01. நெகேமியாவின் ஜெபம்

mjpfhuk; 1

neNfkpahtpd; n[gk;

trdk; 1:1

mfypahtpd; Fkhudhfpa neNfkpahtpd; elgbfs;: ,Ugjhk; tU\k; fp];NyAkhjj;jpy; ehd; R+rhd; vd;Dk; mukidapy; ,Uf;Fk;NghJ rk;gtpj;jJ vd;dntd;why;>

neNfkpahtpd; Gj;jfk; neNfkpahtpdhNyNa vOjg;gl;Ls;sJ vd;gJ njspT. NjtDila kD\dhfpa neNfkpahitg;gw;wpa kfo;r;rpfukhd tpsf;fq;fis ,g;Gj;jfk; ekf;fspf;fpwJ. Ntjghufdhfpa v];whtpw;F NeH vjpuhd nfhs;isfisf; nfhz;ltH neNfkpah vd;w NghjpYk; ,t;tpUtupd; jhye;JfisAk; Njtd; ntt;NtW fhuzq;fSf;fhfg; gad;gLj;jp MrPHtjpj;Js;shH. xUtpjj;jpy; ,UtUk; xNu topapy; nray;g;gl;ldH vdyhk;. ,UtUk; NjtDila gps;isfshf tpsq;fpdH. ,UtUk; Njtd; mUspa Ntiyfisr; nra;a MtYld; Kw;gl;ldH.

ngHrpah (ghurPf) ehl;by; a+jHfs; rpiwgpbf;fg;gl;L itf;fg;gl;bUe;j fhyj;jpy; neNfkpahTk; rpiwitf;fg;gl;bUe;jhd;. ghurPf ehl;L kd;duhd mHj;jr\;lh ,uh[htpd; muz;kidg; gzpahsupy; xUtdhf neNfkpah ,Ue;jhd;. ,uh[htpw;Fj; jpuhl;irurk; gupkhWk; ghdgj;jpuf;fhudhf mtd; ,Ue;jjpdhy; muz;kid topKiwfis ed;F mwpe;jpUe;jhd;. NkhNr ghHNthd; kd;dupd; muz;kidapy; tsHe;jjhy; muz;kidapd; topKiwfis ed;F mwpa Kbe;jJ (ahj;.2:1-10> 1.rhK.18:5> 19:9). jhtPJ rTYf;fhfg; gzpahw;wpajhy; ,j;jifa mDgtk; ngwKbe;jJ. jhdpNay; NeGfhj;Ner;rhupd; muz;kidapy; ,isQdhf rpiwitf;fg;gl;bUe;jNghJk; ,j;jifaNjhH ey;yDgk; ngw;whd; (jhdp.1:19). Njtd; jkJ gps;isfisj; jkJ gzpf;fhf Maj;jg;gLj;j mur muz;kidf; $lq;fisf;$lg; gad;gLj;j ty;ytuha; ,Uf;fpwhH.

trdk; 1:2-4

vd; rNfhjuupy; xUtdhfpa MdhdpAk;> NtNw rpy kD\Uk; a+jhtpypUe;J te;jhHfs;. mtHfsplj;jpy; ehd; rpiwapUg;gpy; kPe;J jg;gpd a+jupd; nra;jpiaAk;> vUrNykpd; nra;jpiaAk; tprhupj;Njd;. mjw;F mtHfs;: rpiwapUg;gpy; kPe;jpUf;fpwtHfs; me;jj; Njrj;jpNy kfh jPq;ifAk; epe;ijiaAk; mEgtpf;fpwhHfs;. vUrNykpd; myq;fk; ,bgl;lJk;> mjpd; thry;fs; mf;fpdpahy; Rl;nlupf;fg;gl;lJkha;f; fplf;fpwJ vd;whHfs;. ,e;j thHj;ijfisf; Nfl;lNghJ ehd; cl;fhHe;J mOJ> rpy ehsha;j; Jf;fpj;J> cgthrpj;J> kd;whb> guNyhfj;jpd; Njtid Nehf;fp:

