08. தேவனின் கட்டளை வாசிக்கப்படுதல்

mjpfhuk; 8

Njtdpd; fl;lis thrpf;fg;gLjy;

trdk; 8:1-3

[dq;fs; vy;yhUk; jz;zPHthrYf;F Kd;dhd tPjpapNy xUkdg;gl;Lf; $b> fHj;jH ,];uNtYf;Ff; fw;gpj;jNkhNrapd; epahag;gpukhz G];jfj;ijf; nfhz;LtuNtz;Lnkd;W Ntjghufdhfpa v];whTf;Fr; nrhd;dhHfs;. mg;gbNa Vohk; khjk; Kjy;Njjpapy; Mrhupadhfpa v];wh epahag;gpukhzj;ijg; GU\Uk; ];jpuPfSk;> Nfl;L mwpaj;jf;f midtUkhfpa rigf;F Kd;ghff; nfhz;Lte;J> jz;zPH thrYf;F Kd;dhd tPjpf;F vjpNuapUe;J fhyNk njhlq;fp kj;jpahdkl;Lk; GU\Uf;Fk; ];jpuPfSf;Fk;>Nfl;L mwpaj;jf;f kw;wtHfSf;Fk; Kd;ghf mij thrpj;jhd;. rfy [dq;fSk; epahag;gpukhz G];jfj;jpw;Ff; ftdkha;r; nrtpnfhLj;jhHfs;.

myq;fq;fs; fl;b Kbf;fg;gl;lgpd; Kjy;Ntiyahf [dq;fs; vy;yhUk; epahag;gpukhzg; Gj;jfk; thrpf;fg;gLtijf; Nfl;f xd;W $bdhHfs;. fHj;jH> md;W NkhNrf;Fr; nrhd;d [dq;fisf; $btur; nra;. mtHfSf;F jz;zPHnfhLg;Ngd;..... vd;Dk; thHj;ijfis epidT$UNthkhf (vz;.21:16). [dq;fs; vy;yhUk; jz;zPH thrYf;F Kd;ghff; $b NjtDila thHj;ijfisf; Nfl;f epd;whHfs;. mtHfs; xU gpurq;fpahiuf; Nfl;ftpy;iy vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. mtHfs; Ntjghufdhfpa v];whitj;jhd; mioj;jhHfs;. Njtdhy; NkhNrf;F ,];uNtyHfSf;fhff; nfhLf;fg;gl;l epahag;gpukhzq;fspd; Gj;jfj;ijf; nfhz;L te;J thrpf;f Ntz;Lk; vd;W mthfs; Nfl;ldH. me;j mry; Gj;jfj;ijNa nfhz;L te;J thrpf;fr; nrhd;dhHfs; mtHfs;. mijj;jhd; Njtd; ek;kplkpUe;J vjpHNehf;FfpwhH. NjtDila Gj;jfj;jpd; thHj;ijfisj;jhd; ehk; thrpf;fNtz;Lk;. gyNtisfspy; ehk; Ntjj;jpy; cs;s ahNjDk; xU Gj;jfj;jpd; tpsf;fq;fs; $wg;gLk;NghJ> $Wfpwtiug; gw;wp mjpf mf;fiwfhl;b nray;g;gLtJ cz;L. mJTk; me;j Neuj;jpw;F Vw;wJjhd;. Mdhy; Njtd; mtUila thHj;ijfs; Kjypy; Nfl;fg;gLtijj;jhd; ek;kplk; vjpHghhHf;fpwhH.

