08. ஆசாரியனான எஸ்றா எருசலேம் திரும்ப மன்னனிடம் அனுமதி கோரல்

(8) Mrhhpadhd v];wh vUrNyk; jpUk;g kd;ddplk; mDkjp Nfhuy;

trdk; 7:1-5

 ,e;j tHj;jkhdq;fSf;Fg;gpd;G> nruhahtpd; Fkhudhfpa v];wh> ngHrpahtpd; uh[hthfpa mHjr\;lh murhSfpw fhyj;jpNy ghgpNyhdpypUe;J te;jhd;. ,e;jr; nruhah mrupahtpd; Fkhud;> ,td; ,y;f;fpahtpd; Fkhud;. ,td; ry;Y}kpd; Fkhud;. ,td; rhNjhf;fpd; Fkhud;> ,td; mfpJ}kpd; Fkhud;> ,td; mkupahtpd; Fkhud;. ,td; mrupahtpd; Fkhud;> ,td; nkhuhNahjpd; Fkhud;> ,td; Nruhfpahtpd;Fkhud;> ,td; Crpapd; Fkhud;> ,td; Gf;fpapd; Fkhud;> ,td; mgpRthtpd;Fkhud;> ,td; gpndfhrpd; Fkhud;> ,td; vnyahrhupd; Fkhud;> ,td; gpujhd Mrhupadhd MNuhdpd; Fkhud;.

 Mwhk; mjpfhuj;jpy; $wg;gl;Ls;s epfo;r;rpfs; Kbe;J 60 Mz;Lfhyj;jpw;Fg;gpd; elf;f Muk;gpj;j epfo;r;rpfis 7k; mjpfhuj;jpy; ehk; fhz;fpNwhk;> ,e;j fhy jhkjk; Ntjj;jpy; Fwpg;gplg;gltpy;iy> ,g;NghJjhd;> ,e;jg;Gj;jfj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. kpf Kf;fpakhdtiu ehk; fhz;fpNwhk;. mtd; jhd; v];wh> mHj;jr\;lh ,uh[htpd; fhyj;jpy; tho;e;jtd;. MNuhdpd; re;jjpapy; Njhd;wpatd;> mtd; MrhhpaHfspd; topte;jtHfspy; xUtd; vd;gij tpsq;f mtdJ tk;rtop ,e;j trdq;fspy; Fwpf;fg;gl;Ls;sJ> mtd; fw;fj;jpwe;j Ntj ghufd;. NkhNrapd; gpukhzq;fis ed;F mwpe;jtd;. ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jH mUspa NkhNrapd; epahag;gpukhzj;jpNy Njwpd Ntj ghufdhapUe;jhd;> vd thrpf;fpNwhk;. ehk; fHj;jhpd; thHj;ijfis ed;F mwpe;jtd; vd vd;dg;gl topAz;lh? fHj;jH jkJ jpUg;gzpiar; nra;a gy Jiwfspy; cs;stHfis njhpe;Jnfhs;gtuhapUf;fpwhH> rpyH MLfis Nka;f;Fk; ,ilaH: NkhNr (ahj;.3:1). ,d;Dk; jhtPJ (1.rhK.16:11) kw;Wk; vyprh Nghd;wtH. cotH> (1.,uh[h.19:19) neNfkpah xU ghdghj;jpuf;fhud;. (neNf.1:11). kw;Wk; NgJU> Nahthd;> ahf;NfhG> me;jpNuah MfpNahH kPd;gpbf;fpwtHfs;. (khw;.1:16-19). kj;NjA xH Maf;fhud; (kj;.9:9). mg;Ngh];jydhfpa gTy; $lhuk; gz;Zfpw njhopyhsp (mg;.18:3). Y}f;fh xU itj;jpad; (nfhNyh.4:14). ,tHfs; ahtUk;> mtHfs; njhopiyr; nra;Jnfhz;bUe;jtHfisj;jhd; fHj;jH jkJ jpUg;gzpf;F mioj;jpUe;jhH.
trdk; 7:6

 ,e;j v];wh ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jH mUspa NkhNrapd; epahag;gpukhzj;jpNy Njwpd NtjghufdhapUe;jhd;. mtDila Njtdhfpa fHj;jUila fuk; mtd;Nky; ,Ue;jjpdhy;> mtd; Nfl;litfisnay;yhk; uh[h mtDf;Ff; nfhLj;jhd;. mtNdhNl$l ,];uNty; Gj;jpuupYk;> MrhupaupYk;> NytpaupYk;> ghlfupYk;> thry; fhtyhsupYk;> epjdPkpaupYk;> rpyH mHjr\;lh uh[htpd; Vohk; tU\j;jpNy vUrNyKf;Fg; NghdhHfs;.

