11. கிறிஸ்துவின் தன்மையால் பலிதமாகும் கிருபை

11. fpwp];Jtpd; jd;ikahy; gypjkhFk; fpUig

Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; jdpj;jd;ikapdhy; ekJ ,ul;rpg;G G+uzk; ngw;wpUf;fpwJ. Mz;ltuJ ,U jd;ikfisAk; ehk; njspTw tpsq;fpf;nfhs;tJ mtrpak;. xNu Ms;j;jj;Jtj;jpy; ,U jd;ikfisf; nfhz;ltH fpwp];J. mtH nja;tj;jd;ikAk; kdpjj; jd;ikAk; xUq;Nf mike;jtH. flTshfTk; kdpjdhfTk; jpfo;e;jtH. ,t;tpjkhf mtH jdpj;jd;ik tha;e;jtuha; ,Ue;jjhy;jhd; fpUigapdhy; mUSk; kPl;G mj;Jiz ghpG+uzkha; ,Uf;fpwJ.

mtH nka; kdpjdhf ,Uf;fNtz;Lk;. Vnddpy; flTs; jhk; gilj;j kf;fs; iff;nfhs;jtw;fhd fl;lisfis MjpKjy; gpwg;gpj;jpUe;jhH. mitfisf; filg;gpbf;f KbAk; vd;gij xUtH ep&gpj;Jf; fhl;LtJ mtrpak;. Mjp kdpjdhfpa Mjhk; Njt fl;lisfisf; iff;nfhs;sj; jtwpdhd;. kdpjdhfpa fpwp];JNth Kw;wpYk; filgpbj;J G+uzkha; epiwNtw;wpdhH. xU KiwNaDk; gpjhitg; gphpag;gLj;jj; jtwpdjpy;iy mtuJ nka; kdpjj; jd;ikapd; mbg;gilapNyNa mtH ePjpf; fl;lisfis epiwNtw;wpdJ KOikaha; mq;fPfhpf;fg;gLfpwJ. Mdhy; mtH xU NjtJ}jdhf Njt fl;lisfisf; iff;nfhz;bUe;jhy; xU kdpjd; mitfisf; filgpbf;ff;$Lk; vd;W ep&gpj;jpUf;f KbahJ. Mjhkhfpa kdpjd; ghtk; nra;jhd;. Mifahy; fpwp];Jthfpa kdpjH jhk; G+uzkhf fPo;g;gbe;J epiwNtw;wNtz;Lk;. NkYk; fpwp];JtpdJ kdpjj; jd;ikahdJ kDf;Fyj;jpd; Mjpg;ngw;NwhNuhL njhlHGilajhapUj;jy; Ntz;Lk;. mtH jdpg;gl;l kdpjdhf jpBnud cUthf;fg;gl;bUe;jhy; mtJ nghUj;jkhdjhapUf;fhJ. mg;gbapUe;jhy; mtUila kdpjj; jd;ikahdJ mtH ,ul;rpf;fte;j kDf;Fyj;jpd; jd;ikf;F xj;jpUf;fhJ. xUtid kPl;Lf;nfhs;Sk; chpikahdJ mtDila neUq;fpa cwtpdDf;Nf chpaJ vd jpUkiwapy; fhz;fpNwhk; (Nytp.25:48-49).

mNj Neuj;jpy; mtUila kdpjj; jd;ik Kw;wpYk; ghtkw;wjhf ,Uj;jy; ,d;wpaikahjjhFk;. ekJ ght ,ay;gpdhy; ehk; Njt fl;lisfis Kw;wpYkhff; iff;nfhs;sj; jtWfpNwhk;. ,NaR fpwp];JtpdJ kdpjj; jd;ikapYk; mZtsNtDk; fsq;fk; ,Uj;jpUg;gpd; fPo;gbe;jpUf;f KbahJ. flTspd; Qhdk; vj;jid cd;djkhdJ! ,ul;rfuhfpa ,NaR fpwp];J xU ngz;zpd; kfdha;g; gpwf;fNtz;bapUe;jhYk;mtH Mjhkpd; ghtf;fiwf;F ePq;fyhd tpjj;jpy; ngz;zpd; fHg;Gj;jpy; cw;gj;jpahdhH (kj;.1:20). mtNu khrw;w gpwg;GilatH. Mjhk; Kjy;nfhz;L ght ,ay;Gila kdpj tHf;fj;jpy; ,NaRthdtH gpwe;jhYk; kdpj jd;ikapy; cs;s ghtk; ,y;yhjtuhfNt mtH cjpj;jhH.

