09. எஸ்றாவின் பயணம்

(9) v];whtpd; gazk; trdk; 8:1-14

mHjr\;lh uh[h murhSk; fhyj;jpy; ghgpNyhdpypUe;J vd;NdhNl te;j jq;fs; gpjhf;fs; tk;rq;fspd; jiytUk; mtHfs; tk;r ml;ltizfSkhtd: gpndfhrpd; Gj;jpuupy; nfHNrhk;> ,j;jhkhupd; Gj;jpuupy; jhdpNay;> jhtPjpd; Gj;jpuupy; mj;J}];> ghNuh\pd; Gj;jpuupy; xUtdhd nrf;fdpahtpd; Gj;jpuupy; rfupahTk;> mtNdhNl$l tk;r ml;ltizapy; vOjpapUf;fpw E}w;iwk;gJ Mz;kf;fSk;> gufhj;Nkhthgpd; Gj;juupy; nruhfpahtpd; Fkhudhfpa vypNahdhAk;> mtNdhNl$l ,UE}W Mz;kf;fSk;> nrf;fdpahtpd; Gj;jpuupy; afrpNaypd; FkhuDk;> mtNdhNl$l Ke;E}W Mz;kf;fSk;> MjpdPd; Gj;jpuupy; Nahdj;jhdpd; Fkhudhfpa VNgJk;> mtNdhNl$l Ik;gJ Mz;kf;fSk;> Vyhkpd; Gj;jpuupy; mjypahtpd; Fkhudhfpa v\hahTk;> mtNdhNl$l vOgJ Mz;kf;fSk;> nrg;gjpahtpd; Gj;jpuupy; kpfNtypd; Fkhudhfpa nrg;gjpahTk;> mtNdhNl$l vz;gJ Mz;kf;fSk;> Nahthgpd; Gj;jpuupy; nafpNaypd; Fkhudhfpa xgjpahTk;> mtNdhNl$l ,UE}w;Wg; gjpndl;L Mz;kf;fSk;> nrNyhkpj;jpd; Gj;jpuupy; nahrpgpahtpd; FkhuDk;> mtNdhNl$l E}w;wWgJ Mz;kf;fSk;> ngahapd; Gj;jpuupy; ngahapd; Fkhudhfpa rfupahTk;> mtNdhNl$l ,Ugj;njl;L Mz;kf;fSk;> m];fhjpd; Gj;jpuupy; fhj;jhdpd; Fkhudhfpa NahfdhDk;> mtNdhNl$l E}w;Wg;gj;J Mz;kf;fSk;> mNjhdpfhkpd;filrpg; Gj;jpuuhd vypNgNyj;> Vnay;> nrkhah vd;Dk; ehkq;fSs;stHfSk;> mtHfNshNl$l mWgJ Mz;kf;fSk;> gpf;thapd; Gj;jpuupy; Cj;jhAk;> rg+Jk;> mtHfNshNl$l vOgJ Mz;kf;fSNk.

mjpfhuk; 2y; $wg;gl;Ls;sgb> ,e;j vl;lhk; mjpfhuj;jpYk; vUrNyKf;Fr; nrd;w FLk;gq;fspd; jiytHfspd; ngaHfs; tpsf;fg;gl;Ls;sJ. mJ KjyhtJ ,uz;L MrhhpaHfspd; ngaHfSld; Muk;gkhfpwJ vdyhk;. mtHfs; jhk; gpndfhrpd; Gj;jpuHfSk;> ,j;jhkhhpd; Gj;jpuHfSkhk;. 1.ehsh. 24:1-2 trdq;fspy; ,j;jhkhH> MNuhdpd; topNjhd;wpa Mrhhpad; vd;gJk;> 1.rhK 4:4 ,y; gpndfhirg;gw;wpAk; $wg;gl;Ls;sijAk; ehk; Ntjj;jpy; fhz;fpNwhk;. me;j mwptpg;gpy; mjhtJ> ,e;j mjpfhuj;jpy; $wg;gl;Ls;s gl;bay;fspd; mbg;gilapy; 1496 NgH $wg;gl;Ls;sijf; fhz;fpNwhk;. mtHfspy; gyH jiytHfshf jq;fspd; FLk;g tk;rh topapy; Njhd;wpa gyUld; NrHe;J Gwg;gl;ldH. NkYk; mtHfspd; FLk;gq;fisr; NrHe;j kw;Wk; gyUk; ,jw;F Kd;Ng> NfhNu]; ,uh[htpd; fhyj;jpNy vUrNyKf;Fr; nrd;W ,Ue;jdH. mtHfspd; ngaH gl;baiy ehk; v];wh 2k; mjpfhuj;jpy; fhz;fpNwhk;. Mifahy; ,uz;L jiyKiwapdhpd; fhyj;jpw;Fg; gpd;nrd;w $l;lj;jpdUk;> mtHfSf;F Kd; nrd;wtHfSld; ,ize;Jf;nfhs;StH. vdNt Kjy; $l;lj;jhH top fhl;bdH vd;Wk;> gpe;jpa $l;lj;jpdH 60 Mz;LfSf;Fg;gpd; mtHfisg;gpd; njhlHe;J nrd;wdH vd;Wk; nfhs;syhk;.
trdk; 8:15

