06. கிருபையும் நீதிமான்களாக்கப்படுதலும்

6. fpUigAk; ePjpkhd;fshf;fg;gLjYk;

Kjw; gFjp

ghpRj;jNk cUthd flTshy; ghtpnahUtd; vt;thW Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpwhd; vd;gij tpsf;FtNj 'ePjpkhdhf;fg;gLjy;" vd;fpw Nfhl;ghL. ,J xU kpf Kf;fpa rj;jpakhk;. ,ijf; Fwpj;j jtwhd fUj;Jf;fs; Mtpf;Fhpa tho;tpy; NfLfis tpistpf;fyhk;. vdNt ,jidf; ftdkhfTk; MokhfTk; MuhaNtz;Lk;.

ght kd;dpg;igAk;> ePjpkhd;fshf;fg;gLtijAk; ehd; gphpj;J vOjpdhYk;> mitfs; gphpf;ff;$lhjgb xd;Wf;nfhd;W ,ize;jpUf;fpw Xg;gw;w Njt MrPHthjq;fshFk;. Vnddpy; kd;dpf;fg;gl;ltd; vtDk; ePjpkhdhf;fg;gl;ltd;. kw;Wk; ePjpkhdhf;fg;gl;ltd; vtDk; kd;dpf;fg;gl;ltNd. ,Ug;gpDk; ,t;tpU cz;ikfspYk; tpj;jpahrq;fs; cz;L. kd;dpf;fg;gl;l ghtp ,d;Dk; kPwpdtdhfNt fUjg;gLfpwhd;. Mdhy; ePjpkhdhf;fg;gl;ltd; ghpRj;jthdhf vz;zg;gLfpwhd;. Vnddpy; kd;dpg;G jz;lid ePf;fg;gl;lijAk;> ePjpkhdhf;Fg;gLjy; flTsJ ePjpapd; gyDf;Fj; jFjpAs;stdhf khwpdijAk; Fwpf;fpd;wJ.

'ePjpkhdhf;fg;gLjy;" vd;gJ rl;l thHj;ijahFk;. mJ xUtid mtdJ ,ay;G jd;ikapd;gb NeHikAk; ePjpAks;std; vd $Wtjy;y. Mdhy; mtd; Fw;wkw;wtd; vd jPHg;gspg;gJNt. mjhtJ 'jz;bf;fg;gLjy; vd;gjw;F vjpuhd nrhy;Ny 'ePjpkhdhf;fg;gLjy;" xUtd; kPJ jz;lid jPHg;Gf; $WtjdhNy mtd; Fw;wthspahf;fg;gLtjpy;iy. me;jj; jPHg;gpdhy; mtd; jz;lidf;Fg; ghj;jpukhfpwhd; vd;Nw mwptpf;fg;gLfpwJ. mJNghyNt ePjpkhdhf;fg;gLjy; xUtd; ghpRj;jkhdtd; vd;W jPHf;fpwjpy;iy. Mdhy; mtd; '<L nra;ag;gLtjw;F" jFjp ngWfpwhd; vd;Nw mjd; nghUshFk;.

kdpjH 'ePjpkhd;fshf;fg;gl ,U topfs; cz;L. epahag;gpukhzj;ij kPwhjtdhf xUtd; ,Ug;ghdhfpy; mtd; me;j epahag;gpukhzj;jpd;%yk; ePjpkhdhf;fg;gLthd;. Mdhy; 'ePjpkhd; xUtdhfpYkpy;iy"> 'vy;yhUk; ghtQ;nra;Njhk;" vd rj;jpa Ntjk; $WfpwJ (NuhkH 3:10>23). 'ed;ik nra;fpwtd; ,y;iy> xUtdhfpYk; ,y;iy" (NuhkH 3:12). MfNt epahag;gpukhzj;jpd;%yk; xUtdhfpYk; ePjpkhdhf;fg;gLjy; ,ayhJ vd;gJ cWjp. Mdhy; 'epahag;gpukhzkpy;yhky; Njt ePjp ntspahf;fg;l;bUf;fpwJ" vd jpUkiw vLj;Jiuf;fpwJ (NuhkH 3:21). ,JNt NjtDila fpUigapd; %ykhf Vw;gLfpw 'ePjpkhdhf;fg;gLjy;" mjidNa fpwp];Jtpd; ew;nra;jp ntspg;gLj;JfpwJ.

