00. பொருளடக்கம்

neNfkpah

,be;J> mope;J cUkiwe;J fplf;Fk; rhNyhNkhdpd; Njthyak; jpUk;g fl;lg;gl Ntz;Lkhdhy; flTs; XH v];whit vOg;g Ntz;Lk;. vUrNykpd; myq;fk; jpUk;g vOk;gg;gl Ntz;Lkhdhy; flTs; xU neNfkpahit Maj;jk;nra;aNtz;Lk;.

mg;gbg;gl;l flTshy; Maj;jk; nra;ag;gl;l neNfkpahjhd; giftuhYk;> ,aw;if nraw;if R+o;epiyfshYk; jd; nrhe;j kf;fshYk; Vw;gLk; njhy;iyfisAk; kdtUj;jq;fisAk; nghUl;gLj;jhky; gzpGupa KbAk;. muz;kidapy; gzp Gupe;j neNfkpah vg;gbg; gzpj;jsj;jpy; gpwiuf; fz;fhzpf;f KbAk;? flTs; elg;gpf;Fk; mjprak; ,JNt. flTs; cd;id mtH gzpf;F mioj;jpUe;jhy; neNfkpahitg;Nghy mtH gzp nra;ag; Gwg;gL.

nehemiah

 

nghUslf;fk;

 

1. neNfkpahtpd; n[gk;

2. vUrNykikr; NrHjy;

3. [dq;fs; myq;fq;fisf; fl;Ljy;

4. gzpAk; Nghuhl;lKk;

5. cs;spilf; Fog;gk;

6. gifQupd; tQ;rid

7. ngaHg;gl;bay;

8. Njtidpd; fl;lis thrpf;fg;gly;

9. cld;gbf;if gz;zg;gLjy;

10. cld;gbf;if Kj;jpiu Nghlg;gly;

11. vUrNykpy; tho;e;j kf;fs;

12. MrhupaHfspd; ngaHfs;

13. neNfkpah nra;j ,ju fhupaq;fs;

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book