01. துரும்பும் உத்திரமும்

1. JUk;Gk; cj;jpuKk;

kj;NjA 7:1-5

ePq;fs; Fw;wthspfnsd;W jPh;f;fg;glhjgbf;F kw;wth;fisf; Fw;wthspfnsd;W jPh;f;fhjpUq;fs;. Vnddpy;> ePq;fs; kw;wth;fisj; jPh;f;fpw jPh;g;gpd;gbNa ePq;fSk; jPh;f;fg;gLtPh;fs;> ePq;fs; kw;wth;fSf;F msf;fpw mstpd;gbNa cq;fSf;Fk; msf;fg;gLk;. eP cd; fz;zpypUf;fpw cj;jpuj;ij czuhky;> cd; rNfhjud; fz;zpypUf;fpw JUk;igg; ghh;f;fpwnjd;d? ,Njh> cd; fz;zpy; cj;jpuk; ,Uf;ifapy; cd; rNfhjuid Nehf;fp: ehd; cd; fz;zpypUf;Fk; JUk;ig vLj;Jg;Nghll;Lk; vd;W eP nrhy;tnjg;gb? khaf;fhuNd! Kd;G cd; fz;zpypUf;fpw cj;jpuj;ij vLj;Jg;NghL> gpd;G cd; rNfhjud; fz;zpypUf;fpw JUk;ig vLj;Jg;Nghl tifghh;g;gha;.


mg;Ngh];jyUila elgbfs; Gj;jfk; 28k; mjpfhuk; 3k; trdk; Kjy; 6k; trdk; tiuapYk; gbf;fpwNghJ [dq;fs; vt;tsT tpiuthfg; gTiyg;gw;wp epjhdpj;jhHfs; vd;gijf; fhzKbfpwJ. Kjypy; mtidf; nfhiy ghjfd; vd;W epjhdpj;jhHfs;. gpd;dH Njtndd;W nrhd;dhHfs;. ,t;tpjkha;j; jPHg;Gf; $Wjy; jtW vd;W ghpRj;j Ntjk; $WfpwJ. jPHg;Gf; $Wjy; Mgj;jhdJ. NjtNd jPHg;Gf;$wj; jFjpAs;stH. ehk; md;G ghuhl;l mtH tpUk;GfpwhH. jPHg;Gf; $Wtij mthplNk tpl;L tplr; nrhy;fpwhH.

 

1. Fiw $WjYk; epahak; jPHj;jYk; : trdk; 7:1-2

Fiw$whNj. mg;gbahdhy; ePAk; Fiw$wg;glkhl;lha;. eP kw;wtHfSf;F msf;fpw mstpd;gbNa - eP kw;wtHfis elj;Jfpwjpd;gbNa cdf;F msf;fg;gLk; - ePAk; elj;jg;gLtha;.


(m) Fw;wg;gLj;Jjy; fpwp];jtk; my;y - ahf; 4:12.


(M) Fw;wg;gLj;Jjy; fl;Lg;ghbd;ikia ntspg;gLj;JfpwJ. Njtdpd; gps;isfs; fpwp];Jtpd; fl;Lg;ghLf;Fs;spUf;ff; fw;wpl Ntz;Lk; - 1.nfhhp.9:27


(,) Fw;wg;gLj;Jjy; jaT ,d;ikia ntspg;gLj;JfpwJ. fpwp];jtHfs; kdcUf;fKs;stHfshAk;> kd;dpf;fpwtHfshAkpUf;f Ntz;Lk; - vNgrp.4:32

2. fhpridAk; epahae;jPHj;jYk; : trdk; 7:3

rNfhjud; fz;zpYs;s JUk;igf; fhZksT fhprid fhzg;gLfpwJ. mNjNtis jd; fz;zpYs;s cj;jpuj;ijg; gw;wpa fhprid ,y;iy.