,J> myq;fq;fs; fl;b Kbf;fg;gl;l xU rpy ehl;fspy; ele;j epfo;r;rpahFk;. me;j kf;fSf;F vJ mjpf Kf;fpak; vd;gJ ed;F njupAk;. v];whTk;$l ehk; thrpf;fpwgb> mg;gbj;jhd; Kjypy; nra;jhd;. NtjghufDk;> MrhupaDkhd v];whTk; Kjypy; NkhNrapd; epahag;gpukhzg; Gj;jfj;ijf; nfhz;L te;J [dq;fsplj;jpy; epd;W thrpj;jhd;. [dq;fs; vd;W nrhy;Yk;NghJ> Mz;fSk;> ngz;fSk; nrtpnfhLf;ff;$ba midtiuANk mJ Fwpf;Fk;.

trdk; 8:4-5

Ntjghufdhfpa v];wh mjw;nfd;W kuj;jhy; nra;ag;gl;l xU gpurq;fgPlj;jpd;Nky; epd;whd;. mtdz;ilapy; mtDf;F tyJgf;fkhf kj;jpj;jpahTk;> nrkhTk;> mdhahTk;> cupahTk;> ,y;f;fpahTk;> khnrahTk;> mtDf;F ,lJgf;fkhfg; ngjhahTk;> kPrNtYk;> ky;fpahTk;> mR+Kk;> m];gjhdhTk;> rfupahTk;> nkRy;yhKk; epd;whHfs;. v];wh rfy [dq;fSf;Fk; cau epd;W> rfy [dq;fSk; fhzg; G];jfj;ijj; jpwe;jhd;. mtd; mijj;jpwe;jNghJ> [dq;fs; vy;yhUk; vOe;Jepd;whHfs;.

v];wh kuj;jhy; mikf;fg;gl;l xU gpurq;fgPlj;jpd; Nky; epd;W mij thrpj;jhd;. mtDf;F cjtpahf 13 NgH mtdUfpy; epd;whHfs;. KjyhtJ v];wh kfj;JtKs;s Njtdhfpa fHj;jiu ];Njhj;jupj;jhd;. [dq;fnsy;yhUk; jq;fs; iffisf; Ftpj;J mjw;F kWnkhopahf Mnkd; Mnkd; vd;W nrhy;yp Fdpe;J> Kfq;Fg;Gw tpOe;J fHj;jiug; gzpe;Jnfhz;lhHfs;. v];wh epahag;gpukhzg; Gj;jfj;ijf; fhiyKjy; ez;gfy; tiu thrpj;J tpsf;fpdhd;. mtd; mij thrpj;jnghOJ vy;yhUk; ftdkha; nrtpnfhLj;jhHfs;. me;jj; NjtDila thHj;ijf;Fr; nrtpnfhLj;Jf; ftdpj;jhHfs;. ehk; Ntjk; thrpf;fg;gLk;NghJ> NtW vz;zq;fs; ,y;yhky; ftdj;Jld; mijf; Nfl;fpwJz;lh? ,e;j kdpjH> jq;fSila tPLfspNy Ntjgpukhz Gj;jfj;jpd; efy;fs; ahnjhd;iwAk; ngw;wpUf;ftpy;iy. Mifahy; mtHfs; njspthff; Nfl;Fk;gbf;F mijf; nfhz;L te;J thrpf;Fk;gb v];whitf; Nfl;lhHfs;.

trdk; 8:6-7

mg;nghOJ v];wh kfj;JtKs;s Njtdhfpa fHj;jiu ];Njhj;jpupj;jhd;. [dq;fnsy;yhUk; jq;fs; iffisf;Ftpj;J> mjw;F kWnkhopahf> Mnkd; Mnkd; vd;W nrhy;yp> Fdpe;J Kfq;Fg;GwtpOe;J> fHj;jiug; gzpe;Jnfhz;lhHfs;. naRth> ghdp> nrnugpah> ahkpd;> mf;$g;> rngjhap> xgjpah> khnrah> Nfypjh>mrupah> Nahrghj;> Mdhd; ngyhah> vd;gtHfSk;> NytpaUk;> epahag;gpukhzj;ij [dq;fSf;F tpsq;fg;gz;zpdhHfs;. [dq;fs; jq;fs; epiyapNy epd;whHfs;.