'NjtNd..... ePjpkhd;fshf;FfpwtH" vd ehk; jpUkiwapy; fhz;fpNwhk; (NuhkH 8:33). Mdhy; ehk; ,e;jj; NjtDf;F tpNuhjkhf ghtQ;nra;J mtiuf;Nfhgg;gLj;jpAs;Nshk;. vdNt ehk; jFjpAs;stHfshapUg;gjdhy; my;y> flTs; fpUig epiwe;jtuha; ,Ug;gjhNyNa ePjpkhdhf;fg;gLfpNwhk;.

jphpj;Jtj;jpy; cs;s %tUf;FNk ek;ik ePjpkhd;fshf;Ftjpy; gq;Fz;L. ehk; ePjpkhd;fshf;fg;gLtjw;F gpjhthfpa flTNs jpl;lk; tFj;jhH. epahag;gpukhzj;ij ekf;Fg; gjpyhf G+uzkha; epiwNtw;w jkJ jpUf;FkhuidNa ghtpfSf;fhf je;jUspdhH. Njtj; jpUike;jd; jkJ gpjhtpDila rpj;jj;jpw;Fg; G+uzkhff; fPo;g;gbe;J> ghtpfs; Njtg; gpukhzj;ij kPwpdjpdhy; Vw;gl;l rhgj;ijj; jk;kPJ Vw;Wf;nfhz;lhH (2 nfhhp 5:21). ,e;jj; jpt;tpa ew;nra;jpapd; ,ytrkhd <it ghpRj;j MtpahdtH ghtpfSf;F ntspg;gLj;jp mjidg; ngw;Wf;nfhs;s mtHfSf;F tpRthrk; mspf;fpwhH. MfNt ek;ik 'Mf;fpidf;Fs;shfj; jPHg;gtd; ahH?" vd mg;Ngh];jydhfpa gTy; ntw;wp Kof;fk; nra;tJNghy ehKk; $wyhNk (NuhkH 8:34). Mk;> ,e;jj; jphpj;Jt flTs; ek;ik ePjpkhd;fshf;fpdhy; mjw;F vjpHj;J kWg;gtd; ahH?

ghtpfSf;Fk;> nja;t gf;jpaw;wtHfSf;FNk ,e;j mw;Gjkhd rpyhf;fpak; mUsg;gLfpwJ vd Ntjk; $WfpwJ. Vnddpy; 'xUtd; fphpia nra;ahky; ghtpia ePjpkhdhf;Ffpwthplj;jpy; tpRthk; itf;fpatdhapUe;jhy; mtDila tpRthrNk mtDf;F ePjpahf vz;zg;gLk;" (NuhkH 4:3). Njtd; fpUig epiwe;jtuhf ,Ug;gjhNyNa ePjpkhdhf;fg;gLjy; epfo;fpwJ" ,jidNa gTy; ',ytrkha; mtUila fpUigapdhNy fpwp];J ,NaRtpYs;s kPl;igf;nfhz;L ePjpkhd;fshf;FfpwhH" vdf;$WfpwhH" (NuhkH 3:24). kdpjdpy; ,Ug;gjhf fUjg;gLk; ed;ikia Kw;wpYk; kWj;J (NuhkH 7:18). KOtJk; ,ytrkhf ePjpkhdhf;fg;gLjiyNa ,t;trdk; $Wtjd; %ykhf ,e;j MrPHthjkhdJ ek;kpYs;s ve;jf; fhuzj;jpdhyhtJ my;yJ jFjpapdhyhdJ mUsg;gLtjy;y vd;wwpayhk;. ghtp Fw;wkw;wtd; vd jPHg;gspf;fg;gLtjw;F mtd; flTspd; cjtpAlNdh my;yJ ,y;yhkNyh epiwNtw;w Ntz;ba ahnjhU epge;jidNah Gz;zpaNkh ,y;yNt ,y;iy. mjidg; ngw xUtUf;Fk; chpikAk; fpilahJ. NjtDila fpUig kl;LNk NghJkhdjhFk;.