xUehs; neNfkpahtpd; rNfhjuupy; xUtdhfpa MdhdpAk; NtNw rpy kD\Uk; vUrNykpy; ,Ue;J neNfkpahitf; fhz te;jdH. vUrNykpd; nra;jpiaAk; a+jHfspd; nra;jpiaAk; Fwpj;J neNfkpah mtHfsplj;jpy; tprhupj;jhd;. mjw;F mtHfs; gpujpAj;jukhf vy;yhk; Fog;gkhf cs;snjd;Wk;> mq;Nf kf;fs; kfh jPq;ifAk; epe;ijiaAk; mDgtpf;fpd;wdH vd;Wk; $wpdH. NkYk; vUrNykpd; myq;fq;fs; ,bf;fg;gl;Lk; mjd; thry;fs; mf;fpdpahy; Rl;nlupf;fg;gl;lJkha;f; fplf;fpd;wd. Myak; kWgbAkha;f; fl;lg;gl;lJ. Mdhy; giftuplkpUe;J kf;fSf;Fg; ghJfhg;Ng ,y;yhky; cs;sJ vd;Wk; neNfkpahTf;F mwptpf;fg;gl;lJ. vUrNykpd; Nkhrkhd epiyia neNfkpah XusT mwpe;jpUe;jhd;. Mdhy; Myaj;ijg; gw;wpa ,j;jifa mjpHr;rpahd nra;jpfis mtd; vjpHghHf;ftpy;iy. ,e;j thHj;ijfisf; Nfl;lNghJ neNfkpah kpfTk; Jf;fpj;J cl;fhHe;J mOjhd;;. rpyehl;fs; tiu mtd; Jf;fpj;Jf; nfhz;NlapUe;jhd;. Mdhy; cjtpf;F vq;Nf NghtJ vd;W mtDf;Fj; njupAk;. mtd; Njtdplj;jpw;Fr; nrd;whd;. mtd; mq;Nf Njtdplj;jpy; cl;fhHe;J mOJ cgthrpj;J guNyhfj;jpd; Njtid Nehf;fpg; gpuhHj;jid gz;zpdhd;.

trdk; 1:5

guNyhfj;jpd; Njtdhfpa fHj;jhNt> ck;kpy; md;G$He;J> ck;Kila fw;gidfisf; iff;nfhs;SfpwtHfSf;F> cld;gbf;ifiaAk; fpUigiaAk; fhf;fpw kfj;JtKk; gaq;fuKkhd NjtNd>

nNefkpah vt;thW Njtdplj;jpy; Ntz;Ljy; nra;jhd; vd;gijid 5 Kjy; 11 tiuapyhd trdq;fspy; ehk; thrpf;fpNwhk;. mJ xU Kd;khjpup n[gk;. KjyhtJ mtd; guNyhfj;jpd; Njtid miof;fpwhd;. fHj;jH (,NaR fpwp];J) g+Nyhfj;jpy; jkJ rP\HfSf;F n[gk;gz;z Nghjpj;jJNghy ,J cs;sJ. (Y}f;.11:2). mLj;J> mtd; Njtid kfj;JtKs;stH vd;Wk; gaq;fukhdtH vd;Wk; $Wfpwhd;. fHj;jUila n[gj;jpy; ck;Kila ehkk; gupRj;jg;gLtjhf vdg;gl;Ls;sJNghy; ,J cs;sJ. mLj;J fHj;juplj;jpy; md;G$He;J mtUila fw;gidfisf; iff;nfhs;SfpwtHfSf;F mtH jkJ cld;gbf;ifiaiaf; fhf;fpw Njtd; vd;Wk; $Wfpwhd;. fHj;jUila n[gj;jpy; mtH ekf;Fg; Nghjpj;J> ck;Kila rpj;jk; gukz;lyj;jpNy nra;ag;gLtJNghy; g+kpapNyAk; nra;ag;gLtjhf vd;W Nghjpj;Js;shH md;Nwh?

trdk; 1:6

ckJ mbahuhfpa ,];uNty; Gj;jpuUf;fhf ,d;W ,uTk; gfYk; ckf;F Kd;ghf kd;whb> ,];uNty; Gj;jpuhfpa ehq;fs; ckf;F tpNuhjkhfr; nra;j ghtq;fis mwpf;ifapLfpw mbNaDila n[gj;ijf; Nfl;fpwjw;F> ck;Kila nrtp ftdpj;Jk;> ck;Kila fz;fs; jpwe;Jk; ,Ug;gjhf. ehDk; vd; jfg;gd; tPl;lhUk; ghtQ;nra;Njhk;.