,e;j thrpg;Gk;> tpsf;fKk; vt;thW v];whthYk; mtdJ cjtpf;fhuuhYk; eilngw;wJ? v];wh Kjypy; rpy thf;fpaq;fis thrpj;jpUg;ghd;. gpwF mtDk; mtDldpUe;j cjtpf;fhuhHfSk; mijg; gw;wpa tpsf;fq;fis vspa eilapy; mtHfSf;F tpsf;fpf; $wpapUg;gH. ehk; ekJ Myaq;fspy;$l ,JNghd;w tpsf;f Kiwfisg; gpd;gw;Wjy; eyk; MFk;. ekJ Myaq;fspy; Nghjpg;gtHfs; rpy Ntisfspy; Nfl;gtHfSf;F tpsq;fhj fbdkhd ngupa thHj;ijfisg; gad;gLj;Jfpd;wdH. ekJ Mz;ltH ,NaR xUNghJk; mJNghy; nra;atpy;iy. mtH vspa thHj;ijfspdhNy kf;fSf;Fg; tpsq;fg; Nghjpj;jhH. ,q;Nf mJNghyNt v];whTk; mtDldpUe;j cjtpahsHfSk;> tpsq;fpf;nfhs;s fbdkhf ,Ue;j nra;jpfisAk; thf;fpaq;fisAk; thHj;ijfisAk; tpsf;fpf; $wpdhHfs; vd;W Ntjk; $WfpwJ. Mifahy; mJNghyNt ehKk; trdkhfpa mg;gj;ij midtUf;Fk; gpl;L gfpHe;J tpsq;Fk;gb rpW Jz;Lfshf mspf;fNtz;Lk;.

trdk; 8:8

mtHfs; NjtDila epahag;gpukhzg; G];jfj;ijj; jPHf;fkhf thrpj;J mHj;jQ;nrhy;yp> thrpj;jij mtHfSf;F tpsq;fg;gz;zpdhHfs;.

mtH nra;j thrpj;jjpNy %d;W epiyfis ekf;Ff; fhz;fpNwhk;. (1) mtHfs; njspthf> vy;yhUk; Nfl;fj;jf;fjhfg; NgrpdhHfs;. mtHfs; jq;fSf;Fs;Ns KZKZf;ftpy;iy. (2) fbdkhd thHj;ijfis> mHj;jk; Gupa tpsf;fpf;$wpdhHfs;. (3) mtHfs; thrpj;jjd; nghUs; tpsq;fj;jf;fjhf thrpj;J> mjd; nghUisf; Nfl;L tpsq;fpf;nfhs;s> fUj;ijg; Gupe;Jnfhs;s cjtpnra;jdH.

trdk; 8:9

[dq;fs; vy;yhUk; epahag;gpukhzj;jpd; thHj;ijfisf; Nfl;lNghJ> mOjgbahy; jpH\hjh vd;dg;gl;l neNfkpahTk;> Ntjghufdhfpa v];wh vd;Dk; MrhupaDk;> [dq;fSf;F tpsf;fpf;fhl;bd NytpaUk; rfy [dq;fisAk; Nehf;fp: ,e;j ehs; cq;fs; Njtdhfpa fHj;jUf;Fg; gupRj;jkhd ehs;. ePq;fs; Jf;fg;glTk; moTk; Ntz;lhk; vd;whHfs;.