ghpRj;jKk; ePjpAKs;s flTs; ghtpapd; mtgf;jpiag; nghUl;gLj;jhky; mtid ePjpkhdhf;FtJ vq;qdk;? NeHikaw;w xUtid vt;thW ePjpjhd; vdj; jPHf;fyhk;? ,J ePjp epahaj;jpw;F tpNuhjkhdjy;yNth? NkYk; flTspd; ghHitapNy xUtd; ePjpkhdhff; fUjg;glNtz;Lkhdhy; mtdJ ePjp G+uzkhdjhf ,Uf;fNtz;LNk. Vnddpy; flTspd; ePjp rl;lk; ghpG+uzj;ijNa Nfl;fpwJ. Mdhy; ghtp ,g;G+uzj;ij vg;gb milaKbAk;? 've;j kD\Dk; epahag;gpukhzj;jpd; fphpiafspdhNy NjtDf;F Kd;ghf ePjpkhdhf;fg;gLtjpy;iy" (NuhkH 3:20). Vndpy; epahag;gpukhzJ xUtidg; ghtp vdj; jPHg;gspf;FNk jtpu mtid ePjpkhdhf;fhJ. 'epahag;Gpukhzj;jpd; fphpiaf;fhuuhfpa ahtUk; rhgj;jpw;Fl;gl;bUf;fpwhHfs;" (fyh 3:10). 'xUtd; epahag;gpukhzk; KOtijAk; iff;nfhz;bUe;Jk;> xd;wpNy jtwpdhy; vy;yhtw;wpYk; Fw;wthspahapUg;ghd;" (ahf; 2:10). MfNt epahag;gpukhzj;jpd; thapyhf ghtpnahUtd; G+uzj;Jtk; tha;e;j ePjpiag; ngWtJ vd;gJ ,ayhj xd;W.

epahag;gpukhzj;ijf; iff;nfhs;Stjd; %ykhf xUtd; ePjpiag; ngwf;$Lkhdhy; ,NaRthdtH ,t;Tyfpy; mtjhpj;jpUf;fNtz;ba mtrpakpy;iyNa. kdpjH jq;fs; Nkd;ikahd Ra ePjpapd; tho;f;ifapdhy; ePjpkhd;fshf;fg;glf;$Lkhdhy; 'fpwp];J khpj;jJ tPzhapUf;FNk" (fyh 2:21). 'Mjyhy; kD\d; epahag;gpukhzj;jpd; fphpiafspy;yhky; tpRthrj;jpdhNy ePjpkhdhf;fg;gLfpwhd; vd;W jPHf;fpNwhNk" vd;NW gTy; $WfpwhH (NuhkH 3:28).

MapDk; ekJ tpRthrk;$l ehk; ePjpkhd;fshf;fg;gLtjw;Ff; fhuzky;y! Vnddpy; tpRthrj;jpd; fhuzkhf my;y: Mdhy; tpRthrj;jpd; %ykhfNt ePjpkhd;fshf;fg;gLfpNwhk;. Vnddpy; xUtDk; G+uz tpRthrj;ijg; ngw;wpUf;ftpy;iy. tpRthrk; ePjpkhd;fshf;fg;glf; fhuzkhdhy; tpRthrpfSs; rpyH Fiwe;j tpRthrj;jpdhyk;> rpyH rw;W mjpfkhd tpRthrj;jpdhYk; ePjpkhd;fshf;fg;gLfpd;wdH vdf; $w NehpLk;. mJ mwptPdk; md;Nwh? NkYk; tpRthrj;jpdhy; ePjpkhd;fshf;fg;gLjy;> vd;w nrhw;njhlH tpRthrj;jpdhy; ePjpiar; rk;ghjpf;fyhk; vd;fpw jtwhd fUj;jpw;F top tFf;Fk;. Mdhy; ,g;gb ,y;iy. 'Njt ePjp.... tpRthrj;jpw;F ntspg;gLj;jg;gl;bUf;fpwJ" (NuhkH 1:17). tpRthrk; fphpia my;yNt. tpRthrk; fpUigapd;wp jd;dpy;jhNd ek;ik ePjpAs;stHfshf;f ,ayhJ. ,d;W gyH fpwp];Jtpd; kuzk; epahag;gpukhzj;jpw;F KbT fl;baJ: MfNt ehk; fpwp];Jtpd; vspa gpukhzj;ijf; filg;gpbj;jhy; 'ePjpkhdhf;fg;gLtijr;" rk;ghjpf;fyhk; vdf; fUJfpd;wdH. Mdhy; ,J Kw;wpYk; jtW! epahag;gpukhzj;ij kPWtNj ghtk;. ghpG+uzj;ijf; Nfl;Fk; flTs; miwFiwahd fPo;g;gbjyhy; xUtid ePjpkhdhfj; jPHf;f KbahJ md;Nwh! MfNt fphpiaapdhy; my;y fpUigapdhNyNa ePjpkhd;fshf;fg;gLfpNwhk;.

