03. ஜனங்கள் அலங்கங்களைக் கட்டுதல்

mjpfhuk; 3

[dq;fs; myq;fq;fisf; fl;Ljy;

trdk; 3:1

mg;nghOJ gpujhd Mrhupadhfpa vypahrPGk;> mtd; rNfhjuuhfpa MrhupaHfSk; vOe;J> Ml;Lthriyf; fl;bdhHfs;. mijf; fl;b> mtHfs; gpujp\;ilgz;zp> mjpd; fjTfis itj;J> Nkah vd;fpw nfhk;ikKjy; mdhndNaypd; nfhk;ikkl;Lk; fl;bg; gpujp\;ilgz;zpdhHfs;.

,e;j mjpfhuj;jpd; nra;jpfs; kw;w mjpfhuq;fistpl NtWgl;bUf;fpwijf; fhz;fpNwhk;. thry;fisAk;> myq;fq;fisAk; fl;LfpwtHfspd; tuyhw;Wg; gl;baiy ,jpy; fhz;fpNwhk;. rpyH FLk;gj;jpduhfTk;> rpyH Fwpg;gpl;l njhopyhsuhfTk;> rpyH efuj;jpduhfTk; cs;s ntt;NtW tifg;gl;l FOtpdiug; gw;wpf; $wg;gl;Ls;sJ. FO Kaw;rpfs; vt;thW nray;g;glKbAk; vd;gij ,J fhl;LfpwJ. xt;nthUtUk; ciof;f cjTfpd;wdH.

MrhupaHfspd; FOgw;wp Kjypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. mtHfs; kw;wtHfSf;F Kd;khjpupahf cs;sdH. vypahrPAk; mtd; rNfhjuuhfpa MrhupaHfSk; vOe;J Ml;L thriyf; fl;bdhHfs;. jq;fs; gzpia> me;j thriyg; gpujp\;il nra;jgpd; Muk;gpf;fpd;wdH. jq;fSila gzpfspNy NjtDila MrPHthjk; ,Uf;fj;jf;fjha;> n[gj;NjhL jq;fs; gzpiaj; Jtq;f Muk;gpf;fpd;wdH. Mifahy; Kjy; gzp Kbe;jTld; mjidj; NjtDf;F gpujp\;il nra;fpwhHfs;. ehk; ekJ fhupaq;fisj; NjtDf;Fg; gpujp\;il nra;fpNwhkh?

jq;fs; gzpiaj; Jtq;Ftjw;F Ml;Lthry;> MrhupaHfSf;F kpfTk; Vw;wnjd fhzg;gl;lJ NghYk;. me;j thry; topahfj;jhd; MrhupaHfshy; gypaplg;gLtjw;F MLfs; efuj;jpw;Fs; nfhz;LNghfg;gl;ld. mJ kf;fSf;fhfr; nrYj;jg;gl;l gyp. ML vd;gJ fHj;juhfpa ,NaRTf;F Kd;dwptpg;ghd XH milahsk;. mtH Njt Ml;Lf;Fl;bad;Nwh! mbf;fg;gLk;gb nfhz;LNghfg;gLfpw xU Ml;Lf;Fl;biag; NghyTk; jd;id kapHf;fj;jupf;fpwtDf;F Kd;ghfr; rj;jkplhjpUf;fpw Ml;ilg;NghyTk;> mtH jk;Kila thiaj; jpwthjpUe;jhH (Vrh.53:7). mtHfs; Ml;LthrypNy Kjw; gzpiaj; Jtq;fpdhHfs;. Ml;Lf;Fl;bapd; gyp Kjypy; tuNtz;Lkd;Nwh!

mjd;gpwF MrhupaHfs; me;j thrypd; fjTfisg; nghUj;jpdhHfs;. mq;fpUe;J Nkah vd;fpw nfhk;ikf;Fr; nrd;W mijf; fl;b Kbj;Jg; gpujp\;il nra;jdH. mLj;J mdhndNaypd; nfhk;ikf;Fr; nrd;W mijf;fl;b gpujp\;il nra;jhHfs; (nfhk;ik vd;gJ NfhGukhd XU fl;llk;).

trdk; 3:2

mtd; mUNf vupNfhtpd; kD\H fl;bdhHfs;. mtHfs; mUNf ,k;upapd; Fkhudhfpa rf;$H fl;bdhd;.

