11. எருசலேமில் வாழ்ந்த மக்கள்

mjpfhuk; 11

vUrNykpy; tho;e;j kf;fs;

me;j a+jHfs; Mizapl;Lj; jp;l;lk;gz;zpdJ kl;Lkd;wp jq;fs; tho;f;ifiaAk; xOq;Fglr; nra;jdH. mJ VNdhjhNdh vd;w xU tho;f;if Kiway;y. xt;nthd;Wk; kpfTk; ftdj;Jld; jpl;lkplg;gl;lJ.

me;j [dj;jpd; mjpfhupfs; vUrNykpNy FbapUe;jhHfs;. kw;w [dq;fs; jq;fSf;Fs;Ns gj;Jg;Ngupy; xUtid vUrNykpy; nrd;W FbapUf;fr;nra;jdH. kw;wtHfs; midtUk; a+jhtpd; gy gl;lzq;fspYk; fpuhkq;fspYk; FbapUf; rpjwpg;NghFk;gb nra;jhHfs;. mLj;J a+jhtpd; Gj;jpuiug;gw;wpAk; ngd;[kPd; Gj;jpuiug;gw;wpAk; Fwpg;ghf $wg;gl;Ls;sJ. mtHfs; fhupaq;fisr; ruptu nra;a tpUk;gpdhHfs; vd;gjw;F ,JTk; XH vLj;Jf;fhl;lhFk;. Kd;G nanuhngahk;> jhtPJ ,uh[htpd; Ngudhd nunfhngahKf;F tpNuhjkha; fyfk; nra;jNghJ> ,e;j ,uz;L Nfhj;jpuj;jhUk; nuNfhngahKld; JizapUe;jdH vd;W Ntjj;jpy; ehk; thrpf;fpNwhk; (1.,uh[h.12:19-20).

mLj;J> vUrNykpNy trpj;Jte;j me;j ,uz;L Nfhj;jpuj;jhupd;> FLk;gj;jiytHfs; v];whtpd; tupirg;gLj;jpf; $wpapUf;ff; fhz;fpNwhk;. kw;Wk; NjtDila Myaj;jpNy gzptpil nra;Jnfhz;bUe;j 822 Ngupd; jiytHfshd %d;W MrhupaHfspd; ngaHfs; $wg;gl;bUf;ff; fhz;fpNwhk;. mLj;J 242 FLk;gj;jiytHfspd; ngaHfisAk; 128 guhf;fpukrhypfspd; ngaHfisAk; Fwpf;fg;gl;bUf;ff; fhz;fpNwhk;. mjw;F mLj;jgb NjtDila Myaj;jpd; ntspNtiyia tprhupf;fpw jiytHfspNy %d;WNgiuAk;> mtHfSld; ,Ue; 284 NytpaHfSk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Mrhgpd; top te;jtHfshd ghlfHfSk; ,jpy; mlq;FtH (1.ehsh. 16:4-5). n[gj;jpd; ];Njhj;jpug;ghl;ilj; Jtq;Ffpwtdhd kj;jdpah> kw;wg; ghlfHfSf;Fj; jiytdhd ,Ue;jhd;.

,Nj kj;jdpahitg; gw;wp 12:8y; Jjp nra;jiy tprhupj;j jiytHfspy; xUtdhf Fwpg;gplg;gl;bUf;ff; fhz;fpNwhk;. Jjp nra;jiy tprhupf;Fk; jiytH vd thrpf;Fk;NghJ vj;Jiz kfpo;r;rp mila KbfpwJ. mJNghy ek;ikg; gw;wpf; $wg;gl VJTz;Nlh? ek;Kila jpdrup jpahdq;fspNy Jjp nra;jy; eilngWfpwjh? vg;NghJk; fHj;jUf;F ];Njhj;jpuk; nra;fpwtHfshf epidT$ug;gl KbAkh?

kWgbAk; 23>24k; trdq;fspy; me;jg; ghlfHfisg; gw;wp Urpfukhd NtW jfty;fis ehk; mwpaKbfpwJ. ghlfuhfpa mtHfSf;fhf md;whlfg;gb nfhLf;fg;gLk;gb ,uh[htpdhy; fl;lisaplg;gl;bUe;jJ. mHj;jr\;lh ,uh[hTf;Fg; ghlfHfs; vq;fpUe;jdH vd;w nra;jp vg;gb njupe;jJ? mtd; n[apj;jpUe;j ehLfspypUe;J MNyhrfHfs; ehl;bd; epiyfs;gw;wpAk; mtHfspd; Njitfs;gw;wpAk; ,uh[hTf;Fj; njuptpj;J te;jdH. ngj;jfpah vd;gtd; [dj;jpd; fhupaq;fSf;nfy;yhk; uh[htpd; rKfj;jpy; epd;whd; vd;W thrpf;fpNwhk;. filrpahf jy;Nkh; mf;$g; vd;gtHfs; thapy; fhg;ghsHfshd 172 NgUf;F jiytHfshf ,Ue;jdH.

mLj;J 25 Kjy; 36 tiuapyhd tdq;fspy; rpy fpuhkq;fspd; ngaHfs; $wg;gl;Ls;sd. mitfspy; tho;e;j kdpjHfs; vUrNykpypUe;J rw;W njhiyJ}uj;jpy; ,Ue;jdH vd;W fhz;fpNwhk;. mtHfs; rkak; tha;j;jNghJ jq;fspd; Gujhd ,lq;fSf;Fj; jpUk;gpr; nrd;wdH. ,e;j ,lq;fsidj;Jk;> mHj;jr\;lh ,uh[htpd; MSiff;Fl;gl;bUe;J. me;j [dq;fs; jq;fspd; gioa ,lq;fSf;Nf FbngaHe;J NrHe;jNghjpYk; mtHfs; me;j ,uh[htpd; MSiff;Fl;gl;l kf;fNsahthH. me;j ,lq;fspy; Xuplk; rpw;ghrhupfspd; gs;sj;jhf;F vd ngaHngw;wpUe;jJ. ,e;j ,lk; Nahg;gh gl;lzj;jUfpy; ,Ue;jJ. ,q;Fjhd; yPgNdhdpypUe;J ntl;lg;gl;l kuq;fs; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;ld. Mifahy; ,e;jf; fpuhkg;gFjpapy; ,Ue;j [dq;fs; jr;RNtiy nra;gtHfshf ,Ue;jpUf;fyhk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book