 ,q;Nf NtW xU Gw[hjpapddhd ,uh[h A+jHfSf;F kdKte;J cjt Kd;te;jijf;fhz;fpNwhk;. ehk; 1-6 mjpfhuq;fspy; thrpj;j> A+jHfs; ,g;NghJ fhykhfp ,Uf;fNtz;Lk; my;yJ kpf taJ nrd;wtHfshf ,Uf;fNtz;Lk;. ,g;NghJ Ml;rp nra;fpwtH NtW XH ,uh[h. v];whthfpa Mrhhpadhd Ntjghufdhd XH mwpQd; ,uh[htpdplk; nrd;W> kw;Wk; XH $l;lj;ij vUrNyKf;F jpUk;g mioj;Jr; nry;y mDkjpNfl;Lk; mstpw;F mf;fiwfhl;bdhd;. XU Ntis ,e;jg;Gjpa ,uh[h NfhNu]pd; fl;lisfs; ahTk; epiwNtw;wg;gl;Ltpl;ld. Myak; fl;lg;gl;Ltpl;;lJ> ePq;fs; Vd; NghfNtz;Lk;? mj;jifa vz;zj;ij kwe;J tpLq;fs; vd;W $wpapUf;fyhk;. Mdhy; mtd; mg;gb VJk; $wptpltpy;iy. ,q;Nf> kWgbAkhf fHj;jhpd; fuk;> me;j ,uh[htpd; Mtp Vtg;gl;l fphpia nra;jijf; fhz;fpNwhk;. ,uh[hthd mHj;jr\;lh mtd; Nfl;l ahtw;iwAk; Fiwtpd;wpnfhLj;jhd;. v];wh clNd fHj;jUf;F kfpikiar; nrYj;Jfpwhd;. ,e;j mjpfhuj;jpy; %d;W Kiw mt;thW fHj;jUf;F kfpikiar; nrYj;Jtij thrpf;fpNwhk;.
ehk; fHj;jplj;jpy; cjtp ngWk;NghJ fHj;jUf;Fj; Njhj;jpuq;fisAk; ed;wpiaAk; clNd nrYj;j rpy Ntisfspy; jtwp tpLfpNwhk;. fHj;juhfpa ,NaRfpwp];J cyfj;jpy; ,Ue;j fhyj;jpy; gj;J F\;lNuhfpfis xUKiw nrh];jkhf;fpdhH. Mdhy; mtHfspy; xUtd; kl;LNk jpUk;gp te;J ed;wp nrYj;jpdhd; (Y}f;fh 17:11-19).
v];whNthL> MrhhpaHfSk;> NytpaHfSk;> ghlfHfSk; kw;Wk; gzpahl;fSk;> epjdPkpaUk; clNd nrd;wdH. 2k; mjpfhuj;jpy; $wg;gl;Ls;sgbahd $l;lj;jpdH v];whTld; nrd;wdH.
trdk; 7:8-9

Ie;jhk; khjj;jpy; mtd; vUrNyKf;F te;jhd;. mJ me;j uh[htpd; Vohk; tU\khdJ. Kjyhk; khjk; Kjy;NjjpapNy mtd; ghgpNyhdpypUe;J gpuahzkhfg; Gwg;gl;L> Ie;jhk; khjk; Kjy;NjjpapNy jd; NjtDila jaTs;s fuk; jd;NkypUe;jjpdhy; vUrNyKf;F te;jhd;.

 kWgbAkhf vUrNyKf;Fr; nry;Yk; gazk; kpfTk; fLikahdnjhd;whFk; vd ehk; mwpaKbfpwJ. ghijfs; kpfTk; fuLKulhdit. jq;fspd; cilikfisr; Rke;Jf; nfhz;L ghgpNyhdpypUe;J vUrNyk; nry;y Fiwe;jJ ehd;F khjq;fshtJ gpbf;Fk;. Mdhy; kWgbAkhf v];wh> jd;id mutizj;J topfhl;Lk; fHj;jhpd; fuq;fSf;Fj; Jjpfis VnwLf;fpwhd;.

trdk; 7:10

 fHj;jUila Ntjj;ij MuhaTk;> mjpd;gb nra;aTk;> ,];uNtypNy fl;lisfisAk; ePjpepahaq;fisAk; cgNjrpf;fTk;> v];wh jd; ,Ujaj;ijg; gf;Ftg;gLj;jpapUe;jhd;.