MrhupaHfs; fl;lj; Jtq;fp Ntiynra;Jnfhz;bUe;jNghJ mtHfspd; mUNf vupNfhtpd; kD\H fl;bf;nfhz;bUe;jdH. vupNfh gl;lzk; xU rgpf;fg;gl;l gl;lzk; MFk; (NahR.6:26> 1.,uh[h.16:34). Mdhy; me;j rgpf;fg;gl;l efukhfpa vupNfhtpd; kf;fs;> vUrNykpd; myq;fq;fisf; fl;l cjtpnra;jdH. fHj;jH rhgj;jpd; KbTfisf;$l MrPHthjq;fshf khw;w ty;ytuha; ,Uf;fpwhH. fpwp];J..... rhgj;jpw;F ek;ik ePq;fyhf;fp kPl;Lf;nfhz;lhH. (fyh.3:13). Mifahy; ,tHfs; rhgj;jpd; gl;lzj;ij tpl;L MrPHthjj;jpd; gl;lzj;ijf; fl;lte;jdH. mjw;F mg;ghy; rf;$H vd;w jdp kdpjd; myq;fj;ijf; fl;Lk; gzpiar; nra;tijf; fhz;fpNwhk;. fHj;jH ek;ikf; $l;lkhfNth my;yJ jdpikahfNth gad;gLj;j ty;ytuha; ,Uf;fpwhH. rf;$H vd;d Ntiynra;J nfhz;bUe;jhd; vd;W Ntjk; ekf;Ff; $wtpy;iy. Mdhy; mJ fHj;jUf;Fj; njupAk;. fHj;jUila Ntjj;jpy; mtd; ngaH Fwpf;fg;gl fHj;jH fpUig nra;Js;shH.

$l;lkhfNth my;yJ jdpahfNth mtHfs; Ntiynra;jdH. xUtH kw;wtupd; Ntiyapy; jiyapltpy;iy. my;yJ gpwHNtiyiaf; Fw;wg;gLj;jtpy;iy> my;yJ nghwhikg;glTkpy;iy. mtutH Ntiyapy; fLikahf cioj;jdH. mJ tpaj;jF xw;Wikahd gzpahFk;.

trdk; 3:3

kPd;thry; mnrdhtpd; FkhuH fl;bdhHfs;. mjw;F cj;juk;ghtp> mjw;Ff; fjTfisAk; g+l;LfisAk; jho;ghs;fisAk; Nghl;lhHfs;.

mLj;J kPd;thriy mnrdhtpd; FkhuH fl;bdhHfs;. mjd; cj;jpuq;fs; epiyepWj;jp fjTfis khl;b mjd; jho;g;ghs;fisAk; g+l;LfisAk; Nghl;lhHfs;.

trdk; 3:4

mtHfs; mUNf Nfhrpd; Fkhudhfpa cupahtpd; kfd; nkNuNkhj; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mtHfs; mUNf nkN\rhngNaypd; Fkhudhfpa ngufpahtpd; kfd; nkRy;yhk; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

mLj;J gOJ ghHj;Jf;fl;ba %d;WNgiug; gw;wp Ntjk; $WfpwJ. 1.nfhupe;jpaH 12:28y; NjtDila rigapy; cs;s ntt;Ntwhd Copaq;fisr; nra;fpwtHfisf; Fwpg;gpl;L mg;Ngh];jyH> jPHf;fjurpfs; KjypatHfs; cs;sJ tpsf;fg;gl;L ,Uf;ifapy; Copak; vd;w xU rpWthHj;ij gad;gLj;jg;gl;bUg;gij ehk; fhz;fpNwhk;. ehk; xUNtis mg;Ngh];jyuhfNth> jPHf;fjuprpfshfNth> my;yJ NghjfHfshfNth ,y;yhky; Nghfyhk;. Mdhy; cjtpahsHfshf epr;rakhfg; gzpahw;w KbAk;. ,q;Nf ,Ue;j gyUk;$l ,be;JNghd myq;fq;fisf;fl;l kpfTk; cjtpdhHfs;. ePq;fs;$l rpije;JNghd tho;f;ifapy; f\;lg;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; xUtUf;F XH cjtp nra;af;$Lk; my;yJ ckJ rigapy; NjtMyaj;jpy; xU Ntiyapy; cjtp nra;aKbAk;. Njtd; cdf;Fj; je;j tuq;fspd;gb eP VjhtJ ey;yJ xd;iwr; nra;a Kbe;jhy; mijj; jtwhky; nra;thahf.

