10. உடன்படிக்கை முத்திரை போடப்படல்

mjpfhuk; 10

cld;gbf;if Kj;jpiu Nghlg;gly;

trdk; 10:1-29

Kj;jpiuNghl;ltHfs; ahnud;why;: mfypahtpd; Fkhudhfpa jpH\hjh vd;Dk; neNfkpah> rpNjfpah> nruhah> mrupah> vNukpah> g];$H> mkupah> ky;fp[h> mj;J}];> nrgdpah> ky;Y}f;> MuPk;> nkNuNkhj;> xgjpah> jhdpNay;> fpNeNjhd;> ghUf;> nkRy;yhk;> mgpah> kPahkpd;> khrpah> gpy;fha;> nrkhah vd;Dk; MrhupaHfSk;> Nytpauhfpa mrdpahtpd; Fkhud; naRth> vdhjhjpd; Fkhuupy; xUtdhfpa gpd;D}ap> fj;kpNay; vd;gtHfSk;> mtHfs; rNfhjuuhfpa nrgdpah> xjpah> Nfypjh> ngyhah> Mdhd;> kPfh> NuNfhg;> mrgpah> rf;$H> nrnugpah> nrgdpah> Xjpah> ghdp> ngdpD} vd;gtHfSk;> [dj;jpd; jiytuhfpa ghNuh\;> ghfhj;Nkhthg;> Vyhk;> rj;J}> ghdp> Gd;dp> m];fhj;> ngghap> mNjhdpah> gpf;tha;> Mjpd;> MNjH> ,];fpah> mR+H> xjpah> MR+k;> ngj;rha;> MuPg;> MdNjhj;> negha;> kf;gpah];> nkRy;yhk;> VrPH> nkn\rhngNay;> rhNjhf;> aJth> ngyj;jpah> Mdhd;> mdhah> Xnrah> mddpah> mR+g;> my;NyhNf];> gpyfh> NrhNgf;> Nu$k;> m\;gdh> khnrah> mfpah> fhdhd;> Mdhd;> ky;Y}f;> Mupk;> ghdh vd;gtHfSNk. [dq;fspy; kw;wtHfshfpa MrhupaUk;> NytpaUk;> thry; fhtyhsUk;> ghlfUk;> epjdPkpaUk;> Njrq;fspd; [dq;fistpl;Lg; gpupe;J tpyfpj; NjtDila epahag;gpukhzj;Jf;Fj; jpUk;gpd midtUk;> mtHfs; kidtpfSk;> mtHfs; FkhuUk; mtHfs; Fkhuj;jpfSkhfpa mwpTk; Gj;jpAk; cs;stHfnsy;yhUk;> jq;fSf;Fg; ngupatHfshfpa jq;fs; rNfhjuNuhNl $bf;nfhz;L nfhLf;fg;gl;l NjtDila epahag;gpukhzj;jpd;gb ele;Jnfhs;Nthk; vd;Wk;> vq;fs; Mz;ltuhfpa fHj;jupd; fw;gidfisAk; rfy ePjpepahaq;fisAk;> fl;lisfisAk; vy;yhk; iff;nfhz;L> mitfspd;gb nra;Nthk; vd;Wk;>

me;j a+jHfs; me;j cld;gbf;ifia vOjp Kbj;jdH. vy;yh FLk;gq;fspd; jiytHfSk;> MrhupaHfSk;> mjpNy ifnahg;gkpl;ldH. neNfkpah KjypYk;> mtUf;Fg;gpd; Nytpapd; FLk;gj;jiytHfSk;> gpd;G kw;nwy;yhj; jiytHfSk; ifnahg;gkpl;ldH. ,tHfs; vy;yhUk; NjtDf;F Kd;ghf cld;gbf;ifia Mizapl;L gpukhzk;gz;zpdhHfs;. kw;w vy;yhUk;$l> jiytHfSld; NrHe;Jnfhz;L NkhNriaf;nfhz;L nfhLf;fg;gl;l NjtDila epahag;gpukhzj;jpd;gb ele;Jnfhs;Nthk; vd;W Mz;ltuhfpa fHj;jupd; fw;gidfisAk;> rfy ePjp epahaq;fisAk;> fl;lisfisAk; vy;yhk; iff;nfhz;L mitfspd;gb nra;Nthk; vd;Wk; Mizapl;Lg; gpukhzk;gz;zpdhHfs;.