v];whTk; mtDldpUe;j cjtpf;fhuUk; nra;j ,e;jj; njspthd> vspa Nghjidapd; tpisthf Vw;gl;l epfo;r;rp vd;dntdpy; me;j [dq;fs; vy;yhUk; mijf; Nfl;L mOjhHfs;. Mdhy; mJ neNfkpah moNtz;ba ehsy;y. mg;NghJ neNfkpah> v];whTk; kw;w NytpaUkhdtHfSld; NrHe;J mOJnfhz;bUe;j [dq;fis MWjy;gLj;jp mikjpg;gLj;j Kw;gl;ldH. [dq;fis Nehf;fp: ,e;j ehs; cq;fs; Njtdhfpa fHj;jUf;Fg; gupRj;jkhd ehs;. ePq;fs; Jf;fg;glTk; moTk; Ntz;lhk; vd;W nrhy;yp mikjpg;gLj;j Kad;wdH. NkYk;> fHj;jUf;Fs; kfpo;r;rpahapUg;gNj cq;fSila ngyd; vd;whd; v];wh. fHj;jUf;Fs; vg;nghOJk; re;Njh\khapUq;fs;> re;Njh\khapUq;fs; vd;W kWgbAk; nrhy;YfpNwd; (gpyp.4:4) vd;W gTy; $wpAs;sij ehk; mbf;fb kwe;JtpLfpNwhky;yth? ekJ ghtq;fSf;fhf ehk; tUj;jg;gl;L moNtz;baNj. Mdhy; ekJ ,ul;rfuhfpa Mz;ltUf;Fs; kfpo;e;J fsp$w Ntz;batHfsha; ,Uf;fpNwhk;.

trdk; 8:10

gpd;Dk; mtd; mtHfis Nehf;fp: ePq;fs; Ngha;f; nfhOikahdijg; Grpj;J> kJukhdijf; Fbj;J> xd;Wkpy;yhjtHfSf;Fg; gq;Ffis mDg;Gq;fs;. ,e;j ehs; ek;Kila Mz;ltUf;Fg; gupRj;jkhd ehs;> tprhug;glNtz;lhk;. fHj;jUf;Fs; kfpo;r;rpahapUg;gNj cq;fSila ngyd; vd;whd;.

NkYk; neNfkpah NtW rpy ey;yhNyhridfis toq;Ffpwhd;. ePq;fs; Ngha;f; nfhOikahdijg; Grpj;J> kJukhdijf; Fbj;J> xd;Wkpy;yhjtHfSf;Fg; gq;Ffis mDg;Gq;fs; vd;W $Wfpwhd;. neNfkpah kpfTk; fUiz epiwe;jtd; Mifahy; kw;wtHfSf;Fk; ,JNghd;w cj;jpfisf; $Wfpwhd;. ngUk;ghYk; ekJ nfhilfs; vdg;gLgit ekf;Fj; jpUk;gf; nfhLf;ff;$batHfSf;Nf ,Uf;fpd;wd. Njtdhfpa Mz;ltH ekf;F XH cjhuzj;ijf; $wpapUf;fpwhH. eP tpUe;Jgz;Zk;NghJ cd; rNfhjuiuahfpYk; cd; ge;J [dq;fisahfpYk; IRtupaKs;s mayf;jhiuahfpYk; miof;fNtz;lhk;. mioj;jhy; mtHfSk; cd;id miog;ghHfs;. mg;nghOJ cdf;Fg; gjpYf;Fg; gjpy; nra;jjhFk;. eP tpUe;Jgz;Zk;NghJ ViofisAk; CdiuAk; FUliuAk; miog;ghahf. mg;nghOJ eP ghf;fpathdhapUg;gha;. mtHfs; cdf;Fg; gjpy; nra;akhl;lhHfs;. fHj;jH cdf;Fg; gjpy; nra;thH (Y}f;.14:12-14). neNfkpahTk; ,q;Nf cz;ikahd nfhiliag; gw;wpf; Fwpg;gpl;Lf; $Wfpwhd;. xd;Wkpy;yhjtHfSf;Fg; gq;Ffis mDg;Gq;fs; vd;fpwhd;.

trdk; 8:11-12

NytpaUk; [dq;fisnay;yhk; mkHj;jp: mohjpUq;fs;> ,e;j ehs; gupRj;jkhd ehs;> tprhug;glNtz;lhk; vd;whHfs;. mg;nghOJ [dq;fs; vy;yhUk; jq;fSf;F mwptpf;fg;gl;l thHj;ijfis czHe;Jnfhz;lgbahy;> Grpj;Jf; Fbf;fTk;> gq;Ffis mDg;gTk;> kpFe;j re;Njh\k; nfhz;lhlTk; NghdhHfs;.