 v];whtpd; Nkyhd typikf;fhd fhuzq;fspd; ,ufrpaq;fis ehk; ,q;Nf fhz;fpNwhk;. fHj;jUila Ntjj;ij Muha.... v];wh jdJ ,Ujaj;ijg; gf;Ftg;gLj;jpf; nfhs;Sfpwhd;> vd;W fhz;fpNwhk;. ,J xt;nthUtUk; mtutHfNs nra;a Ntz;ba gzpahFk;. ,jid NtnwUtd; ekf;fhfr; nra;a KbahJ. jhdpNaiyg;gw;wp ehk; thrpf;Fk; NghJ> jhdpNay;> jd;id jPl;Lg;gLj;jyhfhnjd;W jd; ,Ujaj;jpy; jPHkhdk; gz;zpf;nfhz;lhd;... vd;W thrpf;fpNwhk; (jhdp.1:8). mtDila fhyk; KOtjpYNk mtd; [hf;fpuijAs;stdhf tho;e;jhd;. fHj;jH mtidg; G+uzkha; MrPHtjpj;jhH. jhdpNaYk;> v];whTk; Mfpa ,UtUNk> Ntw;W ehl;by; rpiwg;gLj;jp itf;fg;gl;bUe;jtHfs;. mtHfs; ,UtUNk> NjtDf;F Vw;w fhhpaq;fis kl;Lk; nra;a jq;fs; ,Ujaq;fis Maj;jg;gLj;jpf; nfhz;ldH. mtHfs; ,UtiuAk; ,uh[hf;fsplj;jpy; ghpe;J NgRk; mstpw;F Njtd; caHj;jpdhH (jhdp.2). jq;fspd; ,Ujaq;fis Maj;jg;gLj;jpAs;s vtiuAk; Njtd; jkJ gzpf;Fj; njhpe;njLj;Jf; nfhs;SthH. gy Neuq;fspy;> jkJ rpj;jj;ij epiwNtw;w mw;Gjkhf Njtd; nray;gLfpwhH. mJNghyNt rpyH> fHj;jiu tpUk;gp Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ mtHfs; %ykhf jkJ rpj;jj;ij epiwNtw;w rpj;jkhapUf;fpwhH.
2.ehshfk Gj;jfj;jpNy> Maj;jg;gLj;jpf;nfhs;Sjy;> vd;Dk; thHj;ijia %d;W A+j ,uh[hf;fisg;gw;wpa nra;jpfspNy ehk; thrpf;fpNwhk;. 2.ehsh.12:14 y; nunfhngahk; fHj;jiuj; NjLfpwjw;Fj; jd; ,Ujaj;ij Neuhf;fhky;> Maj;jg;gLj;jhky; Nghdjhy; nghy;yhg;ghdijr; nra;jhd;> vd;W ,Uf;ff; fhz;fpNwhk;. mtDila nray;fNs mij tpsf;fpd. ,];uNtyH Nfhj;jpuq;fshf gphptjw;F mtDila nray;fNs fhuzq;fshFk; (2.ehsh.10). mLj;J Nahrghj;> Njtidj; Njl jk;Kila ,Ujaj;ij Neuhf;fpdhH.... vdf; fhz;fpNwhk; (2.ehsh. 19:3). ,d;Dk; Nahjhk;> jd; topfisj; jd; Njtdhfpa fHj;jUf;F Kd;ghf Neuhf;fpdjpdhy; gyg;gl;lhd; (2.ehsh.27:6) vd Ntjk; $WfpwJ.
v];whitg;gw;wp $Wkplj;J mJ rpwe;jpUj;jiyf; fhz;fpNwhk;. mtDila gazq;fs; Jtq;FKd;Ng mtd; jd; ,Ujaj;ij Neuhf;fpdhd;. KjyhtJ mtd; jd;idj;jhNd rup nra;Jf;nfhz;lhd;. vy;yhtpj ey;Muk;gq;fSk; mt;thNw cs;sd. NjtDila gpukhzq;fisj; NjLjw;Fk;> Ntjj;ij MuhaTk;> mjd;gb nra;aTk; v];wh jd; ,Ujaj;ijg; gf;Ftg;gLj;jpapUe;jhd;. ,t;thWjhd; ehk; fhhpaq;fisr; nra;a Kw;gl Ntz;Lnkd;W Ntjk;> kWgbAk;> kWgbAkhf ek;ik vr;rhpf;fpwJ. rq;fPjk; 1y; fHj;jUila Ntjj;jpy; jpahdkhapUf;fpw kD\d; ghf;fpathd;> vd;W ehk; thrpf;fpNwhk;. ,uTk; gfYk; mtUila Ntjj;jpy; jpahdkhapUf;fpwtd; vdf; fhz;fpNwhk;.
NkYk; NahRthtpd; G];jfj;jpNy> ,e;j epahag;gpukhd Gj;jfk; cd; thia tpl;L gphpahjpUg;gjhf vd;W nrhy;yg;gLfpwJ (NahR.1:8).
v];wh xUgb Nkyhfr; nrd;W> epahag;gpukhzg; Gj;jfj;ij ed;whfg; gbj;Jf; fw;wJ khj;jpukpd;wp> mjd; fw;gidfSf;F Kw;wpYk; fPo;g;gbe;J ele;jhd;. fHj;jUila epahag;gpukhzq;fSf;Ff; fPo;g;gbahNj Nghdhy; mjidf; fw;Wj; NjHtjdhy; kl;Lk; gad; VJkpy;iy. v];wh mjidf; fw;wJ kl;Lkd;wp mjw;F Kw;wpYk; fPo;g;gbe;jhd;. mJ kl;Lkd;wp> mf; fw;gidfisg; gpwUf;F Nghjpf;fTk; Muk;gpj;jhd;. ,k;khjphpf; fw;gidfSf;Ff; fPo;g;gbe;Jk; mjidg; gpwHf;Fg; Nghjpj;Jk; ,Uf;f Ntz;ba Kiwikf;F ek; Mz;ltH ,NaR fpwp];JNt ey; cjhuzkhthH. mtH vy;yhUf;Fk; fPo;g;gbe;J gzptpil nra;jhH. mJ kl;Lkd;wp NjtDila rpj;jj;jpw;F Kw;wpYk; fPo;g;gbe;jhH (kj;.26:39). mJkl;Lky;y mtH xU ey;y NghjfUk;$l. RtpN\rq;fs; midj;jpYk; mtH vq;Fk; Nghjpj;J Nghjidfisg; gw;wp ehk; thrpf;fpNwhk;. kiyapd;Nky; Vwpg;gpurq;fpj;jhH (kj;.5:1-2). n[g Myaq;fspNy mtH Nghjfk; gz;zpdhH (kj;.13:54). kf;fs; vq;F $bdhHfNsh mq;nfy;yhk; Nghjpj;jhH (khw;F 10:11). Njthyaj;jpNy (Y}f;fh 19:47 glfpypUe;J (Y}f;fh 5:3). ,d;Dk; tPjpfspy;$l Nghjfk; gz;zpdhH (Y}f;fh 13:26) vd;nwy;yhk; thrpf;fpNwhk;.
fHj;juhfpa ,NaR fpwp];J> filrpahf jkJ rP\HfSf;Ff;nfhLj;j fl;lis ahnjdpy;> ePq;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha;> rfy [hjpfisAk; rP\uhf;fp....... ehd; cq;fSf;Ff; fl;lisapl;l ahitAk; mtHfs; iff;nfhs;Sk;gb mtHfSf;F cgNjrk; gz;Zq;fs; vd;gNj (kj;. 28:20). gTy; mg;Ngh];jyd; jPNkhj;NjATf;F vOJk;NghJ: ,itfis eP fl;lisapl;Lg; Nghjpj;Jf; nfhz;bU. eP vd;dplj;jpy; Nfl;litfis kw;wtHfSf;F Nghjpf;fj;jf;f cz;ikAs;s kD\Hfsplj;jpy; xg;Gtp> vd;W vOJfpwhH (1.jPNkh.4:11)> (1.jPNkh.2:2). ,itfspypUe;J NjtDila gps;isfs; gpd;gw;wNtz;ba rupahd Kiwikfis ehk; mwpe;Jnfhs;s KbfpwJ. NjtDila fw;gidfis mwpe;Jnfhs;s> KjyhtJ jkJ ,Ujaj;ij Mjhag;gLj;jpf;nfhs;sNtz;Lk;. mwpe;Jnfhz;lgpd;G mjw;Ff; fPo;g;gbaNtz;Lk;> gpwF mij kw;wtHfSf;F Nghjpf;fNtz;Lk;. v];wh rupahd Kiwapy; me;j epajpfisg; gpd;gw;wpdhd;.