trdk; 10:30-33

ehq;fs; vq;fs; Fkhuj;jpfisj; Njrj;jpd; [dq;fSf;Ff; nfhlhkYk;> vq;fs; FkhuUf;F mtHfs; Fkhuj;jpfisf; nfhs;shkYk; ,Ug;Nghk; vd;Wk;> Njrj;jpd; [dq;fs; Xa;TehspNy ruf;FfisAk;> ve;jtpjj;jhdpajtrj;ijAk; tpw;fpwjw;Ff;nfhz;Lte;jhy;> ehq;fs; mij Xa;TehspYk; gupRj;jehspYk; mtHfs; ifapy; nfhs;shjpUg;Nghk; vd;Wk;> ehq;fs; Vohk; tU\j;ij tpLjiy tU\khf;fpr; rfy fld;fisAk; tpl;LtpLNthk; vd;Wk; Mizapl;Lg; gpukhzk;gz;zpdhHfs;. NkYk;: ehq;fs; vq;fs; NjtDila Myaj;jpd; Muhjidf;fhfr; rKfj;jg;gq;fSf;Fk;> epj;jpaNgh[dgypf;Fk;> Xa;Tehl;fspYk; khjg;gpwg;GfspYk; nrYj;Jk; rHthq;f jfdgypfSf;Fk;> gz;biffSf;Fk;> gpujp\;ilahd nghUs;fSf;Fk;> ,];uNtYf;fhfg; ghteptpHj;jp cz;lhf;Fk; gypfSf;Fk;> vq;fs; NjtDila Myaj;jpd; rfy Ntiyf;Fk;> tU\e;NjhWk; ehq;fs; Nrf;fypy; %d;wpy; xU gq;iff; nfhLg;Nghk; vd;fpw flid vq;fs;Nky; Vw;Wf;nfhz;Nlhk;.

mtHfs; gz;zpd cld;gbf;ifapNy ehd;F mk;rq;fisf; fhzKbfpwJ. (1) me;epa Njrj;jpNy ngz;nfhLf;fhkYk;> ngz;nfhs;shkYk; ,Uj;jy; - me;epaH vd;w $Wk;NghJ ,dj;jpd; mbg;gilay;y> Njtid Vw;Wf;nfhz;ltHfs;> Vw;Wf; nfhs;shjtHfs; vd;w mbg;gilapNyNa me;epaH vdg;gl;ldH - ,e;jf; nfhs;if ,d;Wk; eilKiwapy; cs;sJ (2.nfhup.6:14-16).

(2) Xa;Tehisg; gupRj;jkhf Mrupj;jy; - ,Jtiu mtHfs; jq;fs; trjpf;Nfw;g XusTjhd; gupRj;jkhf Mrupj;Jte;jdH. cjhuzkhf Xa;TehspNy mtHfs; ruf;Ffis tpw;gijkl;Lk; epWj;jpitj;jpUe;jdH. Mdhy; me;j ,uh[;aj;jpd; kf;fs; tpw;gjw;fhff; nfhz;Lte;j> Njitg;gLk; nghUl;fis mtHfsplkpUe;J thq;fpf;nfhs;tij> Xa;Tehl;fspy; mtHfs; epWj;jpitf;ftpy;iy. Mdhy; ,g;NghJ mt;thW nra;akhl;Nlhk; vd;W cld;gbf;ifgz;zpdhHfs; (cgh.5:12-15).