,ul;rfuhdtH kdpjj; jd;ikNahL nja;tj;jd;ikAk; nghUe;jpatuhf ,Uf;fNtz;Lnkd;gJ ,d;wpaikahjjhapUe;jJ. khdpluhfpa ehk; vy;yhtw;wpw;Fk; flTisNa KOtJkhf rhHe;jpUg;gjhy; ehk; mtUf;F Kw;wpYk; fPo;g;gbtU mtrpakhFk;. cyfpy; gpwf;Fk; vtUk; flTspd; MjuT ,d;wp jhkhfNt thoKbahJ. Mifahy; ehk; xt;nthUtUk; ek; nghUl;lhff; flTSf;F Kw;wpYkhff; fPo;g;gba Ntz;bajpUf;fpwJ. jk; nghUl;lhff; flTSf;Ff; fPo;g;gba mtrpakpy;yhj xUtNu kw;wtHfs; nghUl;lhff; flTSf;Ff; fPo;g;gba KbAk;. vdNt ek;ik ,ul;rpf;fty;y xUtH ek;ikg;Nghy; flTs; Nghpy; rhHe;jpuhky; jhNk nja;tj;Jtk; tha;e;jtuha; ,Uj;jy; Ntz;Lk; md;Nwh?

ghtk; xU vy;iyaw;w jPikahFk;. ve;jj; jPa nraypdJ jPikAk; mr;nrayhy; kPwg;gLfpw rl;lj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ijg; nghWj;jJ. me;jr; rl;lj;jpdJ Kf;fpaj;Jtk; mijg; gpwg;gpj;j ngUkhdpd; md;igAk; caH me;j];ijAk; nghWj;jjhFk;. guk;nghUshfpa flTs; vy;iyaw;w md;Gk; me;j];Jk; mjpfhuKk; cilatH. mtH gpwg;gpj;j rl;lq;fSk; vy;iyaw;w Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jit. vdNt khdplHfshfpa ehk; mtw;wpw;F Kw;wpYkhff; fPo;g;gbtJ ,d;wpaikahjJ. ekJ fPo;g;gbahik vy;iy fle;j Fw;wkhFk;. mjd; fhuzkhf ekJ ghtk; Kbtw;w jz;lidf;FhpajhfpwJ. vy;iyaw;w Njt Nfhghf;fpidia tUtpf;Fk; vy;iyaw;w jPikahd ghtj;ijr; Rkf;f vy;iyapy;yh nja;tPfKs;s ,ul;rfiuj; jtpu ahuhy; ,aYk;? ,NaR xg;gw;w kPl;guhdhy; mtH flTshfTk; kdpjdhfTk; ,Uf;fNtz;Lk;.

ghtj;jisapypUe;J ek;ik tpLtpf;fty;y ,ul;rfH xUq;Nf kdpjdhfTk; ,iwtdhfTk; ,Uj;jy; mtrpak;. flTSf;Fk; kdpjDf;Fk; ,ilapy; mjhtJ Fw;wkpiof;fg;gl;l ghpRj;j ,iwtDf;Fk; Fw;wkpioj;j ghtpf;Fk; ,ilapy; xUtH ,Uj;jy; kpf mtrpakhapUf;fpwJ. ,NaRthdtH nja;tPfj;jd;ik kl;Lk; tha;e;jtuhapUg;gpd; mtH kf;fspd; gpujpepjpahapUf;f ,ayhJ. mtH kdpjj;jd;ik kl;LNk cilatuha; ,Ug;gpd; mtH kf;fSf;fhf flTsplk; ghpe;J NgrKbahJ. mtuJ Ms;jjj;;Jtk; nja;tPfk; kl;Lkhdhy; mJ kdpjUf;F vl;lhj cauhkhFk;. khwhf ntWk; ght kdpjj;jd;ikahdhy; mJ flTSila ghHitapy; kpfj; jho;thFk;. vdNt nja;tPfj;ijAk; kdpjj;Jtj;ijAk; nfhz;l Ms;jj;JtKila ,NaRNt ,Ujug;gpdiuAk; ,izf;ff;$Lk;.

gpujhd MrhhpadhfTk; jPHf;fjhprpahfTk; kw;Wk; ,uh[hTkhf jkJ flikfis Mw;w ,NaRthdtH xUq;Nf kdpjdhfTk; nja;tkhfTk; ,Uj;jy; mtrpak;.

1. gpujhd Mrhhpadhf mtH gyp nrYj;j gypnghUs; VNjDk; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. Mdhy; KOikahd nja;tPfk; tha;e;jtH flTSf;F vijAk; gilf;f ,ayhJ. Mifahy; G+uzkhd kdpjj;Jtj;ij fhzpf;ifahf gilg;gjw;Ff; fpwp];J kdpjdhf ,Uj;jy; mtrpakhapUe;jJ. vy;iyaw;w ght jpuspw;F ghpfhukhf jkJ kuzj;jpy; mtH gilf;Fk; kdpjj;Jtk; Mfpa gy vy;iyaw;w cd;dj kjpg;Gg; ngw;wjhapUf;fNtz;Lk;. khNkd;ikahd me;epiy mtuJ na;tPfj;jpd; %ykhfNt tuf;$Lk;. vdNt ,iw kdpjj;jd;ikfs; xUq;Nf mike;jtNu ekf;Fk; gpujhd Mrhhpadhf tpsq;f KbAk;.

