08. கிருபையும் பரிசுத்தமாக்கப்படுதலும்

8. fpUigAk; ghpRj;jkhf;fg;gLjYk;

fpUigapdhNy flTspd; nry;tg; Gjy;tHfshf miof;fg;gl;ltHfs; vt;thW ePjpkhd;fshf;fg;gl;L nja;tPff; FLk;gj;jpd; cWg;gpdHfshfr; Rtpfhuk; ngWfpd;wdH vdf;fz;Nlhk;. jhk; njhpe;Jnfhz;l kf;fisr; rpwg;ghdtHshff; flTs; fUJtJ kl;Lky;y> jk; fpUigapdhy; mtHfSila Ke;ija epiyapypUe;J mtHfis Kw;wpYk; khw;wp mikf;fpwhH. mtHfs; ghtpfshf ,Uf;ifapy; Njtd; mtHfisj; njhpe;njLj;J mioj;jhH. Mdhy; mtHfs; njhlHe;J me;jg; ght epiyapNy ,Uf;f mtH mDkjpf;fkhl;lhH. mtHfs; jk;kPJ md;Gfhl;b jkJ topfspy; elf;FkhW mtHfSf;F fpUigia mUSfpwhH. flTshy; ePjpkhf;fshf;fgl;l kf;fspy; flTspd; rhay; GJg;gpf;fg;gLfpw Mtpf;Fhpa epfo;r;rpNa ghpRj;jkhf;fg;gLjyhFk;. mjd; tpisT mtHfis nka;g; ghpRj;jHfshf;FtNj.

ePjpkhdhf;fg;gLjy;> ghpRj;jkhf;fg;gLjy; Mfpa ,uz;LNk NjtDila fpUigapdhNy Vw;gLfpd;Wd. vd;whfpYk; mit ntt;Nthwhdit. ghtp xUtd; Njtdhy; Fw;wkw;Wtd; vd mwptpf;fg;gLk; jdpr;nraNy ePjpkhdhf;fg;gLjy;. Mdhy; tpRthrpapd; gof;fq;fisAk; elj;ijiaAk; Njtd; jkJ fpUigapdhNy ghpRj;jkhf khw;wpaikf;Fk; njhlH nraNy ghpRj;jkhf;fg;gLjy;. Ke;jpaJ ghtj;jpdhy; tUk; Fw;wj; jPHg;gpypUe;J ek;ik tpLtpf;fpwJ. Mdhy; gpe;jpaJ ghtj;jpd; FiwapypUe;J ek;ik fOtp Rj;jpfhpf;fpwJ. ePjpkhdhf;fg;gLjy; fzg;nghOjpy; epfo;tJ. ghpRj;jkhf;Fg;gLjNyh njhlHe;J epfo;tJ.

ePjpkhdhf;fg;gl;ltHfs; kPNj ghpRj;jkhf;fg;gLjy; vd;w MrPHthjk; mUsg;gLfpwJ. ,g;ghpRj;jk; Gjpa cld;gbf;iff;Fs; ehk; Eiotjw;F xU epge;jidahf ,y;yhky;> mjd; tpisthf Vw;gLk; mw;Gj MrPHthjkhf mikfpwJ. ,e;jg; ghpRj;jKk; Njt fpUigapdJ <NtahFk;. ,jidj; njspthf tpsf;Ftjw;fhf ePjpkhdhf;fg;gl;l xUtNu ed;ikAk; J}a;ikAkhf fphpiafisr; nra;aKbAk; vd;W vLj;Jf;fhl;l tpioffpNwd;.

xU nrayhdJ NjtDila ghHitapNy 'ew;fphpiaahf ,Uf;f Ntz;Lnkd;why; mJ rupahd Nehf;fj;Jld;> rupahd Kiwapy;> rupahd Fwpf;NfhSld; nra;ag;gl Ntz;Lk;. flTs;NghpYs;s md;gpdhy; mJ Mw;wg;glNtz;Lk;. mtUila kfpikiaNa Fwpf;Nfhshff;nfhz;L> mtH fl;lisapd;gbNa mJ nra;ag;glNtz;Lk;. xUNtis ghtpahd xUtd; rhpahd Kiwiaf; ifahz;lhYk;> rupahd Nehf;fj;JlDk;> rupahd NfhSlDk; nray;gl KbahJ.

tpRthrp Mw;Wk; ew;fphpiafs; ,ul;rpg;igr; rk;ghjpf;f my;y> mJ NjtDila fpUigapd; <thfNt cs;sJ. fpUig kpFe;j Njtd;Ngupy; cs;s md;gpdhYk;> ed;wpAzHr;rpapdhYk;> mtuJ fl;lisfisf; iff;nfhs;Stjpy; tpRthrp MHtk; fhl;LfpwhH. 'vd; fw;gidfisf; iff;nfhz;L mitfisf; iff;nfhs;SfpwtNd vd;dplj;jpy; md;ghapUf;fpwhd;" vd ,NaR ngUkhDk; $wpdhud;Nwh? (Nahthd; 14:21). nka;ahf fPo;g;gbjyhdJ flTs;NghpYs;s md;gpypUe;J Njhd;WfpwJ. nka;ahd md;G flTSf;Ff; fPo;g;gbjiy cUthf;FfpwJ.