(3) epahag;gpukhzj;jpy; $wg;gl;Ls;sgb Vohk; tU\j;jpy;> epyj;ijg; gapuplhky; tpl;LtpLjy; (ahj;.23:10-12> Nytp.25:4-7). mjd;gb Vohk; tU\j;jpNy epyj;jpy; tpise;j ahnjhd;iwAk; mtHfs; tpw;gkhl;lhHfs;. eilKiwapy; iff;nfhs;shj fw;gidfspy; ,JTk; xd;W (2.ehsh.36:21). me;jg; ghtj;jpw;fhf Njtd; mtHfspd; epyq;fisr; rgpj;J gadw;wjhf 70 Mz;Lfhyk; - mtHfs; rpiwg;gl;bUe;j fhyj;jpy; - tpUjhthf ,Uf;fr;nra;jhH. mjDld;> mtHfs; ehq;fs; rfy fld;fisAk; tpl;LtpLNthk; vd;W Mizapl;Lf;nfhz;ldH. ehKk; nra;aNtz;ba Kf;fpakhd flikAk; mJNt. ehKk; kw;wtHfsplk; tw;GWj;jp mjpfk; ngwf;$lhjd;Nwh?

(4) filrpahf mtHfs; Mizapl;Lg; gz;zpf;nfhz;l gpukhzk; - NjtDila Myaj;jpd; rfy NtiyfSf;Fk; guhkupg;gpw;Fk; Mz;LNjhWk; xU njhifia nrYj;Jjy;. ehKk; ek;Kila Myaq;fspd; guhkupg;Gr; nrytpw;fhf kw;wtHfsplk; Nfl;gijtpl ek;kplNk Nfl;Lf;nfhs;sNtz;baJ kpfTk; mtrpakhFk;. - mJ gzk; kl;Lky;y> rfy nghUshfTk; ,Uf;f mDkjpf;fyhk;. Njtd; ekf;F midj;ijAk; nfhLj;jpUf;fpwhNu.

,t;thwhf mtHfs; cld;gbf;if nra;J Mizapl;L gpukhzk; gz;zpf;nfhz;lhHfs;.

trdk; 10:34-39

epahag;gpukhzj;jpy; vOjpapUf;fpwgbNa vq;fs; Njtdhfpa fHj;jUila gypgPlj;jpd;Nky; vupfpwjw;fhf> Fwpf;fg;gl;l fhyq;fspy; tU\htU\k; vq;fs; gpjhf;fSila FLk;gq;fspd;gbNa> vq;fs; NjtDila Myaj;Jf;Ff; nfhz;LtuNtz;ba tpwF fhzpf;iff;fhfTk;> MrhupaUf;Fk;> NytpaUf;Fk;> [dj;Jf;Fk; rPl;Lg;Nghl;Nlhk;. ehq;fs; tU\e;NjhWk; vq;fs; NjtDila Myaj;Jf;F vq;fs; Njrj;jpd; Kjw;gyidAk;> rfytpj tpUl;rq;fspd; vy;yh Kjw;fdpfisAk; nfhz;LtuTk;> epahag;gpukhzj;jpy; vOjpapUf;fpwgbNa> vq;fs; Fkhuupy; Kjw;NgWfisAk;> vq;fs; Fkhuupy; Kjw;NgWfisAk;> vq;fs; MLkhLfshfpa kpUf[Ptd;fspd; jiyaPw;WfisAk;> vq;fs; NjtDila Myaj;Jf;Fk; vq;fs; NjtDila Myaj;jpNy CopaQ;nra;fpw Mrhupauplj;Jf;Fk; nfhz;LtuTk;> ehq;fs; vq;fs; gpire;jkhtpy; Kjw;ghfj;ijAk;> vq;fs; gilg;GfisAk;> rfy kuq;fspd; Ke;jpd gydhfpa jpuhl;rg;gourj;ijAk;> vz;nziaAk;> vq;fs; NjtDila Myaj;jpd; miwfspy; itf;Fk;gb Mrhupauplj;Jf;Fk;> vq;fs; epyg;gapHfspy; jrkghfk; Nytpauplj;Jf;Fk; nfhz;LtuTk;> Nytpauhfpa ,tHfs; vq;fs; nts;shz;ikapd; gl;lzq;fspnyy;yhk; jrkghfk; NrHf;fTk;> NytpaH jrkghfk; NrHf;Fk;NghJ MNuhdpd; Fkhudhfpa xU Mrhupad; NytpaNuhNl$l ,Uf;fTk;> jrkghfkhfpa mjpNy NytpaH gj;jpy; xU gq;if vq;fs; NjtDila Myaj;jpYs;s nghf;fp\ miwfspy; nfhz;LtuTk; jpl;lk;gz;zpf;nfhz;Nlhk;. gupRj;j];jyj;jpd; gzpKl;LfSk;> CopaQ;nra;fpw MrhupaUk;> thry; fhtyhsUk;> ghlfUk; ,Uf;fpw me;j miwfspNy ,];uNty; Gj;jpuUk; NytpGj;jpuUk; jhdpak; jpuhl;rurk; vz;nza; vd;gitfspd; gilg;Gf;fisf; nfhz;LtuNtz;baJ. ,t;tpjkha; ehq;fs; vq;fs; NjtDila Myaj;ijg; guhkupahky; tpLtjpy;iynad;W jpl;lk;gz;zpf;nfhz;Nlhk;.