2. jPHf;fjhprpahd mtH flTspd; jpUTsrpj;jj;ij mwptjw;Fk; vy;yh fhyq;fspYk; vy;yh ehLfspYk; jkJ NGhjidia ehLk; kf;fSila cs;sq;Fisg; Ghpe;Jnfhs;Stjw;Fk; flTshapUj;jy; mtrpakhFk;. mNj Neuj;jpy; kdpjH GhpE;Jnfhs;Sk; tpjj;jpy; flTspd; rpj;jj;ijj; jkJ tho;f;ifapYk; thHj;ijapYk; ntspg;gLj;Jtjw;F VJthf mtH kdpjdhf ,Uj;jy; mtrpakhapUf;fpwJ (vgp.1:1> Nah.1:14).

3. ,uh[hthf mtH kdpjuhfpa ekJ kdr;rhl;rpfis mlf;fp MsTk;> jpUr;rigapd; jdpg;ngUj;jiytuhy; ,Uf;fTk;> jk;ikg; gpd;gw;WNthUf;F epj;jpa [Ptid mUsp midtUf;Fk; epahahjpgjpaha; tpsq;Ftjw;F fpwp];J flTshapUg;gJ mtrpak;. mNj Neuj;jpy; mtH kdpjuha; ,y;yhtpby; jk;Nkhbize;jpUf;fpw jpUr;rigahfpa clypd; jiyahf ,Uf;fTk;> jkJ Fbkf;fSf;F ,uf;fk; fhl;lTk; mtuhy; ,ayhJ (vgp.2:18). ,U jd;ikfSk; tha;e;j jd;dpfuw;w fpwp];Jtpd; G+uz kPl;gpd; fphpiakPJ ehk; G+uzkhf rhHe;Jnfhs;syhk;. Vnddpy; mtH xUtNu jkJ xg;gw;w ,U jd;ikapYk; ekJ kPl;guhapUf;fj; jFjpAs;stuhapUf;fpwhH. ,j;jifa xg;gw;w ,ul;rfH ekf;Ff; fpUigahf mUSk; kPl;ghdJ mjp cd;djkhdJ. mJ ,izaPlw;wJ. Njt fpUigNa Ml;rpGhpfpwJ.

ez;gNd! flTspd; md;igAk; Qhdj;ijAk; mstpl;Liuf;f ,aYNkh? mjid tpae;J gzpe;JNghw;Wthahf! ,NaR fpwp];J nka;ahd flTs; ,y;iy vd;Nwh my;yJ nka;ahd kdpjd; ,y;iy vd;Nwh eP kWg;gJ vj;jid ngUk; ghjfkhFk;. fpwp];JtpdJ nja;tPfj;ijAk; kdpjj;Jtj;ijAk; kWf;Fk;. ,t;tpUngUk; jtWfSk; tpRthrpfSf;fk; flTSf;Fk; ,ilapy; eLtuha; ,aq;Fk; mjp cd;dj epiyiaj; jfHj;njwpfpd;wd. ,NaR fpwp];JtpDila kPl;gpd; fphpiaia cs;sgbg; Ghpe;Jnfhs;Stjw;F mtUila nja;tPfKk; kD\PfKk; ,d;wpaikahjit.

,t;nthg;gw;w kPl;guz;il ghtpfs; XbtUthHfshf!

,ul;rpf;f ty;ytuhfpa fpwp];Jit tpRthrpAq;fs;! mtuJ rj;jpa NghjidfisAk; elj;Jjy;fisAk; epj;jKk; ehLq;fs;. ,uh[hjp ,uh[hthfpa mthpy; Gfyplk; nfhs;Sq;fs;. mtUf;Nf kdg;G+Htkha;f; fPo;g;gbAq;fs;. Vfr;rf;uhjpgjpaha; tPw;wpUf;fpw mtHKd; tPo;e;J tzq;Fq;fs;. epj;jpahde;j flTshfpa mtiuNa csKte;J JjpAq;fs;. mtH jkJ cd;dj ty;yikahy; ntspg;gLj;Jk; fpUigapd; khl;rpikjhd; vd;Nd! ek;kPJ nghope;j mtuJ khl;rpikkpf;f mUNs Nghw;wp! Nghw;wp!

'khrpy;yhj nka;j; Njtd;

khdpl &gKilahH

,NaRfpwp];J ntd;w

,dpa ehkKilahH."

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book