04. தேவனிடம் ஜெபித்த யூதர்கள்

mjpfhuk; 4

Njtdplk; n[gpj;j a+jHfs;

trdk; 4:1-3

ele;j ahtw;iwAk; nkhHnjfha; mwpe;jNghJ> nkhHnjfha; jd; t];jpuq;fisf; fpopj;J> ,ul;LLj;jp> rhk;gy; Nghl;Lf;nfhz;L> efuj;jpd; eLNt Gwg;gl;Lg;Ngha;> JauKs;s kfh rj;jj;Jld; mywpf;nfhz;L>

uh[htpd; mukid thry; Kfg;Gkl;Lk; te;jhd;. ,ul;LLj;jpdtdha; uh[htpd; mukid thrYf;Fs; gpuNtrpf;f xUtDf;Fk; cj;jutpy;iy.

uh[htpd; cj;juTk; mtDila fl;lisAk; Ngha;r; NrHe;j xt;nthU ehl;bYk; ];jyj;jpYKs;s a+jUf;Fs;Ns kfh Jf;fKk;> cgthrKk;> mOifAk; Gyk;gYk; cz;lha;> mNefH ,ul;LLj;jpr; rhk;gypy; fple;jhHfs;.

,uh[htpd; fl;lisiaf; fz;L kf;fsidtUk; fyf;fk; mile;jdH. mg;gbahdhy; nfhy;yg;gl ,Ue;j a+jHfspd; epiy vd;d? me;jf; nfhLikahd ,uh[fl;lisiaf; Nfs;tpg;gl;l nkhHnjfha;> jd; t];jpuq;fisf; fpopj;Jf;nfhz;L> ,ul;LLj;jp> jdJ jiyapd;Nky; rhk;giyj; njspj;Jf;nfhz;lhd;. efuj;jpd; eLtpNy Gwg;gl;Lg;Ngha;> JauKs;s kfh rj;jj;Jld; mywp mOjhd;. mg;gbNa ,uh[htpd; muz;kid thry; Kfg;G kl;Lk; te;jhd; cs;Ns nry;ytpy;iy. ,ul;LLj;jpdtdha; ,uh[htpd; muz;id thrYf;Fs; nry;y rl;lk; ahiuAk; mDkjpf;fhJ. mJ rl;l tpNuhjk;.

nkhHnjfha; kl;Lkh mg;gbr; nra;jhd;? ,uh[htpd; fl;lis thrpf;fg;gl;l midj;J efuq;fspYk; ,Ue;j a+jHfs; midtUk;$l mt;thNw nra;jdH. mtHfSk; mywpaOJ> cgthrpj;J> ,ul;LLj;jp rhk;gypy; cl;fhHe;jpUe;jdH. ,jd; gpd;dzpapy; ehk; Njtid fhz;fpNwhk;. me;j a+jHfs; jq;fspd; cly; eyk; fUjpah ,ul;LLj;jp rhk;gypy; mkHe;jpUe;jdH? ,y;iy> mtHfs;> jq;fisf; fhg;ghw;Wk;gb Njtdplj;jpy; kd;whb n[gpj;jdH. jhdpNay; Gj;jfj;jpNy> ehd; cgthrk;gz;zp ,ul;bYk; rhk;gypYk; cl;fhHe;J Njtdhfpa Mz;ltiu n[gj;jpdjYk; tpz;zg;gq;fspdhYk; Njl vd; Kfj;ij mtUf;F Neuhf;fpNdd; vd;W thrpf;fpNwhk; (jhdp.9:3). a+jHfs;> me;j ,uh[htpd; nfhLukhd jPHg;gpypUe;J kPs topnahd;Wk; fhzhky;> jpifj;jdH. Nkjpaupd; rl;lq;fs;> jPHg;Gfs;> xUNghJk; khw;wg;gl;ljpy;iy. mtHfSila xNu ek;gpf;if NjtNd.

trdk; 4:4

mg;nghOJ v];jupd; jhjpkhHfSk;> mtSila gpujhdpfSk;Ngha;> mij mtSf;F mwptpj;jhHfs;. mjpdhNy uh[hj;jp kpfTk; Jf;fg;gl;L> nkhHnjfha; cLj;jpUe;j ,ul;il vLj;Jg;Nghl;L> mtid cLj;Jtpf;fpwjw;F t];jpuq;fis mDg;gpdhs;. mtNdh mitfis Vw;Wf;nfhs;shjpUe;jhd;.

