09. பரிசுத்தமும் நற்கிரியைகளும்

9. ghpRj;jKk; ew;fphpiafSk;

tpRthrp xUtH ghpRj;jkhf tho;tJk;> ew;fphpiafs; GhptJk; ,d;wpaikahjjhFk;. ,ulrpg;gpd; ew;nra;jpahdJ NjtDila fpUigapdhy; mUsg;gl;ljpdhy; mJ ve;jf; nfhba ghtpf;Fk; Kw;wpYk; ,ytrkhd <thFk;. Mdhy; ghpRj;jkhd tho;f;ifia thoj;jtWfpw vtUk; nka;f; fpwp];jtuhf ,Uf;f KbahJ. ew;fphpiafs; ekJ ,ul;rpg;igr; rk;ghjpj;Jj; ju ,ayhJ. Mdhy; mitfNs ekJ ,ul;rpg;gpw;Fr; rhd;WfshFk;. Mtpapdhy; gpwe;j xt;nthUtUila tho;f;ifapYk; xU gjpa Md;kPf tho;T kyUfpwJ. Vnddpy; NjtDila jpt;tpa rhay; kPz;Lk; mtHfspy; GJg;gpf;fg;gLfpwJ. vdNt ,j;jifa kf;fs; ghpRj;j tho;T thohky; ,Uf;ff;$Lkh?

ghpRj;j tho;tpw;Fk;> ew;fphpia Mw;wTk; ,U Kf;fpa fhuzq;fs; cz;L.

(m). ghpRj;j tho;f;ifNa ehk; flTspd; gps;isfs; vd;fpw cz;ikia ep&gpf;fpwJ. ',NaRthdtiu tpRthrpf;fpNwd;" vd;W nrhy;ypAk; ew;fphpiafs; Ghpahtpl;lhy; mtDila tpRthrk; nrj;jJ.

(M). ew;fphpiafs;> rpwg;ghf Vio kf;fSf;Fk; Jd;GWj;jg;gLk; tpRthrpfSf;Fk; cjTjy; epahaj;jPHg;G ehspy; ,NaRthdtuhy; epidT$ug;gLk;. mitNa nka;ahd fpwp];jtHfSf;Fr; rhd;whFk;. mitNa mtHfis mt;tpRthrpfspypUe;Jk;> ngaH fpwp];jtHfspypUe;Jk; gphpj;Jf; fhl;Lfpd;wd.

vdpDk; ehk; ePjpkhd;fshf;Fg;gLtjw;F ew;fphpiafs; fhuzkhf mikah. G+uz ePjpNa flTis jpUg;jpg;gLj;jp ek;ik ePjpkhd;fshf;f mtuhy; mq;fPfhpf;fg;gLk;. Mdhy; ekJ ew;fphpiafs; xUNghJk; G+uzj;Jtk; tha;e;jitay;y. FiwTs;s mit ekf;F ePjpiar; rk;ghjpj;Jj; ju ,ayhJ. vdNt ehk; Vw;Wf;nfhs;Sg;gLtjw;F mbg;gilahd fhuzk; fpwp];JtpdJ ePjp ekf;F ,ytrkha; mUsg;gLtNj. ,t;Td;dj ePjpahfpa mbj;jsj;jpd;kPNj ew;fphpiafshfpa fw;fspdhy; ekJ Mtpf;Fhpa tho;f;ifiaf; fl;b vOg;g Ntz;Lk;.

'flTNshL cs;s cwtpy; fpwp];JNt ekJ mbj;jsk;. mjhtJ mtH %ykha; tUk; fpUigAk;> ghtkd;dpg;GNk ekJ Mjhuk;. ghpRj;jj;ijAk;> fPo;g;gbjiyAk; nfhz;Nl ,t;tbj;jsj;jpd; kPJ ek; tho;itf; fl;LfpNwhk;. ,f;fhhpaj;jpy;jhd; gyH ngUe;jtW nra;J rkhjhdj;ijAk; re;Njh\j;ijAk; ,of;fpd;wdH. fhuzk; jq;fs; fPo;g;gbjiyAk; flikiaAk; mbj;jskhf khw;w mUk;ghLgLfpd;wdH. kdpj RaePjp kw;Wk; Gz;zpaq;fis mbj;jskhf mikf;f KbahJ. fpwp];Jtpd; ,uj;jj;jhy; tUk; kd;dpg;Gk; flTsJ ,uf;fKk; fpUigANk kPl;gpd; mbj;jsk;. fpUigapd; mbj;jsj;jpd;kPNj tpRthrp tpRthrj;jpd; fdpfshy; jd; tho;f;ifiaf;fl;b vOg;Gfpwhd;" vd;W [hd; Xtd; 130 Mk; rq;fPjj;jpd; tpsf;fTiuapy; njspTwf; Fwpg;gpLfpwhH.