 ,tHfis ehd; mfhthTf;F XLfpw ejpaz;ilapNy $l;bf;nfhz;LNghNdd;. mq;Nf %d;Wehs; jq;fpapUe;Njhk;. ehd; [dq;fisAk; mrhupaiuAk; ghhitapLk;NghJ> Nytpapd; Gj;jpuupy; xUtiuAk; mq;Nf fhztpy;iy.

 v];wh jdJ $l;lj;jhUld; nrd;W xU ejpNahuj;jpy; %d;W ehl;fs; jq;fpdhd;. mJ mfhTf;F mLj;J XLfpw ejp. mq;Nf mtHfisf; FLk;gq;fshf tifg;gLj;jpf; fzf;nfLf;ifapy; mtHfspy; Nytp Nfhj;jpuj;ijr; NrHe;jtHfs; xUtiuAk; fhztpy;iy. mJ> me;jg; gaz jpl;lj;jpy; xU nghpa FiwghL. Nytpapd; Nfhj;jpuj;jhH NrHe;J tuhjjd; fhuzk; VJk; ,q;Ff; $wg;gltpy;iy. tPLfistpl;L neLk; njhiyTg;gazk; Nkw;nfhs;Stnjd;gJ kpff;fbdNk. mJNghyNt mJ NytpaHfSf;Fk; fbdkhf ,Ue;jpUf;f KbAk;. NytpaHfSk; kw;NwhUk; jq;fs; jpdrhpf;flikfisr; nra;a Ntz;ba epiyapy;> rpiwg;gl;l me;jr; #o;epiy mtHfspd; gzpfis kpfTk; ghjpj;jpUf;fyhk;. ,g;NghJ ,e;jg; gazj;jpNy> NytpaHfs; jq;fs; NytpaH gzpiaf;fl;lhakhf nra;a Ntz;bapUe;jpUf;Fk;. ,J mtHfspd; kNdh epiyia kpfTk; ghjpj;jpUf;ff;$Lk;. Mifahy; mtHfs; kpfTk; gpd; js;sg;gl;bUf;ff;$Lk;.

trdk; 8:16

 Mifahy; ehd; vypNarH> mupNay;> nrkhah> vy;ehj;jhd;> ahupg;> vy;ehj;jhd;> ehj;jhd;> rfupah> kpRy;yhk; vd;Dk; jiytiuAk;> Nahahupg;> vy;ehj;jhd; vd;Dk; Gj;jpkhd;fisAk; miog;gpj;J>