gpwF neNfkpah> jd; n[gj;jpw;F Njtd; nrtprha;f;fNtz;Lnkd;W Njtid Nehf;fp kd;whbdhd;. mtd; tplh Kaw;rpNahL ,Ue;jhd; vd;W ehk; fhz;fpNwhk;. Vndd;why; mtd;> jdJ kf;fSf;fhf ,uTk; gfYk; Njtdplj;jpy; n[gpj;jhd;. jdJ ehLk; kf;fSk; NjtDf;F tpNuhjkhf ghtk; nra;jdH vd;W Njtdplj;jpy; kdk; fre;J mwpf;ifapl;lhd;. mjpy; mtDk; mtd; FLk;gj;jhUk; NrHe;Nj ghtk; nra;jdH vd;gijAk; NrHj;J mwpf;ifapl;lhd;. v];wh nra;jJNghyNt neNfkpahTk; jdJ kf;fNshL NrHe;J jhDk; xU ghtp vd;W mwpf;ifapl;lhd;. ekJ fHj;juhfpa ,NaRTk; fHj;jUila n[gj;jpy; vq;fs; Fw;wq;fis vq;fSf;F kd;dpAk; vd;W n[gpf;ff; fw;Wj; je;jhH.

trdk; 1:7

ehq;fs; ckf;F Kd;ghf kpfTk; nfl;ltHfsha; ele;Njhk;. ePH ck;Kila jhrdhfpa NkhNrf;Ff; fw;gpj;j fw;gidfisAk;> fl;lisfisAk;> epahaq;fisAk; iff;nfhs;shNjNghNdhk;.

neNfkpah jdJ n[gj;jpy; ehq;fs; ghtk; nra;Njhk; vd;gjw;fhf kl;Lk; nrhy;ytpy;iy. Mdhy; ckf;F Kd;ghfTk; kpfTk; nfl;ltHfsha; ele;Njhk; vd kpfTk; gzpthf mwpf;if nra;jhd;. ehk; xUNtis mJNghy; nrhy;tjw;Fg; gpd;thq;fyhk;. Mdhy; neNfkpah mg;gbj;jhd; n[gpj;jhd;.

ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfupg;gjw;F mtH cz;ikAk; ePjpAk; cs;stuhapUf;fpwhH (1.Nah.1:9) vd;W Ntjk; $WfpwJ. ehk; ekJ ghtq;fis cs;sJ cs;sgb mwpf;ifaplNtz;Lk; vd;W Njtd; ek;ik vjpHghHf;fpwhH. mg;NghJ mtH ekf;F kd;dpg;G mUSfpwhH.

trdk; 1:8

ePq;fs; fl;lisia kPwpdhy;> ehd; cq;fis [hjpfSf;Fs;Ns rpjwbg;Ngd; vd;Wk;>

v];wh xU fw;wwpe;j NtjghufdhapUe;jhd;. mJNghy; neNfkpahTk; Ntjj;ij ed;F mwpe;jpUe;jhd;. mtd; jdJ n[gj;jpNy> NkhNr Ntjj;jpy; vOjpitj;Js;s rpy cz;ikfis Nkw;Nfhshff; $Wfpwhd;. mjhtJ> ePq;fs; fl;lisia kPwpdhy;> ehd; cq;fis [hjpfSf;Fs;Ns rpjwbg;Ngd; vd;W $wpapUe;jhH. a+jHfSf;F ele;NjwpaJk; mJNtjhd;.

trdk; 1:9

ePq;fs; vd;dplj;jpy; jpUk;gp> vd; fw;gidfisf; iff;nfhz;L> mitfspd;gb nra;tPHfshdhy;> cq;fspNy js;Sz;LNghdtHfs; thdj;jpd; filahe;juj;jpy; ,Ue;jhYk;> ehd; mq;NfapUe;J mtHfisr; NrHj;J> vd; ehkk; tpsq;Fk;gb ehd; njupe;Jnfhz;l ];jyj;Jf;F mtHfisf; nfhz;LtUNtd; vd;Wk; NjtuPH ck;Kila jhrdhfpa NkhNrf;F fl;lisapl;l thHj;ijia epidj;jUSk;.

Njtd; fpUigNahLk; NkYk; ePq;fs; vd;dplj;jpy; jpUk;gp> vd; fw;gidfisf; iff;nfhz;Lk; mitfspd;gb nra;tPHfshdhy;> cq;fspNy js;Sz;L NghdtHfs; thdj;jpd; filahe;juj;jpy; ,Ue;jhYk; ehd; mq;NfapUe;J mtHfisr; NrHj;J> vd; ehkk; tpsq;Fk;gb ehd; njupe;Jnfhz;l ];jyj;jpw;F mtHfisf; nfhz;LtUNtd; vd;Wk; $wpapUe;jhH. (cgh.30:1-6). neNfkpah jdJ n[gj;jpy; kpfTk; cWjpaha; ,Ue;J Ntz;Ljy; nra;jhd;. fHj;jUila thf;Fj;jj;jq;fis mtd; ed;F mwpe;jpUe;jjhy; mtd; jdJ n[gj;jpy; xOq;fPdkha;g; Ngrtpy;iy.

trdk; 1:10

NjtuPH ckJ kfh ty;yikapdhYk;> ckJ gyj;j fuj;jpdhYk;> kPl;Lf;nfhz;l ckJ mbahUk; ckJ [dq;fSk; ,tHfs;jhNd.