mg;NghJ [dq;fs; vy;yhUk; jq;fSf;F mwptpf;fg;gl;l thHj;ijfis czHe;J nfhz;lgbahy; Grpj;Jf; Fbf;fTk; gq;Ffis mDg;gTk; kpFe;j re;Njh\k; nfhz;lhlTk; NghdhHfs;. jq;fSf;F mwptpf;fg;gl;l thHj;ijfis czHe;Jnfhz;lgbahy; vd;W Ntjk; $WfpwJ. v];wh> neNfkpah Mfpa ,UtUNk epahag;gpukhzg; Gj;jfj;jpy; cs;s fw;gidfis [dq;fs; ruptug; GupeJnfhs;sNtz;LNk vd;gjpy; mjpf ftdk; nrYj;jpdhHfs;. me;j epahag; gpukhz tpjpfis tpsf;fpf; $Wtjpy; mtHfs; mjpf mf;fiw vLj;Jf;nfhz;ljpdhy; > ruptu czHe;Jnfhz;l mtHfs; kfpo;r;rpNahNl tPLfSf;Fj; jpUk;gpr;nrd;whHfs;. fHj;jUila thHj;ijfisg; Nghjpf;Fk; NghJ mjpf ftdj;Jld; ehk; nray;g;glNtz;Lk;> ,y;iynadpy; mJ ehk; ekf;Fs; Ngrpf;nfhs;Sk; xU nra;jpahfNt ,Uf;Fk;. Nfl;fpwtHfSf;Fj; NjtDila MrPHthjj;ijg; ngw;Wj; jUtjhf mikahJ.

trdk; 8:13

kWehspy; [dj;jpd; rfy tk;rj;jiytUk;> MrhupaUk;> NytpaUk;> epahag;gpukhzj;jpd; thHj;ijfis mwpe;Jnfhs;sNtz;Lk; vd;W Ntjghufdhfpa v];whtpdplj;jpy; $bte;jhHfs;.

mLj;jehspNy NtNwhU $l;lj;jhH v];whtpdplj;jpw;F te;jdH. mtHfs; [dj;jpd; rfy tk;rj;jiytUk; MrhupaUk;> NytpaUNkahtH. epahag;gpukhzj;jpd; thHj;ijfisj; njspthf mwpe;Jnfhs;sNtz;Lk; vd;Wk;> mij ruptug;Nghjpf;fNtz;Lk; vd;w Nehf;fj;JlDk; mtHfs; $bte;jdH. v];whjhd; mij mtHfSf;F tpsf;ff;$batd;. ,e;j v];wh ,];uNtypd; Njtdhfpa fHj;jH mUspa NkhNrapd; epahag;gpukhzj;jpy; Njwpd NtjghufdhapUe;jhd; (v];.7:6). kw;wtHfSf;Fk; Nghjpf;ff;$batdhftpUe;jJ vt;tsT Mr;rupakhd MrPHthjk;. xt;nthU fhupaj;jpw;fhfTk; Njtd; xt;nthUtiu Maj;jg;gLj;jp itf;fpwhH Md;Nwh? ehKk; kw;wtHfSf;Fg; Nghjpf;fj;jf;fjhf jPNkh.2:22 Njttrdq;fis ed;F fw;Wf;nfhs;s Ntz;Lkd;Nwh? Njtdhy; MrPHtjpf;fg;gl;l NghjfHfSf;fhf> NjtDf;F ];Njhj;jpuk;.