,g;NghJ v];jupd; epiynad;d? mts; xU a+jg; ngz;. Mdhy; mg;gb mts; xUtuplKk; $wpapUf;ftpy;iy. nkhHnjfha;> rpy ez;gHfsplk;jhd; jhd; xU a+jd; vd;gijf; $wp ntspg;gLj;jpapUe;jhd;. Mdhy; v];jH xUNghJk; mijf; $wtpy;iy. NkYk; ,uh[htpd; Gjpa fl;lisia v];jH mwpe;Jnfhs;stpy;iy. nkhHnjfhAk;> ,d;Dk; rpy a+jHfSk;> ,ul;LLj;jp Gyk;gpf;nfhz;bUe;j nra;jp kl;Lk; mtSf;Fj; njuptpf;fg;gl;lJ. ,jdhy; kpfTk; ftiyaile;j v];jH> nkhHnjfha; mzpe;Jnfhs;tjw;fhf t];jpuq;fis mDg;gp> mtd; mzpe;jpUe;j ,ul;Lilfisf; fise;JNghlr; nrhy;ypaDg;gpdhs;. Mdhy; nkhHnjfhNahntd;why;> mts; mDg;gpa Milfisg; ngw;wf;nfhs;sTkpy;iy> jdJ ,ul;Lilfisf; fise;JNghlTk; ,y;iy.

trdk; 4:5-8

mg;nghOJ v];jH jd; gzptpilf;nfd;W uh[htpdhy; epakpj;jpUe;j mtDila gpujhdpfspy; xUtdhfpa Mj;jhif miog;gpj;J: fhupak; vd;d? mjpd; Kfhe;jhuk; vd;d? vd;W mwpAk;gb> nkhHnjfhapdplj;jpy; tprhupf;f mtDf;Ff; fl;lisapl;lhs;.

mg;gbNa Mj;jhF uh[htpd mukid thrYf;F Kd;dhd gl;lz tPjpapypUf;fpw nkhHnjfhapdplj;jpy; Gwg;gl;Lg;Nghdhd;.

mg;nghOJ nkhHnjfha; jdf;Fr; rk;gtpj;j vy;yhtw;iwg;gw;wpAk;> a+jiu mopf;Fk;gb Mkhd; uh[htpd; f[hdhTf;F vz;zpf;nfhLg;Ngd; vd;W nrhd;d gzj;njhifiag; gw;wpAk; mtDf;F mwptpj;jJk; md;wp>

a+jHfis mopf;Fk;gb R+rhdpy; gpwe;j fl;lisapd; efiyAk; mtdplj;jpy; nfhLj;J> mij v];jUf;Ff; fhz;gpj;Jj; njupag;gLj;jTk; mts; mfj;jpakha; uh[htpdplj;jpw; Ngha;> mtdplj;jpy; jd; [dq;fSf;fhf tpz;zg;gk;gz;zTk; kd;whlTk; Ntz;Lnkd;W mtSf;Fr; nrhy;yr;nrhd;dhd;.

xd;Wk; Gupahj v];jH> jdJ gzptpilf;nfd;W ,uh[htpdhy; epakpf;fg;gl;bUe;j gpujhdpfspy; xUtdhfpa Mj;jhF vd;gtid mioj;J> mtid nkhHnjfhapdplj;jpy; mDg;gp> nkhHnjfha; ,ul;LLj;jp> rhk;giyj; J}tpf;nfhz;L Gyk;gNyhL ,Ug;gjd; fhuzk; ahJ vd tprhupj;J tUk;gb mtid mDg;gpdhs;. nkhHnjfhAk;> Mkhdpd; jPa Kaw;rpfshf ,uh[htpd; f[hdhtpw;F vz;zpf;nfhLg;Ngd; vd;W nrhy;ypapUe;j gzj;njhifiag;g;wpAk;> a+jHfis mopg;gjw;fhf ,lg;gl;bUe;j fl;lisfs;gw;wpAk;> me;jf; fl;lisapd; efiyf;$l mtdplk; nfhLj;J v];juplk; nfhLf;Fk;gb $wpdhd;. mJkl;Lkpd;wp> v];jH mfj;jpakha; ,uh[htpdplj;jpy; Ngha; jd; [dq;fSf;fhf tpz;zug;gk;gz;zTk; kd;whlTk; Ntz;Lnkd;W mtd; nrhy;yp mDg;gpdhd;. NgrNtz;ba Neuk; te;Jtpl;lJ. v];jH fl;lhak; nrd;W ,uh[htpdplj;jpy; NgrNtz;Lk; vd;W gzpf;fg;gLfpwhs;.

trdk; 4:9-11

Mj;jhF te;J> nkhHnjfhapd; thHj;ijfis v];jUf;F mwptpj;jhd;.