ghpRj;j MtpahdtuhNy ek;kpy; cUthf;fg;gl;l ghpRj;jj;jpdhNyh my;yJ mtH Jiz nfhz;L ehk; nra;Ak; ew;fphpiafsphdNyh flTs; ek;ik ePjpAs;stHfshf Vw;Wf;nfhs;Stjpy;iy. ,e;jg; ghpRj;jkhdJ ekJ nrhe;j Kaw;rpapdhy; cz;lhdJ vd vz;zpNdhkhdhy; mjid ehk; 'Ra ePjp" vd miof;fyhk;. Mdhy; gTy; mg;Ngh];jyd;> jhd; 'Ra ePjpiaAilatdhapuhky;> fpwp];Jitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhy; tUfpwJk;> tpRthrk; %ykha; Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJkhd ePjpia cilatdha;" ,Uf;fNt tpUk;gpdhH (gpyp 3:9).

ekJ Ra ePjpNa ehk; ePjpkhd;fshf;fg;gLtjw;Ff; fhuzkhf ,Uf;fpwnjd;W $WNthkhapd; ekJ nrhe;j Kaw;rpapdhy; flTspd; mq;fPfhpg;igr; rk;ghjpf;f Kw;gLfpwtHfshf ,Ug;Nghk;. mt;thwhapd; ehk; ek;ikf; fphpiaapd; cld;gbf;iff;Ff; fPo;g;gLj;JfpNwhk;. fphpiaapd; cld;gbf;ifahdJ fpUigapd; cld;gbf;iff;F NeHkhwhdJ. Mdhy; fphpiaapd; cld;gbf;ifahdJ flTs; MjhNkhL nra;Jnfhz;l Vw;ghlhFk;. mjd; %ykhf flTs; kdpjd; jkf;F Kw;wpYkhff; fPo;g;gbtNj tho;tpw;fhd epge;jidahf;fpdhH (Mjp 2:16-17). Mdhy; fpUigapd; cld;gbf;ifNah> flTs; ahnjhU epge;jidAkpd;wp ghtpfis MrPHtjpf;f thf;F mUspd Vw;ghlhFk;. ,e;jf; fpUigapd; cld;gbf;ifahdJ 'thf;Fj;jj;jj;jpd; cld;gbf;if" vd;Nw miof;fg;gLfpwJ (vNg 2:12). Vf rf;fuhjpgjpahfpa flTs; kdpjdplk; G+uzj;Jtk; ekJ elj;ijapNyh> tpRthrj;jpNyh> ew;fphpiaapNyh fhzg;gl ,ayhj epiyapy; ehk; ePjpkhdhf;fg;gLjy; vq;qdk;? ekf;Fg; gjpyhf xUtH rfyj;ijAk; epiwNtw;wp ekJ NghpNy ePjpiar; rhl;Ltuhdhy; mJ rhj;jpakhFk;. Mz;ltuhfpa ,NaRfpwp];JtpdJ 'fPo;gbjypdhNy ehk; ePjpkhd;fshf;fg;gLfpNwhk;" (NuhkH 5:19). NkYk; 'ehk; mtUila ,uj;jj;jpdhNy ePjpkhd;fshf;fg;gl;bUf;fpNwhk;...." (NuhkH 5:9). ,NaR fpwp];JtpdJ kPl;gpd; fphpiaahdJ ekJ fzf;fpy; vOjg;gl;bUg;gjhy; ehk; NjtDila fpUigapdhy; kl;LNk ePjpkhd;fshf;fg;gLfpNwhk;.