vdNt ghpRj;jKk; ew;fphpiafSk; ekJ fpwp];jt tho;tpy; ,d;wpaikah gz;GfshFk;. jd;idf; fpwp];j td; vdf; $wpf;nfhz;L eilKiwapy; nja;tPf ghpRj;jjd;ikia ntspg;gLj;jhjtd; rpiy tzf;fk; nra;gtdhthd;.

ngaustpy; fpwp];jtHfshf ,Ug;gtHfs; nja;tPfj; jd;ik xspUk; ew;fphpiafisg; GhpahkypUg;gjw;Ff; fhuzk; mtHfSila nghUshirNa. nghUshir vDk; ,g;ghtj;ijg; ngUk;ghd;ikahd kf;fs; jtwhfg; Ghpe;jpUf;fpd;wdH. gyH nghUshir xU ghtk; vd vz;Ztjpy;iy. mtHfs; Ntrpj;jdk;> tpgrhuk; Nghd;witNa ghtq;fs; vdf; fUJfpd;wdH. mtH xU ey;y fpwp];jtH. Mdhy; nghUshir kl;Lk; epiwe;jtH vd;W xUtiuf; Fwpj;J kf;fs; $Wtijf; Nfl;bUf;fpNwd;. Mdhy; ,J mts; xU ey;y ngz;. Mdhy; tpgrhutpLjp elj;Jfpwhs; vd;W $Wtjw;Fr; rkkhdjNj! ,U $w;WfSNk mgj;jkhdit. nghUshir xU rpwpa Fw;wky;y. mJ tpf;fpuf MuhjidNa MFk; (1.nfhhp 6:9-10> vNgrp.5:5> nfhNyh.3:5). nghUshirf;F ehk; gytpjkhd rhf;Fg;Nghf;Ffisf; $WfpNwhk;. mJNghd;W kw;nwe;jg; ghtj;jpw;Fk; $Wtjpy;iy. kw;w ghtq;fistpl nghUshiriaf; Fwpj;J ehk; mjpf vr;rhpf;ifAld; ,Uf;f Ntz;Lk;. nry;tj;ijj; jpul;LtJ kl;LNk ekJ tho;tpd; ,yl;rpakhFk; vd;W vz;ZtJjhd; nghUshir vDk; ghtkhFk;. 'nghUshiriaf;Fwpj;J vr;rhpf;ifahapUq;fs;: Vnddpy; xUtDf;F vt;tsT jpushd M];jp ,Ue;jhYk; mJ mtDf;F [Ptd; my;y" vd;W ekjhz;ltUk; vr;rhpf;fpwhH (Y}f;.12:14).

mNj tz;zk; md;gpy;yhikAk; xU ghtNk. ,NaR fpwp];Jtpd;kPJ tpRthrk; itj;jpUg;gjhf mwpf;if nra;Jk; flTsplKk; kdpjhplKk; md;G ghuhl;lhj tho;f;if tho;gtd; nka;f; fpwp];jtd; my;y. vdNt fpwp];jtd; ew;fphpia Ghpe;J ghpRj;j tho;f;if tho;tJ vj;Jiz ,d;wpaikahjJ!

'cjtp nra;jUNs! xUtUf;nfhUtH ahk;

cjtp nra;jplNt.

xUtnuhUtHf;fha; - rpYit J}f;f

xj;jhir jUtha;!

jUz Ner rfhak; rfyHf;Fk; Ghpa

rNfhjud; gLk; f\;lk; ftiyapy;

rd; kdj;NjhL gq;F ngw;wpl!"

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book