mLj;J xt;nthU $l;lj;jpdUf;Fk; ntt;NtW gzpfisf; nfhLf;fj; jpl;lk; nra;jdH. mjdhy; vy;yh NtiyfSk; ele;NjwTk; nghWg;Gfs; gfpHe;J mspf;fg;glTk; tha;g;G Vw;gl;lJ. gypgPlj;jpd;Nky; vupg;gjw;Fj; Njitahd tpwF fhzpf;iffisf; nfhz;L tUtjw;fhd FOit Vw;gLj;j rPl;Lg;Nghlg;gl;lJ. mLj;J tU\e;NjhWk; NjtDila Myaj;jpw;Fj; Njrj;jpd; Kjw;gyidAk;> tpUl;rq;fspd; Kjw;fdpfisAk; nfhz;LtUtJ Fwpj;Jk; jpl;lk; gz;zpf;nfhz;ldH. mLj;J MLkhLfspy; jiyaPw;WfisAk;> jpuhl;irg;gourj;ijAk;> vz;nziaAk;> Mrhupauplk; nfhLf;fj; jpl;lk; gz;zpf;nfhz;ldH. epyg;gapHfspd; jrkghfk; NytpaUf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ. mJ NjtDila nghf;fp\ miwapy; NrHf;fg;gl;lJ. Njrj;jpNy epyj;jpd; tpj;JpYk;> tpUl;rq;fspd; fdpapYk; jrkghfnky;yhk; fHj;jUf;F cupaJ. (Nytp.27:30)

NytpaHfSk; jq;fSila fhzpf;iffspy; jrk ghfj;ijf; fHj;jUf;Ff; nfhLf;fNtz;Lk;. ,it midj;Jk; NjtDila nghf;fp\ miwapNy NrHf;fg;gl;lJ. MNuhdpd; topte;jtHfshfpa MrhupaHfs;> Kd;dpd;W midj;Jg; gzpfisAk; nra;Jitf;f jpl;lk;gz;zpf;nfhz;lhHfs; (vz;.18:26).

Mifahy;> xt;nthUtUk; jdJ tUkhdj;jpd; jrk ghfj;ijf; fHj;jUf;F fhzpf;ifahff; nfhLf;fNtz;Lk; vd;W epahag;gpukhz rl;lk; $WfpwJ. rl;lNk ,g;gbnad;why; fpUigapd; fhzpf;if vj;jid mjpfkha; ,Uf;fNtz;Lk;? ekJ fhzpf;iffs; cw;rhfkha;f; nfhLf;fg;glNtz;Lk;. cw;rhfkha;f; nfhLf;fpwtdplj;jpy; Njtd; gpupakhapUf;fpwhH (2.nfhup.9:7). ,e;jf; fhzpf;iffs; midj;Jk; NjtDila nghf;fp\j;jpy; NrHf;fg;gl;lJ vd;W Ntjk; $WfpwJ. ekJ fhzpf;iffSk; mt;thNw NrHf;fg;gl;L NjtDila rpj;jj;jpd;gb Fwpj;Jitf;fg;gl;Lg; gad;gLj;jg;gLk;. vj;jid rpyhf;fpaKs;s NjtfpUig.