 Mdhy; v];whNth> mtHfis tpl;Lr;nry;yg;Nghtjpy;iy. mtHfSk;> NytpaUk;> cld;tuNtz;Lk; vd;W kpfTk; tpUk;gpdhd;. Mdhy; mij vt;thW nra;tJ? ,g;NghJjhd; v];wh jdJ Qhdj;ij tpsq;fr; nra;fpwhd;. rpwe;j gjpNdhU Ngiuj;njhpe;Jf;nfhz;L> mtHfiy Nytpahplk; Ngr mDg;Gfpwhd;. ,J jpwikapd; mbg;gilapy; kl;LNk nray;glKbAk;. Mifahy; v];wh Gj;jpkhd;fis miog;gpj;jhd;. Ntjj;jpy; Gj;jpkhd;fspd; tpNtfk;gw;wp gy ,lq;fspy; $wg;gl;Ls;sJ. rhnyhNkhdpd; ePjpnkhopfspd; Gj;jfj;jpNy> Gj;jpkhd; ,itfisf;Nfl;L> mwptpy; NjWthd;. tpNtfp ey;yhNyhridfisailthd; (ePjp. 1:5) vdf; $wg;gl;Ls;sJ. kw;Wk; ehghypd; kidtpahfpa mgpfhapy; xU Gj;jprhyp vd;W tpsf;fg;gLtij Ntjj;jpy; ehk; thrpf;fpNwhk; (1.rhK.2:5). ,d;Dk; jhdpNaYk; mtDila %d;W cld; ez;gHfSk;> Qhdj;Jf;Fk; Gj;jpf;Fk; mLj;j ve;j tp\aj;jpYk;> kw;wahtiuAk;tpl gj;Jklq;F rkHj;juhff; fz;lhd;> vd;W thrpf;fpNwhk; (jhdp. 2:20). NkYk; Gjpa Vw;ghl;Lf;fhyj;jpy;$l> Y}f;fh 4:27 ,y; ,NaRitg;gw;wp> mtH Ngrf;Nfl;lahtUk; mtUila Gj;jpiaAk;.... Fwpj;J gpukpj;jhHfs; vd thrpf;fpNwhk;. Qhdk; vd;gJ kpfTk; mtrpaNk. Mdhy; mJ Gj;jpAlDk; NrHe;J mike;jpUf;f Ntz;Lk;. fHj;juhfpa ,NaR mt;tpuz;ilAk; ngw;wpUe;jhH.
trdk; 8:17-20

frpg;gpah vd;Dk; ];jyj;jpypUf;fpw jiytdhfpa ,j;Njhtplj;jpw;Fr; nra;jp nfhz;LNghf mtHfSf;Ff; fw;gpj;J> ekJ NjtDila Myaj;Jg; gzptpilf;fhuiu vq;fsplj;jpw;F mioj;JtUk;gb> mtHfs; frpg;gpah vd;Dk; ];jyj;jpypUf;fpw jq;fs; rNfhjudhfpa ,j;NjhTf;Fk;> epjdPkpaUf;Fk; nrhy;yNtz;ba thHj;ijfisr; nrhy;ypf;nfhLj;Njd;. mtHfs; vq;fs;NkypUe;j vq;fs; NjtDila jiaAs;s fuj;jpd;gbNa> ,];uNtYf;Fg; gpwe;j Nytpapd; Fkhudhfpa kNfypapd; Gj;jpuupy; Gj;jpAs;s kD\dhfpa nrnugpahTk; mtd; FkhuUk; rNfhjuUkhd gjpndl;Lg;NgiuAk;> nkuhupapd; Gj;jpuupy; m\gpahTk; mtNdhNl$l v\hahTk; mtd; rNfhjuUk; mtHfs; FkhuUkhd ,UgJNgiuAk;> jhtPJk; gpuGf;fSk; NytpaUf;Fg; gzptpilf;fhuuhf itj;j epjdPkpaupy; ,UE}w;W ,UgJNgiuAk;> vq;fsplj;jpy; mioj;Jf;nfhz;Lte;jhHfs;. mtHfs; vy;yhUila NgHfSk; Fwpf;fg;gl;ld.

