03. திரும்பி வந்தவர்கள்

(3) jpUk;gp te;jtHfs;

trdk; 2:1

ghgpNyhd; uh[hthfpaNeGfhj;Ner;rhH ghgpNyhDf;Ff; nfhz;LNghdtHfSf;Fs;Ns> rpiwapUg;gpypUe;J vUrNyKf;Fk; a+jhtpYs;s jq;fs; jq;fs; gl;lzq;fSf;Fk;>

,e;j mjpfhuj;jpy;> xU rpyhpd; ngaHg;gl;baiyf; fhz;fpNwhk;. NjtDf;F Copak; nra;jtHfspd; ngaHfisf; fHj;jH ekf;Fg; gl;bay; gLj;jpf; fhl;l jaTs;stuha; ,Uf;fpwhH. me;jg; ngaHfspd; thpiria ehk; kWgbAk; neNfkpahtpd; Gj;jfk;>7k; mjpfhuj;jpy; fhzKbfpwJ. ghpRj;j Ntjhfkj;jpy;> fHj;juhy; Fwpj;J itf;fg;gl;Ls;s gy Fwpg;Gfis ehk; fhzKbfpwJ. ky;fpahtpd; jPHf;fjhprd Gj;jfj;jpNy fHj;jUf;Fg; gae;jtHfs; xUtNuhnlhUtH Ngrpf; nfhs;thHfs;. fHj;jH ftdpj;Jf;Nfl;ghH. fHj;jUf;Fg; gae;jtHfSf;fhfTk; mtUila ehkj;ijg; jpahdpf;fpwtHfSf;fhfTk; Qhgfg;G];jfk; xd;W mtUf;F Kd;ghf vOjg;gl;bUf;fpwJ.... vd;fpw thHj;ijfis ehk; fhz;fpNwhk; (3:16). fHj;jiur; Nrtpj;J mtUila ehkj;ij jpahdpf;fpwtHfSf;fhf cs;s me;j Qhgf Gj;jfj;jpd;%yk; fHj;jH mtHfis epidT$UfpwhH. ekJ Ntjj;jpy; cs;s vgpNuaUf;F vOjg;gl;l epUgj;jpy; 11k; mjpfhuj;jpy; fHj;jUila ghHitapy; kpfTk; mUikahdtHfs; vd;W fUjg;glf;$ba rpyhpd; ngaHfis ehk; fhzKbfpwJ. Ml;Lf;Fl;bahdthpd; [Pt Gj;jfj;jpy; NjtDila FkhuDk; Ml;Lf;Fl;bahdthpy; tpRthrk; itj;jpUg;NghH midthpd; ngaHfSk; vOjg;gl;Ls;sd (ntsp 21:27). ePq;fs; nra;JtUfpw....... md;Gs;s gpuahrj;ij kwe;JtpLfpwjw;F Njtd; mePjp cs;stuy;yNt (vNgrp.6:10).

trdk; 2:2

nrUghNgy;> naRth>neNfkpah> nruhah> nuyhah> nkhHnjfha;> gpy;rhd;> kp];ghH> gpf;tha;> Nu$k;> ghdh vd;gtHfNshL$lj; jpUk;gpte;j Njrj;Jg; Gj;jpuhfpa ,];uNty; [dkhd kdpjupd; njhifahtJ:

vUrNyKf;Fg; Nghfg; Gwg;gl;l ,e;jf; $l;lj;jpy; cs;s gj;J Nfhj;jpuq;fspYk; rpy A+jHfSk; ,Ue;jpUf;fyhk;. Mdhy;> Ntjk; $Wfpwgb> nghJthf mtHfs; NeGfhj;Ner;rhH ,uh[htpdhy; rpiwg;gpbf;fg;gl;L nfhz;L Nghfg;gl;l A+jh Nfhj;jpuj;ijr; NrHe;jtHfNsahtH. mtHfspd; FLk;gq;fs; 70 Mz;LfSf;F Kd;dH tpl;Lr;nrd;w efuq;fSf;Nf jpUk;gp te;Js;sdH. mtHfspd; ,U Kf;fpaj; jiytHfs;> nrUghNgy; vd;gtUk;> naRth vd;gtUkhFk;. nrUghNgy; vd toq;fg;gLtJ Nr];ghj;rhH vdg;gl;l ngahpd; A+j nkhopahff; $lTk; ,Uf;ff;$Lk;. Nr];ghj;rhH vdg;gLtJ A+jhtpd; mjpgjpahFk;. ,NaR fpwp];Jtpd; cyfg; gpufhukhd Kw;gpjhf;fspd; gl;bay; thpirapNy ehk;> nrUghNgy; vd;w ngaiuf; fhz;fpNwhk;. mtd; A+jhtpd; filrp ,uh[hf;fspy; xUtdhfpa vNfhdpahtpd; Ngud; vd;gijAk; mq;Ff; fhz;fpNwhk;. me;j mur FLk;gj;jpdH ghgpNyhdpy; rpiwg;gl;Lf; fple;j fhyj;jpy;jhd; me;jr; nrUghNgy; gpwe;jpUf;f Ntz;Lk; (kj;.1:11>12). v];whtpd; Gj;jfj;jpy; ,e;jr; nrUghNgiyg;gw;wp ehk; thrpf;fpNwhk;. NjtDila Myaj;ijf; fl;Ltjw;fhf vUrNyKf;Fr; nrd;w ,];uNytH $l;lj;jpd; xU jiytdhfr; nrUghNgy; nrd;wij ehk; thrpf;fpNwhk;.

