12. கிறிஸ்துவின் பணியும் கிருபையின் வெற்றியும்

12. fpwp];Jtpd; gzpAk; fpUigapd; ntw;wpAk;

vt;tpjk; ekJ ,ul;rfhpd; xg;gw;w jd;ik xg;gw;w kPl;ig ekf;Fr; rhj;jpakhf;FfpwJ vdf; fz;Nlhk;. ,ul;rfhpd; kPl;gpd; fphpia vj;jid cd;djkhdJ vd <z;L fhz;Nghk;. mg;Ngh];jydhfpa gTy; $WtJ Nghy; 'fpUigahdJ ek;Kila fHj;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; ePjpapdhNy epj;jpa [PtDf;F VJthf Mz;Lnfhz;lJ" (Nuh.5:21). ehk; flTspd; ghpRj;j rl;lj;ij kPWtij mtH nghUl;gLj;jhky; fz;rhilahf tpLtjpdhy; Njt fpUig ekf;Ff; fpilg;gjpy;iy. Mdhy; ekJ nghUl;lhf ,NaR fpwp ];JtpdJ ePjpapd; fphpiafis flTs; mq;fPfhpj;J jpUg;jp mile;jjhNyNa fpUig ekf;F mUsg;gLfpwJ. ,e;j tpjkhf flTs; jkJ ghpRj;jr; rl;lj;ijf; fhj;Jf;nfhs;StJ kl;Lky;y> vtHfSf;fhf ,NaR fpwp];J jpahf gypnrYj;jpdhNuh> mg;ghtpfSf;Fj; jkJ fpUigia mUsTk; nra;fpwhH.

Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J Mw;wpd msg;nghpa fphpiaapd; Nkd;ikfisr; rw;W Muha;Nthk;. mtUila fPo;g;gbjyhdJ G+uzj;Jtk; tha;e;jJ. flTspd; ePjpr;rl;lj;ij mtH Kw;wpYkhff; iff;nfhz;lhH. mtUila nra;iffspd; Nehf;fKk;> nray;KiwAk; Fwpf;NfhSk; vg;NghJk; flTis kfpikg;gLj;JtjhfTk; NeHikahfTk; ,Ue;jd. flTspd; ePjpr; rl;lj;jpw;fpzq;f ekJ ghtq;fSf;Fhpa jz;lidia mtH Kw;wpYkhff; nfhLj;Jj; jPHj;jhH. nja;tj;jd;ikAk; kdpjj; jd;ikAk; xUq;fpize;j mtUila xg;gw;w epiyahdJ Njt ePjpapd; cf;fpu Nfhgj;ijj; jPHf;fty;yjhy; ,Ue;jJ. Njt Qhdk; cUthf;fpa kpf cd;djkhd fhhpak; fpwp];Jtpd; ePjpNa MFk;.

fpwp];JtpdJ ePjpjhd; vj;jid moFw jpUkiwapy; rpj;jpfhpf;fg;gl;Ls;sJ. mJ NeHj;jpAk;> J}a;ikAk;> ntz;ikAkhd nky;ypa t];jpuk; vdTk;> rpj;jpu Ntiyg;ghL epiwe;j nghd; rhpif kpspUk; Mil vdTk;> Nkd;ik nghUe;jpa rhy;it vdTk; tHzpf;fg;gLfpwJ. mJ KOtJk; flTspd; ePjpAk; epj;jpakhf epiyj;jpUf;Fk; ePjpAkhFk;. fpwp];J mUSk; ePjp G+uzkhdjhy; ehk; ekJ Gz;zpa fphpiafis mj;Jld; NrHf;f mtrpakpy;iy. ,t;Td;dj gz;Gfspdhy; fpwp];Jtpd; ePjp xg;gw;wJ vd ePUk; xg;Gf;nfhs;tPH.

Mdhy; ,e;j Njt ePjpahdJ ew;fphpiafs; GhpAk; ed;kf;fSf;F kl;LNk fpilf;ff;$bajh> my;yJ ghtpfSf;Fk; fpl;Lkh vd rpyH tpdtyhk;. ,jw;Fg; gjpyhf jpUkiw $WtJ> fpwp];Jtpd; ePjp cd;djkhdJk;> G+uzkhdJk;> epj;jpakhdJkhf ,Ug;gJ kl;Lky;y> mJ ,ytrkhdJ! vdNt epHg;ge;j ghtpfSf;Nf Vw;wJk; chpaJkhFk; vd Ntjk; cWjp $WfpwJ. ehk; fpwp];Jitf; fz;lilAk; nghUl;L thdj;Jf;F VwTk; Ntz;bajpy;iy. ghjhsj;jpw;F ,wq;fTk; mtrpakpy;iy. NjtDila fpUigahdJ ek;gpf;ifapd; ew;nra;jpia ekf;Ff; nfhz;L tUfpwJ (Nuh.10:5-9). ,e;j mw;Gjkhd ePjpiag; ngWtjw;F kdpjuhf vr;rhjidAk; GHpa mtrpakpy;iy. fpUigNa me;ePjpia ekf;F ,ytrkhf fpilf;fr;nra;fpwJ.

AfAfkha; fpwp];jtHfs; ,k;kfj;Jt ePjpapy; G+hpg;gile;J giwrhw;wp tUfpd;wdH. ,JNt mtHfsJ ek;gpf;ifapd; xNu mbg;gilahFk;. ahH ,jid KOikahf tHzpf;fKbAk;? mjd; kfpik vy;iyfle;jJ. flTs; vt;tpjk; kdpjidf; fhl;bYk; khl;rpikAs;sNuh mt;tpjk; Njt ePjp kdpj tHzidf;Fk; kpjpg;gPl;bw;Fk; mg;ghw;gl;lJ. jkJ cd;dj ePjpr; rl;lj;ij fpwp];JthdtH ek; nghUl;lhf G+uzkhff; iff;nfhz;ljhy; Ngud;guhd flTs; jkJ fpUigia ekf;F mUStjpy; ngUkfpo;Tnfhs;SfpwhH. M! ,jidtpl ngUk;NgW ghtpfshfpa ekf;F NtWs;sNjh?

'fpUig ngUFNj

fy;thhpapdpd;W gha;e;jpLNk

vd;Ds;sk; ed;wpahy; nghq;fp topANj

vd;d vd; ghf;fpakpNj."

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book