mg;nghOJ v];jH Mj;jhfpdplj;jpy; nkhHnjfha;f;Fr; nrhy;ypaDg;gpdJ:

ahuhtJ miog;gpf;fg;glhky;> cs;Kw;wj;jpy; uh[htpdplj;jpy; gpuNtrpj;jhy;> GU\uhdhYk; ];jpuPahdhYk; rup> mtHfs; gpiof;Fk;gbf;F mtHfSf;F uh[h nghw;nrq;Nfhiy ePl;bdhnyhopa kw;wg;gb rhfNtz;Lk; vd;fpw xU jtwhj rl;lKz;L> ,J uh[htpDila rfy Copaf;fhuUf;Fk;> uh[htpDila ehLfspYs;s rfy [dq;fSf;Fk; njupAk;. ehd; ,e;j Kg;gJ ehssTk; uh[htpdplj;jpy; tutiog;gpf;fg;gltpy;iy vd;W nrhy;yr;nrhd;dhs;.

me;jr; nra;jpAld; Mj;jhF v];juplk; kPz;lhd;. nkhHnjfhapd; nra;jpia mwpe;j v];jH $wg;NghtJ Ntfkhd xNu gjpy;. mg;gbr; nra;aKbahJ vd;gNj. ,uh[h miog;gpj;jhnyhopa xUtUk; mtd; Kd;dpiyapy; Nghff;$lhJ vd;gij nkhHnjfha;f;F mwptpf;fpwhs;. ,uh[];jpuP $l me;j epajpia kPWjy;$lhJ. mg;gb ahuhtJ kPwpr; nrd;why; mtHfs; epr;rkha;f; nfhy;yg;gLthHfs;. mg;gb xUf;fhy; nrd;wtHfs; gpiof;Fk;gb> ,uh[h jdJ nghw;nrq;Nfhiy ePl;bdhnyhopa mtHfs; rhfNt Ntz;Lk;. ,jw;F Kd;Gjhd; ,uh[];jpuPahftpUe;j t];jp> rfy me;j];JfspypUe;Jk; ePf;fg;gl;ltpl;lhs;. kw;nwhU ,uh[];jpuPf;Ff;$l mtd; mt;thNw nra;af;$Lk; my;yJ xUNtis ,ts; nfhiy nra;ag;glTk; cj;jutplKbAk;. Mifahy; v];jH> ,j;jifa ,opepiyfs; VJk; Vw;gLtij tpUk;gtpy;iy. Mifahy; nkhHnjfha; $wpagb> a+j [dq;fSf;fhf kd;whl mts;> ,uh[htpdplj;jpy; nry;Yjy; vd;gJ Kbahjnjhd;whFk; vd;w kWg;Gr; nra;jpNahL Mj;jhFit nkhHnjfhapdplj;jpy; mDg;gpitj;jhs;.

trdk; 4:12-14

v];jupd; thHj;ijfis nkhHnjfha;f;Fj; njuptpj;jhHfs;.

nkhHnjfha; v];jUf;Fj; jpUk;gr; nrhy;yr;nrhd;dJ: eP uh[htpd; mukidapypUf;fpwjpdhy;> kw;w a+jH jg;gf;$lhjpUf;f> eP jg;Gthnad;W cd; kdjpNy epidTnfhs;shNj.

eP ,e;jf; fhyj;jpNy kTdkhapUe;jhy;> a+jUf;Fr; rfhaKk; ,ul;rpg;Gk; NtnwhU ,lj;jpypUe;J vOk;Gk;> mg;nghOJ ePAk; cd; jfg;gd; FLk;gj;jhUk; moptPHfs;. eP ,g;gbg;gl;l fhyj;Jf;F cjtpahapUf;Fk;gb cdf;F uh[Nkd;ik fpilj;jpUf;fyhNk> ahUf;Fj; njupAk;> vd;W nrhy;yr;nrhd;dhd;.