trdk; 7:11

 fHj;jUila fw;gidfspd; thHj;ijfspYk;> mtH ,];uNtYf;Ff; nfhLj;j fl;lisfspYk;> gbj;Jj; Njwpd Ntjghufdhfpa v];wh vd;Dk; MrhupaDf;F> uh[hthfpa mHjr\;lh nfhLj;j rd;dj;jpd; efyhtJ:

 mHjr\;lh ,uh[htpdplj;jpy; nrd;W> v];wh> vUrNyKf;F nry;y mDkjp Nfl;lhd;. fHj;jUila fuk; v];whtpd;NkypUe;jJ. mHjr\;lh ,uh[h v];whTf;F jdJ gjpiyAk;> mtDf;F NjtDila murhq;f mDkjpapd; tpsf;fq;fisAk; xU gpufldkhf vOjpf;nfhLj;jhd;. ,q;F v];wh KjyhtJ MrhhpadhfTk;> ,uz;lhtJ NtjghufdhfTk; tpghpf;fg;gl;Ls;shd;. Mdhy; xU rhjhuz> kw;wtHfisg;Nghd;wnjhU Ntjghufdhf my;y. ed;F fw;wpUe;j epahag;gpukhzj;jpdhNy Njwpd Ntjghufndd Ntjk; $WfpwJ. ,];uNtyHfSf;F Njtd; mUspr;nra;j midj;J Ntjg;gpukhzq;fspYk; Njwpdtd; vd;W Ntjk; $WfpwJ. ehk; NjtDila Ntjj;jpd; fl;lisfis ed;F mwpe;jpUf;fpNwhkh?
trdk; 7:12

uh[hjpuh[hthfpa mHjr\;lh guNyhfj;jpd; NjtDila epahag;gpukhzj;ijg; Nghjpf;fpw cj;jk Ntjghufdhfpa v];wh vd;Dk; MrhupaDf;Fg; g+uz rkhjhdKz;lhf tho;j;jp vOJfpwJ vd;dntd;why;:

 ,uh[hthfpa mHjr\;lh> jd;id> mtd; vOjpj;je;j rd;dj;jpd; efypNy ,uh[hjp ,uh[h vd mioj;Jf;nfhs;sf;fhz;fpNwhk;. ,J epahakhd nfsutNk. NeGfhj;Ner;rH ,uh[hit> jhdpNay; jPHf;fjhprpiaAk;> vNrf;fpNay; jPHf;fjhprpAk;> ,uh[hjp ,uh[h vd nfsutpj;J miof;fpd;wdH. me;ehl;fspNy me;j ,uh[h kpfTk; ty;yik nghUe;jpatuha; ,Ue;jijf; Fwpg;gplNt mt;thW mioj;jdH (vNrf;. 26:7> jhdp. 2:37). Mdhy; Ntjk; $Wfpwgb fHj;juhfpa ,NaRf;fpwp];J cyfpy; tUfpw fhyj;jpNy mtH kl;LNk> ,uh[hjp ,uh[h> fHj;jhjp fHj;jh vDk; ehkj;jpy; Fwpf;fg;gLthH (ntsp 19:16).

trdk; 7:13

 ek;Kila uh[;aj;jpy; ,Uf;fpw ,];uNty; [dj;jpYk;> mjpd; MrhupaupYk;> NytpaupYk;> cd;NdhNl$l vUrNyKf;Fg; Nghf kdg;g+HtkhapUf;fpw ahtUk; Nghfyhk; vd;W ek;khNy cj;juthfpwJ.

 ,uh[hthfpa mHjr\;lhtpd; gpufldk; mtUila Ml;rpapypUe;j midj;J ,];uNtyUf;Fk; cupikg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mtHfSf;F kl;Lkd;wp MrhhpaHfSf;Fk;> NytpaHfSf;Fk;$l chpikg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. mtHfspy; vtNuDk; vUrNyKf;F nry;y v];whTld; NrHe;J nrhy;y tpUk;gpdhy; mtHfs; mt;thNw nry;yyhk; vdf;$wpaJ. me;jg; gpufldk; mJ ahiuAk; fl;lhag;gLj;jtpy;iy. tpUk;Gfpw vtUk; nry;y mJ mDkjpj;jJ.

trdk; 7:14

 eP cd; ifapypUf;fpw cd; NjtDila epahag;gpukhzj;jpd;gb> a+jhitAk; vUrNyikAk; tprhupj;J elj;jTk;>

 v];whtpw;Fg; gpukhzk; mspj;jtifapy;> ,uh[hTk; mtDila VO gpujhdpfSk; mjpy; xg;gpl;bUe;jdH vd;gJ KbT (v];jH 1:13-14). mtHfs; me;jg; gpukhzj;ijj; jq;fs; mitapy; itj;J ed;F MNyhrpj;j gpd;dNu mtHfSf;F mspj;jpUg;gH. me;jf;fl;lisapd;gb mtd; KjyhtJ> A+jhitAk;> ,];uNtiyAk; mtd; ifapypUf;fpw NjtDila epahag;gpukhzj;jpd;gb ed;F tprhhpj;J elj;jNtz;Lk;. mijr; nra;a> v];wh jtpu NtnwhUtDk; ew;jFjp ngw;wtd; my;y. mHjr\;lh ,uh[h> Njt topghLfs; midj;Jk; Njtdhy; mUsg;gl;l Njt gpukhzj;jpd;gb jhd; fz;bg;ghf eilngwNtz;Lk; vd tpUk;gpdhd; vd;gJ kpfj; njspT. A+jHfspd; me;ehs; KiwikAk; mJthfNt ,Ue;jJ.