2tJ trdj;jpy;> nrUghNgYld; vUrNyKf;Fr; nrd;w kw;w gj;J jiytHfspd; ngaHfis ehk; thrpf;fpNwhk;. mtHfspy; neNfkpahTk;> nkhHnjfhAk; Fwpg;gplj;jf;ftHfshtH. Vnddpy; mLj;JtUk; Ntj gFjpfspy; ehk; ,g; ngaHfisf; fhz KbfpwJ. Mdhy; v];jhpd; rhpj;jpuj;jpy; tUk; nkhHjfha; vd;gtUk; neNfkpahtpd; Gj;jfj;jpy; $wg;gl;Ls;s neNfkpahTk;> ,f;$l;lj;Jld; vUrNyKf;Fr; nrd;wjhff; $wg;gltpy;iy. Mjyhy; ,q;F thrpf;Fk; me;j ,UtUk; NtWgl;ltHfshtH.

trdk; 2:3-22

ghNu\pd; Gj;jpuH ,uz;lhapuj;J E}w;Wg; vOgj;jpuz;LNgH. nrgj;jpahtpd; Gj;jpuH Ke;E}w;W vOgj;jpuz;LNgH. Muhfpd; Gj;jpuH vOE}w;WvOgj;ije;JNgH. naRth Nahthg; vd;gtHfSila re;jjpf;Fs;spUe;j ghfhj; Nkhthgpd; Gj;jpuH ,uz;lhapuj;J vz;Z}w;Wg;gd;dpuz;LNgH. Vyhkpd; Gj;jpuH Mapuj;J ,UE}w;W Ik;gj;J ehd;F NgH. rj;J}tpd; Gj;jpuHnjhspapuj;J ehw;gj;ije;JNgH. rf;fhapd; Gj;jpuH vOE}w;W mWgJNgH. ghdpapd; Gj;jpuH mWE}w;Wehw;gj;jpuz;LNgH. ngghapd; Gj;jpuH mWE}w;W,Ugj;J%d;WNgH. m];fhjpd; Gj;jpuHMapuj;J ,UE}w;W ,Ugj;J%d;WNgH. mnjhdpfhkpd; Gj;jpuH mWE}w;W mWgj;jhWNgH. gpf;thapd; Gj;jpuH ,uz;lhapuj;J Ik;gj;jhWNgH. MjPdpd; Gj;jpuHehD}w;W ehD}w;W Ik;gj;J ehd;NgH. vNrf;fpahtpd; re;jjpahd mNjupd; Gj;jpuH njhz;Z}w;nwl;Lg;NgH. Ngrhapd; Gj;jpuH Ke;E}w;W ,Ugj;J%d;WNgH. Nahuhfpd; Gj;jpuH E}w;Wg;gd;dpuz;LNgH. MR+kpd; Gj;jpuH ,UE}w;W ,Ugj;J%d;WNgH. fpghupd; Gj;jpuH njhz;Z}w;iwe;JNgH. ngj;yNfkpd; Gj;jpuH E}w;wpUgj;J%d;WNgH. nej;Njhghtpd; kdpjH Ik;gj;jhWNgH.

,e;j trdq;fspy; vUrNyKf;Fj; jpUk;g te;j mNefhpd; ngaHfs; gl;bay; gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,tHfspy;> xU gphptpdH xU jiythpd; fPOk; kw;nwhU gphptpdH> mtHfspd; Kd;NdhHfs; trpj;J te;jJk; ,g;NghJ mtHfs; jpUk;gp Nru tpUk;GtJkhd xU Ciur; NrHe;jtHfSkhfTs;s tuyhw;wpidAk; ehk; ,e;j trdq;fspy; thrpf;fpNwhk;. 21tJ trdj;jpy; me;j gl;lzkhfpa ngj;yNfKf;F 123 NgH jpUk;gp tUtijf; fhz KbfpwJ. kPfh jPHf;fjhprp vOjpAs;s jPHf;fjhprd Mfkj;jpy;> vg;gpuhj;jh vdg;gl;l ngj;yNfNk eP A+NjahtpYs;s Mapuq;fSf;Fs;Ns rpwpajhapUe;Jk; ,];uNtiy Msg; NghfpwtH cd;dplj;jpy; ,Ue;J Gwg;gl;L vd;dplj;jpy; tUthH.... (kPfh 5:2) vdf; $wg;gl;Ls;sJ. ngj;yNfk; xU rpwpa efuk;jhd;. Mdhy; fHj;juhfpa ,NaR cyfpy; gpwe;j ,lkhf mJ mike;J tpl;lJ (kj;.2:1).

trdk; 3:23-27

MdNjhj;jpd; kdpjH E}w;wpUgj;njl;Lg;NgH. m];khNtj;jpd; Gj;jpuH ehw;gj;jpuz;LNgH. fPupahj;ahuPk;> nfkpuh> NghNuhj; vd;gitfspd; Gj;jpuH vOE}w;W ehw;gj;J%d;WNgH. uhkh> fhgh vd;gitfspd; Gj;jpuH mWE}w;W ,Ugj;njhUNgH. kpf;khrpd; kdpjH E}w;wpUgj;jpuz;LNgH.