,e;j mjpfhuj;jpd; filrp tupfs; midj;Jk; nraiyAk; Ftpj;njLj;Jf;$WfpwJ. NjtDila Myaj;ijg; guhkupahky; tpLtjpy;iy (tr.39). ,];uNtyH NjtDila Myaj;jpw;F xOq;fhf tUif je;jtHfs;. me;jg; Gjpa ehl;bNy ,g;NghJ mtHfs; milf;fyk; Njb te;jtHfs; vd;Wk; Njtd; mtHfNshL ,Uf;fpwhH vd;Wk; ek;gpdhHfs;. NkYk; mtHfs; NjtDila Myak; ];jpukha; ,Ue;jtiuapy; mtHfSf;F ve;jtpjkhd ,f;fl;Lk; epr;rakha; Vw;glhJ vd;W mtHfs; ek;gpdhHfs;. Mifahy; mtHfSila tho;f;ifapy; rw;W m[hf;fpuijAk; Vw;glyhapw;W. mtHfs; tpUk;gpaijnay;yhk; nra;J ,\;lkhdgbnay;yhk; thoj;jiyg;gl;lhHfs;. gpwF NjtDila Mayj;jpw;Fr; nrd;W> vy;yhk; ey;ygbNa eilngWtjhf epidj;Jf;nfhz;ldH. jPHf;fjuprpfs; ,tHfSila nray;fs; Fwpj;J ,uTk; gfYk; vr;rupj;J jPHf;fjpuprdk; ciuj;jdH. a+jhtpd; fle;j filrp %d;W ,uh[hf;fspd; Ml;rpapd; fhyq;fspNy> vNukpah jPHf;fjuprp mtHfis kpfTk; fLikaha; vr;rupj;J jPHf;fjuprdk; ciuj;jhd;. ePq;fs; jpUb> nfhiynra;J> tpgrhuk;gz;zp> ngha;ahizapl;L> ghfhYf;F J}gq;fhl;b>> ePq;fs; mwpahj me;epa NjtHfisg;gpd;gw;wp> gpw;ghL te;J vd; ehkk; jupf;fg;gl;l ,e;j Myaj;jpNy> vdf;F Kd;ghf epd;W ,e;j mUtUg;Gfisnay;yhk; nra;tjw;fhf tpLjiy ngw;wpUf;fpNwhk; vd;W nrhy;tPHfNsh? vd; ehkk; jupf;fg;gl;l ,e;j Myak; cq;fs; ghHitf;F fs;sH Fif Mapw;Nwh? ,Njh ehDk; ,ijf; fz;Nld; vd;W fHj;jH nrhy;YfpwhH (vNukp.7:9-11). NkYk; fHj;jH mtHfis vr;rupj;J> mtH vd;d nra;thH vd;W $wpdhH. ehd; cq;fis vd; Kfj;ijtpl;Lj; js;spg;NghLNtd;. Njrk; ghohFk; vd;W vr;rupj;jhH. mtH vr;rupj;jgbNa mtHfSf;Fr; nra;jhH. Mifahy; me;j ,];uNtyH> ,g;NghJ NjtDf;Fg; gpupakhd fPo;g;gbjyhf ,Uf;Fk; vd;W> NjtDila Myaj;ijg; guhkupahky; tpLjiynad;W jpl;lk;gz;zp Mizapl;lhHfs;. mJ xU kfpo;r;rpahd Muk;gk;jhd;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book