trdk; 7:15

 uh[hTk; mtUila ke;jpupkhUk; vUrNykpy; thrk;gz;Zfpw ,];uNtypd; NjtDf;Fg; kdg;g+Htkha;f; nfhLj;j nts;spiaAk; nghd;idAk;>

 v];wh XH Vioahf mDg;gg;gltpy;iy. ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jUf;F kdg;G+Htkha; nts;spiaAk; nghd;idAk; Njitahd msT nfhLf;fNt ,uh[hTk; mtDila gpujhdpfSk; Kd;te;jdH. mt;thW v];wh tpUk;Gfpd;w midj;J cjtpfSk; mtDf;F fpilf;fpd;wdth> vd;gij mtd; cWjpg;gLj;jpf;nfhz;lhd;.

trdk; 7:16

 ghgpNyhd; rPiknaq;Fk; cdf;Ff; fpilf;Fk; vy;yh nts;spiaAk; nghd;idAk;> cd;Dila [dKk; MrhupaUk; vUrNykpYs;s jq;fs; NjtDila Myaj;Jf;nfd;W kdcw;rhfkha;f; nfhLf;Fk; fhzpf;iffisAk; eP nfhz;LNghfTk;> eP uh[htpdhYk; mtUila VO ke;jpupkhuhYk; mDg;gg;gLfpwha;.

 mJkl;Lkd;wp> ghgpNyhd; ehLKOtjpYk; cs;s kf;fSk;> MrhhpaHfSk; tpUk;gpf;nfhLf;Fk; nts;spiaAk; nghd;idAk;> midj;ijAk; ngw;Wf;nfhs;s v];whTf;F me;j Mizapy; mDkjp toq;fg;gl;lJ. nfhLg;gtHfSk; mJ NjtDila Myaj;jpw;F vd;gij czHe;J jhuhskha;f;nfhLf;fj; J}z;lg;gl;ldH. ehKk;$l fHj;jhpd; fpUigia czHe;J NjtDf;F kdKtHe;J nfhLf;f Kd;tuNtz;Lk;.

trdk; 7:17

 Mifahy; me;jj; jputpaj;jpdhy; eP jhkjkpd;wpf; fhisfisAk; Ml;Lf;flhf;fisAk;> Ml;Lf;Fl;bfisAk;> mitfSf;fLj;j Ngh[dgypfisAk;> ghdgypfisAk; thq;fp> mitfis vUrNykpYs;s cq;fs; NjtDila Myaj;Jg; gypgPlj;jpd;Nky; nrYj;Jthahf.

mHjr\;lh ,uh[h Njt njhOiff;F A+jHfspd; Njit vd;d vd;gij ed;F mwpe;jhd;. jupA ,uh[hTk; mt;thNw mwpe;jhd; vd Kd; ehk; thrpj;Njhk; (6:9-10). Mifahy; mHjr\;lh ,uh[h fhisfs;> Ml;Lf;flhf;fs;> Ml;Lf;Fl;bfs; kw;Wk; gypapLtjw;Fj; Njitahd midj;ijAk; thq;fpf;nfhs;sTk; Ngh[dgypfisAk;> ghd gypfisAk; thq;fpf;nfhs;sTk; ghgpNyhdpy; fpilj;j nts;spiaAk; nghd;idAk; gad;gLj;jpf;nfhs;s mDkjpj;jhd;. mitaidj;Jk; NjtDila Myaj;Jg; gypgPlj;jpd;Nky; nrYj;jg;gLnkd mtd; mwpe;jpUe;jhd;. v];wh me;j nts;spiaAk; nghd;idAk; NjtDila Myaj;Jf;nfd;W nryTnra;a tpUk;gp mtd; mDkjp mspj;jhd; (fbjk; mspj;jhd;).
mHjr\;lh jdJ fbjj;jpy; Njtidg;gw;wp gj;JKiwf;F Fwpg;gpl;Ls;shd;. mJkl;Lkd;wp Njtidf;Fwpj;J %d;Wtpjkhd thHj;ijfis $wpAs;shd;.
1. guNyhfj;jpd; Njtd; 2. ,];uNtypd; Njtd; 3. vUrNykpd; kPJ thrk; gz;Zfpw Njtd;
vd;W $Wk;NghJ> xU Fwpg;gplg;gl;l ,lj;jpd; Njtd;> Fwpg;gplg;gl;l ,dj;jhhpd;Njtd; kl;Lky;y guNyhfk; KOikf;Fk; Njtd; vd;gJ tpsf;fg;gl;Ls;sJ.

trdk; 7.18

 kPjpahd nts;spiaAk; nghd;idAk; nfhz;L nra;aNtz;bajpd;dnjd;W cdf;Fk; cd; rNfhjuUf;Fk; eykha;j; Njhd;Wfpwgb mij cq;fs; NjtDila rpj;jj;jpd;gb nra;Aq;fs;.