 v];wh mDg;gpa> QhdKs;s gjpNdhUNgUk; Nytpaiuf; Fwpj;Jg; NgRk;gbf;F> frpg;gpah vd;Dk; ];jyj;jpypUf;fpw jiytdhfpa ,j;Njhtpdplj;jpw;Fr; nrd;whHfs;. NjtDila Myaj;Jg;gzptpilf;fhuiu mDg;Gk;gb Nfl;ldH. ,j;Njh mijr; nra;jhd;. me;jg; gzpf;fhf 258 Ngiuf; Nrfhpj;J mtd; mDg;gpdhd;. v];wh mDg;gpa 11 Gj;jpkhd;fspd; gzp epiwNtwpaJ. Mdhy; v];wh ahUf;F ed;wpnrhy;y Ntz;Lk; vd;W ed;F mwpe;jpUe;jhd;. ,itaidj;Jk; ele;jJ vq;fs; NkypUe;j vq;fs; NjtDila jiaAs;s fuj;jpd;gbNa> vd mtd; ed;F mwpthd; (v];wh 8:18).
trdk; 8:21

 mg;nghOJ ehq;fs; vq;fs; NjtDf;F Kd;ghf vq;fisj; jho;j;Jfpwjw;Fk;> vq;fSf;fhfTk; vq;fs; gps;isfSf;fhfTk; vq;fs; rfy nghUs;fSf;fhfTk; nrt;itahd topiaj; NjLfpwjw;Fk;> ehd; mq;Nf me;j mfhth ejpaz;ilapNy cgthrj;ijf; $wpNdd;.

 v];wh> ,g;NghJ vUrNyKf;Fr; nry;y> NjtDila gzpiar; nra;a Ntz;ba midtiuAk; NrHj;Jf; nfhz;lhd;. ,g;NghJ mtd; mtHfis cgthrj;jpYk; n[gj;jpYk; xd;WgLj;Jk; Kaw;rpia Nkw;nfhz;lhd;. ,J fHj;juhfpa ,NaR fpwp];J gpd;gw;wpa xU Kd;khjphpahd top. cyfj;jpNy jkJ jpUg;gzpia Muk;gpf;Fk;Kd; mtH 40 ehs;fs; ,uTk; gfYk; cgthrpj;jhH vd ehk; thrpf;fpNwhk; (kj;.4:2). mJ kl;Lkd;wp mtH jkJ rP\Hfisj; NjHe;njLf;FKd; ,uhKOtJk; n[gpj;jhH vd Ntjk; $WfpwJ (Y}f;fh 6:12).
mJNghyNt v];whTk;> mtidr; NrHe;j ,];uNtyH midtUk; cgthrpj;Jj; jq;fisj; jho;j;jpdhHfs;. vq;fisj; jho;j;Jfpwjw;Fk;> vq;fSf;fhfTk; vq;fs; gps;isfSf;fhfTk;> vq;fs; rfy nghUs;fSf;fhfTk;> nrt;itahd topiaj; NjLfpwjw;Fk; ehd; mq;Nf cgthrj;ijf; $wpNdd; vd;W v];wh $Wfpwhd;.
trdk; 8:22-23

 topapNy rj;JUit tpyf;fp> vq;fSf;Fj; Jiznra;Ak;gbf;F> ehd; uh[htpdplj;jpy; NrtfiuAk; FjpiutPuiuAk; Nfl;f ntl;fg;gl;bUe;Njd;. vq;fs; NjtDila fuk; jk;ikj; NjLfpwtHfs; vy;yhHNkYk; mtHfSf;F ed;ikahf ,Uf;fpwnjd;Wk;> mtUila ty;yikAk; mtUila NfhgKk; mtiu tpl;L tpyFfpwtHfs; vy;yhHNkYk; ,Uf;fpwnjd;Wk;> ehq;fs; uh[hTf;Fr; nrhy;ypapUe;Njhk;. mg;gbNa ehq;fs; cgthrk;gz;zp> vq;fs; Njtdplj;jpNy mijj; NjbNdhk;. vq;fs; tpz;zg;gj;ijf; Nfl;lUspdhH.

