02. புதிய பட்டத்து அரசி

mjpfhuk; 2
Gjpa gl;lj;J murp

trdk; 2:1

,itfSf;Fg;gpd;G> uh[hthfpa mfh];NtUtpd; cf;fpuk; jzpe;jNghJ> mtd; t];jpiaAk; mts; nra;jijAk; mtisf;Fwpj;Jj; jPHkhdpf;fg;gl;lijAk; epidj;jhd;.

,uh[];jpupahfpa t];jp midj;Jg; gjtpfspypUe;Jk; ePf;fg;gl;Ltpl;lijf; Fwpj;J mfh];NtU ,uh[h kdk; tUe;jpdhdh? KjyhtJ trdj;ij ehk; thrpf;Fk;NghJ mt;thWjhd; Njhd;Wk;. ,itfSf;Fg;gpd;.... ,uh[hthfpa mfh];NtUtpd; cf;fpuk; jzpe;jNghJ....vd;W ehk; Ntjj;jpy; thrpf;fpNwhk;. me;j ,uh[h> mtdpe;j epiyapid ed;F czHe;jhd;. mtd; epidT$He;jit (1) t];jp (2) mtd; nra;jJ (3) mtSf;F toq;fg;gl;l jPHg;G - ,itfspypUe;J mtd; kdk; tUe;jpajhf VNjDk; xU Fwpg;Gf; fhzf;fplf;fpwjh? mg;gbapUg;gpDk; mJ fhyq;fle;jnjhd;whFk;. Vndd;why; Nkjpa ngHrpa rl;lq;fs; khw;wg;glf;$lhjitahFk;.

trdk; 2:2-4

mg;nghOJ uh[hitr; Nrtpf;fpw mtDila Copaf;fhuhH mtid Nehf;fp: &gtjpahapUf;fpw fd;dpg;ngz;fis uh[hTf;fhfj; NjlNtz;Lk;.

mjw;fhf uh[h jk;Kila uh[;aj;jpd; ehLfspnyy;yhk; tprhupg;Gf;fhuiu itf;fNtz;Lk;. ,tHfs; &gtjpfshapUf;fpw rfy fd;dpg;ngz;fisAk; $l;b> R+rhd; mukidapypUf;fpw fd;dpkhlj;Jf;F mioj;Jte;J> ];jpuPfisf; fhty;gz;Zfpw uh[htpd; gpujhdpahfpa Nafhapd; trj;jpNy xg;Gtpf;fNtz;Lk;. mtHfSila Rj;jpfupg;Gf;F Ntz;baitfs; mtHfSf;Ff; nfhLf;fg;glNtz;Lk;.

mg;nghOJ uh[htpd; fz;fSf;Fg; gpupakhd fd;dp t];jpf;Fg; gjpyhfg; gl;lj;J ];jpuPahfNtz;Lk; vd;whHfs;. ,e;j thHj;ij uh[hTf;F eykha;j; Njhd;wpdgbahy; mg;gbNa nra;jhd;.

,uh[hTldpUe;j rpyH> mtDf;F neUf;fkhapUe;j mtHfs;> ,uh[hTf;F Vw;gl;bUf;ff;$ba kdtUj;jj;jpd; mwpFwpfisf;fz;L mtDf;Fr; rpy ey;yhNyhridfisf; $wj; jiyg;gl;ldH. ,uh[];jpupahd t];jpf;Fg; gjpyhf jFjpahd ,sturpia ,uh[h Vd; njupe;njLf;ff;$lhnjd;W mtHfs; Nfl;ldH. ,uh[h tprhupg;Gf;fhuiu Vw;gLj;jp> jk;Kila ,uh[;aj;jpd; ehLfspnyy;yhk; &gtjpfshapUf;fpw fd;dpg;ngz;fis ,uh[htpw;fhfj; NjlNtz;Lk; vd;W fl;lis ,l;lhd;. ,jpNy mwpTs;stshfTk;> gz;Gs;stshfTk;> jpwik cs;stshfTk; ,Uf;fNtz;Lk; vd;W xd;Wk; $wg;gltpy;iy. &gtjpfshf ,Uf;fNtz;Lk; vd;W kl;LNk $wpdhHfs;. &gtjpfshapUf;fpw rfy fd;dpg;ngz;fisAk; $l;b R+rhd; muz;kidapypUf;fpw fd;dpkhlj;jpw;F mioe;Jte;J gpujhdpahfpa Nafhapd; trj;jpy; xg;Gtpf;fg;glNtz;Lk; vd;Wk;> ,uh[h jd; fz;fSf;Fg; gpupakhd fd;dpia t];jpf;Fg; gjpyhf gl;lj;J ];jpuPahf;fNtz;Lk; vd;Wk; $wpdhhfs;. ,e;j thHj;ijfSk;> jpl;lKk;> ,uh[hTf;F eykha;j; Njhd;wpdgbahy; mt;thNw nra;a Muk;gpf;Fk;gb cj;jutpl;lhd;.

