00. பொருளடக்கம்

v];wh

jPHf;f jhprdkhdJ xU fhyj;jpYk; kD\Uila rpj;jj;jpdhNy cz;lhftpy;iy: NjtDila ghpRj;j kD\Hfs; ghpRj;j MtpapdhNy Vtg;gl;Lg; NgrpdhHfs; - 2.NgJU 1:21.
Mk;> ghpRj;j MtpahdtH Ntjj;ij cUthf;fpaij epidf;Fk;NghJ ekf;F Mr;rhpakhapUf;fpwJ. Ntjhfkj;jpYs;s xt;nthU Gj;jfKk; mtuhNy ekf;Ff; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. mg;gbahdhy; v];whtpd; Gj;jfKk; Kf;fpakhdNj. ghpRj;j MtpahdtH mij ekf;Ff; nfhLj;Js;sjhy; ehk; mij gbf;fj; jtwf;$lhJ.
Njthyak; jpUk;gf;fl;lg;gl Ntz;Lnkd;why; mjw;F XH v];wh Njit. myq;fk; fl;lg;gl Ntz;Lnkd;why; xU neNfkpah Njit. cq;fisr; Rw;wpYk; jpUr;rigfSk;> rd;khHf;f newpfSk;> Njtgf;jpAk;> FLk;gf;fl;Lg;ghLk; cile;J mope;J ,Ug;gijg; ghHf;fpwPHfsh? mg;gbahdhy; ePq;fs; gbf;f Ntz;ba gFjp ,J.

ezra

nghUslf;fk;

 

 

1. v];wh

2. Myaj;ijr; rPuikj;Jf;fl;l NjtDila fl;lis

3. jpUk;gp te;jtHfs;

4. ,];uNtyH Njthyaj;ijf; fl;l Muk;gpf;fpd;wdH

5. Myaf; fl;llg;gzp jLf;fg;gl;L epWj;jg;gl;lJ

6. Myaj; jpUg;gzp kPz;Lk; Jtf;fk;

7. jhpA ,uh[htpd; fbjk;

8. Mrhhpadhd v];wh vUrNyk; jpUk;g kd;ddplk; mDkjp Nfhuy;

9. v];whtpd; gazk;

10. ,];uNtyH ghtk; nra;jdH

11. kW[hjpahd ];jphpfs;> kidtpfs; tpyf;fg;gl;ldH

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book