07. பெயர்ப்பட்டியல்

mjpfhuk; 7

ngaHg;gl;bay;

trdk; 7:1-2

myq;fk; fl;bKbe;jJ> fjTfs; Nghlg;gl;L> thry; fhtyhsiuAk;> ghlfiuAk;> NytpaiuAk; Vw;gLj;jpdgpd;G> ehd; vd; rNfhjudhfpa MdhdpiaAk;> mNefiug; ghHf;fpYk; cz;ikAs;stDk; NjtDf;Fg; gae;jtDkhapUe;j mukidj;jiytdhfpa mddpahitAk;> vUrNykpd; fhty; tprhuizf;F Vw;gLj;jpNdd;.

myq;fq;fs; fl;b Kbj;J fjTfs; Nghlg;gl;L tpl;ld. vy;yhk; mikf;fg;gl;L Kbtw;wJ. 52 ehl;fspy; vUrNykpd; myq;fq;fs; rPuikj;J Kbj;Jf; fl;lg;gl;L a+jHfSf;Fj; jq;fs; gifQuplkpUe;J ey;y ghJfhg;G Vw;gLj;jg;gl;Ltpl;lJ. ,e;j kjpy;fs; me;j a+jHfs; Njtidj; jdpj;J mtuJ Myaj;jpy; njhoTk; tif nra;jJ. Njtidj; njhOtjw;F cjtp nra;a %d;W tif FO gzpahsHfis neNfkpah epakpj;jhd; (1) thry; fhtyhsH (2) ghlfH (3) NytpaH. thry; fhtyhsH efUf;F thriyf; fle;J tUfpwtHfs; midtiuAk; ed;F ftdpf;fNtz;Lk;. jPq;F nra;a vz;zk; nfhz;L tUfpwtHfis mtHfs; mDkjpf;ff;$lhJ.

mLj;J ghlfHfs; Njtidj; Jjpj;Jg; ghl ,dpa ,irf; Fuy;fisf; nfhz;l Mrhgpd; gps;isfs; topte;jtHfs; gyH epakpf;fg;gl;ldH. ,dpa ghlypd; FuNyhir vOk;NghJ NjtDf;F vt;tsT kfpik. eP ,d;W Njtidj; Jjpj;Jg; ghbdhah?

filrpf; FO NytpaHfs;. njhOifg; gzpia Kd;dpd;W elj;JgtHfs;. ehk; NjtDila re;epjpapy; nrd;W ghlTk;> Jjpf;fTk; njhoTk; jFjpAilatHfsha; ,Uf;fpNwhkh?

mLj;J neNfkpah xUNtis muz;kidg; gzpf;Fj; jpUk;gpr; nry;y epidf;fpwhd; NghYk;. jd; rNfhjudhfpa Mdhdpia vUrNyikf; fhf;Fk; nghWg;gpy; epWj;Jfpwhd;. Kjyhk; mjpfhuj;jpy; ehk; thrpf;Fk; midj;Jr; nray;fSk; eilngwj;jf;fjhf neNfkpahitj; J}z;b cw;rhfg;gLj;jpatd; ,e;j MdhdpNa. Mdhdpf;F cjtpahf neNfkpah muz;kidj; jiytdhfpa mdddpahitAk; vUrNykpd; fhty; tprhuzif;F Vw;gLj;jpdhd;. ,e;j mddpah> Ntjj;jpy; mNefiug; ghHf;fpYk; cz;ikAs;stDk;> NjtDf;Fg; gae;jtDkhapUe;jtd; vd;W tptupf;fg;gLfpwhd;. ,t;tpjkhd xU ew;ngaUld; Ntjj;jpy; epidT$ug;gLjy; vd;gJ vt;tsT Mr;rupakhdJ. NahGTk; Njtdhy; cj;jkDk; rd;khHf;fDk; NjtDf;Fg; gae;J nghy;yhg;Gf;F tpyFfpwtDkhfpa mtd;... vd;W $wg;gLfpwhd; (NahG 1:8). mt;thNw Ntjk; ePjpAk; Njtgf;jpAk; cs;std; vd;W rpkpNahidg; gw;wpf; $WfpwJ (Y}f;.2:5).

