02. நல்ல மேய்ப்பன்

2. ey;y Nka;g;gd;

Nahthd; 10:1-18

nka;ahfNt nka;ahfNt ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;> Ml;Lj;njhOtj;Jf;Fs; thry;topaha;g; gpuNtrpahky;> NtWtopaha; VWfpwtd; fs;sDk; nfhs;isf;fhuDkhapUf;fpwhd;. thry;topaha;g; gpuNtrpf;fpwtNdh MLfspd; Nka;g;gdhapUf;fpwhd;. thriyf; fhf;fpwtd; mtDf;Fj; jpwf;fpwhd;> MLfSk; mtd; rj;jj;Jf;Fr; nrtpnfhLf;fpwJ. mtd; jd;Dila MLfisg; Ngh;nrhy;ypf; $g;gpl;L> mitfis ntspNa elj;jpf; nfhz;LNghfpwhd;. mtd; jd;Dila MLfis ntspNa tpl;lgpd;G> mitfSf;F Kd;ghf ele;JNghfpwhd;> MLfs; mtd; rj;jj;ij mwpe;jpUf;fpwgbapdhy; mtDf;Fg; gpd;nry;YfpwJ. me;epaUila rj;jj;ij mwpahjgbapdhy; mitfs; me;epaDf;Fg; gpd;nry;yhky;> mtid tpl;Nlhbg;Nghk; vd;whh; ,e;j ctikia ,NaR mth;fSlNd nrhd;dhh;> mth;fNsh mth; nrhd;ditfspd; fUj;ij mwpatpy;iy. Mjyhy; ,NaR kWgbAk; mth;fis Nehf;fp: ehNd MLfSf;F thry; vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. vdf;F Kd;Nd te;jth;fnsy;yhUk; fs;sUk; nfhs;isf;fhuUkhapUf;fpwhh;fs;> MLfs; mth;fSf;Fr; nrtp nfhLf;ftpy;iy. ehNd thry;> vd; topaha; xUtd; cl;gpuNtrpj;jhy;> mtd; ,ul;rpf;fg;gLthd;> mtd; cs;Sk; Gwk;Gk; nrd;W> Nka;r;riyf; fz;lilthd;. jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F [Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;. ehNd ey;y Nka;g;gd;> ey;y Nka;g;gd; MLfSf;fhfj; jd; [Ptidf; nfhLf;fpwhd;. Nka;g;gdhapuhjtDk;> MLfs; jdf;Fr; nrhe;jky;yhjtDkhd $ypahs; Xeha; tUfpwijf; fz;L MLfis tpl;L Xbg;Nghfpwhd;> mg;nghOJ Xeha; MLfisg;gPwp> mitfisr; rpjwbf;Fk;. $ypahs; $ypf;fhf Ntiynra;fpwtdhifahy; Xbg;Nghfpwhd;> MLfSf;fhf mtd; ftiyg;glhd;. ehNd ey;y Nka;g;gd;> gpjh vd;id mwpe;jpUf;fpwJNghyTk;> ehd; gpjhit mwpe;jpUf;fpwJNghyTk;> ehd; vd;Dilaitfis mwpe;Jk; vd;Dilaitfshy; mwpag;gl;LkpUf;fpNwd;> MLfSf;fhf vd; [PtidAk; nfhLf;fpNwd;. ,e;jj; njhOtj;jpYs;sitfsy;yhky; NtNw MLfSk; vdf;F cz;L> mitfisAk; ehd; nfhz;Ltu Ntz;Lk;> mitfs; vd; rj;jj;Jf;Fr; nrtpnfhLf;Fk;> mg;nghOJ xNu ke;ijAk; xNu Nka;g;gDkhFk;. ehd; vd; [Ptid kWgbAk; mile;Jnfhs;Sk;gbf;F mijf; nfhLf;fpwgbapdhy; gpjh vd;dpy; md;ghapUf;fpwhh;. xUtDk; mij vd;dplj;jpypUe;J vLj;Jf;nfhs;skhl;lhd;> ehNd mijf; nfhLf;fpNwd;> mijf; nfhLf;fTk; vdf;F mjpfhuk; cz;L> mij kWgbAk; vLj;Jf;nfhs;sTk; vdf;F mjpfhuk; cz;L. ,e;jf; fl;lisia vd; gpjhtpdplj;jpy; ngw;Wf;nfhz;Nld; vd;whh;.

ehnky;yhk; MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;Njhk; vd;W Vrhah (53:6) jPHf;fjhprp $Wfpwhd;. ey;y Nka;g;gd; ctikapy; kdpjH MLfSf;Fk; fpwp];J Nka;g;gDf;Fk; xg;gplg;gl;Ls;shHfs;. kdpjH MLfisg; Nghd;wpUf;fpwhHfs;. kdpjH ghtj;jpy; tpOe;J topjg;gpj; jphptjhy; topfhl;Ljy; Njitg;gLfpwJ. fpwp];J ,t;Tyfj;jpw;F te;J jdJ NghjidahYk; Kd;khjphpahYk; kdpjUf;F Nkhl;rhde;jk; milAk; topiaf; fhz;gpj;jhH. mtH ek;ik elj;JthH.