trdk; 3:5

mtHfs; mUNf njf;Nfhth CuhH gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;. mtHfSila gpuGf;fNsh> jq;fs; Mz;ltUila Ntiyf;Fj; jq;fs; fOj;ijf; nfhLf;ftpy;iy.

me;j Ntiyiar; nra;J te;jtHfspilNa ,q;F Kjd; Kiwahf xj;Jioahikiaf; fhz;fpNwhk;. mjd; mUNf njf;Nfhth CuhH gOJghHj;Jf; fl;bf;nfhz;bUe;jhHfs;. Mdhy; mtHfspd; gpuGf;fs; Ntiyf;Fj; Njhs; nfhLf;ftpy;iy. my;yJ me;j Ntiyapy; jq;fs; gzpapd; xj;Jiog;igAk;$lj; jutpy;iy. xUNtis mtHfs; gpuGf;fs; vd;w epiyapy; me;j Ntiy ,opthdJ vd vz;zpapUf;fyhk;. Kd;khjpupaha; ,Uf;fNtz;batHfNs> Ntiyapy; Njf;fk; fhl;Ljy; vt;tsT tprdkhd fhupak;. mJ NjtDf;fLj;j jpUg;gzp. ekJ gq;F VJthapUe;jhy; vd;d? efkhd; vyprhtpd; cj;jutpw;Ff; fPo;g;gba tpUk;ghky; NghdNghJ> mtDila Copaf;fhuH mtidf; fbe;J> me;jj; jPHf;fjuprp xU ngupa fhupaj;ijr; nra;a ckf;Fr; nrhy;ypapUe;jhy; mij ePH nra;tPH my;yth...? (2.,uh[h.5:13) vd;W Nfl;lJk;> ehfkhd; ftdpj;Jj; jd;idj; jho;j;jpr; nray;g;gl;L F\;lNuhfk; ePq;fg;ngw;wij ehk; Ntjj;jpy; thrpf;fpNwhk;. mJNghy; xUNtis me;jg; gpuGf;fs; nra;tjw;fhf NtW ngupa Ntiy VjhfpYk; xg;gilf;fg;gl;bUe;jhy;> kfpo;r;rpNahL mjidr; nra;a xg;Gf; nfhz;bUg;ghud;Nwh? Mdhy; ,q;Nf mtHfs; kw;wtiug;NghyTk; rhjhuzkhd Ntiy> ,be;JNghd myq;fq;fisf; fl;Lk;Ntiyia mtHfs; nra;aNtz;bapUe;jJ.

trdk; 3:6

gioa thriyg; gnrahfpd; Fkhudhfpa Naha;jhTk;> NgNrhjpahtpd; Fkhudhfpa nkRy;yhKk; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;. mtHfs; mjw;F cj;juk;ghtp> mjw;Ff; fjTfisAk; g+l;LfisAk; jho;ghs;fisAk; Nghl;lhHfs;.

mLj;Jf; $wg;gl;Ls;s thry; gioa thry;. me;j thrypy; cj;juk; ghTjy;> fjTfs; khl;Ljy;> jho;g;ghs; G+l;L mikj;jy; Mfpa gzpfisr; nra;Ak; ,uz;LNgH ,q;F Fwpf;fg;gl;Ls;sdH. xUtUf;nfhUtH cjtp nra;Ak;epiy ed;wp ghuhl;lYf;FupaJ. me;j ,UtUk; NrHe;J xU thriyf; fl;b mikj;jdH.