mHjr\;lh ,uh[h v];whtpd;kPJk; mtdJ kf;fs; A+jH kPJk; mstpy;yhj ek;gpf;if itj;jhd;. mjdhy;jhd; kPjpahd nts;spiaAk; nghd;idAk; cq;fSf;F eykha; Njhd;Wfpwgb NjtDila rpj;jj;jpd;gb nra;Aq;fs; vd;W mtd; $wpdhd;. v];wh kpfTk; NeHikahdtd; vd;W ew;Gfo; ngw;wpUe;jikapdhy; midj;J nghd;Dk; nts;spAk; ey;ytopapy; gad;gLj;jg;gLtjw;fhf gj;jpukhd topahf mtd; ifapy; KOtJk; xg;Gf;nfhLf;fg;gl;lJ. ekJ Ntjj;jpy; mt;tpjkhfNt vfpg;jpd; gpujhd ke;jphpahd Nghj;jpg;ghH> midj;Jg; nghWg;Gf;fisAk; NahNrg;gplk; xg;gilj;jhd; vd thrpf;fpNwhk; (Mjp. 39:4-6). v];whTk; NahNrg;Gk; me;epa ,uh[;[paj;jpNy rpiwitf;fg;gl;ltHfs;. Mdhy; mtHfspy; NeHikahd tho;f;ifiag;gw;wp mwpe;jpUe;j mjpfhhpfs; mtHfis KOtJk; ek;Gk;gb nray;gl;ldH. ,JNghyNt ekJ tho;f;if KiwikfSk; NeHikahditfshf ,Uj;jy;Ntz;Lk;.

trdk; 7:19-21

 cd; NjtDila Myaj;jpd; Muhjidf;fhf cdf;Ff; nfhLf;fg;gl;l gzpKl;LfisAk; eP vUrNykpd; NjtDila re;epjpapy; xg;Gtpf;ff;fltha;. gpd;Dk; cd; NjtDila Myaj;Jf;F mtrpakha;f; nfhLf;fNtz;bapUg;gij> eP uh[htpd; f[hdhtpypUe;J thq;fpf; nfhLg;ghahf. ejpf;F mg;Gwj;jpypUf;fpw vy;yh f[hd;rpfSf;Fk; mHjr\;lh vd;Dk; uh[hthfpa ehk; ,Lfpw fl;lis vd;dntd;why;> guNyhfj;jpd; NjtDila epahag;gpukhzj;ijg; Nghjpf;Fk; Ntjghufdhfpa v];wh vd;Dk; Mrhupad; E}W jhye;J nts;sp> E}w;Wf;fyf; NfhJik> E}w;Wf;fyj; jpuhl;rurk;> E}w;Wf;fy vz;nza;kl;Lk; cq;fisf; Nfl;git vy;yhtw;iwAk;>

NkYk; ,uh[h jdJ fbjj;jpy; NjtDila Myaj;jpd; Muhjidf;fhf nfhLf;fg;gl;litfis vUrNykpy; NjtDila re;epjpapy; xg;Gtpf;ff;fltha; vd;W Fwpg;gpl;lhd;.
gpd;Dk; NjtDila Myaj;jpw;F mtrpakha;f; nfhLf;fNtz;baJ vd;gij ,uh[htpd; f[dhtpypUe;J thq;fpf;nfhLf;fTk; mf;fbjj;jpy; ,uh[h mDkjpaspj;jpUe;jhd;. nrhd;dJ kl;Lkd;wp mg;gFjpapy; ,Ue;j vy;yhf; f[hdhf;fSk; mHjr\;;lh ,uh[h vOjpa fl;lisapy; v];wh Nfl;git vy;yhtw;iwAk; jhkjkpy;yhky; nfhLf;fNtz;Lnkd;W $wpapUe;jhd;. Mifahy; mJ v];whtpd; thapypUe;J gpwe;j Ntz;LNfhs; kl;Lkd;wp murDila fl;lisapd; mk;rkhfTk; ,Ue;jJ.

trdk; 7:22-23

Ntz;ba cg;igAk;> jhkjkpy;yhky; nfhLf;fTk;> guNyhfj;jpd; NjtDila fw;gidapd;gbNa> vJ NjitahapUf;FNkh mJnty;yhk; guNyhfj;jpd; NjtDila Myaj;jpw;F [hf;fpuijaha;r; nrYj;jg;glTk; Ntz;Lk;. uh[hTk; mtH FkhuUk; MSk; uh[;aj;jpd;Nky; fLq;Nfhgk; tUthNdd;.

 ,uh[htpd; fl;lisapd;gb ngwg;glf;$b nghUl;fspd; tptukhtJ:
v];whTf;F nfhLf;fg;glf;$ba nghUl;fspd; msT> 100 jhye;J nts;sp 100 fyk; NfhJik 100 fyk; jpuhl;ir ,urk; 100 fyk; vz;nza; Ntz;basT cg;G
,J kpf jhuhskhf toq;fg;gl;Ls;s mstpd;gbahd ed;nfhil. ,t;thW Vd; nfhLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;fhd fhuzj;ijAk; ,uh[h tpsf;fpAs;shd;. ,uh[hTk; mtd; FkhuDk; MSk; ,uh[;aj;jpd;Nky; NjtDila fLk;Nfhgk; tuhky; ,Uf;fNt mt;thW nfhLf;fg;gl Ntz;Lnkd $wp vOjpAs;shd;. mJkl;Lkd;wp jdJ ,uh[;aj;jpd; kf;fs; jq;fspd; tpUg;gj;jpd;gb tpUk;Gk; nja;tj;ij tzq;fpf;nfhs;s mDkjpj;jhd;. cjtpnra;jy; mtHfs; kfpo;r;rpAld; ,Ug;ghHfs; vd me;j ,uh[h QhdKlk; vz;zpapUf;fyhk;.

