10. மொர்தெகாயின் உயர்ந்த நிலை

mjpfhuk; 10

nkhHnjfhapd; caHe;j epiy

trdk; 10:1-2

uh[hthfpa mfh];NtU Njrj;jpd;NkYk;> rKj;jpuj;jpYs;s jPTfspd;NkYk;> gFjp Vw;gLj;jpdhd;.

ty;yikAk; guhf;fpuKkhd mtDila vy;yhr; nra;iffSk;> uh[h ngupatdhf;fpd nkhHnjfhapDila Nkd;ikapd; tpHj;jhe;jKk;> Nkjpah ngHrpah uh[hf;fspd; elgb G];jfj;jpy; my;yNth vOjpapUf;fpwJ.

mfh];NtU ,uh[h mtDila Njrj;jpd; ehLfs;NkYk; jPTfs;NkYk; Gjpa tupfs; gFjpfs; Vw;gLj;jpdhd;. mJNghy tup NghLtJ> ,g;NghJk; vg;NghJk; cs;sJNghd;wnjhU Ml;rpf;flNdahFk;. Mdhy; mtd; Vd; mijr; nra;jhd; vd;W Ntjj;jpy; $wg;gltpy;iy. Mdhy; me;j tuptpjpg;ig mtd; ,uh[;aj;jpd; vy;yh ehLfspYk; xUNfhbapypUe;J kWNfhbtiuf;Fk; tpjpj;jhd; vd;W ghHf;fpNwhk;.

mfh];NtU ,uh[h kpfTk; ty;yik cs;stdhf mtd; nra;j vy;yh kfj;Jtkhd fhupaq;fSk;> mtDila typikAk; mjpfhuKk;gw;wpa vy;yh tHj;jkhdq;fSk; Nkjpah> ngHrpah ,uh[hf;fspd; elgb Gj;jfj;jpy; vOjpitf;fg;gl;Ls;sd. ,uh[hf;fSk; Ml;rpahsH midtUk; jq;fspd; rpwe;j nray;fs; midj;ijAk; tuyhw;wpy; vg;nghOJk; epidT$Uk;gb elgbfspd; Gj;jfq;fspy; vOjpitg;gJ Kiwahf ,d;Wtiu eilngw;WtUfpwJ. ,J xU rhjhuz eilKiwjhd;. Mdhy; Mfh];NtU ,uh[h mtDila rpwg;Gr; nray;fis kl;Lkd;wp> nkhHnjfhapd; midj;Jr; rpwg;Gf;fisAk;> ,uh[h mtid caHj;jpa me;j epiyapy; mtd; Mw;wpa midj;Jr; nray;fisAk;$l vOjpitj;jhd;.

nkhHnjfha; vt;thnwy;yhk; rpwg;Gw caHe;Js;shd;. ,e;jg; Gj;jfj;jpd; Muk;gj;jpy; ,uh[htpd; muz;kid thryz;il epd;wpUe;j xU rhjhuz thapy; fhg;Nghdhf ehk; mtidf; fhz;fpNwhk;. Mdhy; nray;glNtz;ba jUzq;fs; te;Jw;wNghJ mtd; cWjpahf epd;W nra;y;g;gl;lhdd;Nwh? mjd; tpisthf mtd; me;j ,uh[;aj;jpd; kpf caHe;j gjtpf;fd;Nwh caHj;jg;gl;lhd;. Njtd; ciug;gjhtJ vd;id fdk;gz;ZfpwtHfis ehd; fdk; gz;ZNtd; vd;gNj (1.rhK.2:30). mJ ,d;Wk; epiyngw;W epfo;fpwij ehk; fhzKbfpwJ.

trdk; 10:3

a+jdhfpa nkhHnjfha; uh[hthfpa mfh];NtUTf;F ,uz;lhtjhdtDk;> a+jUf;Fs; ngupatDk;> jd; jpushd rNfhjuUf;Fg; gpupakhdtDkhapUe;jJk; md;wpj; jd; [dq;fSila ed;ikia ehb> jd; Fyj;jhUf;nfy;yhk; rkhjhdKz;lhfg; NgRfpwtDkhapUe;jhd;.