MdNjhj; vd;fpw mofpa CH xd;W ,q;F Fwpf;fg;gl;Ls;sJ. ,Jjhd; vNukpah jPHf;fjhprp gpwe;j CH (vNukp.1:1). jPHf;fjhprp xUtd; jd; ChpYk; jd; ,dj;jpYk; jd; tPl;bYNkad;wp Ntnwq;Fk; fdtPdkilahd;> vd;W ,NaR xU Kiw $wpAs;sij epidT$UNthk; (khw;F 6:4). ,NaRfpwp];Jtpd; tho;f;ifapNyNa mf;$w;W cz;ikahfp tpl;lJ. mtUila nrhe;jj; jha; efuj;jhNu mtUila nrhe;j kf;fNs> mtiug; Gwf;fzpj;J tpl;ldH (khw;F 3:21> 6:1-4). ,f;$w;W vNukpah jPHf;fjhprpapd; tho;f;ifapYk; cz;ikahfptpl;ljidAk; fhz;fpNwhk;. vNukpahtpd; jPHf;fjhprdg; Gj;jfj;jpNy> A+jhtpd; kf;fs;> fHj;jiu tpl;L tpf;fpufq;fis tzq;fpdjpdhy; fHj;jhpd; fLq;Nfhgj;jpw;F MshfpAs;sij> Kd;dwptpg;gjhf> ,Njh> mtHfs; jg;gpj;Jf; nfhs;skhl;lhj jPq;if mtHfs;Nky; tug;gz;ZNtd; vd;W thrpf;fpNwhk; (vNukp.11:11-13). Mdhy; ,j;jifa fLikahd Mf;fpidfis ahUk; tpUk;Gtjpy;iy. mt;thNw vNukpahtpd; nrhe;j efukhfpa MdNjhj;jpYk; MrhhpaHfs; kpFjpahf tho;e;j me;j efuj;jpYk; ,j;jifa epiyNa epytpaJ. me; efukf;fs; kpfTk; Nfhgq;nfhz;ldH.

mk; kf;fs; vNukpahtpd; Kd;dwptpg;Gfisf; Nfl;L fLq;Nfhgq; nfhz;ljpdhy; mtidf; nfhy;yr; nra;jdH. mtd; [PtDs;NshUila Njrj;jpy; ,uhkYk; mtd; NgH ,dp epidf;fg;glhkYk; Nghf mtidr; rq;fhpg;Nghk;> vd;W mtHfs; $wpdH (vNukp.11:19). Mdhy; fHj;jH ,e;jr; rjpia vNukpahtpw;F ntspg;gLj;jpdjpdhy; mtd; mtHfspd; iff;Fj; jg;gp Xbg;Nghdhd;. fHj;jH MdNjhj;jpd; kf;fSf;F vr;rhpf;iffis tpsq;fr; nrhy;yp> ,Njh ,jpdpkpj;jk; cq;fis tprhhpg;Ngd; ,staJs;stHfs; gl;laj;jhNy rhthHfs;:.... gQ;rj;jhNy rhthHfs;. mtHfspy; kpjpaha; ,Ug;gtHfs; ,y;iy....... vd;W ntspg;gLj;jpdhH (vNu 11:22-23).

Mf> v];whtpd; Gj;jfj;jpNy> ,e;j efuj;jpd; kf;fisg;gw;wp> ,e; efuj;jpy; Njhd;wp tsHe;jtHfspy; xU rpyH kl;LNk>128 NgH kl;LNk jq;fs; Kd;NdhHfsplk; jpUk;gp te;jijf; fhz;fpNwhk;. fHj;jH jkJ thHj;ijfs; epiwNtWk;gb nra;jhH.

trdk; 2:28-35

ngj;Njy;> Map vd;gitfspd; kdpjH mWE}w;W ,Ugj;njhUNgH. NeNghtpd; Gj;jpuH Ik;gj;jpuz;LNgH. kf;gP\pd; Gj;jpuH E}w;iwk;gj;jhWNgH. kw;w Vyhkpd; Gj;jpuH Mapuj;J ,UE}w;W Ik;gj;J ehd;FNgH. MuPkpd; Gj;jpuH Ke;E}w;W ,UgJNgH. Nyhj;> MjPj;> XNdh vd;gitfspd; Gj;jpuH vOE}w;W ,Ugj;ije;JNgH. vupNfhtpd; Gj;jpuH Ke;E}w;Wehw;gj;ije;JNgH. Nrdhfpd; Gj;jpuH %thapuj;J mWE}w;W Kg;gJNgH.