,uz;lhk; gFjp

tpRthrp xUtd; jdJ Ra ePjpapdhy; my;y> NtnwhUtH mUSk; ePjpahdhNyNa ePjpkhdhf;fg;gLfpwhd; vdr; rj;jpa Ntjk; njspthf vLj;Jiuf;fpwJ. ekJ ,ul;rfuhfpa fpwp];J ,NaR gpjhTf;Ff; fPo;g;gbe;J epahag;gpukhzj;ij Kw;wpYk; epiwNtw;wpdhH. mtUila ghpfhu kuzj;jpdhNy ekJ ghtq;fs; <Lnra;ag;gl;ld. MfNt ekf;Fgg; gjpyhf ,NaR fpwp];JtpdJ tho;f;ifapd; ePjpAk; <Lnra;Ak; kuzKk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhy; ehk; ePjpkhd;fshfj; jPHf;fg;glKbAk;. gpjh jk; gpukhzq;fs; epiwNtw;wg;gl;L fhf;fg;gl;ljhy; G+uz jpUg;jp milfpwhH. fpwp];JNt mitfis epiwNtw;wpdhH. ,e;j Kiwikapd;gbNa flTs; Mgpufhik ePjpkhdhf;fpdhH. flTs; Mgpufhik CH vd;Dk; gl;lzj;jpypUe;J Gwg;gl;L nry;YkhW fl;lisapl;lNghJ mtd; Kw;wpYkhff; fPo;g;gbe;jNghjpYk; (Mjp 12:1): jd; xNu Fkhudhfpa <rhf;ifg; gypapLk;gbahd fl;lisf;F mbgzpe;jNghjpYk; (Mjp 22:2): 'NjtDila rpNefpjd; vd;w ngaiu mtd; rk;ghjpj;jNghjpYk;" (ahf; 2:23): mtDila fPo;g;gbjypdhy; mtdJ tpRthrk; nka;ahdJ vd ep&gpf;fg;gl;lNghjpYk;: NkYk; mtdJ ew;fphpiafs; xustpy; mtid ePjpkhd; vd ep&gpj;jhYk; flTs; Mgpufhik Vw;Wf;nfhs;Stjw;F ,it xd;WNk fhuzkhf mikatpy;iy. Vnddpy; 'Mgpufhk; fphpiafspdhNy ePjpkhdhf;ffg;gl;lhdhfpy; Nkd;ik ghuhl;l mtDf;F VJTz;L (NuhkH 4:2). xUNtis kw;w kdpjHfSf;FKd; mg;gbr; nra;a mtDf;F VJTz;L. Mdhy; flTSf;F Kd;ghf Nkd;ikghuhl;l VJtpy;iy. Ntj thf;fpak; vd;d nrhy;YfpwJ? Mgpufhk; Njtid tpRthrpj;jhd;> mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lJ vd;W nrhy;YfpwJ (NuhkH 4:3). gTy; Nkw;nfhz;L typAWj;JtJ 'xUtd; fphpia nra;ahky; ghtpia ePjpkhdhf;Ffpwthplj;jpy; tpRthrk; itf;fpwtdhapUe;jhy;> mtDila tpRthrNk mtDf;F ePjpahf vz;zg;gLk;" (NuhkH 4:5). ,t;trdj;jpd;gb fPo;g;gbjypdhy; ew;fphpiafisr; nra;j gpd;dUk;$l Mgpufhk; mtgf;jdhfNt fUjg;gLfpwhd;. vdNt Njt ePjpahdJ mtd; fzf;fpy; vOjg;gl;lJ. 'mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lnjd;gJ mtDf;fhf khj;jpuky;y> ekf;fhfTk; vOjg;gl;bUf;fpwJ"+ (NuhkH 4:23). ekJ ,ul;rfuJ kPl;gpd; fphpiaahdJ ek;Kila fzf;fpYk; vz;zg;gLk;. vdNt mf;fhyj;jpy; Mgpufhik vt;tpjk; ePjpkhdhf;fpdhNuh mt;tpjNk ,f;fhyj;jpYk; tpRthrpfSf;Fj; jk; ePjpiar; rhl;b mtHfis ePjpkhd;fshf;FfpwhH.

gTy; jhtPijAk; cjhuzkhf vLj;Jf; $WfpwhH. NjtDila fl;lis Kw;wpYkhff; iff;nfhz;ljhy; xUtd; ePjpkhdhf;fg;gLfpwhd; vd jhtPJ ciuf;fpwhdh? my;yNt my;y! 'fphpiafspy;yhky; NjtdhNy ePjpkhndd;nwz;zg;gLfpw kD\Dila ghf;fpaj;ijf; fhz;gpf;Fk; nghUl;L: vtHfSila mf;fpukq;fs; kd;dpf;fg;gl;lNjh> vtHfSila ghtq;fs; %lg;gl;lNjh> mtHfs; ghf;fpathd;fs;. vtDila ghtj;ijf; fHj;jH vz;zhjpUf;fpwhNuh> mtd; ghf;fpathd; vd;W jhtPJ nrhy;ypapUf;fpwhd; (NuhkH 4:6-8) vd gTy; njspTw tpsf;FfpwhH.