trdk; 7:3

mtHfis Nehf;fp: ntapy; VWkl;Lk; vUrNykpd; thry;fs; jpwf;fg;glNtz;lhk;. ePq;fs; epw;Fk;NghNj fjTfisr; rhj;jpj; jho;g;ghs; Nghl;L> vUrNykpd; Fbfspy; fhtyhsH mtutH jq;fs; fhtypNy> mtutH jq;fs; tPLfSf;F vjpuhf epWj;jg;glNtz;Lk; vd;Nwd;.

me;ehl;fspy; xU efuj;jpd; thrw;fjTfisr; R+upa cjaj;jpd;NghJ jpwg;gJk;> R+upa m];jkdj;jpd;NghJ %btpLtJk; tof;fkhf ,Ue;jJ. Mdhy; jdJ tpNuhjpfs; ,d;dKk; jPq;F nra;tijNa Nehf;fkhff; nfhz;bUg;gH vd;W epidj;J neNfkpah ntapy; VWkl;Lk; vUrNykpd; thry;fs; jpwf;fg;gl Ntz;lhk; vd;Wk;> R+upad; khiyapy; tpOKd;Ng %lg;glNtz;Lk; vd;Wk; cj;jutpl;lhd;. Mifahy; efuj;jpd; kjpy;fSf;F ntspapy; ahH te;J cyhTfpwhd; vd;gij mwpe;Jnfhs;s KbAk; md;Nwh? mJkl;Lkpd;wp fhtyhsHfisAk; epakpj;J mtHfs; jq;fs; jq;fs; fhtyplq;fspYk;> jq;fs; jq;fs; tPLfSf;F Kd;ghfTk; fhty; epd;W fhf;fNtz;Lk; vd;Wk; Vw;gLj;jpdhd;. me;j Vw;ghL kpfTk; NeHj;jpahdJ jq;fs; jq;fs; tPl;il mLj;J fhty; nra;a Ntz;Lk; vd;w epiy ahtUk; tpUk;gp Vw;Wf;nfhs;sf; $baNjad;Nwh (4:13)? ehKk;$l ekJ md;whl tho;tpy; ekJ tPl;Lg;Gwq;fisaLj;j midj;ijAk; ghtk; neUq;fhjgb fUj;jha;f; fhj;J nfhs;s Ntz;batHfshapUf;fpNwhkh? ghJfhtyH ,y;yhkw; Nghdhy; RtHfs; vj;JizapUg;gpDk; gad; xd;Wk; ,y;iyad;Nwh?

trdk; 7:4-13

gl;lzk; tp];jhuKk; ngupJkhapUe;jJ> mjw;Fs;Ns [dq;fs; nfhQ;rkhapUe;jhHfs;> tPLfSk; fl;lg;gltpy;iy. mg;nghOJ tk;r ml;ltizfisg; ghHf;fpwjw;F> ehd; gpuGf;fisAk; mjpfhupfisAk; [dq;fisAk; $btur;nra;a> vd; Njtd; vd; kdjpNy xU vz;zj;ij cz;lhf;fpdhH. Ke;jpte;jtHfspd; tk;r ml;ltizg; G];jfk; mg;nghOJ vdf;F mfg;gl;lJ. mjpNy vOjpapUf;f ehd; fz;lJ vd;dntd;why;: ghgpNyhd; uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH rpiwgpbj;Jg;NghdtHfSk;> rpiwapUg;gpypUe;J nrUghNgNyhLk;> naRth> neNfkpah> mrupah> uhkpah> efkhdp> nkhHnjfha;> gpy;rhd;> kp];ngNuj;> gpf;thap> ne$k;> ghdh vd;gtHfNshLq;$lte;J> vUrNyKf;Fk; a+jhTf;Fk; jpUk;gpj; jq;fs; jq;fs; gl;lzq;fspNy Fbapwq;fpdtHfSkhd ,e;jj; Njrj;jpd; Gj;jpuuhfpa ,];uNty; [dq;fshd kdpjupd; njhifahtJ: ghNu\pd; Gj;jpuH ,uz;lhapuj;J E}w;W vOgj;jpuz;LNgH. nrgj;jpahtpd; Gj;jpuH mWE}w;W Ik;gj;jpuz;LNgH. Muhfpd; Gj;jpuH mWE}w;WIk;gj;jpuz;LNgH. NaRth Nahthg; vd;gtHfspd; re;jjpf;Fs;spUe;j ghfhj; Nkhthgpd; Gj;jpuH ,uz;lhapuj;J vz;Z}w;Wg;gjpndl;Lg;NgH. Vyhkpd; Gj;jpuH Mapuj;J,UE}w;W Ik;gj;JehYNgH. rj;J}tpd; Gj;jpuH vz;Z}w;W ehw;gj;ije;JNgH.