trdk; 28y; ngj;Njy;> Map vd;w ,U efuq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. ,Nj ,U efuq;fisg;gw;wpAk; ehk; Mjpahfkg; Gj;jfj;jpy; thrpf;fpNwhk;. Mgpufhk; mt;tplk; tpl;Lg;ngaHe;J> ngj;Njy; jdf;F Nkw;fhfTk; MaP jdf;F fpof;fhfTk; ,Uf;ff; $lhuk; Nghl;lhd; (Mjp.12:8). ngj;Njy; vd;why; mg;gj;jpd; tPL> Map vd;why; mopTr; rpijTfspd; Ftpay;> vd;gjhk;. ,Jjhd; ,d;iwa fpwp];jtdpd; tho;f;ifiag;gw;wpa cz;ikahd tpsf;fk;. ,t;Tyfpy; fpwp];jtHfshfpa ehk;> Gjpa tho;f;ifahfpa MrPHthjj;jpw;Fk;> moptpw;Fhpa cyf ,r;irfSf;Fk; ,ilNa tho;fpNwhk; (Nahthd; 6:35> 16:33).

trdk; 3:36-39

MrhupauhdtHfs;: naRthtpd; FLk;gj;jhdhfpa najhahtpd; Gj;jpuH njhshapuj;J vOgj;J%d;WNgH. ,k;Nkupd; Gj;jpuH Mapuj;JIk;gj;jpuz;LNgH. g];$upd; Gj;jpuH Mapuj;JIk;gj;jpuz;LNgH. MuPkpd; Gj;jpuH mapuj;J ,UE}w;W ehw;gj;NjONgH.

MrhhpaHfspd; vz;zpf;if nkhj;jk; 4289 vd ,t;trdq;fspypUe;J mwpfpNwhk;. vUrNyKf;Fj;jpUk;gp te;j midj;J ,];uNtyHfspd; nkhj;j vz;zpf;ifapy; ,J gj;jpy; xU gq;F MFk; (Mjp.14:20> vgp.7:2). Mgpufhkpd; fhzpf;ifiag;gw;wp thrpf;Fk; ehk;> NjtDila Fkhudhfpa fpwp];JTf;F xg;ghdtdhff; fUjg;gLk; murDk; MrhhpaDkhd nky;fpNrNjf;F vd;gtUf;F Mgpufhk; fhzpf;ifahf jdf;Fz;lhd ahtw;wpYk; jrkghfk; nfhLj;jhd; vd;W fhz;fpNwhk;. ,q;Nf vUrNyKf;Fj; jpUk;gp te;jtHfspy; gj;jpy; xU gq;fpduhdtHfs; Mrhhpag;gzpf;fhfg; gphpj;njLj;Jf; nfhz;lhH. ahj; 28:1> vz; 18:7. (v];.2:36>39),y; Fwpf;fg;gl;bUf;Fk; najhah> g];$H> ,k;nkH vd;gtHfs; MrhhpaHfSk; Njthyaj;jpw;fLj;j gzptpilf;Fj; jpwikAs;stHfSkhapUe;jhHfs; vd;W 1.ehshfk Gj;jfj;jpy; ehk; thrpf;fpNwhk; (1.ehsh.9:10-13). ,JNghyNt Mhpkpd; vd;gtiug; gw;wpAk; ehshfkg;Gj;jfj;jpy; (28:1) thrpf;fpNwhk;. ,e;j MrhhpaHfs; MNuhdpd; top te;jtHfs; (ahj;.28:1). ,tHfs; fhzpf;iffs; gilg;gJ> gypfs; nrYj;JtJkhd ghpRj;jg;gzpfisr; nra;aNtz;batHfs; (Nytp.6:8).

trdk; 2:40

NytpauhdtHfs;: Xjhahtpd; re;jjpahd naRth fj;kpNay; vd;gtHfspd; Gj;jpuH vOgj;Jehd;FNgH.

jpUk;gp te;j ,];uNtyhpy; 74 NytpaHfs; ,Ue;jdH. mtHfs; Nytpapd; Nfhj;jputop te;jtHfs;. NytpaHfs; NjtDila rhl;rpapd; thr];jyj;jpw;Fk;> mjDila rfy gzpKl;LfSf;Fk;> nghUl;fSf;Fk; tprhhpg;Gf;fhuHfshfTk;> thr];jyj;jpd; fhty; fhg;gtHfshTk; ,Ue;jdH (vz;.1:50-53).

trdk; 2:41

ghlfHfshdtHfs;: Mrhgpd; Gj;jpuH E}w;wpUgj;njl;Lg;NgH.