,t;thW ek;kpy; rhl;lg;gl;l ePjp> epahag;Gpukhzj;jpdhy; ngwg;glhj ePjp> ew;fphpiafspdhy; rk;ghjpf;Fg;glhj ePjp vd;Nw gTy; ,e;ePjpiaf; Fwpj;J ekJ epUgq;fspy; Fwpg;gpl;Ls;shH. ,r;rj;jpaj;ijNa Mjp fpwp];jt rig tpRthrpj;jJ. ehk; NjtDila fpUigapdhy; kl;LNk ePjpkhd;fshf;fg;gLfpNwhk;.

Mgpufhikg;gw;wpAk;> jhtPijf;Fwpj;Jk; gTy; $Wtijf; fz;l ehk;> mtH jkJ nrhe;j mEgtq;fisf; Fwpj;J gpyp 3:4-9 trdq;fspy; tpthpj;jpUg;gijr; rw;W Muha;Nthk;. G+uz ePjpAs;stHfisj; jtpu NtW xUtUk; flTshy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhHfs; vd;gij KO jpl;lkhf $WfpwhH. ePjp ,Utifg;gLk;. xd;W 'epahag;gpukhzj;jpdhy; tUfpw RaePjp" vdTk;> kw;nwhd;W> ' fpwp];Jitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhy; tUfpwJk;> tpRthrk; %ykhf Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJkhd ePjp" vdTk; mtH Fwpg;gpLfpwhH. gTy; mg;Ngh];jyd; ngw;Wf;nfhz;lJ flTshy; mUsg;gl;l ePjpahFk;. jhd; Njt fpUigapdhy; ePjpkhdhf;fg;gl;Nld; vd;Nw gTy; mwpf;if nra;fpwhH.

'ePjpkhdhf;fg;gLjy;" Kw;wpYk; fpUigapd; %ykhf mUsg;gLfpwijAk; mJ mghj;jpu ghtpfs;kPJ fhl;lg;gLtijAk;> NkYk; mJ xUNghJk; mtHfshy; rk;ghjpf;fg;gl ,ayhjJ vd;gijAk; ep&gpf;Fk; gy gFjpfis Ntjhfkj;jpypUe;J vLj;Jf;fhl;lyhk;. Mdhy; <z;L rpytw;iw kl;Lk; Fwpg;gpl tpUk;GfpNwd;.

Kjyhtjhf> mghj;jpu ghtpfNs ePjpkhf;fshf;fg;gLfpd;wdH. Mifahy; jq;fSila ew;nray;fspd; fhuzkhf mtHfs; kd;dpg;igg; ngwKbahJ. NkYk; me;ePjpia ePjpkhd;fshf;fg;gl NtW ve;j tpRthrpfSila ew;nray;fs; %ykhfTk; mtHfs; ngw ,ayhjJ. khdplHfshfpa ehk; xUtH kw;wtUf;F ePjpia mt;thW nfhLf;f KbahJ. vdNt ,NaR fpwp];JtpdJ KOikAk;> Kbtw;wJkhd ePjpahdJ ek; fzf;fpy; vOjg;gl;lhy; kl;LNk ehk; ePjpkhd;fshf;fg;gl KbAk;. ,JNt 'gjpyhff; $Ljy;" vd;wiof;fg;gLfpwJ.

,uz;lhtjhf> NuhkH 5:12-21 trdq;fspy; MjhKila ghtj;jpdhy; ehk; mopTf;Fl;gl;lijf; Fwpj;J gTy; vLj;Jiuf;fpwhH. tu ,Uf;Fk; NkrpahTf;F Mjhk; xU Kd;dilahskhfNt ,Ue;jhd; vd 14k; trdk; $WfpwJ. MjhKf;Fk; ,NaR fpwp];JTf;Fk; ,ilNaAs;s xw;Wik ahnjdpy; MjhKila Fw;wkhdJ kDf;Fyk; midj;jpd;NghpYk; rhl;lg;gl;lJNghyNt> fpwp];J ,NaRtpd; fPo;g;gbjyhdJ mtuJ Mtpf;Fhpa re;jjpapd;kPJ rhl;lg;gLfpwJ. xUtUila kPWjypdhy; mNefH ghtj;jpw;Fs;shdhHfs;. fpwp];JtpDila fPo;g;gbjypdhy; mNefH ePjpkhd;fshdhHfd;. ,t;tpuz;bYk; xUtUila fphpiaahdJ gpwHNghpy; rhl;lg;gLtNj Kiwahf mikfpwJ.

