpw;F Kf;fpaj;Jtk; mspj;J fpUigiag; Gwf;fzpf;fpd;wdH. ,tHfs; fpUigapd; Nghjid kf;fspd; XOf;ff;Nfl;il cUthf;Fk; vdg; ngha;ahf Fw;wk; rhl;Lfpd;wdH.

kdpj jFjp> ,ul;rpg;gpw;F cjthJ vd;W kdpj ngUikiaj; jhf;FtNjhL> flTs; fpUigAs;stuhapUg;gNj> ,ul;rpg;gpw;F xNu top vd epiyehl;LfpwJ. NkYk; ,g;Nghjidia kWg;gtHfs; epj;jpaj;jpd; rhgj;jpw;F cl;gl;ltH vd;Wk; jPHf;fpwJ. MfNt ,f; fpUigapd; topiag; Nghjpg;gtH FWfpa kdg;ghd;ikAilatH vd kw;wtH gopf;fpd;wdH. ,e;epiyapy; khWgl;l fUj;JilatHfis mtHfs; topf;Nf tpl;LtpLtJ eykhf Njhd;Wk;. Mdhy; gTy; mg;Ngh];jyd; 'ehq;fs; cq;fSf;Fg; gpurq;fpj;j RtpNr\j;ijay;yhky;> ehq;fshtJ thdj;jpypUe;J tUfpw xU J}jdhtJ> NtnwhU RtpNr\j;ij cq;fSf;Fg; gpurq;fpj;jhy; mtd; rgpf;fg;gl;;ltdhapUf;ff;fltd;" vd mOj;jkhf vLj;Jiuf;fpwhH (fyh.1:8).

Mjpfpwp];jtHfs; vLj;Jiuj;j ew;nra;jpahdJ rlq;fhrhukw;wpUe;jJ. mJ kdpjdpd; Ra jFjpf;F kjpg;Gf;nfhLf;ftpy;iy. jFjpaw;wtHfSf;Fk; mtyKw;NwhUf;FNk chpj;jhapUe;jJ. ek;Kila Md;kPf epiyiaf; Fwpj;J jd;dpy; Ra jpUg;jpailatHfSf;F mr;nra;jpahdJ Vw;wjhftpy;iy. ,jd; fhuzkhfj;jhd; Mztkpf;f kjj; jiytHfs; gTy; mg;Ngh];jyid mbf;fb jhf;fpj; Jd;GWj;jpdH.

rPHjpUj;j jpUr;rigfSf;Fk; Nuhkd; fj;Njhypf;f Nfhl;ghl;bw;Fk; cs;s mbg;gil Ntw;WikAk; ,JNtjhd;. jdJ rhjidapd; Nghpyhd mfe;ij kdpjdpd; kdjpy; Fbnfhz;bUf;FksTk; mtd; mg;Ngh];jyH vLj;Jiuj;j fpUigapd; Nfhl;ghl;ilg; Ghpe;Jnfhs;shky; mij vjpHj;Jf;nfhz;NlapUg;ghd;. Mdhy; fpUigapd; ew;nra;jpiar; rw;W khw;wp ,ul;rpg;Gf;F kdpjdpd; ew;fphpiafSk; gad;gLk; vd;W vq;nfy;yhk; ek;gg;gLfpwNjh mq;nfy;yhk; ghpRj;jj;jpw;Fg; gjpy; ,yl;irNa tsUtNj ehk; fhz;fpNwhk;.

jq;fs; Ra jFjpiar; rhHe;Js;s kf;fs; NjtDila fpUigapdhy; kl;LNk ,ul;rpg;gigg; ngw KbAk; vd;w Nfhl;ghl;bid mtkjpf;Fk; Ntisapy;> Mtpapd; vspikAs;stHfs; mjidg; nghpJk; Mrpg;gH md;Nwh? ghpRj;j Mtpahdthpd; %ykhf ght czHr;Rp ngw;w xUtUf;Ff; fpUigapd; ew;nra;jpahdJ NgUtifia mspf;fpwJ. ,e;j ew;nra;jpia mwpahj kf;fs; mJ ftiyaPdkhd tho;f;ifia cz;Lgz;Zk; vd kdjpy; fw;gid nra;fpd;wdH. Mdhy; cz;ikapy; fpUigNa kf;fisg; ghpRj;jjg;gLj;JfpwJ vd;gijNa ehk; typAWj;JfpNwhk;.

fpUigapd; %yk; ,ul;rpg;G vd;w Nfhl;ghl;bidf; nfhs;ifastpy; kl;LNk Vw;Wf;nfhz;ltHfs; ftiyapd;wp tho;tJ rhj;jpaNk. ,e;j ew;nra;jpapd; ,dpikia mtHfs; xUNghJk; ca;j;JzuhjtH. mjd; ty;yikiaj; jkJ rpj;jj;jpy; mwpahjtH. MfNtjhd; ghtpfspd; ,ul;rpg;gpy; tpsq;Fk; RtpNr\j;jpy; ty;yikiaAk;> khl;rpikiaAk;> kfj;Jtj;ijAk; <z;L vLj;Jiuf;f ehd; tpUk;GfpNwd;......... 'fpUigahdJ ek;Kila fHj;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; %ykha; ePjpapdhNy epj;jpa [PtDf;F VJthf Mz;Lnfhz;lJ" (NuhkH 5:21) vd;w gTy; mg;Ngh];jydJ $w;wpid tpsf;fpf; $w Kaw;rpf;fpNwd;. ,r;rj;jpaj;ij vLj;jpak;Gtjw;F Vw;w nja;tPf Qhdj;ij vdf;Fk; MHtj;NjhL gbf;Fk; kdij cq;fSf;Fk; Njtd; je;jUs kd;whLfpNwd;.

nghUslf;fk;

01. fpUig vd;gJ ahJ?

02. fpUigapdhy; kl;LNk ,ul;rpg;G

03. njupe;Jnfhs;Sjy;

04. fpUigAk; miog;Gk;

05. fpUigAk; ghtkd;dpg;Gk;

06. fpUigAk; ePjpkhd;fshf;fg;gLjYk;

07. fpUigAk; ekJ RtpfhuKk;

08. fpUigAk; gupRj;jkhf;fg;gLjYk;

09. gupRj;jKk; ew;fpupiafSk;

10. fpUig mUSk; ghJfhg;G

11. fpwp];Jtpd; jd;ikahy; gypjkhFk; fpUig

12. fpwp];Jtpd; gzpAk; fpUigapd; ntw;wpAk;

13. fpUigAk; Ngupd;g tho;Tk; 

 

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book