ghlfHfshdtHfs; 128 NgH vd;W ,t;trdk; $WfpwJ. ,tHfs; gy rq;fPjq;fis vOjpdtuhd Mrhgpd; tk;r topj; Njhw;wpatHfs;. ,tHfs; kl;Lkd;wp> jpUk;gp te;j ,];uNtyhpd; Copaf;fhuHfspy;> Mz;fSk;> ngz;fSkhf 200 ghlfHfSk; ,Ue;jdnud;W Ntjk; $WfpwJ. ,e;j neLe;njhiyTg; gazj;ijf; fhy; eilahf mtHfs; fle;J tUk;NghJ> ghlfHfs; cuj;jf;Fuypy; ghly;fisg;ghbf;nfhz;L tUjy; rhjhuukhdnjhd;Nw. mg;ghly;fspNy mtHfspd; fle;jfhy epidTfisg; gpd;dpj; Jauj;Jldhd Gyk;gy; ghly;fSk; Gwg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; (1.ehsh.35:25). mj;jifa Gyk;gy; ghly;fspy; NjtNd> ePH vq;fis vd;nwd;iwf;Fk; Vd; js;sptpLfpwPH. ePH rk;ghjpj;j ckJ rigiaAk; Nfhj;jpuj;ijAk;.....epidj;jUSk;... (rq;.74:1.2) vd;Wk;> kw;Wk;> NjtNd....vq;fs; mayhUf;F epe;ijAk;> vq;fs; Rw;Wg;Gwj;jhUf;fg; ghpahrKk;> rf;fe;jKkhNdhk;... (rq;.79:4) vd;gJk;> Nghd;w ,d;Dk; gyTk; mlq;Fk;. kw;Wk; Jjpg;ghly;fshfTk; kfpo;r;rpg;ghly;fshfTk;> ek;Kila ngydhfpa Njtidf; nfk;gPukha;g;ghb MHg;ghpAq;fs;> vd;Wk; (rq;.81:1)> thdqfs; mtUila ePjpia mwptpf;Fk;> NjtNd epahahjpgjp....... vd;Wk; (rq;.50:6). ghb MHg;ghpj;jpUg;ghHfs;. mtHfspy; ghlfHfs; Kjypy; ghl> mtHfSld; ele;J te;Jnfhz;bUe;j kw;w Mapukhapuk; NgUk; NrHe;J ghl;bidg; gpd;dpirj;Jg; ghb kfpo;e;jpUf;fyhkd;Nwh! NjtDf;F cfe;jjhd ghly;fspd; kfpo;Nthirfs;jhd; vd;Nd!

trdk; 2:42

thry; fhtyhsupd; Gj;jpuuhdtHfs;: ry;Y}kpd; Gj;jpuUk;> mNjupd; Gj;jpuUk;> jy;Nkhdpd; Gj;jpuUk;> mf;$gpd; Gj;jpuUk;> mjpjhtpd; Gj;jpuUk;> nrhghapd; Gj;jpuUkhdtHfnsy;yhUk; E}w;WKg;gj;njhd;gJNgH.

,jpy; $wg;gl;Ls;stHfs; thry; fhtyhshpd; Gj;jpuHfshtH. thry; vd;Dkplj;jpy; Njthyaj;jpd; thry; vdf;nfhs;sNtz;Lk;. mtHfs; thridj;jputpaq;fSk;> gzpKl;LfSk; itf;fg;gl;bUe;j miwfspd; nghWg;ghsHfSkhtH. thrw; fjTjidj;jpwe;J G+l;l Ntz;batHfs; ,tHfNs. Njthyaj;jpd; thrw;fjTfisj; jpwj;jy; vd;gJ xU Kf;fpakhd gzpahff; fhzg;glhJ vd;gJ cz;ikjhd;. Mdhy; jhtPJ ,uh[h vOjpAs;sjhtJ> Mfhkpaf; $lhuq;fspy; thrkhapUg;Nghiug; ghHf;fpYk; vd; NjtDila Myaj;jpd; thrw;gbapy; fhj;jpUg;gijNa njhpe;Jf;nfhs;SNtd;> vd;gjhFk; (rq;.84:10). thrw;fhtyhsUk;> ghlfHfs; Mfpa ,UtUNk Rj;jpfhpg;gpd; fhtiy> fhj;jdH> vd;W Ntjk; $WfpwJ (neNf.21:45).