Mj;jhF v];jupd; nra;jpfis nkhHnjfhapdplk; nrd;W mwptpj;jhd;. nkhHnjfha; epjhdpf;ftpy;iy. ,uhzpahdhYk; rup me;j v];jUf;F mtd; fLikahd fl;lis xd;wpid $wpaDg;gpdhd;. eP ,uh[htpd; muz;kidapy; ,Uf;fpwjpdhy;> kw;w a+jHfs; ahUk; jg;gf;$lhjpUf;f> eP kl;Lk; jg;Gthnad;W cd; kdjpNy epidTnfhs;shNj. eP ,e;jf; fhyj;jpNy kTdkhapUe;jhy; a+jUf;F rfhaKk; ,ul;rpg;Gk; NtnwhU ,lj;jpypUe;J vOk;Gk;. mg;nghOJ ePAk; cd; jfg;gd; FLk;gj;jhUk; moptPHfs;. eP ,g;gbg;gl;l fhyj;jpw;F cjtpahapuf;Fk;gb cdf;F ,e;j ,uh[Nkd;ik fpilj;jpUf;fyhNk> ahUf;Fj; njupAk; vd;W nkhHnjfha;> mtSf;Fr; nrhy;ypaDg;gpdhd;.

trdk; 4:15-17

mg;nghOJ v];jH nkhHnjfha;f;F kWgbAk; nrhy;yr;nrhd;dJ:

ePH Ngha;> R+rhdpy; ,Uf;fpw a+jiunay;yhk; $btur;nra;J> %d;Wehs; my;Yk; gfYk; GrpahkYk; FbahkYkpUe;J> vdf;fhf cgthrk;gz;Zq;fs;. ehDk; vd; jhjpkhUk; cgthrk;gz;ZNthk;. ,t;tpjkhfr; rl;lj;ij kPwp> uh[htpdplj;jpy; gpuNtrpg;Ngd;. ehd; nrj;jhYk; rhfpNwd; vd;W nrhy;yr;nrhd;dhs;.

mg;nghOJ nkhHnjfha; Gwg;gl;Lg;Ngha;> v];jH jdf;Ff; fw;gpj;jgbnay;yhk; nra;jhd;.

me;j nkhHnjfhapd; nra;jp mts; cs;sj;jpy; fpupianra;jnjdyhk;. v];jH xU ey;y khWj;juk; nrhy;ypaDg;Gfpwhs;. ePH Ngha;> r+rhdpypUf;fpw a+jiunay;yhk; $btur;nra;J> %d;Wehs; my;Yk; gfYk; GrpahkYk; FbahkYk; ,Ue;J> vdf;fhf cgthrk;gz;Zq;fs;. ehDk; vd; jhjpahUk; cgthrk;gz;ZNthk;. ,t;tpjkhf rl;lj;ijkPwp ,uh[htpdplj;jpy; gpuNtrpg;Ngd;. ehd; nrj;jhYk; rhfpNwd; vd;W nkhHnjfha;f;F mts; nra;jp nrhy;ypaDg;gpdhs;. vd;Nd mtspd; tpaj;jF khWj;juk;. jdJ ,d kf;fisf; fhg;ghw;wtjw;fhf> jdJ capiuf;$lj; jpahfk; nra;aj; Jzpe;J epw;fpwhs; me;j ,uh[];jpuP. cz;ikapy; vd;djhd; elf;FNkhntd;gJ v];jUf;F epr;rakhfj; njupahJ. Mdhy; mij mts; nra;aj; Jzpe;Jtpl;lhs;. ekJ Mz;ltuhfpa ,NaR fpwp];J cyfpy; te;jNghNjh mtH rpYitapy; miwag;gl;L ghLgl;L capHtplNtz;Lk; vd;gJ mtUf;F ed;F njupAk;. Mdhy; ekf;fhfg; ghLgl> [Ptd; tplNt te;jhud;Nwh. mtNu md;gpd; ,ul;rfH.

v];jH> xU a+j tk;rj;ijr; NrHe;jts; vd;gJ xUNtis ahUf;Fk; njupahJjhd;. Mdhy; nkhHnjfha; rupahd cz;ikfis mtSf;Fj; njupag;gLjpdhd;Nwh? xUNtis me;j caH gjptpf;F ,uh[];jpuPahf mts; caHj;jg;gl;lJ xU Fwpg;gpl;l fhuzj;jpw;Fj;jhNdh? me;j a+j ,dj;jhiuf; fhg;ghw;Wtjw;fhf;jhNdh? ,e;j cd;dj epiy Njtdhfpa fHj;juhNyad;wp NtW vtuhYk; Vw;gl;bUf;Fk; vd me;j a+jupy; ahNuhDk; xUtd; epidj;jpUg;ghNdh? v];jH clNd nray;g;gLfpwhs;. murpahf ,Ue;J xU fl;lisia nkhHnjfha;f;F mDg;Gfpwhs;. nkhHnjfha; gwg;gl;Lg;Ngha; v];jH jdf;Ff; fw;gpj;jgbnay;yhk; nra;jhd;. NjtDila jpl;lq;fs; xOq;fhf eilngWtijf; fhzKbfpwjd;Nwh?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book