trdk; 2:5-7

mg;nghOJ R+rhd; mukidapNy ngd;[kPdpadhfpa fPrpd; Fkhud; rPNkapDila kfdhfpa ahtPupd; Fkhud; nkhHnjfha; vd;Dk; NgUs;s xU a+jd; ,Ue;jhd;.

mtd; ghgpNyhd; uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH a+jhtpd; uh[hthfpa vnfhdpahitg; gpbj;Jf;nfhz;L NghfpwNghJ> mtNdhNl$l vUrNykpypUe;J gpbj;Jf;nfhz;L Nghfg;gl;ltHfspy; xUtdhapUe;jhd;.

mtd; jd; rpwpa jfg;gd; Fkhuj;jpahfpa v];jH vd;Dk; mj;rhis tsHj;jhd;. mtSf;Fj; jha;jfg;gdpy;iy. me;jg; ngz; &gtjpAk; nrse;jupaKilatSkhapUe;jhs;. mts; jfg;gDk; mts; jhAk; kuzkile;jNghJ> nkHnjfha; mtisj; jd; Fkhuj;jpahf vLj;Jf;nfhz;lhd;.

v];jupd; rupj;jpuj;jpy; tUfpw kpfKf;fpakhd eguhfpa nkhHnjfha; vd;w xUtiu ehk; ,e;j trdq;fspy; fhz;fpNwhk;. mtd; ngd;[kPd; Nfhj;jpuj;jpy; Njhd;wpa xU a+jdhf ,Ue;jhd;. nkhHnjfhAk; mtd; FLk;gj;jpdUk;> ghgpNyhdpa ,uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhupdhy; gy Mz;LfSf;F Kd;G a+jhtpypUe;J rpiwg;gLj;jpf; nfhz;L Nghfg;gl;ltHfshapUe;jdH. mg;NghJ mtd; ve;j tajpdd;> my;yJ mtidg; gw;wpa nra;jp xd;Wk; ,q;F $wg;gltpy;iy. Mdhy; mtd; md;G cs;sq;nfhz;ltdhapUe;jijj; jdJ rpwpa jfg;gd; Fkhuj;jpahfpa v];jH vd;dg;gl;ltisj; jj;J vLj;J tsHj;Jte;jhd; vd;fpw nra;jpapypUe;J ehk; mwpfpNwhk;. me;j v];jH jhiaAk; je;ijiaAk; ,oe;jtshapUe;jgbahy; nkhHnjfha; mtisj; jd; Fkhuj;jpahf vLj;J tsHj;Jte;jhd;. rq;.146:9y; fHj;jH jpf;fw;w gps;isiaAk; tpjitfisAk; Mjupf;fpwhH vd;W $wg;gl;Ls;JNghy; nkhHnjfha; Mjutw;w v];jiu vLj;J tsHj;jhd;. mtSila ngaH v];jH my;yJ mj;rhs; vd;Wk;> mts; nrse;jupaKilatSk; &gtjpAkhapUe;jhs; vd;W Ntjk; $WfpwJ.