(m) kw;wtHfSila ghtj;ijf; fhz Kw;gly;: gTy;> cd;idr; Rj;jthdhff; fhj;Jf;nfhs; vd;W jPNkhj;NjATf;Fr; nrhd;dhH - 1.jPNkh.5:22


cdJ ghtj;ij Kjypy; ghH. mg;nghOJ kw;wtHfspd; ghtk; cd; fz;Zf;Fj; njhpahJ kiwe;J tpLk;. kw;wtHfis epahae;jPHf;f eP ahH? - NuhkH 14:14.


(M) kw;wtHfspd; ,Wkhg;igf; fhZjy;: eP ,Wkhg;G cs;stdh vd;gij Kjypy; mwpe;J nfhs;. epahak; tprhhpf;fpwtH fHj;jNu -1.nfhhp.4:5


3. Fw;wg;gLj;jYk; epahahe;jPHj;jYk;: trdk; 7:4

cd; fz;zpy; cj;jpuk; ,Uf;ifapy; cd; rNfhjuid Nehf;fp cd; fz;zpypUf;Fk; JUk;ig vLj;Jg; Nghll;Lkh vd;W eP nrhy;tnjg;gb?


(m) jpdKk; Raj;ijr; Rj;jpfhpf;f Ntz;Lk;. 2.nfhhp.7:1


(M) ehitAk; cjl;ilAk; fl;Lg;gLj;j Ntz;Lk;. rq;.34:13. ehit nghy;yhg;Gf;Fk; cjLfis fgl;L trdpg;Gf;Fk; tpyf;fpf; fhj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. mg;gbahdhy; ehk; mNef cgj;jputq;fSf;Fl;glhjpUg;Nghk;.


(,) ek;ik ehNk Muha;e;J Nrhjpj;J mwpa Ntz;Lk;. rq;.139:23-24. NjtNd vd;id Muha;e;J vd; ,Ujaj;ij mwpe;J nfhs;Sk;. vd;idr; Nrhjpj;J vd; rpe;jidfis mwpe;J nfhs;Sk; vd;w jhtPijg; Nghy; ehKk; jpdKk; n[gpf;f Ntz;Lk;.

 

4. jPHg;Gf;$whjgb Rj;jkhf;Fjy;: trdk; 7:5

(m) eP kw;wtidr; Rj;jpfhpf;f Kw;gLKd; cd;idr; Rj;jpfhpj;Jf; nfhs;. gpd;dH kw;wtd; Rj;jpfhpf;fg;gl cjtpnra;.

 

(M) cd; fz;zpYs;s cj;jpuj;ij vLj;Jg;NghL.


(,) cd; fz;zpYs;s cj;jpuk; vLf;fg;gl;lgpd; cd; rNfhjudpd; fz;zpYs;s JUk;igg; ghHg;gjw;Fk; vLj;Jg; NghLtjw;Fk; ,yFthapUf;Fk;. ahf;NfhG 4 Mk; mjpfhuk; 8k; trdj;ijf; fUj;jha; gbAq;fs;. ehk; kw;wtHfSf;F cjtp nra;a Ntz;Lkhdhy; Kjypy; ehk; NjtNdhL cwT nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. khakhd tho;T elj;jp kw;wtHfSf;F Mtpf;Fhpa [Ptpaj;jpy; mD$ykhapUf;f KbahJ.

 

gpwiu ew;Fzk; ,y;yhNjhH vd;W epahae;jPHg;NghH ew;Fzk; ,y;yhNjhNu vd;gijf; fhzyhk;. jd; Fiwia kiwg;gjw;fhfNt gpwhpy; Fiw fhZfpd;wdH. gpwiu epahak; jPHg;NghH NjtNdhL neUq;fpa cwT cs;stHfs; my;y. mtHfs; rpwe;j fpwp];jt tho;f;if tho;gtH my;y. epahak; jPHg;gJ NjtDf;FhpaJ.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book