1. xg;gpLjy;: trdk; 10:1-6

(m) ,ul;rpg;G: trdk; 1 ,t;trdj;jpd; %yk; fpwp];J guNyhf thriyr; Rl;bf; fhz;gpf;fpwhH. Nahthd; 14:6I fUj;jha; gbf;fTk;: mg; 4:12Ak; gbf;fTk;.

(M) Nka;g;gd; - trdk; 2 fpwp];J gpujhd Nka;g;gd;.

(,) ,ul;rfH – trdk; 3. fpwp];Jtpd; topelj;JjYf;Fl;gLfpwtHfSf;Fj; Njtd; ,ul;rpg;gpd; top fpwp];Jthy; jpwf;fg;gl;Ls;sJ.

(<) me;epaHfs; - trdk; 4-5 me;epaH mtUf;Fg; gpd; nry;Ytjpy;iy. Vnddpy; mtHfSf;F mtuJ rj;jk; njhptjpy;iy.

(c) Mtpf;Fhpa fUj;J – trdk; 6 ,e;j ctik Mtpf;Fhpa fUj;J mlq;fpajhifahy; cyf kdpjH ,jd; fUj;ij mwpe;J nfhs;tjpy;iy.

2. fpwp];Jtpd; trdk; 10:7-15

(m) fpwp];J: trdk; 7. mtH thryhapUf;fpwhH. ,ul;rpg;gpd; xNu top mtNu.

kD\Df;Fr; nrk;ikaha;j; Njhd;Wfpw top cz;L. mjd; KbNth kuztop-ePjp 14:12. fpwp];JNt top. ehNd thry; vd;W Nahthd; RtpNr\j;jpy; vl;L Kiw njspthf;fpAs;shH.

(M) gpur;rpid: trdk; 8. fpwp];JTf;FKd;Nd te;jtHfnsy;yhUk; fs;sUk; nfhs;isf;fhuUkhapUf;fpwhHfs;. mtHfnsy;yhUk; ghtj;jpy; nrj;jpUf;fpwhHfs;. Mdhy; fpwp];J ghtj;jpy; nrj;jtHfis capHg;gpf;f te;jhH vgp 2:1

(,) kd;dpg;G: trdk; 9. ,NaRtplk; tUfpwtJfs; fhf;fg;gLthHfs;. Mthplk; tUfpwtHfis mtH Gwk;Ng js;Stjpy;iy. NuhkH 10:13. Nahthd; 6:37. mtUila ,uj;jk; rfy ghtq;fisAk; fOtp Rj;jpfhpf;fpwJ 1.Nahthd; 1:7.

(<) Ms;j;;jj;Jtk;: trdk; 10-11. [Ptd; tr10. mtH ghpG+uz [PtDs;s Mde;j tho;f;ifia mUs te;jhH rq; 16:11. md;G: mtH MLfSf;fhf [Ptidf; nfhLj;jhH Nahthd; 15:13.

(c) eilKiw: trdk; 12-14. $ypahs; $ypf;fhf Ntiy nra;fpwhH. mtd; Njt miog;G ngw;W gzpGhptjpy;iy.

(C) ghJfhg;G: trdk; 15. mtH jd; [Ptidf; nfhLj;J MLfisg; ghJfhf;fpwhH rq; 91.

3. fhprid : trdk; 10:16-18

(m) Mj;Jk Mjhak; nra;jy;: trdk; 16. cyfj;jpw;Ff; fpwp];J Njitg;gLfpwhH. fpwp];jtHfs; jq;fs; ,ul;rpg;gpy; jpUg;jpaile;J tplf;$lhJ. gpwUk; ,ul;rpg;gila fhprid nfhs;s Ntz;Lk;. khw;F 16:15.

(M) xg;Gtpj;jy;: trdk; 17. fpwp];J jd; [Ptid kdg;G+Htkha; xg;Gtpj;jhH. MtH vy;yh ,lj;jpYs;s vy;yhUf;fhfTk; [Ptidf; nfhLj;jhH Nahthd; 3:16.

(,) jpahfk;: trdk; 18. xUtDk; vd; [Ptid vd;dplj;jpypUe;J vLj;Jf; nfhs;skhl;lhd;. ehNd mijf; nfhLf;fpNwd;. mijf; nfhLf;fTk; vdf;F mjpfhuKz;L> mij kWgbAk; vLj;Jf;nfhs;sTk; vdf;F mjpfhuKz;L. ,e;jf; fl;lisia vd; gpjhtpdplj;jpy; ngw;Wf;nfhz;Nld; vd;whH.

MLfs; Nka;g;gDf;Fr; nrtprha;f;fhjgb jq;fs; ,\;lg;gb nrd;why; mit [Ptid ,of;f NehpLk;. ehk; fpwp];Jtpd; ,Uf;Fk; tiuapYk; mtH ek;NkhbUf;Fk; tiuapYk; jPik ek;ik mZfhJ. Mtiutpl;L ehk; tpyfpr; nry;Yk;NghJ ehk; ghJfhg;ig ,of;fpNwhk;. ,ij czHe;J mtiu neUq;fpg; gpd;gw;wpr; nry;Nthk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book