trdk; 2:8-9

uh[htpd; fl;lisAk; jPHkhdKk; gpurpj;jkhfp> mNefk; ngz;fs; $l;lg;gl;L> R+rhd; mukidapYs;s Nafhapd; trj;jpy; xg;Gtpf;fg;gLfpwNghJ> v];jUk; uh[htpd; mukidf;F mioj;Jf;nfhz;LNghfg;gl;L> ];jpuPfisf; fhty;gz;Zfpw Nafhapd; trj;jpy; xg;Gtpf;fg;gl;lhs;.

me;jg; ngz; mtd; ghHitf;F ed;whapUe;jjpdhNy> mtSf;F mtd; fz;fspNy jiafpilj;jJ. Mifahy; mtSila Rj;jpfupg;Gf;F Ntz;baitfisAk;> mtSf;Fj; Njitahd kw;witfisAk; mtSf;Ff; nfhLf;fTk;> uh[ mukidapypUf;fpw VO jhjpkhHfis mtSf;F epakpf;fTk; [hf;fpuijg;gl;Lf; fd;dpkhlj;jpy; rpwe;j xU ,lj;jpNy mtisAk; mts; jhjpkhHfisAk; itj;jhd;.

,uh[htpd; Ml;fs; Njb> nrse;jupaKs;s ngz;fisf;$l;b Nafhapd; trj;jpy; xg;Gtpf;fpwNghJ v];jUk; mioj;Jte;J xg;Gtpf;fg;gl;lhs;. mtSf;F mtd; fz;fspNy jia fpilj;jJ vd;W Ntjk; $WfpwJ. me;jg; ngz; mtd; ghhitf;F ed;whapUe;jhs;. Mifahy; mtSila Rj;jpfupg;gpw;F Ntz;baitfisAk; mtSf;Fj; Njitahd kw;witfisAk; mtSf;Ff; nfhLj;jhd;. ,uh[ muz;kidapypUf;fpw VO jhjpkhHfis mtSf;F epakpj;jhd;. fd;dpkhlj;jpy; rpwe;j Xuplj;jpy; mtisAk; mtSila jhjpkhHfisAk; itj;jhd; me;jg; ghJfhtyd;.

trdk; 2:10

v];jNuhntd;why; jd; Fyj;ijAk;> jd; g+HNthj;juj;ijAk; mwptpf;fhjpUe;jhs;. nkhHnjfha; mijj; njuptpf;fNtz;lhnkd;W mtSf;Ff; fw;gpj;jpUe;jhd;.

v];jupd; rupj;jpuj;jpy; ,e;j 10 tJ trdk; Kf;fpakhdnjhU nra;jpiaj; jUfpwJ. jhd; a+jFyj;jts; vd;gjidAk;> jd; g+HNthj;jpuj;ijAk; xUtUf;Fk; mwptpf;fNtz;lhk; vd;W nkhHnjfha; mtSf;Ff; fw;gpj;jpUe;jhd;.

trdk; 2:11

v];jUila Rfnra;jpiaAk; mtSf;F elf;Fq;fhupaj;ijAk; mwpa nkhHnjfha; ehNlhWk; fd;dpkhlj;J Kw;wj;Jf;F Kd;ghf cyhTthd;.

nkhHnjfha; v];jiuf; Fwpj;J vd;d epidj;jhd;? v];jUf;F vw;gl;litfisf;Fwpj;J mtd; kfpo;r;rpaile;jhdh? ehkwpNahk;. Mdhy; v];jUila Rf nra;jpiaAk;> mtSf;F> elf;Fq;fhupaj;ijAk; mwpa nkhHnjfha; ehNlhWk; fd;dpkhlj;J Kw;wj;Jf;F Kd;ghf cyhTthd; vd;W Ntjj;jpy; thrpf;fpNwhk;. mts; mtDf;F XH md;G kfshftpUe;jjhs;> kpff; ftdj;Jld; njhlHe;J mtisf; ftdpj;J te;jhd;. fyh.4:4-7y; $wg;gl;Ls;sgb Njtdhfpa fHj;jH> ehk; Gj;jpu Rtpfhuj;ijailAk;NghJ.... NjtDila Rje;juthspahapUf;fr; nra;tJNghy;.... nkhHnjfhAk; v];jUf;Fr; nra;Jte;jhd; vdyhk;.