 me;j neLe;njhiyg; gazj;jpNy> NjtDila cjtpia ehlNtz;lbaJ Vd; vd;gij v];wh njspthf ,q;F $Wfpwhd;. mtidf; fhg;ghw;w Nridfs; tPuHfs; ahtUk; mtDld; ,y;iy. neNfkpahtpd; ehl;fspNy ,j;jifa gazj;jpNy neNfkpahNthL ,uh[h ,uhZt NrHitf;fhuiuAk;> Fjpiu tPuiuAk;> mDg;gpdhd; vd;W Ntjk; $WfpwJ (neNf.2:9). Mdhy; v];whit mDg;gpa ,uh[h> mijg;gw;wp VNdh vz;zq;nfhs;stpy;iy. mijg;gw;wp ,uh[htplk; Nfl;ftpy;iy. ,ijg;gw;wp v];wh> ,uh[htplj;jpy; tPuiuf; Nfl;f ehd; ntl;fg;gl;bUe;Njd;. vq;fs; NjtDila fuk; jk;ikj; NjLfpwtHfs; vy;yhH NkYk; mtHfSf;F ed;ikahf ,Uf;fpwnjd;Wk;> mtUila Nfhgk; mtiu tpyFfpwtHfs; vy;yhH NkYk; ,Uf;fpwnjd;Wk;> ehq;fs; ,uh[hTf;Fr; nrhy;ypapUe;Njhk;. ,e;j epiyapy; ehd; vt;thW ,uh[htpdplj;jpy; tPuiuf; Nfl;f KbAk;? mg;gb Nfl;lhy; ehd; Njtdplj;jpy; ek;gpf;ifaw;wtd; MNtd;. Mifahy; ehd; mijr; nra;af;$lhJ> vd;W $wpdhd;.
MfNt mtHfs; cgthrpj;J n[gpj;jhHfs; NkYk; v];wh $WtJ> Njtd; vq;fs; n[gj;ijf; Nfl;lhH. fHj;jH ,uh[hf;fspd; %yk; cjtpnra;thH> my;yJ NtW tpjkha; cjtp nra;thH: mJ mtUila jpl;lk; vd;W v];wh ek;gpdhd;.

trdk; 8:24-27

 gpd;G ehd; Mrhupaupd; jiytupNy gd;dpuz;LNguhfpa nrnugpahitAk;> m\;gpahitAk;> mtHfs; rNfhjuupNy gj;Jg;NgiuAk; gpupj;njLj;J> uh[hTk;> mtUila MNyhridf;fhuUk;> mtUila gpuGf;fSk;> mq;NfapUe;J rfy ,];uNtyUk;> vq;fs; NjtDila Myaj;Jf;nfd;W vLj;Jf;nfhLj;j fhzpf;ifahfpa nts;spiaAk;> nghd;idAk;> gzpKl;LfisAk; mtHfsplj;jpy; epWj;Jf; nfhLj;Njd;. mtHfs; ifapNy ehd; mWE}w;W Ik;gJ jhye;J nts;spiaAk;> E}Wjhye;J epiwahd nts;spg; gzpKl;LfisAk;> E}Wjhye;J nghd;idAk;> Mapuk; jq;ff;fhR ngWkhd ,UgJ nghw;fpz;zq;fisAk;> nghd;idg;Nghy vz;zg;gl;l gsgsg;ghd ,uz;L ey;y ntz;fyg; ghj;jpuq;fisAk; epWj;Jf;nfhLj;J>

 v];wh jdJ gzpia Jtf;fpdhd;. MrhhpaHfSf;Fk; NytpaHfSf;Fk; Ntiyfs; gphpj;Jf; jug;gl;ld. mtutH gzpia mtutH Ghpe;J nray;gl;ldH. ,uh[hTk; kw;NwhUk; nfhLj;j nts;spiaAk;> nghd;idAk;> gzp%l;;Lf;fisAk;> v];wh> mtHfsplj;jpy; epWj;Jf; nfhLj;jhd;. 650 jhye;J nts;spAk;> 100 jhye;J nghd;Dk;> 20 nghd; fpz;zq;fisAk;> 2 gsgsg;ghd ntz;fyg; ghj;jpuq;fisAk;> mtd; epWj;J mtHfsplk; nfhLj;jhd;. jhye;Jfs; vd;w thHj;ij ,g;NghJ ehk; gad;gLj;Jtjpy;iy. xU jhye;J vdg;gLtJ Rkhuhf 35 fpNyh epiwf;Fr; rkkhff;nfhs;syhk;. ,e;jr; Rik> me;j Mrhhpahpd;> Nytpahpd; nrhe;j RikfSld; NrHe;J kpfTk; nghpa gSthf ,Ue;jnjddyhk;. NjtDila Ntiyiar; nra;fpwtHfSf;F vg;NghJNk gy Rikfs; ,Ug;gJz;L. MrhhpaHfSf;F nghWg;ghd Ntiyfs; cldbahfNt nfhLf;fg;gl;Ltpl;lJ.
trdk; 8:28