%d;whtjhf> ehd; tpsf;f tpUk;Gk; rj;jpakhdJ gpd;tUk; trdj;jpy; njspthf;fg;gLfpwJ. 'ehk; mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F> ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhf (Njtd); ghtkhf;fpdhH" (2.nfhhp 5:21). fpwp];J ,NaRthdtH ghtkhf;fg;gl;lJ mtH ghtQ;nra;jjpdhy; my;y vd;gJ njspthfpwJ. jk;Kila ghtj;jpw;fhf mtH jz;bf;fg;gltpy;iy. ek;Kila ghtj;ij mtH Rkg;gjw;F xNu top ek;Kila ghtk; mtHNky; rhl;lg;gLtjhFk;. ghtk; mwpahj mtHNky; ghtk; Rkj;jg;gLtjhNyNa mtH ghtkhf;fg;gl KbAk; vd;gJ Nghy;> Fw;Wthspahd xUtHNghpy; ePjp Rkj;jg;gl;lhy; kl;LNk mtH ePjpAs;stuhf;fg;gl KbAk;. fpwp];Jit ve;jf; Fw;Wkhd nraYk; ghtkhf;fhjJ Nghy;> ekJ ve;jg; ghpRj;j nraYk; ek;ik ePjpAs;stuhf;fKbahJ. ehk; ekJ Gz;zpaj;jpdhy; ePjpkhd;fshf;fg;gLtjpy;iy. NjtNd jkJ fpUigapdhy; ePjpia ek;kPJ rhl;LfpwhH.

ehd;fhtjhf> ed;ik tUk;gbf;F jPik nra;ayhk; vd;W gTy; Nghjpj;J NjtDila fl;lisfis kPwpdjhfNt mtHNghpy; Fw;wk; rhl;lg;gl;lJ (NuhkH 3:8). vdNt ew;fphpiafs; nra;tjd; %ykhf ePjpiag; ngwKbAk; vd gTy; gpurq;fpf;ftpy;iy vd;wwpahyhk;. ePjpiar; rk;ghjpf;f ew;fphpiar; nra;aNtz;Lnkd gTy; xUNghJk; gpurq;fpf;ftpy;iy. ,y;iy vd;why; mtH kPjhd ,f;Fw;wr;rhl;L ngha;ahFk;. khwhf ePjpiar; rk;ghjpf;f ew;fphpia Mw;wNtz;Lk; vdg;Nghjpj;j fs;s NghjfHfs; epahag;gpukhzj;ijf; filg;gpbf;fNtzlhk; vdf;$wtpy;iy. ,f; fs;sg; NghjfHfSf;F kWnkhopahfNt gTy; tpRthrp ePjpkhdhf;fg;gLtjw;F ew;fphpia fhuzky;y. Mdhy; ePjpkhdhf;fg;gl;l xt;nthU tpRthrpAk; ew;fphpia Mw;Wthd; vdf; $WfpwhH.

Ie;jhtjhf> <thf mUsg;gl;l ePjpapdhNyjhd; ePjpkhd;fshf;Fg;gLfpNwhk;. ehk; flTsplkpUe;J ePjpiag; ngWfpNwhk; (NuhkH 5:17). flTspd; <Tfis ehk; xUNghJk; rk;ghjpf;f KbahJ. vdNt tpRthrpfs; ePjpkhd;fshf;fg;gLtjw;Fhpa jFjpia ew;fphpiafs; %ykhfr; rk;ghjpf;f KbahJ.