trdk; 2:12-13

xt;nthU ngz;Zk; MWkhjk; nts;isg;Nghsj;jpdhYk;> ];jpuPfSf;Fupa kw;wr; Rj;jpfupg;GfspdhYk; N[hbf;fg;gLfpw ehl;fs; epiwNtwp> ,t;tpjkha; ];jpuPfspd; Kiwikg;gb gd;dpuz;Lkhjkhfr; nra;ag;gl;Lj; jPHe;jgpd;G> uh[hthfpa mfh];NtUtpdplj;jpy; gpuNtrpf;f mtstSila Kiw tUfpwNghJ>

,g;gb N[hbf;fg;gl;l ngz; uh[htpdplj;jpy; gpuNtrpg;ghs;. fd;dpkhlj;jpypUe;J jd;NdhNl$l uh[ mukidf;Fg;Nghf> mts; jdf;FNtz;Lnkd;W Nfl;gitnay;yhk; mtSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;.

,uh[h> njupe;njLf;fg;gl;Lf; fd;dpkhlj;jpy; itf;fg;gl;bUe;j ngz;fisf; fhz> clNd nry;ytpy;iy. Kjypy; mtHfisr; Rj;jpfupj;J> moFgLj;Jk; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. MWkhjk; nts;isg;Nghsj; ijyj;jpdhYk;> MWkhjk; Rfe;jtHf;fq;fspdhYk;> ];jpuPfSf;Fupa Rj;jpfupg;GfspdhYk; xt;nthU ngz;Zk; Rj;jpfupf;fg;gl;lhs;. mfh];NtU ,uh[htpdhy; ghHf;fg;gLKd; Xuhz;Lfhyk; flf;fNtz;bajhapUe;jJ. Mdhy; ,uh[h vt;thW jd;idr; Rj;jpfupj;Jf;nfhz;lhd; vd;gijg;gw;wp VJk; $wg;gltpy;iy.

trdk; 2:14

rhaq;fhyj;jpNy mts; cs;Ns gpuNtrpj;J> fhyNk> mgpkhd ];jpuPfisf; fhty;gz;Zfpw uh[htpd; gpujhdpahfpa rh];fhRila ,uz;lhk; khlj;Jf;Fj; jpUk;gptUths;. uh[h jd;id tpUk;gpg; NgHnrhy;yp miog;gpj;jhnyhopa mts; xUNghJk; uh[htpdplj;jpy; gpuNtrpf;ff;$lhJ.

,uh[htpdhy; ghHf;fg;glNtz;ba mtstSila KiwtUfpwNghJ> jd;NdhNl$l ,uh[ muz;kidf;Fg;Nghf> mts; jdf;F Ntz;Lnkd;W Nfl;gitfisnay;yhk; mtSf;Ff; nfhLf;fg;gl;ld. rhaq;fhyj;jpNy mts; cs;Ns gpuNtrpj;J> fhyNk> mgpkhd ];jpuPfisf; fhty; gz;zfpw ,uh[htpd; gpujhdpahfpa rh];fhRila tprhupg;Gf;Ss;spUe;j ,uz;lhk; khlj;jpw;F mts; te;Jtpl Ntz;Lk;. ,uh[h jd;id tpUk;gpg; NgH nrhy;yp miog;gpj;jhnyhopa> mts; kWgbAk; xUNghJk; ,uh[htpdplj;jpy; gpuNtrpf;ff;$lhJ. ,J xU rpwe;j mikg;G Kiw vd;W $wg;gl ,ayhJ. ,uh[];jpuPahf Vw;Wf;nfhs;sg;glhj mofpfs; jq;fspd; tho;ehnsy;yhk; xU fd;dpkhlj;jpNy jq;fpapUf;f Ntz;baJjhd;. v];jiu md;G kfsha; vz;zpapUe;j nkhHnjfhAk; ,e;j epiyapy; v];jiu vz;zpg;ghHf;f kpfTk; ftiynfhz;bUg;ghdd;Nwh?

