02. கிருபையினால் மட்டுமே இரட்சிப்பு

2. fpUigapdhy; kl;LNk ,ul;rpg;G

'fpUigahdJ ek;Kila fHj;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; ePjpapdhNy epj;jpa [PtDf;F VJthf Mz;Lnfhz;lJ" (NuhkH 5:21). fpUig MSfpwJ vd gTy; $WfpwhH. ,t;trdj;jpy; fpUig XH murDf;F xg;gplg;gLfpwJ. Ke;jpa trdq;fspy; ghtKk; murdhff; $wg;gl;Ls;sJ. mopTf;F VJthd Mw;wYld; ghtk; Njhd;wp kuzj;ijg; gpwg;gpg;gJ Nghy Nkw;nfhs; sKbahj ty;yikAld; fpUig Njhd;wp md;gpdhy; ,ul;rpg;ig mUSfpwJ. 'ghtk; ngUfpd ,lj;jpy; fpUig mjpfkhag; ngUfpw;W" (NuhkH 5:20). vdNt fpUigahdJ ghtj;ijAk; mlf;fp Ms;fpwJ. flTs; jkJ jaTs;s rpj;jj;jhy; ,ul;rpf;fpw midtUk; epr;rakhfNt G+uzkhf ,ul;rpf;fg;gLfpd;wdH. Njtd; fpUigahf kf;fisg; ghtj;jpd; gpbapypUe;J kPl;L mtHfSf;F Mtpf;Fhpa Mw;wiy mUspa gpd;dH mtHfNs jq;fisg; ghpRj;jk; Mf;fpf;nfhz;L guNyhfk; te;J NrUk;gb tpl;LtpLfpwjpy;iy. flTspd; mUl;gzp ,t;tpjk; miuFiwahf ,Uf;Fkhdhy;> kPl;gpd; KbT re;Njfj;jpw;FhpajhfptpLk;. fpUig Kw;wpYk; MSfpwjha; ,Uf;f KbahJ. mNj Ntisapy; jk;ikj;jhNk ghpRj;jkhf;fpf;nfhs;s Kw;gLNthH mg;gb ntw;wp ngWtjhf itj;Jf;nfhz;lhy; mjpf kdNkl;bik nfhs;tH. mJ fpUigf;F NeH KuzhdJ.

fpUig Ml;rp nrYj;j Ntz;Lkhdhy; mJ ,ul;rpg;gpd; KO MjhuKk; Mw;WYkhapUj;jy; Ntz;Lk;. flTs; jkJ jaTs;s rpj;jj;jpdhy; xU ghtpapd; kPl;igj; Jtf;FtJkl;Lky;y> mjidj; njhlHe;J Kw;Wg; ngwTk; nra;aNtz;Lkd;Nwh? mg;nghOJ nka;ahfNt 'fpUig Ml;rp nrYj;Jfpwjhf $wyhk;. ,e;j mjprakhd kPl;gpd; epr;rak; Njtid kfpikg;gLj;Jfpwjd;Nwh?".

kw;nwy;yhtw;iwAk; tpl ekJ epHg;ge;j epiyf;Ff; fpUigNa cfe;jjha; ,Uf;fpwJ. ghtk; ek;kPJ nfhLq;Nfhyhl;rp Ghpe;J ek;ik epj;jpa kuzj;jpw;Ff; nfhz;L Nghtjhy;> ekJ RaKaw;rpahy; ,ul;rpg;ig milNthk; vd;gjw;F vd;d ek;gpf;if cz;L. ntl;fj;jpw;Fhpa gy Njhy;tpfshy; ekJ kdl;rhl;rp ek;ikf; Fw;wg;gLj;jp mr;RWj;Jk;NghJ ehk; kdKwpe;J Nghtjpy;iyNa? ftdpAq;fs;! ,ul;rpg;G Njt fpUigapdhy; kl;LNk vd;gij kwe;JtplhjPH. gpjhtpd; rpj;jj;jpw;F fpwp];Jtpd; ghpG+uz fPo;g;gbjiyNa Njt fpUig Mjhukhf nfhz;Ls;sJ. mtuJ fPo;gbjypd; xg;gw;w Nkd;ikia ghtk; xUNghJk; mopf;f KbahJ. Mifapdhy; vy;yh mghj;jpuj;ijAk; Nkw;nfhz;L fpUig kf;fs;kPJ Ml;rp nrYj;JfpwJ. jFjpaw;wtHfspd; nghUl;Nl fpUig mghpkpjkha;g; nghopag;gLfpwJ. xUtd; vj;jid ,ope;j nfhLu ghtpahdhYk; khl;rpikahd fpUigapd; Ml;rpapy; mtDf;F ,ul;rpg;gpd; ek;gpf;ifAz;L. ,J XU khngUk; mjprak; md;Nwh! M! ,J vj;jid ,d;gkhdJ!

,JtiuapYk; kdpj ,ul;rpg;gpd; fpUigapd; nghJthd MSifia vLj;Jf;fhl;l Kaw;rpj;Js;Nsd;. MapDk;> njhpe;Jnfhs;Sjy;> miog;G> kd;dpg;G> ePjpkhdhf;fg;gLjy;> kfNtw;G> ghpRj;jkhf;fg;gLjy; kw;Wk; tplh ghJfhg;G Mfpatw;wpy; jdpj;jdpahf fpUig vt;tpjk; MSfpwJ vd;gijNa njhlHe;J fhz;Nghk;.

'fpUig Ghpe;njid Ms; - eP guNd!

fpUig Ghpe;njid Ms; - epjk;."

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book