trdk;3:7

mtHfs; mUNf fpgpNahd; kp];gh CHfspd; kD\uhd nkyjPah vd;Dk; fpgpNahdpaDk;> ahNjhd; vd;Dk; nknuhNdhj;jpaDk;> ejpf;F ,g;Gwj;jpypUf;fpw mjpgjpapd; rk];jhdkl;Lk; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

kWgbAk;> Ntw;W efuj;jhH ,q;F te;J gzpapy; Jiz epw;gijf; fhz;fpNwhk;. vUrNykpd; myq;fq;fs; vy;yh a+jHfSf;Fk; kpf Kf;fpakhdJ vd;w mstpy; mjidf; fl;Lk; gzpapy; midtUk; xj;Jioj;jdH.

trdk; 3:8

mtHfs; mUNf jl;lhupy; xUtdhfpa muhahtpd; Fkhud; CrpNay; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mtd; mUNf ijyf;fhuupy; xUtd; Fkhudhfpa mddpah gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mJKjw;nfhz;L mfykhd kjpy;kl;Lk; vUrNyk; ,bf;fg;glhky; tpl;bUe;jJ.

,q;F ,U xt;th ez;gHfs; myq;fj;Jg; gzpfisr; nra;tij ehk; fhz;fpNwhk;. xUtd; jl;lhd; vd;w nghw;nfhy;yd;. kw;wtd; ijyf;fhud;. mtHfs; jq;fs; nrhe;j mYty;fspNy kpfTk; El;gkhd Ntiyfis kl;Lk; nra;gtHfs;. ,q;Nf fLikahd ciog;Gg; gzpia Nkw;nfhs;fpwhHfs;. rhf;Fg; Nghf;Ffs; VJk; nrhy;yhky;> fl;Lk; gzpiar; nra;fpd;wdH. mfykhd kjpy; kl;Lk; mtHfs; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

trdk; 3:9

mtHfs; mUNf vUrNyk;gl;lzj;jpd; ghjpf;Fg; gpuGthfpa Cupd; Fkhud; nug;ghah gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

,q;Nf vUrNyk; gl;lzj;jpd; ghjpf;Fg; gpuGthfpa xUtd; kw;wtHfSld; NrHe;J Ntiynra;tij ehk; thrpf;fpNwhk;. jdJ ifapdhy; Ntiynra;J gOJ ghHf;Fk; gzpiar; nra;tJ mtDila kjpg;gpw;F ,opthdJ vd mtd; fUjtpy;iy. ,j;jifa epiyapYk; ciog;gtHfisf; fhZk;NghJ vj;Jiz cw;rhfk; ekf;F vw;gLfpwJ.

trdk; 3:10

mtHfs; mUNf mUkhg;gpd; Fkhud; najhah jd; tPl;Lf;F vjpuhdijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mtd; mUNf Mrhg;neahtpd; Fkhud; mj;J}]; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

mLj;J ehk; fhZk; najhah tPl;bw;Nf rhl;rpahf ,Uf;fpwhd;. mtd; jdJ nrhe;j tPl;bd; vjpupNyNa myq;fq;fisg; gOJ ghHj;Jf; fl;Lfpwhd;. NjtDila Ntiyiar; nra;a ,JNt kpfTk; fbdkhd R+o;epiy. ekJ tPl;lhupd; fz;Kd; kw;Wk; mayfj;jhupd; fz;Kd;> Mdhy; najhah mijj;jhd; nra;jhd;. vy;yhUk; ghHf;Fk;gb mtHfspd; fz;Kd;Nd nra;jhd;. najhah vd;Dk; thHj;ijf;F naNfhthitj; JjpAq;fs; vd;gJ nghUs;. mtd; jdJ jpahfg;gzpapd; %yk; mijj;jhd; nra;jhd;. mLj;Jf; $wg;gl;Ls;s %tH R+isfspd; nfhk;ikfs; tiu gOJ ghHj;Jf; fhl;bdhHfs;.

trdk; 3:12

mtd; mUNf vUrNyk; gl;lzj;jpd; kWghjpf;Fg; gpuGthfpa mNyhNfrpd; Fkhud; ry;Y}Kk;> mtd; Fkhuj;jpfSk; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