trdk; 2:15

nkhHnjfha; jdf;Ff; Fkhuj;jpaha; Vw;Wf;nfhz;ltSk;> mtd; rpwpajfg;gdhfpa mgpahNaypd; Fkhuj;jpAkhd v];jH uh[htpdplj;jpy; gpuNtrpf;fpwjw;F Kiwte;jNghJ> mts; ];jpuPfisf; fhty;gz;Zfpw uh[htpd; gpujhdpahfpa Nafha; epakpj;j fhupaNkay;yhky; Ntnwhd;Wk; Nfl;ftpy;iy. v];jUf;Fj; jd;idf; fhz;fpw vy;yhH fz;fspYk; jia fpilj;jJ.

v];jH ,uh[hitf; fhzr; nry;yNtz;ba Kiw te;jJ. ,e;j ,sk; mofpiag;gw;wpa NtNwhU nra;jpia ehk; ,q;F thrpf;fpNwhk;. mts;> gpujhdpahfpa Nafhapd; ey;yhNyhridia Vw;Wr; nry;fpwhs;. mtd; nrhd;d fhupaNkay;yhky; Ntnwhd;iwAk; mts; Nfl;ftpy;iy. ,JNghd;W ehk; ahtUk; nra;tJ kpfTk; fbdk;. xU fhupaj;ijr; nra;Ak;NghJ> mjw;Fupajhd kpfTk; rpwe;jtop vJ vd;W ekf;Fj; njupAk; vd ehk; vz;ZfpNwhk;. Mdhy; ,q;Nf Xupsk; ngz;iz ehk; ghHf;fpNwhk;. mtSila nrhe;j mofpd; fhuzkhfj;jhd; mts; NjHe;njLf;fg;gl;lhs;. Mdhy;> vij mzpe;J nry;yNtz;Lk;> vij cld;nfhz;L nrd;W ,uh[hitf; fhzy; eyk;> vd;gitfSf;fhf kw;nwhUtH $Wk; MNyhridiag; nghWikAld; Nfl;L mjw;F cld;gLk; gz;gpid mtsplk; fhz;fpNwhk;. Nafha; epakpj;j fhupaNkay;yhky; Ntnwhd;Wk; mts; Nfl;ftpy;iy vd;W Ntjk; $WfpwJ. mjd; tpisthf> v];jUf;Fj; jd;idf; fhz;fpw vy;yhH fz;fspYk; jia fpilj;jJ vdf;fhz;fpNwhk;. mJ mtSila ruPu moF kl;Lky;y- mtSila mfj;jpd; mOFk;$l.

trdk; 2:16-17

mg;gbNa v];jH uh[hthfpa mfh];NtU murhSfpw Vohk; tU\k; NjNgj; khjkhfpa gj;jhk; khjj;jpNy uh[htpdplj;jpy; mukidf;F mioj;Jf;nfhz;L Nghfg;gl;lhs;.

uh[h rfy ];jpuPfisg;ghHf;fpYk; v];jHNky; md;Gitj;jhd;. rfy fd;dpiffisg;ghHf;fpYk; mtSf;F mtd; rKfj;jpy; mjpf jiaAk; gl;rKk; fpilj;jJ. Mifahy; mtd; uh[fpuPlj;ij mts; rpurpd;Nky; itj;J> mtis t];jpapd; ];jhdj;jpNy gl;lj;J ];jpupahf;fpdhs;.

,uh[h rk;kjpf;fpwhd;> Vndd;why; rfy ];jpuPfisg; ghHf;fpYk; v];jHNky; md;Gitj;jhd;. rfy fd;dpiffisg; ghHf;fpYk; mtSf;F mtd; r%fj;jpy; mjpf jiaAk; gl;rKk; fpilj;jJ vd;W ,e;j trdk; $WfpwJ. v];jupd; Gj;jfj;jpy; ,e;j trdj;jpy;jhd; md;G> gl;rk; vd;W thrpf;fpNwhk;. ,ijtpl mjpf Kf;fpakhf mtd; ,uh[fpuPlj;ij mts; rpurpd;Nky; itj;J> mtis t];jpapd; ];jhdj;jpNy gl;lj;J ];jpuPahf;fpdhd;. Mk;> ,q;Nf mdhijahd xU a+j ngz;gps;is> NtW xU ehl;by;> jj;Jg; gps;isahf xU rNfhjudhy; tsHf;fg;gl;l v];jH> mNj ehl;by; gl;lj;J ,uhzpahf mkHj;jg;gLfpwhs; vd;why; ,it midj;jpYk; fHj;jUila fuk; tYthf ,Ug;gij ahuhy; kWf;fKbAk;?