 mtHfis Nehf;fp: ePq;fs; fHj;jUf;Fg; gupRj;jkhdtHfs;. ,e;jg; gzpKl;LfSk;> cq;fs; gpjhf;fSila Njtdhfpa fHj;jUf;F kdcw;rhfkha;r; nrYj;jg;gl;l ,e;j nts;spAk;> ,e;jg; nghd;Dk; gupRj;jkhditfs;.

 v];wh MrhhpaHfisj; jdpikg;gLj;jp> kw;w $l;lj;jhuhd vy;yh ,];uNtyHfspYk;> ePq;fs; J}a;ikahdtHfs; vd;gij mtHfSf;;F czHj;jpf; fhl;bdhd;. Nytpauhfk Gj;jfj;jpy; NkhNr> (Nytp 21:6-8) mtHfs; NjtDf;Fg;ghpRj;jkhdtHfs; vd;W Njtdhy; czHj;jg;gl;lij tpsf;fpAs;shH. mJ kl;Lkd;wp> ,];uNtyH midtUf;Fk; ,Nj thHj;ijfs; ciuf;fg;gl;L mtHfs; ghpRj;jkhdtHfs; vd;gJ czHj;jg;gl;Ls;sJ (Nytp. 11:44). mJTky;yhky;> vy;yh tpRthrpfSk;> jq;fs; elf;iffspdhy; ghpRj;jkhf ,Uf;fj; jf;ftHfs; vdgjid NgJU 1:15 ekf;F ed;F czHj;JfpwJ. ehk; xt;nthUtUk;> ekJ Njtdhfpa fHj;jH ,NaRfpwp];Jitg; gpd;gw;WfpwtHfshf> mtiug; Nghy; ghpRj;jkhf ek;Kila elf;iffnsy;yhtw;wpNyAk;> ,Uf;f Ntz;Lkd;Nwh? ghpRj;jkhf tho;tnjd;why;> cyf rKjhak; KOtijAk; tpl;L jdpahfr; nrd;W tho;tJ vd;gjy;y. fHj;juhfpa ,NaR ghtpfshd ahtNuhLk; fye;Nj [Ptpj;jhH. Mdhy; mtHfspd; ahjhfpYk; xU ght topapy; mtH jk;ik cl;gLj;jpf; nfhs;stpy;iy.
trdk; 8:29

 ePq;fs; mij vUrNykpypUf;fpw NjtDila Myaj;jpd; miwfspy; mrhupaH NytpaUila gpuGf;fSf;Fk;> ,];uNtYila tk;rj;jiytHfSf;Fk; Kd;ghf epWj;J xg;Gtpf;Fkl;Lk; tpopg;ghapUe;J> mijf; fhj;Jf;nfhs;Sq;fs; vd;Nwd;.