,t; trdk; xU kfpo;r;rpahd nra;jpiaj; jUfpwJ. xU gpuG ry;Y}k; jdJ Fkhuj;jpfSld; NrHe;J gOJ ghHj;jf; fl;Lfpwhd;. ,e;jr; ry;Y}k; vUrNykpd; kWghjpf;F gpuGthdtd;. mJ kpfTk; fbdkhd ciog;G. mtDila Fkhuj;jpfs; vd;d Ntiyiar; nra;a Kbe;jJ vd;gJ Ntjj;jpy; $wg;gltpy;iy. Mdhy; mtHfs; je;ijNahL NrHe;J me;jf; fLikahd Ntiyapy; gq;Fnfhz;ldH.

,JNghd;w cioj;j gy ngz;fisg;gw;wp Ntjk; ekf;Ff; $WfpwJ. nuNgf;fh me;j efuj;J kdpjHfspd; Fkhuj;jpfspy; xUj;jp jz;zPH vLf;f Flj;ij Njhspd;Nky; itj;Jf;nfhz;L te;jhs;. me;epaDf;Fk; mtDila xl;lfq;fSf;Fk; jz;zPHnkhz;L thHj;jhs; (Mjp.24:13-20). uhNfy; jdJ jfg;gDila Ml;fis Nka;j;Jf;nfhz;bUe;jhd; (Mjp.29:9). &j; jdJ khkp eNfhkpf;fhf ehs; KOtJk; tay;fspNy fjpH nghWf;fpdhs;. (&j; 5:17). gTy; mg;Ngh];jyDk; RtpNr\ Copaj;jpy; jdf;F cjtpnra;j ngz;fisg;gw;wpf; Fwpg;gpLfpwhd; (gpyp.4:3). NjtDila fsj;jpNy vy;yhUf;Fk; gzpfspy; rkgq;F cz;L.

trdk; 3:13-14

gs;sj;jhf;fpd; thriy MD}Dk;> rhNdhthfpd; FbfSk; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;. mtHfs; mijf; fl;b> mjw;Fj; fjTfisAk; g+l;LfisAk; jho;g;ghs;fisAk; Nghl;L> Fg;igNkl;L thry;kl;lhf myq;fj;jpy; Mapuk; Kok; fl;bdhHfs;. Fg;igNkl;L thriyg; ngj;NfNukpd; khfhzj;Jg; gpuGthfpa nuf;fhtpd; Fkhud; ky;fpah gOJghHj;J> mijf; fl;b> mjw;Ff; fjTfisAk; g+l;LfisAk; jho;ghs;fisAk; Nghl;lhd;.

mLj;Jg; gs;sj;jhf;fpd; thry;. ,q;fpUe;Jjhd; neNfkpah Kjd; Kjypy;> ,uT Ntisfspy; efupd; ,be;JNghd epiyfisr; Rw;wpg; ghHf;fg; Gwg;gl;lhd;. rhNdhthfpd; FbfSk;> MDD}k; ,e;jg; gs;sj;jhf;F thriyAk; mq;fpUe;J Fg;ig Nkl;L thry; kl;lhf 1000 Koe;J}uk; cs;s myq;fj;ijAk; fl;bdhHfs;. ,g;NghJk; Fg;ig Nkl;L thriyf;fl;LtJ ahH? efuj;jpd; Fg;igfs;> ehs;NjhWk; ,e;j thry; topahfj;jhd; ntspNa nfhz;LNgha; vwpag;gLk;. Fg;ig Nkl;L thriy nuf;fhtpd; Fkhud; ky;fpah gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mtd; xU kfhzj;Jg; gpuGthapUe;Jk; me;j ,opthd ,lj;jpy; NjtDila gzpf;fhfj; jd;idj; jho;j;jp xg;Gtpj;J> mg;gzpiar; nra;JKbj;jhd;. mtdd;Nwh XH cz;ikahd jiytd;.

trdk; 3:15

Cuzpthriy kp];ghtpd; khfhzj;Jg; gpuGthfpa nfhy;NyhNrapd; Fkhud; ry;Y}k; gOJghHj;J> mijf; fl;b> kr;Rg;ghtp> mjw;Ff; fjTfisAk; g+l;LfisAk; jho;ghs;fisAk; Nghl;L> uh[htpd; rpq;fhuj; Njhl;lj;jz;ilapypUf;fpw rPNyhtpd; Fsj;J kjpiyAk;> jhtPjpd; efuj;jpypUe;J ,wq;Ffpw gbfs;kl;lhf ,Uf;fpwijAk; fl;bdhd;.