NkYk; tpRthrpfs; fpwp];JNthL If;fpag;gLtjpd;gydhf ghpRj;jk; cUthfpwJ. mt;thW mtHfs; fpwp ];JNthL If;fpag;gl;ljhNyNa ghpRj;j MtpahdtH mtHfSf;Fs; ciwfpwhH. tpRthrpfSila tho;f;ifapYk;> ,Ujaq;fspYk; ghpRj;jk; cUthf MtpahdtH jpUtrdj;ijg; gad;gLj;JfpwhH. 'ck;Kila rj;jpaj;jpNy mtHfisg; ghpRj;jkhf;Fk;. ck;Kila trdNk rj;jpak;" (Nahthd; 17:17). rj;jpa NtjNk tpRthrj;jpd; mbg;gilahf ,Ug;gjhy; mjd; rj;jpaj;ijj; njspthff; fz;lwpAk;NghNj Mtpapd; ew;fdpahfpa ghpRj;jk; ek; tho;f;ifapy; cUthFk;.

tpRthrpfNs ghpRj;jj;ij ehLk;nghUl;L Ntjk; mtHfis Cf;Ftpf;Fk; rpy VJf;fis <z;Lf; fhz;Nghk;.

1. tpRthrpfs; Njtdhy; njhpe;Jnfhs;sg;gl;ltHfs;. mtHfs; fpuaj;jpw;F thq;fg;gl;ltHfs;. ,NaR fpwp ];Jtpd; tpiyNawg;ngw;W ,uj;jkhdJ fpuakhf nrYj;jg;gl;likahy; mtHfs; ghtj;ij ntWj;J NjtDila fl;lisfisf; iff;nfhs;S ,e;j ,uj;jNk mtHfis VTfpwJ. rpYitapd; mbapy; epd;W ,ul;rfH gLk; ghLfisf; fhZUk; tpRthrp vy;yh ghtq;FisAk; ntWf;fNtz;Lk; md;Nwh? 'xUtd; fHj;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpdplj;jpy; md;G$uhkw;Nghdhy; mtd; rgpf;fg;gl;ltd;" vd gTy; vr;rhpf;fpwhH (1.nfhhp 16:22).

2. tpRthrpfs; nja;tPf guk miog;igg; ngw;wtHfs;. mtHfs; ghpRj;juhapUf;f Ntz;Lnkd Njtd; tpUk;GfpwhH. 'cq;fis mioj;jtH ghpRj;juhapUf;fpwJNghy> ePq;fSk; cq;fs; elf;iffnsy;yhtw;wpNyAk; ghpRj;juhapUq;fs;" (1NgJ 1:15). ,f;fl;lis mtHfisg; ghpRj;jkhapUf;f J}z;LfpwJ.

3. NjtDila rfy ,uf;fq;fSk;> fpUigAk; rpwg;ghf mtH ekf;F mUSk; ,ytrkhd ght kd;dpg;G. ehk; mtUf;F fPo;g;gba Ntz;Lnkd;w Mtiy cz;Lgz;ZfpwJ. 'rNfhjuNu> ePq;fs; cq;ffs; rhPuq;fisg; ghpRj;jKk;> NjtDf;Fg; gphpaKkhd [Ptgypahf xg;Gf;nfhLf;f Ntz;Lnkd;W> NjtDila ,uf;fq;fis Kd;dpl;L cq;fis Ntz;bf;nfhs;SfpNwd;" vd gTy; mg;Ngh];jyd; typAWj;JfpwhH (Nuhk 12:1). jhd jFjpaw;wtdhapUf;ifapy; fpilf;fg;ngw;w ,t;tpuf;fq;fs;> NjtDila fpUigia tpRthrp Nghw;Wpj; Jjpf;fr;nra;fpd;wd.

4. tpRthrpfs; flTspd; gps;isfshfTk; Rje;juthspfshfTk; Rtpfhuk; ngw;Ws;sdH. tpRthrpahd xUtd; ght topapy; elf;Fk;NghJ ghpRj;j MtpahdtH Jf;fkilthH vd;gjdhy; mt;tpRthrp mt;thW ftiyaPdkhf thohjgb jLf;fg;gLfpwhd;.