trdk; 2:18

mg;nghOJ uh[h jd;Dila vy;yhg; gpuGf;fSf;Fk; Copaf;fhuUf;Fk;> v];jupdpkpj;jk; xU ngupa tpUe;Jnra;J> ehLfSf;Fr; ryf;fuiz cz;lhf;fp> uh[];jpjpf;Fj;jf;f ntFkhdq;fisf; nfhLj;jhd;.

mg;NghJ ,uh[h> ,uh[];jpuPahfpa v];jupdpkpj;jk; ngupa tpUe;J xd;iw elj;jpdhd;. me;j tpUe;jpw;F jd;Dila vy;yhg; gpuGf;fisAk;> Copaf;fhuiuAk; miog;gpj;jpUe;jhd;. v];jupd; tpUe;J vd;W miof;fg;gl;l me;j tpUe;J ehis muR tpLKiw ehshf mwptpj;J> ,uh[];jpjpf;Fj; jf;f ntFkhdq;fisf; nfhLj;jhd;. v];jiuf; Fwpj;J kpfTk; kfpo;e;jpUe;jhd; ,uh[h.

trdk; 2:19-20

,uz;lhe;juk; fd;dpifs; NrHf;fg;gLk;NghJ> nkhHnjfha; uh[htpd; mukid thrypy; cl;fhHe;jpUe;jhd;.

v];jH nkhHnjfha; jdf;Ff; fw;gpj;jpUe;jgb> jd; g+HNthj;jpuj;ijAk; jd; Fyj;ijAk; njuptpf;fhjpUe;jhs;. v];jH nkhHnjfha; ,lj;jpNy tsUk;NghJ mtd; nrhw;Nfl;L ele;jJNghy> ,g;nghOJk; mtd; nrhw;Nfl;L ele;Jte;jhs;.

v];jH> nkhHnjfha; jdf;Ff; fw;gpj;jpUe;jgb> jhd; a+jFyj;ijr; NrHe;jts; vd;gij ahUf;Fk; mwptpf;fhjpUe;jhs;. v];jH nkhHnjfhapdplj;jpy; tsUk;NghJ mtd; nrhw;Nfl;L ele;jJNghy;> ,g;NghJk; tsUk;NghJ mtd; nrhw;Nfl;L ele;Jte;jhs; vd;W Ntjk; $WfpwJ. v];jupd; caHe;j gz;Gfspy; xd;iw ehk; ,q;F fhzKbfpwJ. mts; fPo;g;gbjYs;stshf ,Ue;jhs;. ,g;NghJ mts; uh[];jpuP. mts; jdJ tsHg;Gj;je;ijapd; fl;lisfisAk;> mtDld; jdJ tPl;by; ,Uf;Fk; NghJ mtDf;ff; fPo;g;gbe;J ,Ue;jJNghyNt ,g;NghJk; fPo;g;gbe;J ,Ue;jhs;. mtSila ed;kjpg;igAk; md;igAk; nkhHnjfha; ngw;wpUe;jhd;. mij mts; tpsq;fg;gz;zTk; tpUk;gpdhs;. ,q;Nf NjtDila gps;isfshfpa ekJ ngw;NwhUk; cw;NwhUk; ek;ik md;ghf fhj;J tsHj;jij vz;zp ehk; mtHfSf;Fr; nra;aNtz;ba flikiag;gw;wp czHe;Jnfhs;s Kbfpwjy;yth?

trdk; 2:21-23

me;ehl;fspy; nkhHnjfha; uh[htpd; mukid thrypy; cl;fhHe;jpUf;fpwNghJ> thry;fhf;fpw uh[htpd; ,uz;L gpujhdpfshfpa gpf;jhDk; NjNuRk; tHkk; itj;J> uh[hthfpa mfh];NtUtpd;Nky; ifNghl tifNjbdhHfs;.