 v];wh> me;j MrhhpaHfspd; tpNr\khd gzpgq;Ffis> mtHfSf;F tptupj;Jr; nrhd;dhd;. mtHfs; gzpKl;Lfisg; nghWg;Gld; ftdpj;Jf; nfhs;s Ntz;bapUe;jJ. ehKk;$l rpy nghWg;Gf;fisf; ftdpj;Jf; fhj;Jf;nfhs;s Ntz;b> rpy rkaq;fspy; NehpLfpwJ. fhj;jpUe;J> tpopj;jpUe;J> n[gk; nra;a Ntz;bAk;> rpy rkaq;fspy;> cs;sJ (kj;. 26:41). ek;kplj;jpy; xg;Gtpf;fg;gl;ltitfis ehk; fhj;Jf;nfhs;sNtz;bAs;sJ (1.jPNkh. 6:20). mg;gbahf mtHfs; jq;fsplk; xg;gilf;fg;gl;litaidj;ijAk;> kWgbAk;> vUrNykpy;> NjtDila Myaj;jpy; MrhhpaH> NytpaH MfpNahhpd; jiytHfsplk; epWj;Jj; jpUg;gpj; juNtz;ba mtHfspd; nghWg;Gf;fld; MFk;. vt;tsT epiw cs;s nghUs;fs; xt;nthUthplKk; xg;gilf;fg;gl;lNjh> mit rup epiwahfj; jpUk;g> epWj;J> xg;gilf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. ,JNt ekJ tho;f;ifapy; epajpakhFk;. Njtdhy; ekf;F mUsg;gl;litfs; midj;Jk;> jhye;JfNsh> gzNkh> NeuNkh> gjtpNah> fy;tpNah> vJthapDk; ehk; jpUk;gTk; Njtdplk; xg;gilf;fNtz;bAs;sJ.
trdk; 8:30

 mg;gbNa me;j MrhupaUk; NytpaUk;> me;j nts;spiaAk; nghd;idAk; gzpKl;LfisAk; vUrNykpypUf;fpw vq;fs; NjtDila Myaj;Jf;Ff; nfhz;LNghFk;gbf;F> epWj;J thq;fpf;nfhz;lhHfs;.

 v];whtpdhy; xg;gilf;fg;gl;l nry;tq;fsidj;ijAk;> me;j MrhhpaHfSk;> NytpaUk; ngw;Wf;nfhz;ldH. mJTkpd;wp mtw;iw vUrNyKf;Ff; nfhz;L nry;Yk; nghWg;igAk; Vw;Wf;nfhz;ldH.
trdk; 8:31-32

 ehq;fs; vUrNyKf;Fg;Nghf> Kjyhk; khjk; gd;dpuz;lhe;NjjpapNy> mfhth ejpiatpl;Lg; gazk; Gwg;gl;Nlhk;. vq;fs; NjtDila fuk; vq;fs;NkypUe;J> topapNy rj;JUtpd; iff;Fk;> gjptpUf;fpwtHfspd; iff;Fk; vq;fisj; jg;Gtpj;jJ. ehq;fs; vUrNyKf;F te;J> mq;Nf %d;Wehs; ,Ue;jgpd;G>

 ,j;jifa vy;yh xOq;FfSk; nra;J Kbj;jg;gpd;G> v];wh> Kjyhk; khjk; 12k; NjjpapNy> mfhth ejpia tpl;L vUrNyk; Nehf;fpg;Gwg;gl;lhd;. mtDld; midtUk; Gwg;gl;ldH.
,e;jg; gazj;jpd; fLikfisg;gw;wp v];wh xd;Wk; $wtpy;iy. ve;jtpj njhy;iyfs;> my;yJ f\;lq;fs; gw;wp mtd; vJTk; vOjtpy;iy. Mdhy; NjtDila fuk; vq;fs; NkypUe;jJ> topapNy rj;JUtpd; iff;Fk; gjptpUf;fpwtHfspd; iff;Fk; vd;idj; jg;Gtpj;jJ> vd;W mtd; $Wfpwhd;. v];wh> fHj;jH cldpUg;gjhy;> vUrNyk; NrHe;jTld;> midj;Jj; njhe;juTfSk; kiwe;J NghFk;> vd;gij ed;F czHe;jpUe;jhd;. fHj;jhpd; gps;isfs; midtUf;Fk; ,j;jifa MrPHthjNk cz;lhFk;. cyfpy; ehk;> ekJ tho;f;ifg; gazj;ijj; njhlUk;NghJ> fHj;jUila fuk; ek;ikj; jhq;fp elj;j ty;yik gilj;jjhf cs;sJ. xU rpy njhy;iyfs; Nehpl;lhYk; Kbtpy; NjtDila re;epjhdj;jpy; NrUk;NghJ> mit midj;Jk; kiwe;J NghFk;.
mtHfs; midtUk; vUrNyk; NrHe;jdH. mq;F %d;W ehl;fs; Xa;ntLj;jgpd; jq;fs; gzpfisj; Jtq;fpdH.
trdk; 8:33-34