trdk; 2:43-62

epjdPkpauhdtHfs;: rPfhtpd; Gj;jpuH> mRghtpd; Gj;jpuH> jghNfhj;jpd; Gj;jpuH> NfhNuhrpd; Gj;jpuH> rPahfhtpd; Gj;jpuH> ghNjhdpd; Gj;jpuH> nyghdhfpd; Gj;jpuH> mfhghtpd; Gj;jpuH> mf;$gpd; Gj;jpuH> Mfhgpd; Gj;jpuH ry;khapd; Gj;jpuH> Mdhdpd; Gj;jpuH> fpj;Njypd; Gj;jpuH> fhfhupd; Gj;jpuH> uhahfpd; Gj;jpuH> Nuj;rPdpd; Gj;jpuH> neNfhjhtpd; Gj;jpuH> fhrhkpd; Gj;jpuH> Crhtpd; Gj;jpuH> ghnrahfpd; Gj;jpuH> Ngrhapd; Gj;jpuH> m];dhtpd; Gj;jpuH> nka+dPkpd; Gj;jpuH> neGrPkpd; Gj;jpuH> gf;g+f;fpd; Gj;jpuH> mFghtpd; Gj;jpuH> mH$upd; Gj;jpuH> g];Y}jpd; Gj;jpuH> nkfpjhtpd; Gj;jpuH> mH\htpd; Gj;jpuH> gHNfhrpd; Gj;jpuH> rpnruhtpd; Gj;jpuH> jhkhtpd; Gj;jpuH> nej;rpahtpd; Gj;jpuH> mjpghtpd; Gj;jpuUNk. rhyNkhDila Ntiyahl;fspd; Gj;jpuuhdtHfs;: Nrhjhapd; Gj;jpuH> nrhngNuj;jpd; Gj;jpuH> ngUjhtpd; Gj;jpuH> ahyhfpd; Gj;jpuH> jHNfhdpd; Gj;jpuH> fpj;Njypd; Gj;jpuH> nrgj;jpahtpd; Gj;jpuH> mj;jPkPd; Gj;jpuH> nrghaPkpYs;s nghnfNuj;jpd; Gj;jpuH> Mkpapd; Gj;jpuUNk. epjdPkpaUk; rhyNkhDila Ntiyahl;fspd; Gj;jpuUk; vy;yhUk; Ke;E}w;Wj; njhz;Z}w;wpuz;LNgH. njy;nkyhfpYk;> njy;mHrhtpYk;> NfUgpYk;> MNjhdpYk;> ,k;NkhupYkpUe;J te;J> jhq;fs; ,];uNtyH vd;W jq;fs; gpjhf;fspd; tk;rj;ijAk;> jq;fs; g+HNthj;juj;ijAk; nrhy;ykhl;lhky; ,Ue;jtHfs;: njyhahtpd; Gj;jpuH> njhgpahtpd; Gj;jpuH> neNfhjhtpd; Gj;jpuH> Mf mWE}w;W Ik;gj;jpuz;LNgH. Mrhupaupd; Gj;jpuupy; mghahtpd; Gj;jpuH> Nfhrpd; Gj;jpuH> fPNyahj;jpadhd gHrpyhapd; Fkhuj;jpfspy; xUj;jpia tpthfk;gz;zp> mtHfs; tk;r ehkk; jupf;fg;gl;l gHrpy;yhapd; Gj;jpuNu. ,tHfs; jq;fs; tk;r ml;ltiziaj; Njb> mijf; fhzhkw;Ngha;> Mrhupa Copaj;jpw;F tpyf;fkhdtHfs; vd;W vz;zg;gl;lhHfs;.

,t;trdj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epjdPkpauhdtHfSk;$l NjtDila Myaj;jpd; Copaf;fhuHfshftpUe;J NytpaHfSf;F cjtp nra;J te;jdH (v];wh 8:20). mtHfs;> rigahH vy;yhUf;Fk; tpwF ntl;LfpwtHfshfTk;> jz;zPH vLf;fpwtHfshfTk; (NahRth 9:21): gzp nra;J te;j fpgpNahdHfSila re;jjpahH vd;W fUjg;gLfpwtJ (NahRth 9:21). 59 tJ trdj;jpy; rhNyhNkhDila Ntiyahs;fspd; Gj;jpuH> vdf; $wg;gl;Ls;stHfs; rhnyhNkhd; Njthyaj;ijf; fl;Ltjw;fhfg; gzpapy; mkHj;jpa 153>600 gzpahs;fspd; topte;jtHfs; vdf; fUj ,lKz;L (2.ehsh.2:1-2).

Mdhy;> Myaj;jpd; gzpahs;fSk;> rhnyhNkhdpd; gzpahs;fspd; topte;jtHfSk;> ,];uNty; Nfhj;jpuq;fisr; NrHe;jtHfs; vd;Wk; tpsq;fr; nra;a Kbatpy;iy. MrhhpaHfspd; topte;jtHfspy; rpyUk; mt;tpjNk jq;fis tpsq;fr; nra;af; $ltpy;iy (tr.61). ,];uNtyH jq;fspd; Kd;Ndhiug;gw;wpa Nfhj;jpu tuyhWfisAk; jhq;fs; vt;top te;Njhnkd;fpw tpsf;fq;fisAk; Fwpj;j Mtzq;fisf; ftdj;Jld; ghJfhj;J te;jdH. Mdhy; mitfspy; gy> mtHfspd; rpiwapUg;gpd; fhyj;jpy; mope;Jk;> njhiye;Jk; Ngha;tpl;ld. Mifahy; rpy MrhhpaHfs; jq;fs; Nfhj;jpuq;fis ep&gpf;f Kad;W Kbahky; NghapdH.

trdk; 2:63

CuPk;> Jk;kPk; vd;gitfSs;s xU Mrhupad; vOk;Gkl;Lk;> ,tHfs; kfh gupRj;jkhdjpNy Grpf;fj;jfhnjd;W jpH\hjh mtHfSf;Fr; nrhd;dhd;.

MrhhpaHfspy; rpyH jq;fs; Nfhj;jpuq;fis ep&gpf;f KbahjNghJ jq;fs; tk;r ml;ltiziaj; Njb> mijf; fhzhkw;Ngha;> Mrhhpa Copaj;jpw;F tpyf;fkhdtHfs; vd;W mtHfspd; mjpgjpfshy; tpyf;fg;gl;ldH. mtHfs; jq;fis Mrhhpag; gzpf;F chpatHfshfj; jq;fis> ChPk;> Jk;kPk; vd;gitfspdhy; e&gpj;Jf;nfhs;s Ntz;bapUe;jJ. ChPk;> Jk;kPk; vdg;gLtJ XH Mrhhpad; epahatpjp khHg;gjf;fj;jpNy itf;fg;gl;bUe;j tpiy caHe;j fw;fshFk;. NjtDila rpj;jj;ij mwpe;J nray;g;gl mitfs; cjtpahf ,Ue;jd (ahj;.28:10).