,e;jf; filrp trdj;jpy; nkhHnjfha;> mjpfhuj;jpy; mkHj;jg;gl;lNghJ mtd; vt;thW ,Ue;jhd; vd;W ehk; thrpj;jwpfpNwhk;. ehk; jho;ikahd epiyapy; ,Uf;Fk;NghJ nray;g;glNtz;ba Kiwfs; NtW. mJ FiwthdJ. mNj Neuj;jpy; ehk; gjtp caHj;jg;gl;L mjpfhuj;jpy; ,Uf;Fk;NghJ nray;g;glNtz;ba Kiwfs; NtW. nkhHnjfhAk; mJNghyNt nray;g;gl;lhd;. rpwe;J tpsq;fpdhd; vd;W Ntjk; $WfpwJ.

(1) a+jHfSf;Fs; ngupatdhdhd;.

(2) jd; jpushd rNfhjuUf;Fg; gpupakhdtDkhapUe;jhd;

(3) jd; [dq;fSila ed;ikia ehbdtdhapUe;jhd;

(4) jd; Fyj;jhUf;nfy;yhk; rkhjhdKz;lhfg; NgRfpwtdhAkpUe;jhd;.

nkhHnjfha;f;Fj;jhd; vj;jid ghuhl;Lfs;! KjyhtJ mtd; a+jUf;nfy;yhk; ngupatdhftpUe;jhd;. mtDila ,dj;jhuhy; kpfTk; tpUk;gg;gl;ltdhfTk; ,Ue;jhd;. ,J xU ngupa rhjid. xUNtis mtd; nra;j ngupajhd fhupaq;fSf;fhf mg;gbapUf;fyhk;. nkhHnjfha; me;j ntw;wpfspdhy; ngUikaile;J mikjpnfhs;stpy;iy. njhlHe;J mtDila kf;fSf;fhf cioj;Jf;nfhz;NlapUe;jhd;. mtd; njhlHe;J nray;g;gl;lhd;. ed;ik nra;tjpy; mtd; NrhHe;JNghftpy;iy (fyh.6:9). mNj Neuj;jpy; mtd; jdJ nrhe;j ed;ikf;fhfr; nray;g;glhky; mtDila midj;J kf;fspd; ed;ikfSf;fhfg; ghLgl;lhd;.

filrpahf mtd; jd; [dq;fSila ed;ikia ehb jd; Fyj;jhUf;nfy;yhk; rkhjhdKz;lhfg; NgRfpwtdhapUe;jhd;. ,e;jr; nraypy; mtd; rhj;jhid vjpHj;J ekf;fhfg; ghLgLk; ekJ Mz;luhfpa ,NaRit ekf;F epidT+l;Lfpwtdhf cs;shd;. ekJ Mz;ltH mNjhL epy;yhky; guNyhfj;jpNy ekf;fhf gupe;J NgRfpw guk Mrhupadhf ,Uf;fpwhH my;yNth? ,d;Dk; ekf;fhfg; gupRj;jhtpahdtiu mDg;gp midj;JyfpYKs;s ehk; midtUk; mtupy; cWjpg;glTk;> mtiu mwpahjtHfis mtuplj;jpy; NrHf;fTk; ,t;tstha; md;G$He;jhuy;yth?

nkhHnjfha; NkYk; NkYk; caHe;J tUtij ehk; fz;L mij czHe;jtHfshfr; nray;g;glf;$ba Fwpg;Gfis ehk; ,e;jg; Gj;jfj;jpy; filrpahf thrpf;fpNwhk;. mt;thW Kd;Ndw;wg; ghijapNyNa nrd;W kiwAk; xUtDila tho;f;if kpfTk; kfpo;r;rpahd njhd;wd;Nwh?

30.01.2003

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book