NkhNr fHj;jiu Nehf;fp> ,];uNtyHfis kd;dpf;Fk;gb nra;j me;j xU n[gj;ij ,g;NghJ neNfkpahTk; n[gkhfr; nrhy;Yfpwhd; (cgh.9:25-29). fHj;jH> md;W fLq;Nfhgk; nfhz;L me;j [dq;fis Kw;wpYk; mopf;f epidj;jhH. Mdhy; fHj;juhy; njupe;Jnfhs;sg;gl;l jkJ gps;isahfpa NkhNr mtHfis mtH mopf;fhjgbf;F> mtUila cf;fpuj;ij Mw;Wk; nghUl;L mtUf;F Kd;ghfj; jpwg;gpd; thapNy epd;whd; (rq;.106:23). neNfkpahTk;> mJNghd;wnjhU epiyNa ,d;Wk; te;Js;sJ vd jPHkhdpj;J> md;W NkhNr nra;j mNj n[gj;ijNa ,d;Wk; Njtid Nehf;fp n[gpj;jhd;. ,tHfs; midtUk; fHj;jUila gps;isfs; jkJ ty;yikahNy mtHfis kPl;lhH ,g;NghJ mtHfSf;fhf NjtDila rKfj;jpy; neNfkpah te;J epd;whd;.

trdk; 1:11

Mz;ltNu> ckJ mbahdpd; n[gj;ijAk;> ckJ ehkj;Jf;Fg; gag;glNtz;Lk; vd;W tpUk;Gfpw ckJ mbahupd; n[gj;ijAk; ckJ nrtpfs; ftdpj;jpUg;gjhf. ,d;iwf;F ckJ mbahDf;Ff; fhupaj;ijf; if$b tug;gz;zp> ,e;j kD\Df;F Kd;ghf vdf;F ,uf;fk; fpilf;fg;gz;zpaUSk; vd;W gpuhHj;jpj;Njd;. ehd; uh[hTf;Fg; ghdghj;jpuf;fhudhapUe;Njd;.

md;iwa jpdj;jpNy mtd; Njtdplj;jpNy kd;whbdhd;. md;iwa jpdk; Njtd; mtDila n[gj;ijf; Nfl;Fk;gb kd;whbaJ Vndd;why; me;j ed;dhspNy mtd; ,uh[hNthNl Ngr ,Ue;jhd;. mtDila Ntiy ,uh[htpd; rKfj;jpNy vd;dntd;Wk; ehk; ,q;F mwpaKbfpwJ. mtd; ,uh[htpw;Fg; ghdgj;jpuf;fhudhapUe;jhd;. mJ me;ehl;fspy; kpfTk; rpf;fyhd xUNtiyahFk;. ,uh[htpw;F gupkhwg;gLk;Kd; me;j jpuhl;irurj;ij mtd; Urp ghHj;J> mjpy; tp\k; VJkpy;iynad;W jpl;lg;gLj;jpf;nfhs;sNtz;Lk;. NkYk; ,g;gzp mtid ,uh[htpd; rKfj;jpNyNa mbf;fb jq;fpapUf;fr; nra;jjpdhy; mtd; ,uh[hTf;F ed;F mwpKfkhdtdhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,g;NghJ mtd; n[gpf;fpwhd;. ,d;iwf;F ckJ mbahDf;Ff; fhupaj;ijf; if$btug;gz;zp> ,uh[hTf;F Kd;ghf vdf;F ,uf;fk; fpilf;fg;gz;zpaUSk; vd;W n[gpj;jhd;.

neNfkpah vUrNyk; efuj;jpNy trpf;fhjpUe;jNghjpYk; me;j efuj;ijg;gw;wpAk;> efu kf;fs; gw;wpAk; csk; cWj;jg;gl;bUe;jhd;. mtd; mitfis vz;zp mOjhd;. mjw;fhf cgthrpj;jpUe;jhd;. Njtid Nehf;fp n[gpj;jhd;. NkhNrapd; n[gj;ij Nkw;Nfhs; fhl;b Njtdplj;jpy; me;j kf;fSf;fhf kd;whbdhd;. ,g;NghJ nray;g;glj; Jtq;Ffpwhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book