2k; mjpfhuk; 14k; trdj;jpNy Cuzp thry; mz;ilapNy ehd; Vwp ,Ue;j kpUfk; fle;J Nghfpwjw;F topapy;yhjpUe;jJ vd;W thrpf;fpNwhk;. neNfkpah ele;J nry;y Ntz;bapUe;jJ. mq;Nf rPHjpUj;jg;gl Ntz;ba Ntiy mjpfkha; ,Ue;jJ vdyhk;. kp];ghtpd; kfhzj;Jg; gpuG ry;Y}k; vd;gtd; ,ijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. [PtDs;s jz;zPHfspd; Cw;whfpa fHj;jH (vNukp.17:3).

,j;jifa [PtDs;s Mjhukhd Cw;Wf;fs; milg;gl;Lg;Nghdhy; ehk; mjpf njhy;iyfSf;F cl;gl Ntz;bapUf;Fk;. ry;Y}k; mjidg; gOJghHj;Jf; fl;b> kr;Rg;ghtp mjw;Ff; fjTfisAk;> g+l;LfisAkj; jho;g;ghs;fisAk; Nghl;L Kbj;jhd;. mjd; gpd;dH mtd; NkYk; nrd;W ,uh[htpd; rpq;fhuj; Njhl;lj;jz;ilapypUf;fpw rPNyhtpd; Fsj;J kjpiyAk; fl;bdhd;.

trdk; 3:16

mtDf;Fg; gpd;dhfg; ngj;R+H kfhzj;jpd; ghjpf;Fg; gpuGthfpa m];g+fpd; Fkhud; neNfkpah jhtPjpd; fy;yiwfSf;F vjpuhd ,lkl;lhfTk;> ntl;lg;gl;l Fskl;lhfTk;> guhf;fpukrhypfspd; tPLkl;lhfTk; ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

,e;j trdj;jpy; $wg;gl;bUf;fpw neNfkpah ngj;R+H khfhzj;jpd; ghjpf;Fg; gpuGthdtd; ghdgj;jpuf;fhudhf ghgpNyhdpy; ,Ue;J Gwg;gl;L te;j neNfkpah 1:11 tpypUe;J NtWgl;ltd;. ,td; guhf;fpukrhypfspd; tPLkl;lhf ,Uf;fpwijg; gOJ ghHj;Jf; fl;bdhd;.

trdk; 3:17

mtDf;Fg; gpd;dhf Nytpaupy; ghdpapd; Fkhud; Nu$Kk;> mtd; mUNf Nffpyh khfhzj;jpy; jd;Dila ghjpg;gq;Ff;Fg; gpuGthfpa mrgpahTk; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

NytpaHfSk; MrhupaHfisg;NghyNt gzpnra;J gpujhd Mrhupaupd; tPl;bd; kWgf;fj;jpy; cs;s kjpiyg; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

trdk; 3:18-20

mtDf;Fg; gpd;dhf mtDila rNfhjuupy; Nffpyh khfhzj;J kWghjpf;Fg; gpuGthfpa vdhjhjpd; Fkhud; ghghap gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mtd; mUNf kp];ghtpd; gpuGthfpa naRthtpd; Fkhud; VrH vd;gtd; kjpypd; NfhbapNy MAjrhiyapd; gbfSf;F vjpNuapUf;fpw NtnwhU gq;ifg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mtDf;Fg; gpd;dhfr; rhghapd; Fkhud; gh&f; me;jf; Nfhb Jtf;fpg; gpujhd Mrhupadhfpa vypahrPgpd; thrw;gbkl;Lk; ,Uf;fpw gpd;ndhU gq;if ntF [hf;fpuijNahNl gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

