00. பொருளடக்கம்

v];jH

 

eP ,e;jf; fhyj;jpNy kTdkhapUe;jhy;> a+jUf;F rfhaKk; ,ul;rpg;Gk; NtnwhU ,lj;jpypUe;J vOk;Gk;. mg;nghOJ ePAk; cd; jfg;gd; FLk;gj;jhUk; moptPHfs;. eP ,g;gbg;gl;l fhyj;Jf;F cjtpahapUf;Fk;gb cdf;F uh[Nkd;ik fpilj;jpUf;fyhNk. ahUf;Fj; njupAk; vd;gNj v];jH rupj;jpuj;jpd; rthy;.

Mk;> jk; kf;fis tpLtpf;f flTs; gytpjq;fspy; fpupia nra;fpwhH. fHj;jH vd; ntspr;rKk; vd; ,ul;rpg;GkhdtH> ahUf;F gag;gLNtd;. fHj;jH vd; [Ptdpd; ngydhdtH> ahUf;F mQ;RNtd; vd;gNj mtH kf;fspd; n[anjhdp. ,f;$w;W cz;ikNa vd;gij v];jH rupj;jpuk; tpsf;FfpwJ.

esther2

 

nghUslf;fk;

 

1. ,uh[htpd; tpUe;J

2. Gjpa gl;lj;J murp

3. Mkhdpd; rjpj;jpl;lk;

4. Njtdplk; n[gpj;j a+jHfs;

5. v];jupd; kd;whl;L

6. nkhHnjfha; ngw;w khl;rpik

7. v];jupd; Ntz;LNfhs;

8. ,uh[htpd; Gjpa fl;lis

9. a+jHfspd; ntw;wp

10. nkhHnjfhapd; caHepiy

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book