neNfkpah tpRthrj;jpd; ty;yikahy; vUrNykpd; myq;fq;fisnay;yhk; fl;b Kbj;jhd;. gl;lzk; tp];jhuKk; ngupaJkhapUe;jJ. ,bghLspd; Ftpay;fs; mq;fhq;Nf epiwe;jpUe;jd. efuj;jpd; [dq;fs; nfhQ;rkhapUe;jhHfs;. kWgbAk; NjtDila elj;Jjhy;> jdJ NtiyfSf;Fk; kpfTk; mtrpak; vd;W neNfkpah czHe;J nray;g;gl;lhd;. fHj;jUila topelj;JjYf;fhf neNfkpah vt;tsT mf;fiw fhl;Lfpwhd; vd;gij ehk; ed;F fhzKbfpwjy;yth? ,q;Nf a+jHfs; midtiuAk;> gpuGf;fisAk;> mjpfhupfisAk;> [dq;fisAk; $b tur;nra;a eltbf;if vLf;fpwhd;. mtHfs; FLk;gk; FLk;gkhfTk;> efu thupahfTk;> njhopy; thupahfTk; gpupT nra;J> gFj;J tk;r ml;ltizg;gLj;j tpUk;Gfpwhd;. mLj;Jr; nra;ag;gl Ntz;ba fhupaq;fSf;fhfTk; kf;fspd; tk;rtuyhw;W fzf;fpw;fhfTk; mJ kpfTk; Njitg;gl;lJ. ,e;epiyapy;> v];whtpd; fhyj;jpy; mtNdhL vUrNyKf;F te;jtHfspd; ngaHfs; mlq;fpa ml;ltizg; Gj;jfk; xd;W mtDf;Ff; fpilj;jJ.

mjd; cjtpahy; mtHfspd; ngaHg;gl;baiy neNfkpah ,q;F Fwpg;ngLf;f Kw;gLfpwhd;. mtHfs; NeGfhj;Ner;rhH ,uh[htpdhy; rpiwg;gLj;jpf;nfhz;L Nghfg;gl;ltHfs;. mtHfs; jpUk;gp> ,g;NghJ vUrNykpw;Fk;> a+jhtpw;Fk; > my;yJ jq;fs; nrhe;j efuq;fSf;Fk; te;jpUe;jdH. me;jg; ngaHg; gl;baiy> ,g;NghJ mtDldpUe;jtHfspd; ngaHfSld; xg;gpl;Lg; Gjpa ngaHg;gl;baiy mtd; jahupf;fyhdhd;. Mifahy;> ,e;jg; gl;baiyf; $Wk; ,e;j mjpfhuKk;> ,NjNghd;w ngaHfisf; nfhz;l gl;baiyf; $Wk; v];wh 2k; mjpfhuKk; xd;whfNt cs;sd. v];whTk; neNfkpahTk; Mfpa ,UtUNk> jq;fSld; te;jtHfspd; ngaHfis xOq;fhf gl;bay;gLj;jpAs;sdH. Njtdhfpa fHj;jH mtHfSila ew;gzpfis MrPHtjpf;Fk;gb mtHfspd; ngaHfs; Ntjj;jpy; epiyngw mUs; Gupe;Js;shH.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book