mLj;jLj;Js;s myq;fq;fs; fl;lg;gl;ld. 29k; trdj;jpy; gh&f; vd;gtd; gpujhd Mrhupadpd; tPL kl;Lk; ,Uf;fpw gq;if ntF [hf;fpuijahff; fl;bdhd; vd;W thrpf;fpNwhk;. NjtDila gzpapy; kpfTk; ftdj;Jld; ntF[hf;fpuijahf Ntiynra;jy; vd;gJ kpfTk; kfpo;r;rpf;FupajhFk;. ehk; nra;Ak; Ntiyfs; flikAzHTld; ntF [hf;fpuijahfr; nra;ag;gLfpd;wdth?

trdk; 3:23

mtHfSf;Fg; gpd;dhfg; ngd;[kPDk;> mR+Gk;> jq;fs; tPl;Lf;F vjpNu ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;. mtHfSf;Fg; gpd;dhf mddpahtpd; Fkhudhfpa khNrahtpd; kfd; mrupah jd; tPl;bd; mUNf ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

,t;trdj;jpy; jq;fs; tPl;bw;F vjpNu ,Uf;fpwijg; gOJ ghHj;jf; fl;bdhHfs; vd;W thrpf;fpNwhk;. rNfhjuNd> cdJ tPl;bw;F vjpNu ,Uf;fpwtHfsplk; eP NjtDila thHj;ijfisg;gw;wpg; NgRtJz;lh?

trdk; 3:26

XNgypNy FbapUf;fpw epjdPkpaiur; NrHe;j kdpjUk; fpof;NfapUf;fpw jz;zPH thrYf;F ntspg;Gwkhd nfhk;ikf;F vjpNuapUf;fpw ,lkl;Lk; fl;bdhHfs;.

ePjdpkPaiur; (Nfhapy; gzpahsH topte;NjhH) NrHe;j kdpjHfs; jz;zPH thry;tiu fl;bdhHfs;. ,e;jj; jz;zPH thry; eP&w;wpw;F vjpNu fpof;F kjpy;fspy; eLg;gFjpaz;il cs;sJ. jz;zPH flTSila thHj;ijf;F xg;gplg;gl;Ls;sJ. (vNgrp.5:26> rq;.119:9). ,e;jj; jz;zPH thry; kjpy;fs; gOJghHf;fg;gltpy;iy vd;w nra;jp rw;W tpag;ghfNtAs;sJ. fHj;jUila thHj;ij gOJ miltNjapy;iy.

trdk; 3:27

mtHfSf;Fg; gpd;dhfj; njf;Nfhth CuhH ntspg;Gwkhd ngupa nfhk;ikf;F vjpNu XNgypd; kjpy;kl;Lk; ,Uf;fpw gpd;ndhU gq;ifg; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

rpy FOtpdH xd;wpw;Fk; Nkw;gl;l ,lq;fisAk; gOJ ghHj;jdH. njf;Nfhth CuhH mt;thWjhd; nra;jdH. njf;Nfhth Cuhupd; gpuGf;fs; ,e;jg; gzpf;Fj; Njhs; nfhLf;ftpy;iynad;Wk; 50k; trdj;jpy; thrpj;Njhk;. MdhYk; CuhH ,U klq;fhfr; nra;jdH.

trdk; 2:28

Fjpiuthry; Kjw;nfhz;L MrhupaHfs; mtutH jq;fs; tPLfSf;F vjpNu ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

kWgbAk; MrhupaHfs; gzpapy; Kd; khjupahfj; jq;fs; jq;fspd; tPLfSf;F vjpNu ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;. ,J Fjpiu thry; Kjw;nfhz;L eilngw;wJ. Ntjj;jpNy Fjpiufs;> Aj;jj;NjhL rk;ge;jg;gLj;jpj;jhd; ngUk;ghYk; vOjg;gl;Ls;sJ. ekJ Aj;jNkh ekJ vjpupahd rhj;jhNdhLjhd; cs;sJ. ,e;jf; nfhLukhd Fjpiu thryz;ilapy;jhd;> murpahapUe;j mj;jhypahs; nfhLukhff; nfhd;W Nghlg;gl;lhs; (2.ehsh.23:15).