 ehyhk; ehspNy me;j nts;spAk; nghd;Dk;> gzpKl;LfSk;> vq;fs; NjtDila Myaj;jpy; Mrhupadhfpa cupahtpd; Fkhud; nkNuNkhj;jpd; ifapYk;> gpndfhrpd; Fkhud; vnyahrhupd; ifapYk;> vy;yhtw;wpw;Fk; ,Ue;j epiwapd;gbNaAk; epWj;J> xg;Gtpf;fg;gl;lJ. naRthtpd; Fkhud; Nahrghj;Jk;> gpd;D}apd; nehtjpahTk; vd;fpw NytpaUk; mtHfNshNl$l ,Ue;jhHfs;. me;j epiwnay;yhk; mf;fhyj;jpy; vOjg;gl;lJ.

 xt;nthUtUk; jq;fsplk; xg;gilf;fg;gl;l nghd;> nts;spiaAk;> gzp%l;LfisAk;> epWj;J> epiw Fwpj;J NjtDila Myaj;jpy; jpUk;g xg;gilj;jdH. Fiwgl;Lg; Nghdjhf vJTk; fhzg;gltpy;iy. MrhhpaHfsplk; itj;Jf; nfhs;sTk;> ghJfhf;fTk; gy tpiykpf;fg; nghUs;fs; xg;gilf;fg;gl;ld. mtHfs; nghWg;Gld; mitfisf; nfhz;L te;J NrHj;jdH.
trdk; 8:35

 rpiwg;gl;L kPz;ltHfs; ,];uNtypd; NjtDf;Fr; rHthq;f jfdgypfshf ,];uNty; midj;jpdpkpj;jk; gd;dpuz;L fhisfisAk;> njhz;Z}w;whW Ml;Lf;flhf;fisAk;> vOgj;NjO Ml;Lf;Fl;bfisAk;> ghtepthuzj;Jf;fhfg; gd;dpuz;L nts;shl;Lf;flhf;fisAk;gypapl;L> mitnay;yhk; fHj;jUf;Fr; rHthq;f jfdypahfr; nrYj;jpdhHfs;.

 mLj;J> NjtDf;Fg; gypfs; nrYj;jg;gl;ld. ,];uNtyH epkpj;jk; 12 fhisfs; gyp nrYj;jg;gl;ld. vy;yhUf;fhfTk; me;jf; fhzpf;if nrYj;jg;gl;lJ. Kjy; gzpahf fHj;jUf;F ];Njhj;jpuKk; fhzpf;ifAk; nrYj;jg;gl;lJ. ,J jhd; ehk; nra;a Ntz;baJk; $l. Mdhy; ,jid kwe;J> jtwp tpLfpNwhk;.
trdk; 8:36

 gpd;G uh[htpd; rd;dJfis ejpf;F ,g;Gwj;jpypUf;fpw uh[htpd; NjrhjpgjpfSf;Fk; mjpfhupfSf;Fk; xg;Gtpj;jhHfs;. mg;nghOJ mtHfs; [dq;fSf;Fk; NjtDila Myaj;Jf;Fk; cjtpahapUe;jhHfs;.

 gpwF mtHfs; ,uh[htpd; cj;juTfis rd;dJfis ,uh[htpd; NjrhjpgjpfSf;Fk;> mjpfhhpfSf;Fk; xg;Gtpj;jhHfs;. mjdhy; v];wh NjtDila gzpiar;nra;a ,uh[htpd; mDkjpiag; ngw;Ws;shd; vd;W tpsq;fr; nra;jdH. Kbthf> xU kfpo;r;rpahd Fwpg;gpid ehk; fhz;fpNwhk;. v];whTk;> mtDld; te;jtHfSk;> mq;F Kd;G nrd;W ,Ue;jtHfSf;Fk; NjtDila Myaj;jpw;F cjtpahapUe;jhHfs;. NjtDila fhhpaq;fs; Fwpj;Jj; jLkhwpf; nfhz;bUf;Fk; XH Copaf;fhuDf;F> vq;NfDk; eP cjtpahfr; nrd;W cjt KbAkh?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book