trdk; 8:14-15

mg;nghOJ epahag;gpukhzj;jpNy> ,];uNty; Gj;jpuH Vohk; khjj;jpd; gz;bifapNy $lhuq;fspy; FbapUf;fNtz;Lk; vd;W fHj;jH NkhNriaf;nfhz;L fw;gpj;j fhupak; vOjpaUf;fpwijf; fz;lhHfs;. Mifahy; vOjpapUf;fpwgb $lhuq;fisg; NghLk;gbf;F> ePq;fs; kiyfSf;Fg; Gwg;gl;Lg;Ngha; xyptf;fpisfisAk;> fhl;L xyptf;fpisfisAk;> kpUJr; nrbfspd; fpisfisAk;> NguPr;r kl;ilfisAk;> mlHe;j kuf;fpisfisAk; nfhz;LthUq;fs; vd;W jq;fSila rfy gl;lzq;fspYk;> vUrNykpYk; $wpg; gpurpj;jg;gLj;jpdhHfs;.

mg;nghOJ epahag;gpukhzj;jpNy> ,];uNtyH me;jg; Grpg;gpd; gz;bifapNy> $lhuq;fspy; FbapUf;f Ntz;Lk; vd;W vOjpapUf;fpwijf; fz;lhHfs;. kpUJr; nrbfspd; fpisfisAk;> NguPr;ir kl;ilfisAk;> kw;Wk; mlHe;j kuf;fpisfisAk; nfhz;L mikf;fg;gl;l $lhuq;fs; MFk;. ,e;jf; $lhuq;fs; gfypy; ntapypdpd;Wk; ,utpy; nga;Ak; gdpapdpd;Wk; ghJfhg;ghf ,Uf;fty;yjhFk;. mJ ,];uNtyH tdhe;juq;fspy; gazpfshf ,Ue;jNghJ Njtd; NkhNrf;Ff; fw;gpj;j Kiwikfspd;gbahdnjhU fl;lisahFk;. me;jg; gz;bifapd; Kiw ,uz;L fhyg;gpupTfisf; nfhz;ljhFk;. Kjyhtjhf epyj;jpd; gyidr; Nrfupj;J itj;jgpd; Grpj;Jf; Fbj;J kfpo;tjhFk;. ,jid Voehs; mtHfs; nfhz;lhlNtz;Lk;. ,uz;lhtjhf> me;j VOehs;fSk; Njtd; ,];uNty; Gj;jpuiu vfpg;J Njrj;jpypUe;J Gwg;glg;gz;zpdNghJ mtHfisf; $lhuq;fspy; FbapUf;fg;gz;zpdij epidT$Uk;gb me;jj; jioj;jpUf;fpw tpUl;rq;fspd; fpisfisf; nfhz;L mikf;fg;gl;l me;jf; $lhuq;fspNy FbapUf;fNtz;Lk; (Nytp.23:34-42).

trdk; 8:16-19

mg;gbNa [dq;fs; ntspNa Ngha; mitfisf; nfhz;Lte;J> mtutH jq;fs; tPLfs;NkYk;> jq;fs; Kw;wq;fspYk;> NjtDila Myag;gpufhuq;fspYk;> jz;zPHthry; tPjpapYk;> vg;gpuhaPk; thry; tPjpapYk; jq;fSf;Ff; $lhuq;fisg; Nghl;lhHfs;. ,e;jg;gpufhukhfr; rpiwapUg;gpypUe;J jpUk;gp te;jtHfspd; rigahH vy;yhUk; $lhuq;fisg; Nghl;L> $lhuq;fspy; FbapUe;jhHfs;. ,g;gbNa E}dpd; Fkhudhfpa NahRthtpd; ehl;fs;Kjy; me;ehs;kl;Lk; ,];uNty; Gj;jpuH nra;ahjpUe;J ,g;nghOJ nra;jgbahy;> kpFe;j re;Njh\Kz;lhapUe;jJ. Kjyhk; ehs; njhlq;fpf; filrpehs;kl;Lk;> jpdk;jpdk; NjtDila epahag;gpukhz G];jfk; thrpf;fg;gl;lJ. VOehs; gz;bifia Mrupj;jhHfs;. vl;lhk;ehNshntdpy;> Kiwikapd;gbNa tpNr\pj;j Mrupg;G ehshapUe;jJ.