trdk; 2:29

mtHfSf;Fg; gpd;dhf ,k;Nkupd; Fkhud; rhNjhf; jd; tPl;Lf;F vjpNu ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. mtDf;Fg; gpd;dhff; fpof;F thriyf; fhf;fpw nrf;fdpahtpd; Fkhud; nrkhah gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

mLj;j ,UtH NrHe;J mLj;j ,lq;fspy; gOJghHj;Jf; fl;Ltij Ntjk; $WfpwJ. mtHfspy; ,uz;lhktd;> fpof;F thriyf; fhf;fpwtd;. mtd; jdJ thry; R+upaid Nehf;fp> epkpHe;J xOq;fhf ,Uf;fNtz;Lnkd;w tpUk;gpapUg;ghd;.

trdk; 2:30

mtDf;Fg; gpd;dhfr; nry;kPahtpd; Fkhud; mddpahTk;> rhyhgpd; MwhtJ Fkhudhfpa MD}Dk;> NtnwhU gq;ifg; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;. mtHfSf;Fg; gpd;dhfg; ngufpahtpd; Fkhud; nkRy;yhk;> jd; miwtPl;Lf;F vjpNu ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;.

,e;j trdj;jpy; $wg;gl;bUf;Fk; MD}d; vd;gtd; rhyhgpd; MwhtJ Fkhud; vd mwpfpNwhk;. kw;w [e;J kfd;fs; vd;d MdhHfs;? Ntjk; mijg;gw;wpf; $wtpy;iy. ryhg; vd;gjw;F MrPHtjpf;fg;gl;ltd; vd;gJ nghUs; mtid mtdJ jpahfg; gzpfSf;fhf fHj;jH MrPHtjpg;ghuhf.

nkRy;yhk; vd;gtd; jd; miwtPl;bw;F vjpNu ,Uf;fpwijg; gOJ ghHj;Jf; fl;bdhd;.

trdk; 3:31-32

mtDf;Fg; gpd;dhfj; jl;lhdpd; Fkhud; ky;fpah kpg;fhj; vd;Dk; thrYf;F vjpNu epjdPkpaUk; kspiff;fhuUk; FbapUf;fpw ];jyKjy; Nfhbapd; Nky;tPLkl;lhfTk; ,Uf;fpwijg; gOJghHj;Jf; fl;bdhd;. Nfhbapd; Nky;tPl;Lf;Fk; Ml;LthrYf;Fk; eLNt ,Uf;fpwijj; jl;lhUk; kspiff;fhuUk; gOJghHj;Jf; fl;bdhHfs;.

,q;Nf jl;lhUk;> ePjdPkpaUk;> kspiff;fhuUk; mLj;jLj;j gOJghHf;Fk; gzpfisr; nra;tij Ntjk; $WfpwJ. ehk; efuj;ijr; Rw;wpYk; kjpy;fisg; gOJ ghHj;Jf; fl;batHfisg;gw;wpg; gbj;J kWgbAk; Ml;Lthrypd; mUNf te;J mq;F eilngWk; gzpiag;gw;wp thrpf;fpNwhk;. ,jpypUe;J vy;yh njhopy; nra;NthUk; MrhupaHfs; kl;Lkpd;wpf; fl;Lk; gzpiar; nra;jdH. gyjug;gl;l kf;fSk; NrHe;J> xt;nthUtupd; jpwikf;Fj; jf;fjhf Njtgzpiar; nra;a Ntz;Lnkd;gNj Kiw vd;W ehk; mwpa KbfpwJ.

,t;thwhf vUrNykpd; myq;fq;fisAk; kjpy;fisAk; gw;wpa nra;jpapid ehk; mwpaKbfpwJ. ,Jjhd; NjtDila jpUg;gzpapd; rpwg;ghFk;. fHj;jH> ek;ik ekJ Ntiy> jpwik> jFjp> fy;tp vJ vj;jifajhapDk; jkJ jpUg;gzpf;F ,ira itf;f ty;ytuhapUf;fpwhH.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book