trdk; 7:24

 gpd;Dk; MrhupaUk;> NytpaUk;> ghlfUk;> thry; fhtyhsUk;> epjdPkpaUk;> NjtDila Myaj;jpd; gzptpilf;fhuUkhd xUtd;NkYk; gFjpahfpa jPHitahfpYk; MakhfpYk;Rkj;jyhfhnjd;W mtHfisf;Fwpj;J cq;fSf;F mwpag;gLj;JfpNwhk;.

 mHjr\;l ,uh[h vOjpapUe;j gpufldj;jpNy NkYk; xU ed;nfhil mspf;fg;gl;bUe;jJ. mJ vd;dntdpy; NjtDila Myag;gzpf;fhf Gwg;gl;Lr;nry;Yk; MrhhpaHfSk>; NytpaUk> ghlfUk;> thry; fhtyhsUk;> ePjdPaUk;> gzptpilf;fhuUkhd ahtUk; jPHitahfpYk;> MakhfpYk;> gFjpahfpYk; nrYj;jj; Njitapy;iy vd;gNj mJ. Mdhy; ,j;jifa gof;fk; kw;Wk; rpy ngHrpahtpd; ,uh[htpd; fhyj;jpYk; tof;fj;jpy; ,Ue;J te;jnjd;gJ tuyhw;wpd; cz;ikahnadpDk; A+jHfshd me;j ,];uNtyHfSf;F ,J kfpo;r;rpAk;> tpag;Gk; Cl;Ltnjhd;whfNt ,Ue;jnjdyhk;.

trdk; 7:25

gpd;Dk; ejpf;F mg;Gwj;jpypUe;J cd; NjtDila epahag;gpukhzq;fis mwpe;j rfy [dq;fisAk; epahak; tprhupf;fj;jf;f JiufisAk;> epahahjpgjpfisAk;> v];whthfpa eP cd;dpYs;s cd; NjtDila Qhdj;jpd;gbNa Vw;gLj;Jthahf. me;jg; gpukhzq;fis mwpahjtHfSf;F mitfis cgNjrpf;fTq;fltha;.

,g;NghJ v];whTf;F ,uh[hthfpa mHjr\;lh NkYk;> rpy ey;y mjpfhuq;fis nfhLj;Js;sij ehk; fhz;fpNwhk;. KjyhtJ ,uh[hthfpa mHjr\;lh> cd;dplj;jpYs;s NjtDila Qhdj;jpd;gbNa.... vdf; $Wtjhy;> v];wh Njtdplj;jpy; nja;tPfQhdk; ngw;wtd; vd;gij xg;Gf;nfhs;fpwhd; vd ehk; fhz;fpNwhk;. Ntjj;jpy; Qhdk; vd;gijg;gw;wp gy ,lq;fspy; $wg;gl;Ls;sJ. rhnyNkhdpd; Gj;jfj;jpy; mjpfkhd Qhdj;ijg;gw;wp mtH $wpAs;sij Ntjj;jpy; fhzKbfpwJ. Njtdhfpa fHj;jH rhNyNkhDf;F QhdKs;s ,Ujaj;ijj; je;jhH vd Ntjk; $WfpwJ (1.,uh[h.10:24). rhnyNkhd; jdJ ePjpnkhopfspd; Gj;jfj;jpy; QhdNk Kf;fpak;> Qhdj;ij rk;khjp vd mtH $wpAs;shH (ePjp. 4:7). mJkl;Lkpd;wp fHj;jUf;Fg; gag;gLjNy Qhdj;jpd; Muk;gk; (ePjp. 9:10) vd;W $wpAs;shH. ,NaR fpwp];Jtpd; tho;f;ifia tpsf;Fkplj;jpy; ghpRj;j Y}f;fh ,NaRthdtH Qhdj;jpYk;> tsHj;jpapYk;> NjtfpUigapYk;> kD\HjatpYk;> mjpfkha; tpUj;jpaile;jhH (Y}f;fh 2:52) vd;W $wpAs;shH. NkYk; Qhdj;ij vg;gbg;ngWtnjd;W $Wkplj;J ahf;NfhG Qhdj;jpNy FiwTs;std; Njtdplj;jpy; Nfl;ff;fltd; (ahf;. 1:5) vd;W $wpAs;sij thrpf;fpNwhk;. ,g;NghJ v];wh epahak;tprhupf;fj;jf;f epahahjpgjpfis Vw;gLj;jTk; jdJ Qhdj;ijg; gad;gLj;j ,uh[h mHjr\;lhtpdhy; mjpfhuk; ngw;whd;. mJkl;Lkd;wp NjtDila gpukhzq;fis mwpahjtHfSf;F mijg; Nghjpf;fTk; mDkjpf;fg;gl;lhd;.

trdk; 7:26

 cd; NjtDila epahag;gpukhzj;jpd;gbNaAk;> uh[htpDila epahag;gpukhzj;jpd;gbNaAk; nra;ahjtndtDk; clNd kuzj;Jf;fhfpYk;> Njrj;Jf;Fg; Gwk;ghf;FjYf;fhfpYk;> mguhjj;Jf;fhfpYk; fhtYf;fhfpYk; jPHf;fg;gl;Lj; jz;bf;fg;glf;fltd; vd;W vOjpapUe;jJ.