trdk; 2:64-67

rigahh vy;yhUk; Vfj;jpw;F ehw;gj;jPuhapuj;J Ke;E}w;W mWgJNguhapUe;jhHfs;. mtHfisj;jtpu Vohapuj;J Ke;E}w;W mWgJNguhapUe;jhHfs;. mtHfSila Fjpiufs; vOE}w;W Kg;gj;jhW> mtHfSila NfhNtW fOijfs; ,UE}w;W ehw;gj;ije;J> mtHfSila xl;lfq;fs; ehD}w;W Kg;gj;ije;J> fOijfs; Mwhapuj;J vOE}w;W ,UgJ.

vUrNyKf;Fj; jpUk;gpatHfspd; vz;zpf;if rigahH vy;yhUk; Vfj;jpw;F 42>360 Nguha; ,Ue;jhHfs; vdg;gLtJ mjd; Kbty;y. NtW gyUk; ,Ue;jdH. mtHfSld; ghlfHfshd Mz;fSk;> ngz;fSkhf ,UE}W NgUk;> kw;Wk; 7337 Nguhd Ntiyf;fhuUk;> Ntiyf;fhhpfSk; ,Ue;jdH. mJ jtpu 736 FjpiufSk;> 245 NfhNtWf; fOijfSk;> 435 xl;lfq;fSk;> 6720 fOijfSk; mtHfsplk; ,Ue;jd. mj;jidg; nghpaf; $l;lj;jpdUf;Fg; nghjpfisr; Rke;Jr; nry;y ,itfs; kpfr; nrhw;gNk. 6 NgUf;Fk; mtHfSila RikfSf;Fk; xU tpyq;F tPjk; ,Ue;jd. kw;w tpyq;Ffis tplf; fOijfs; mjpfkhd ,Ue;jd... Vndd;why; XH Viof; Flk;gk; $lj; jdJ gzpf;fhff; fOijfis itj;jpUe;jJ. fHj;juhfpa ,NaR fpwp];J vUrNyKf;Fs; gtdp te;jNghJ fOijf; Fl;bahfpa kwpapd;kPJ Vwpf; nfhz;L te;j Ntj thf;fpaq;fis epiwNtwr; nra;jhH (kj;.21:5> rf.9:9). ,e;j ePz;l gazj;jpw;F xl;lfq;fs; kpfTk; gaDs;sitfshf ,Ue;jpUf;Fk;. Vnddpy; Rkhuhf 900 iky;fs; ghiytdj;jpd; topahf mtHfs; gazk; nra;a Ntz;bapUe;jJ. NkYk; XH xl;lfk; Rkhuhf 200 uhj;jy; vilAs;s %l;il Kbr;Rf;fisAk; rthhp nra;Ak; MisAk; Rke;Jnfhz;L ruhrhpahf xU ehisf;F 28 iky;fs; nra;y KbAk;. Mdhy; mtHfs; gazk; mj;jid Ntfkhf ,Uf;f Kbahjgb rpWtHfSk;> ngz;fSk; mjpfkhf cldpUe;jdH.

mtHfs; jhq;fs; mwpe;jpUe;j tho;f;ifia tpLtpj;J neLe;njhiy gazk; Gwg;gLfpd;wdH. mtHfs; Nru Ntz;ba efuk; gilnaLg;Gfshy; mope;Jr; rpije;J tpl;bUg;gJ mtHfSf;Fj; njhpAk;. gy rkaq;fspy; gyH jq;fs; jha; ehl;iltpl;L Ntw;W ehLfSf;Fr; nry;tJz;L. mg;gbr; nry;Yk; nghOJ jq;fs; tho;f;ifapy; Kd;Ndw;wj;ijAk;> kfpo;r;rpiaAk; vjpHNehf;fpr; nry;Yfpd;wdH. Mdhy; vUrNyKf;Fr; nry;Yk; ,tHfs; fbd ciog;ig vjpHNehf;fpr; nry;Yfpd;wdH. Mdhy; mtHfs; kdkfpo;Tld; Gwg;gl;Lr; nrd;wdH.

mtHfs; jq;fs; gazj;jpd;NghJ vUrNykpd; gioa tuyhWfis vz;zpg; ghHj;jpUg;gH. 2.,uh[hf;fs; 25 Mk; mjpfhuj;jpy; vUrNyKf;F Vw;gl;l mty epiyfis ehk; thrpf;fpNwhk;. NeGfhj;Ner;rhH ,uh[htpd; Nridfs; vUrNyKf;Fs; GFe;J> NjtDila Myaj;ij mf;fpdpf;F ,iuahf;fpw;W. Myaj;jpy; ,Ue;j ntz;fy gzpKl;Lfis cilj;J> kw;w nghd; nts;sp gzpKl;LfisAk;> ghj;jpuq;fisAk; ghgpNyhDf;F vLj;Jr; nrd;wdH. ,uh[htpd; muz;kidf; fl;llq;fSk; kw;w nghpa fl;llq;fs; midj;Jk; nfhSj;jg;gl;L mopf;fg;gl;ld. NkYk; vUrNyk; efhpd; myq;fq;fs; ahTk; ,bj;Jf; jiukl;lk; Mf;fg;gl;ld. ,e;j tuyhW KOtJk; ,tHfSf;fj; njhpAk;. ,j;jifa mty epiyapy; ,Ue;j vUrNyKf;F mtHfs; te;J nfhz;bUf;fpd;wdH.

