01. கிருபை என்பது யாது?

1. fpUig vd;gJ ahJ?

mg;Ngh];jydhfpa gTy;> 'fpUig" vd;w nrhy;iy ew;fphpia> jFjpAilik vd;gjw;F vjpuhfg; gad;gLj;JfpwhH. fpUigapdhNy 'tpRthrj;ijf;nfhz;L ,ul;rpf;fg;gl;BHfs;> ,J cq;fshy; cz;lhdjy;y. ,J NjtDila <T. xUtUk; ngUik ghuhl;lhjgbf;F ,J fphpiafspdhNy cz;lhdjy;y" (vNgrp.2:8-9). Mk;> Kw;wpYk; mUfijaw;wtHfs;Nky; nghopag;gLk; md;Ng fpUigahFk;. mJ vt;tpjj;jpYk; rk;ghjpf;fg;glhj rk;ghjpf;f Kbahj jaTk; ghpTkhFk;. Jd;gKk; NtjidAk; mile;j xUtHNghpy; fhl;lg;gLk; md;igNa ehk; ',uf;fk;" vd miof;fpNwhk;. mJNghy; fpUigAk; ngWfpwtuJ mghj;jpu jd;ikia kiwKfkhf vLj;Jf;fhl;LfpwJ. ekJ jFjpaw;w epiyapy; ehk; ngWtNj fpUig. ehk; chpikAld; ngw;Wf;nfhs;Sk; vJTNk fpUigapdhy; ngWtJ MfhJ. xNu nraypy; fpUigiaAk; jFjpiaAk; ,izj;Jitf;f KbahJ. ,USk; xspAk;Nghy; mit NeH vjpuhdit. Mk;> 'mJ fpUigapdhNy cz;lhapUe;jhy; fphpiafspdhy; cz;lhapuhJ. mg;gbay;yntd;why;> fpUigahdJ fpUigay;yNt. md;wpAk; mJ fphpiafspdhNy cz;lhapUe;jhy; mJ fpUigahapuhJ. mg;gbay;yntd;why;> fphpiaahdJ fphpiaay;yNt" (NuhkH 11:6).

Mdgbapdhy;jhd; ehk; NjtDila fpUigiag; ngwtjhff; $WfpNwhk;. mg;gbf; $Wkplj;J ehk; mjw;Fj; jFjpaw;wtHfs; vd;Wk; mjid ehk; Gz;zpaq;fspdhy; rk;ghjpf;ftpy;iy vd;Wk; cWjpg;gLj;JfpNwhk;. Gjpa Vw;ghl;bd;gb fpUigia gpd;tUkhW tpsf;FfpNwhk;.

mJ flTspd; epj;jpa kw;Wk; Kw;wpYk; ,ytrkhd jaT. mJ jFjpaw;wtUf;Fk; Fw;wj; jPHg;gile;jtUf;Fk; mspf;fg;gLk; epj;jpa Mtpf;Fhpa MrPHthjq;fspdhy; ntspg;gLfpwJ (mwpag;gLtJ).

gpd;tUk; gFjpfspy; ,e;j epj;jpa> Mtpf;Fhpa MrPHthjq;fs; vit vd;gijg; ghHg;Nghk;. Mdhy; ,g;NghJ Njt fpUig epj;jpakhdJ vd;gij epidtpy; epWj;JNthk;.

fpUigahdJ vt;tpjj;jpYk; kdpj jFjpiar; rhHe;jjy;y. mJ flTspd; rpj;jj;ijNa KOtJk; rhHe;jJ. xUtUk; jdJ Gz;zpaq;fshy; mjidg; ngwTk; ,ayhJ. kw;Wk; jdJ Fw;wkpFjpahy; mjidg; ngwkNyh my;yJ ,oe;J NghfNth KbahJ. mJ kdpjdpd; nry;thf;fpw;Fk; Kaw;rpf;Fk; mg;ghw;gl;lJ. mUsg;gl;l fpUigia vJTNk Nkw;nfhs;sTk; KbahJ. 'Mk;> mehjp rpNefj;jhy; cd;idr; rpNefpj;Njd;. Mjyhy; fhUzpaj;jhy; cd;id ,Oj;Jf;nfhs;SfpNwd;" vd;Nw ekJ Mz;ltH mKj thf;F mUspAs;shud;Nwh? (vNukp.31:3) M! ekJ ,ul;rpg;gpd; mbg;gil vj;Jiz kfpik tha;e;jJ!

Njt fpUigahdJ mofpa cilapd; Xuj;jpy; nea;ag;gl;l nghw;rupifAky;y. gytHz mq;fpapy; myq;fhukhfj; ijf;fg;gl;l rpj;jpug; G+ NtiyAky;y. Mdhy; Mrhpg;Gf; $lhuj;jpy; cld;gbf;if ngl;bapd; NkYs;s fpUghrdj;ijg; Nghd;W mJ KOikANk J}a gRk; nghd;dhy; RlH xsp tPRtJ. vdNt ew;fphpiafspd; Gz;zpaj;jpd; %ykhf Njt fpUigiag; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;W ,Wkhe;jpUg;gtH vj;jid nghpa Vkhw;wkiltH. Njt fpUig jdf;F cjtpaha; tUk; midj;ijAk; js;spj; jhdhfNt nraw;gLfpwJ. mjw;F ew;fphpiaapdJ cjtp mtrpaNk ,y;iy. kdpjDila mw;gf; fphpia rHt VfhjpgjpaKs;s ,iwtd; jkJ fpUigia mUStjw;F cjtf;$Lnkd;W $WtJ mtUf;F vj;Jiz ,Of;F! xd;W fpUig ekJ vy;yh kdpj Kaw;rpf;Fk; nry;thf;fpw;Fk; mg;ghw;gl;ljhapUf;fNtz;Lk;. ,y;yhtpby; mJ fpUig my;yNt!

',NaRNt> fpUghrdgjpNa> nfl;l

,opQd; vid kPl;lUs;

,NaRNt> fpUghrdgjpNa."

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book