Mwhtjhf> RtpNr\j;jpd; Nehf;fk; NjtDila ePjpia ntspg;gLj;JtJk; (NuhkH 1:17). flTsJ fpUigapd; IRthpaj;ij epfo;j;jpf; fhl;LtJNkahFk;. Vnddpy; tpRthrp ,ul;rpg;gpw;fhf KOtJk; ,NaRitNa rhHe;jpUf;fpwhd;. tpRthrp jhd; ePjpkhdhf;fg;gl;ljw;Ff; fhuzkhf jdJ Gz;zpa fphpiafisf; fhl;lj; Jzpahdhf. NkhNriag;Nghy kdj;jho;ikAk;> NahGitg;Nghy nghWikAk;> gTiyg;Nghy MHthjj;ijAk;> Nahthidg; Nghy md;igAk; xUNtis mtd; ngw;wpUg;gpDk; ,itfs; fhuzq;fs; my;y. ePjpkhdhf;fg;gl;ljpd; tpisTfNs MFk;. ehk; ePjpkhd;fshf;Fg;gLtJ flTspd; kfpikiaNa ntspg;gLj;JfpwJ.

rpyH jq;fs; RaePjpia epiyepWj;j mauhJ KaYfpwhHfs; (NuhkH 10:3). me;Njh! ,k;Kaw;rpapy; mtHfs; NrhHe;JNghfpwhHfNs. ez;gNd! ,d;Dk; eP cd; RaePjpiaAk; cd; fPo;gbjiyAk; ek;gp mtw;wpd; Jiznfhz;L Njthjp Njtidj; jpUg;gjp nra;ayhk; vd vz;ZfpwhNah? vd;Nd Ngjik! ,Njh> NjtDila jpt;a kfj;Jtj;ij <z;L ehd; vLj;Jiuf;fpNwd;. mtH jpUr; rKfj;jpy; J}jH Fohk; jkJ Kfq;fis %bf;nfhz;L 'ghpRj;jH ghpRj;jH ghpRj;jH" vd XahJ njhdpf;fpd;wdH. mf;fpdpr; Rthiyiag;Nghy; xsp tPRk; tpopfs; gilj;jtH mtH. jk; kfpikia NtnwhUtUf;Ff; nfhlhj jd;dpfuw;w ,uh[jpuh[d; mtH. mtUila cf;fpu Nfhghf;fpidf;F Kd;ghf vjpHj;J epw;gtd; ahH? G+kpAk; thdKNk vtUf;F Kd;ghf mQ;rp tpyfp XLNk. ghpRj;jKk; gaq;fuKkhd mtUf;F Kd;ghf eP vLj;Jiuf;ff;$ba epahaq;fSk; thjq;fSk; csNth (ntsp 1:12-17)? NahG ahJ $Wthd;? ehd; vd;id ePjpkhdhf;fpdhYk; vd; thNa vd;idf; Fw;wthspahf;Fk;. ehd; cj;jkd; vd;W nrhd;dhYk;> ehd; khWghlhdtd; vd;W mJ rhl;rp nfhLf;Fk;. (NahG 9:20) vdg; gf;fjdhfpa NahG jd; epiyia czHe;J $wtpy;iyah? '[PtDs;s xUtDk; ckf;F Kd;ghf ePjpkhd; my;yjjpdhNy mbNaid epahae;jPHf;fg; gpuNtrpahNjAk;" vd jhtPJ murd; nfQ;rp kd;whltpy;iyah? (rq; 143:2).

'INah! ehd; mjkhNdd;> ehd; mRj;j cjLfSs;s kD\d;" vd Vrhah jPHf;fDk; Gyk;GfpwNdh (Vrh 6:5). ghpRj;jthd;fshfpa NahG> jhtPJ> Vrhah Nghd;wtHfs; ,t;thwhf jq;fSila jFjpapd;ikia czHe;J ,iwQ;Rifapy; eP cd;Dila miuFiwahd ew;fphpiafis ek;gpf;nfhz;bUg;gJ mwpTilikahFkh? my;yJ nghUj;jkhdjh? ,e;jg; gf;jHfSila fPo;g;gbjNy NjtDila ghHitapd;NghJ cd;Dila fPo;gbjyhdJ vt;tsT juf;Fiwthdjhf ,Uf;fNtz;Lk;! NjtDila fpUigapdhy; ekf;F mUsg;gLtJk;> tpRthrj;jpd; %ykhfg; ngwg;gLtJkhd ghpG+uz ePjpiaAk;> nja;tPf fPo;g;gbjiyAk; ehk; nfhs;StJ M vj;jid Nghpd;gk;.

'ghtpahk; vid Nktpg;ghH> Iah - ,NaRehjh > ];thkp>

gl;rkhf vd; ghte;jPH> Iah>

ve;jd; ePjp xU fe;ij my;yNth - ,NaRehjh> ];thkp>

vd; nra;Ntd;? kWjQ;rk; ,y;iyNa"

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book