xUNtis cdJ tho;f;ifapy; fHj;jUf;F tpNuhjkhf ,j;jifa gy tPo;r;rpfs; Vw;gl;bUf;fyhk;. fHj;jH cd;id miof;fpwhH. xU Ntis cdJ gpuhHj;jid jpl;lq;fs; cdJ RftPdKk;> mwptPdKk; jLf;fpwjh? cdJ FLk;g tho;f;if rPuikg;Gg; ngw Ntz;bAs;sjh? eP KOkdJld; cdJ nraiy Muk;gpf;f Ntz;Lk;. rpy nrayhf;fq;fis eP tpl;nlhopf;f Ntz;b tuyhk;. nghJthf ek;ikg; gpuhHj;jid jpl;lq;fspy; ,Ue;J jLg;git cyfg; gpufhukhf ey;yitfshfTk;> NjitahditfshfTk; Njhd;wyhk;. mitfSf;F mjpf Neuk; ehk; xJf;Ftjdhy; jhd; ekJ md;whl tho;tpy; NjtDf;Fhpa fhhpaq;fisg; Gwf;fzpf;f NehpLfpwJ. eP cdJ tho;f;ifia Muha;e;J ghH. topelj;JjYf;fhf Njtdplj;jpy; kd;whL.

vUrNykpd; ,ope;j rpijTfis mtHfs; fhz;fpd;wdH. Njthyaj;jpd; rpije;j epiy mtHfspd; rpy jiytHfspd; kdijj; njhLfpwJ. mjd; tpisthf mtHfs; jq;fs; jq;fs; nghUs;fisAk;> jsthlq;fisAk; jpUg;gzpf;fhf xg;gilf;fpd;wdH. ekJ ,Ujak; njhlg;gLk;nghOJ ehk; nfhLf;f Kd; tUfpNwhk;. jhtPJ ,uh[htpd; ehs;fspNy> [dq;fs; kdg;G+Htkhff; nfhLj;jhHfs;. re;Njh\g;gl;lhHfs;.... cj;jk ,Ujaj;NjhNl cw;rhfkha;f; fHj;jUf;Ff; nfhLj;jhHfs; (1.ehsh.29:9). ,j;jifaf; nfhLj;jiyg;gw;wp gTy; mg;Ngh];jyDk; nfhba jhpj;jpuKilatHfshapUe;J> jq;fs; ghpG+uz re;Njh\j;jpdhNy kpFe;j cjhuj;Jtkha;f; nfhLj;jhHfs; vd;W $wp cs;shH (2.nfhhp.8:2). ,ij thrpf;Fk; eP fHj;jUf;Ff; nfhLf;Fk; tp\aj;jpy; vt;thW ,Uf;fpwha; vd;W vz;zpg;ghH.

trdk; 2:68-70

tk;rq;fspd; jiytupy; rpyH vUrNykpYs;s fHj;jUila Myaj;Jf;F te;jNghJ> NjtDila Myaj;ij mjpd; ];jhdj;jpNy vLg;gpf;Fk;gbf;F> mjw;fhd kdcw;rhfkha;f; fhzpf;iffisf; nfhLj;jhHfs;. mtHfs; jq;fs; rf;jpf;Fj;jf;fjhfj; jpUg;gzpg; nghf;fp\j;jpw;F mWgj;Njhuhapuk; jq;ff;fhirAk;> Iahapuk; ,uhj;jy; nts;spiaAk;> E}W Mrhupa t];jpuq;fisAk; nfhLj;jhHfs;. MrhupaUk;> NytpaUk;> [dq;fspy; rpyUk;> ghlfUk;> thry;fhtyhsUk;> epjdPkpaUk;> jq;fs;jq;fs; gl;lzq;fspYk; FbNawpdhHfs;.

mtHfs; jq;fs; jpwikfSf;F Vw;gf; nfhLj;jhHfs;. xt;nthUthplKk; ntt;NthW mstpyhd nghd;Dk;> nts;spAk;> Mrhhpa t];jpuq;fSkpUe;jd. Mdhy; mtHfs; xt;nthUtUk;> mtutH jpuhzpf;Fj; jf;fjhf nfhLj;jhHfs; (mg;.11:29). ehk; nfhLg;gJ$l kw;wtHfspd; nry;t epiyiag; nghWj;Jf; fzpf;fg;gLtjpy;iy. mtuthpd; jpuhzpf;Fj; jf;fjhff; nfhLf;f Ntz;Lk;.

,e;j mjpfhuk; KbAk; jUthapy; vUrNyKf;F te;j MrhhpaUk;> NytpaUk;> [dq;fspy; rpyUk;> ghlfUk;> thry; fhtyhsUk;> ,];uNtyH vy;yhUk; jq;fs; gl;lzq;fspYk; FbNawpdhHfs; vdf; fhz;fpNwhk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book