,e;jf; fhupak; nkhHnjfha;f;Fj; njupate;jjpdhy;> mtd; mij uh[hj;jpahfpa v];jUf;F mwptpj;jhd;. v];jH nkhHnjfhapd; Nguhy; mij uh[hTf;Fr; nrhd;dhs;.

me;jf; fhupak; tprhupf;fg;gLfpwNghJ> mJ nka;nad;W fhzg;gl;lJ. Mifahy; mtHfs; ,UtUk; kuj;jpNy J}f;fpg;Nghlg;gl;lhHfs;. ,J uh[ rKfj;jpy; ehshfkg;G];jfj;jpNy vOjg;gl;bUf;fpwJ.

me;ehl;fspy; nkhHnjfha; uh[htpd; muz;kid thrypy; cl;fhHe;jpUf;fpwNghJ... vd;W $wg;gl;Ls;s thHj;ijfs;> mtDf;F xU gjtp caHT nfhLf;fg;gl;bUf;fyhk; vd;W Njhd;WfpwJ. thrypy; cl;fhUjy; vd;gJ me;j ,lk; kjpg;gpw;Fk; nfsutj;jpw;Fk; cupa ,lk; vd;gij tpsf;Fk; thHj;ijfshFk;. efuq;fspd; thrypy; cl;fhHe;jpUe;j gy ngaHfis ehk; Ntjj;jpy; thrpf;fpNwhk;. Nyhj;J (Mjp.19:1) Nghth]; (&j; 4:1) mLj;J ,uh[htpd; thry; fhf;fpw ,Utuhd> gpf;jhDk;> NjNuRkhd xU gpujhdpfshd thrw;fhtyhsH (&j; 6:2) fisg; gw;wp ehk; thrpf;fpNwhk;. mtHfs; VNjh rpy fhuzq;fSf;fhf mfh];NtU ,uh[htpd;Nky; kpff; Nfhgkile;J mtidf; nfhiynra;a xU rjpj;jpl;lk; jPl;bdhHfs;. ,J nky;y nkhHnjfhapd; fhJf;nfl;baJ. ,uh[h nfhiy nra;ag;gl ,Ug;gJ nkhHnjfha;f;Fj; njupe;jTld;> mtd; mij v];jUf;F mwptpj;jhd;. v];jH me;jr; nra;jpia nkhHnjfhapd; Nguhy; ,uh[hTf;Fr; nrhd;dhd;

,uh[h clNd ,Jgw;wp tprhupf;f fl;lisapl;lhd;. mJ tprhupf;fg;gl;L cz;ikjhd; vd;W fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. rjjpj;jpl;lk;Nghl;l ,UtUk; J}f;fpNy Nghlg;gl;ldH. ,e;j tHj;jkhdq;fs; ,uh[rKfj;jpNy mtd; ehshfg; Gj;jfj;jpy; vOjp gjpTnra;J itf;fg;gl;lJ. Mdhy; nkhHnjfha;f;F ve;jtpjkhd nfsutKk; mspf;fg;gl;ljhf Ntjj;jpy; ,y;iy. my;yJ nkhHnjfha; ,ijg;gw;wp vd;d vz;zpdhd; vd;Wk;> Ntjj;jpy; $wg;gltpy;iy. ,J xU Urpfukhd rk;gtk; kl;LNk. ,jw;F mt;tsT Kf;fpaj;Jtk; VJkpy;iy vd epidf;fj;Njhd;Wk;. mg;gbahapd; mJ Vd; Ntjj;jpy; Fwpf;fg;glNtz;Lk;.? Mk;> mjw;F xU ey;y fhuzKz;L. mJ NjtDila jpl;lj;jpd; mLj;jgbahFk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book