5. flTspd; thf;Fj;jj;jq;fSk; Njt gps;isiag; ghpRj;j khHf;fj;jpy; Kd;Ndwpr; nry;yNt Cf;Ftpf;fpd;wd. ',r;irapdhy; cyfj;jpYz;lhd Nfl;Lf;Fj;jg;gp> jpt;tpa Rghtj;jpw;Fg; gq;Fs;stHfshFk;nghUl;L> kfh Nkd;ikAk; mUikAkhd thf;Fj;jj;jq;fSk; mitfspdhNy ekf;F mspf;fg;gl;bUf;fpd;wJ" vd mg;Ngh];jydhfpa NgJU $WfpwhH (2NgJ 1:4).

6. flTs; jfg;Gdhf jkJ gps;isfisr; rpl;rpf;fpwhH. fPo;g;gbahj gps;isfisj; jz;bj;J jpUj;JtJ nghWg;Gs;s jfg;gdJ flikNahFk;. 've;jr; rpl;ilAk; jw;fhyj;jpy; re;Njh\kha;f; fhzhky; Jf;fkha;f; fhZk;. MfpYk; gpw;fhyj;jpy; mjpy; gofpdtHfSf;F mJ ePjpahfpa rkhjhd gyidj; jUk;" vd Ntjk; $WfpwJ (vgp.12:11). flTspd; jz;lidf;Fg; gae;J ghpRj;jj;ij ehLNthkhapd; mJ ghpjhgNk. vdpDk; ehk; fPo;g;gba ek;ikj; J}z;Ltjw;Fj; jz;lidAk; xU fhuzkhFk; flTspd; fpUig epiwe;j md;gpypUe;Nj fz;bg;G gpwf;fpwJ. ghpRj;j tho;tpw;F elj;Jk; topfspy; ,it Kf;fpakhditfs;.

Nkw;$wpaitfs; ghpRj;jkhf;fg;gLjyhdJ ekJ ,ul;rpg;gpy; kpf Kf;fpa mk;rk; vd;gij ep&gpf;fpd;wd. ghtpfSf;F Njt fpUig ,ytrkhf mUsg;gLtjpdhy; mtHfs; njhlHe;J ghtj;jpy; epiyj;jpUf;fyhk; vd;gjy;y. ghpRj;j tho;f;if epj;jpa [Ptid mtHfSf;Fr; rk;ghjpf;fhtpl;lhYk; flTspd; gps;isfsJ tho;f;ifapy; ghpRj;jnkd;Dk; ew;fdp fhzg;gLtJ ,d;wpaikahjjhk;. mJ ,y;yhtpl;lhy; mtHfs; ,ul;rpg;igaile;jjw;F nka;ahd rhd;W fpilahJ. ,t;Tz;ikia xUNghJk; kwf;ff;$lhJ.

ve;j nraYk; flTs;NghpYs;s nka;ahd md;gpd; mbg;Gilapy; nra;ag;glhtpl;lhy; mJ mtUf;F cfe;jjha; ,Uf;f Kbahnjd;gJ njspT. vdNt mtpRthrpfs; nra;Ak; kpfr; rpwe;j ew;nray;fSk;$l jtwhditNa. ghtpfs; fpwp];Jitj; jkJ ,ul;rfuhf mwpe;Jnfhs;s mtHfis ew;nray;fisr; nra;ar; nrhy;YtJ tPzhd Kaw;rpahFk;. fpwp];Jit ,ul;rfuhf mwpe;Jnfhs;Sk; mwpthdJ xU ghtp jdJ RaKaw;rpapdhy; ngWtjy;y. mJ Njt fpUigapdhy; mtDf;F mUsg;gLk; <thFk;.

vdNt NjtDila mstw;w fpUigapdhy; ehk; ngw;Wf;nfhz;l ed;ikfNs ek;ikg; ghpRj;j tho;f;iff;Fj; J}z;Lfpd;wd. md;gNd! ,e;j nja;tPff; fpUigapd; nka;j; jd;ikiag; Ghpe;J tho Kw;gLthahf. mJ ,ul;rpg;gpd; MrPHthjq;fis ekf;F ntspg;gLj;jp> ekf;F mtw;iwr; nrhe;jkhf;Fk;. NjtfpUigNa ghpRj;j topia ekf;Fg; Nghjpj;J mjpy; ehk; Kd;Ndwpr; nry;yj; J}z;LfpwJ. ekJ tho;f;if ghpRj;jkha; ,yq;fpl ,NaR mUs;Ghpthuhf!

'kfNd> cd; neQ;nedf;Fj;jhuhNah? - Nkhl;r

tho;itj; jUNtd;> ,J ghuhNah?

mfj;jpd; mRj;jnky;yhk; Jilg;NgNd - ght

mOf;if ePf;fp mUs; nfhLg;NgNd."

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book