[dq;fs; $wg;gl;lijf; Nfl;L tpsq;fpf; nfhz;lTlNd> mtHfs; clNd Gwg;gl;L fhLfSf;Fs; nrd;W> jioj;jpUf;fpw tpUl;rq;fspd; fpisfisf;nfhz;L te;J mtHfSf;Ff; $lhuq;fis mikf;f Kw;gl;ldH. mitfisf; nfhz;L te;J mtutH jq;fs; tPLfs; NkYk; jq;fs; Kw;wq;fspYk; NjtDila Myag; gpufhuq;fspYk;> jz;PzPHthry; tPjpapYk; kw;Wk; gythry; tPjpfspYk; jq;fSf;Ff; $lhuq;fisg; Nghl;lhHfs;. ,t;tpjkha;f; $lhuq;fis mikj;J Voehs; me;jf; $lhuq;fspNy FbapUe;jhHfs;. mJ ghHg;gjw;f kpfTk; mofhdnjhU mikg;G MFk;. ghHf;Fk; ,lnky;yhk; ntt;NtW mstpyhd mofpa gr;ir ,iyfshy; %lg;gl;l $lhuq;fs;. mtHfs; Grpj;Jf; Fbj;J> Ngrp> me;jf; $lhuq;fspNyNa cwq;fpf; fopj;jdH. epr;rakhf> ,e;j mikg;G mtHfspd; Kd;NdhHfs; vfpg;jpypUe;J Gwg;gl;L te;jNghJ 40 tUlq;fshf $lhuq;fspNy tho;e;J tdhe;juq;fisf; fle;j tuyhWfis mtHfs; epidT$u cjtpaJ.

NahRthtpd; fhyKjy; ,e;jf; $lhug;gz;bif nfhz;lhlg;glhkypUe;jJ. ,g;NghJ v];wh> neNfkpahtpdhy; nfhz;lhlg;gl;lJ. ,g;NghJ NahRthtpd; fhyj;jpw;Fg; gpd;> Kjd;Kiwahff; nfhz;lhlg;gl;lNghJ kpFe;j re;Njh\Kz;lhfpapUe;jJ. fHj;jUila thHj;ijfSf;Ff; fPo;g;gbAk;NghJ cz;ikahd kfpo;r;rp cz;lhtijf; fhzKbfpwJ.

v];wh NkhNrapd; epahag;gpukhzj;jpd; fl;lisfisj; njhlHe;J epiwNtw;wp te;jhd;. cghfkg;Gj;jfj;jpNy> xt;nthU Vohk; tU\j;jpd; KbtpNy > $lhug;gz;bifapy;..... ,e;j epahag;gpukhzj;ij ,];uNtyH vy;yhUk; Nfl;f> mtHfSf;F Kd;ghf thrpf;ff;fltha;.... GU\HfS;> ];jpuPfSk;> gps;isfSk;... mijf; fw;Wf;nfhz;L Njtdhfpa fHj;jUf;Fg; gae;J ,e;j epahag;gpukhz thHj;ijfspd;gb nra;af; ftdkhapUf;Fk;.... (cgh.31:11-13) vd;W $wg;gl;Ls;sJ. Mifahy; v];wh epahag;gpukhz Gj;jfj;ijj; jpwe;J thrpj;jhd;. mij mtd; xt;nthU ehSkhf VOehSk; thrpj;jhd;. xt;nthU ehSk; jpwe;jntspapy; mJ thrpf;fg;gLtij [dq;fnsy;yhUk; Nfl;lhHfs;. vt;tsT Mr;rupakhd Vuhskhd [df;$l;lk;! vl;lhk; ehNshntdpy; Kiwikapd;gbNa tpNr\pj;j Mrupg;Gehshf mJ nfhz;lhlg;gl;lJ. ,e;j vl;lhk;ehs; nfhz;lhl;lKk; NkhNrapd; fl;lisapd;gbNa nfhz;lhlg;gl;ljhFk; (vz;.29:35).

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book