,Jkl;Lkd;wp ,uh[htpd; fl;lisf;F fPo;g;gbahky; Nghjpf;fpwtHfSf;F ahJ nra;ag;gly;Ntz;LnkdTk; mHjr\;lh jdJ gpufldj;jpy; $wpapUe;jhd;. mf;fl;lisia ,uh[htpDila epahag;gpukhdk; vd;Wk;> NjtDila epahag;gpukhzk; vd;Wk; $wpa ,uh[h mf;fl;lisfSf;F fPo;g;gbahjtHfs; clNd kuzj;jpw;Fs;shfpYk>; Njrj;jpw;Fg;Gwk;ghf;FjyhfpYk;> mguhjj;jpw;Ff;fhfpYk;> fhtYf;fhfpYk; jPHf;fg;gl;L jz;bf;ff;fltd; vd mg;gpufldj;jpy; tpsf;fp vOjpapUe;jhd;. mf;fhyj;jpy; ,uh[hf;fs; vd;why; fz;bg;ghf ahUk; fPo;g;gbaNtz;Lnkd;gJ xg;Gf;nfhs;sg;gl;lnjhd;whFk; (jhdp. 3:29).
trdk; 7:27-28

vUrNykpYs;s fHj;jUila Myaj;ij myq;fupf;f> ,g;gbg;gl;l Nahridia uh[htpd; ,Ujaj;jpy; mUsp> uh[hTf;Fk; mtUila ke;jpupkhHfSf;Fk; uh[htpd; iff;Fs;shd gyj;j vy;yh kfhg; gpuGf;fSf;Fk; Kd;ghf vdf;Fj; jaT fpilf;fg;gz;zpd vq;fs; gpjhf;fspd; Njtdhfpa fHj;jUf;F ];Njhj;jpuk;. mg;gbNa vd; Njtdhfpa fHj;jUila fuk; vd;Nky; ,Ue;jjpdhy; ehd; jpld;nfhz;L> ,];uNtypy; rpy jiytiu vd;NdhNl$l tUk;gb NrHj;Jf;nfhz;Nld;.

 ,q;Nf v];wh jdJ ed;wp ghuhl;Ljiy Kd;dwptpf;fpwhd;. ,j;jijfa fhhpaq;fs; nra;jJ ahH? vq;fs; gpjhf;fspd; Njtdhfpa fHj;jH vd;W v];wh $wpdhd;. ,g;gbg;gl;l Nahridfis ,uh[htpd; ,Ujaj;jpy; Njtd; mUspdhH vd;W $WfpNwhk;. v];wh NkYk; ,e;j Nahridfs; vy;yhk; Vd; vd;W tpsf;Fkplj;J> vUrNykpy; cs;s fHj;jUila Myaj;ij myq;fhpf;f ,g;gbg;gl;l Nahridia ,uh[htpd; ,Ujaj;jpy; mUspdhH> vd;W $Wfpwhd;. mNj Neuj;jpy; v];whthfpa jdf;Fk;> ,uh[hTf;Fk;> mtUila ke;jphpkhUf;Fk;> ,uh[htpd; iffSf;Fs;shd gyj;j vy;yh gpuGfSf;Fk; Kd;ghf vdf;F (v];whTf;F) jaT fpilf;fg;gz;zpdhH> vd;W $wpa Njtid ];Njhj;jhpf;fpd;whd;. fHj;jH Vypaplk; xUtd; vd;id fdk;gz;zpdhy; ehd; mtidf; fdk;gz;ZNtd; (1.rhK. 2:30) vd;W $wpAs;sjw;Nfw;gd v];wh Njtdhfpa fHj;jiu fdk; gz;Zk;tifapy; mtUila gpukhzq;fis ed;F fw;wwpe;J mjw;F fPo;g;gbe;Jk; te;jhd;. Mifahy; ,q;Nf mHjr\;lh ,uh[htpdhy; fHj;jH v];whit fdk; gz;Zk;gb caHj;jpdhH.

 Mifahy; v];wh NjtDila gzpiar; nra;a NkYk; cw;rhfg;gLj;jg;gl;lhd;. fHj;jUila fuk; vd;Nky; ,Ue;jjpdhy; vd;Dk; thHj;ijfis v];wh kWgbAk; vOJfpwhd;. fHj;jUila fuk; MrPHtjpf;fg;gad;gLtJNghy rgpf;fTk; gad;gLj;jg;gLk;. eNfhkp NkhthgpaH ehl;Lf;Fr;nrd;wNghJ fHj;jUila fuk; vdf;F tpNuhjkhf ,Ue;jjpdhy; vdf;F kpFe;j rQ;ryk; cz;lhapw;W vd;W $Wtij ehk; thrpf;fpNwhk; (&j; 1:13). NkYk; NahG jdJ ez;gHfsplj;jpy; vd; rpNefpjNu vdf;F ,uq;Fq;fs;. NjtDila fuk; vd;idj;njhl;lJ vd;W jdJ Jd;gj;ijf;Fwpj;J fjWtijf; fhz;fpNwhk; (NahG 19:21). jhtPJ ,uh[h rq;fPjg;Gj;jfj;jpNy ,uTk; gfYk; vd;Nky; ck;Kila if ghukhapUe;jjpdhy; vd; rhuk; twz;LNghapw;W (rq;.32:4 ) vdg;Gyk;Gfpwhd;. ,itjtpu mg;Ngh];jyHfisg;gw;wpa elgbf;iffspy; Gj;jfj;jpNy fHj;jUila fuk; mtHfSlNd $l ,Ue;jJ. mNef [dq;fs; tpRthrpfshfp fHj;jhplj;jpy; jpUk;gpdhHfs; (mg;.11:21) vd;w MrPHthjj;ij ehk; fhzKbfpwJ. Mifahy; fHj;jUila fuk; MrPHthjj;ijAk; mJNghy rhgj;ijAk; $l juty;yjhftpUf;fpwJ.
v];wh ,];uNtyHfspd; jiytHfis mtDld; NrHj;Jf;nfhz;lhd;. mtHfs; vUrNyKf;Fg;Nghfg; Gwg;gl;lhHfs;. fHj;jhpd; Nkyhf MrPHthjq;fSk; topelj;jYk; mtNdhNl ,Ue;jJ. v];wh NtW mNefiuAk; mtDld; Nghfr; NrHj;Jf;nfhz;lhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book