03. புத்தியுள்ள கன்னிகைகளும், புத்தியற்ற கன்னிகைகளும்

3. Gj;jpAs;s fd;dpiffSk;> Gj;jpaw;w fd;dpiffSk;

kj; 25:1-13

mg;nghOJ> guNyhfuh[;ak; jq;fs; jPtl;bfisg; gpbj;Jf;nfhz;L> kzthsDf;F vjph;nfhz;LNghfg; Gwg;gl;l gj;Jf; fd;dpiffSf;F xg;ghapUf;Fk;. mth;fspy; Ie;JNgh; Gj;jpAs;sth;fSk;> Ie;JNgh; Gj;jpapy;yhjth;fSkhapUe;jhh;fs;. Gj;jpapy;yhjth;fs; jq;fs; jPtl;bfis vLj;Jf;nfhz;LNghdhh;fs;> vz;nziaNah $lf; nfhz;LNghftpy;iy. Gj;jpAs;sth;fs; jq;fs; jPtl;bfNshLq;$lj; jq;fs; ghj;jpuq;fspy; vz;nziaAk; nfhz;LNghdhh;fs;. kzthsd; tuj; jhkjpj;jNghJ> mth;fs; vy;yhUk; epj;jpiukaf;fkile;J J}q;fptpl;lhh;fs;. eLuhj;jphpapNy: ,Njh> kzthsd; tUfpwhh;> mtUf;F vjph;nfhz;LNghfg; Gwg;gLq;fs; vd;fpw rj;jk; cz;lhapw;W. mg;nghOJ> me;jr; fd;dpiffs; vy;yhUk; vOe;jpUe;J> jq;fs; jPtl;bfis Maj;jg;gLj;jpdhh;fs;. Gj;jpapy;yhjth;fs; Gj;jpAs;sth;fis Nehf;fp: cq;fs; vz;nzapy; vq;fSf;Ff; nfhQ;rq;nfhLq;fs;> vq;fs; jPtl;bfs; mize;JNghfpwNj vd;whh;fs;. Gj;jpAs;sth;fs; gpujpAj;jukhf: mg;gbay;y> vq;fSf;Fk; cq;fSf;Fk; Nghjhkypuhjgb> ePq;fs; tpw;fpwth;fsplj;jpw; Ngha;> cq;fSf;fhf thq;fpf;nfhs;Sq;fs; vd;whh;fs;. mg;gbNa mth;fs; thq;fpg;NghdNghJ kzthsd; te;Jtpl;lhh;> Maj;jkhapUe;jth;fs; mtNuhNl$lf; fypahz tPl;Lf;Fs; gpuNtrpj;jhh;fs;> fjTk; milf;fg;gl;lJ. gpd;G> kw;wf; fd;dpiffSk; te;J: Mz;ltNu> vq;fSf;Fj; jpwf;fNtz;Lk; vd;whh;fs;. mjw;F mth;: cq;fis mwpNad; vd;W> nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;. kD\Fkhud; tUk; ehisahtJ ehopifiaahtJ ePq;fs; mwpahjpUf;fpwgbahy; tpopj;jpUq;fs;. 

 ,e;j ctik ehk; fpwp];Jtpd; tUifiar; re;jpf;f Maj;jkhapUf;f Ntz;Lnkd;gij typAWj;JfpwJ. mtH jpUk;gTk; tUthH. Nahthd; 14:1-6.

kj;NjA 24 k; mjpfhuj;jpy; mtH jpUk;gTk; tUtjw;fhd milahsq;fs; nrhy;yg;gl;Ls;sd. mit epiwNtwpf; nfhz;bUf;fpd;wd. mtH jkJ [dq;fs; tpopg;ghfTk; Maj;jkhfTk; ,Uf;f tpUk;GfpwhH. Mdhy; rhj;jhd; J}f;fpf;nfhz;bUf;fTk;> Maj;jkpy;yhjpUf;fTk; tif nra;fpwhd;.

1. fd;dpiffs;: trdk; 25:1-5

(m) ctik: trdk; 1 ,J ehk; Maj;jkhapUf;ff; $Wk; XH ctik.

(M) milahsk;: trdk; 25:2-4

(1). Gj;jpapy;yhjtHfs; jPtl;bfisf; nfhz;L NghdhHfs;. jq;fs; ghj;jpuq;fspy; vz;nza; nfhz;L nry;ytpy;iy. Vw;nfdNt jq;fs; jPtl;bfspy; vz;nza; VuhskhapUg;gjhf epidj;Jf; nfhz;lhHfs;.
(2). Gj;jpAs;stHfs; jPtl;bfNshLq;$l jq;fs; ghj;jpuq;fspy; vz;nziaAk; nfhz;L NghdhHfs;. fle;j fhy epiyapy; jpUg;jpg;gl;L thshtpUf;ftpy;iy.

(,) J}f;fk;: trdk; 25:5. kzthsd; tuj; jhkjpj;j NghJ vy;yhUk; epj;jpiu kaf;fkile;jpUe;jhHfs;. J}q;fp tpl;lhHfs;. Gj;jpAs;stHfs; vz;nziar; Nrfhpj;J itj;Jtpl;L J}f;fpdhHfs;. Gj;jpapy;yhjtHfs; vz;nza; Nrfhpj;J itf;fhJ J}q;fpdhHfs;. ePjp 27:1. mtHfs; gpd;dH ghHj;Jf; nfhs;syhk; vd;W J}q;fpdhHfs;.

2. jpl;lk;: trdk; 25:6-9

(m) Maj;jk;: trdk; 6-7 > eL ,uhj;jphpapNy ,Njh kzthsd; tUfpwhH. mtUf;F vjpH nfhz;L Nghfg; Gwg;gLq;fs; vd;fpw rj;jk; cz;lhapw;W. mtHfs; jq;fs; jPtl;bfis Maj;jg;gLj;jpdH. fpwp];jtHfshfpa ehk; ,t;tpjkha; vg;nghOJk; Maj;j epiyapypUf;f Ntz;Lk;. epidahj ehopifapy; kD\ Fkhudpd; tUif ,Uf;Fkhifahy; ehk; Mtpf;Fhpa [Ptpaj;jpy; vg;nghOJk; Maj;j epiyapNyNa ,Uf;f Ntz;Lk;. kj;.24:44.

(M) nfQ;Rjy;: trdk; 8 Gj;jpapy;yhjtHfs; Gj;jpAs;stHfsplk; vz;nza;f;fhf nfQ;rpdH. fypahz itgtj;jpy; gq;Fnfhs;s kw;wtHfisr; rhHe;jpUe;jdH. ,J rupay;y.

(,) mtHfspd; epiyik: trdk; 9. ePq;fs; tpw;fpd;wtHfsplk; Ngha; thq;fpf;nfhs;Sq;fs; vd;W Gj;jpAs;stHfs; nrhd;dhHfs;. xt;nthUtUk; Maj;jkhapUf;f Ntz;LNk jtpu xUtH ,d;ndhUtUf;fhf Maj;jkhapUf;f KbahJ. XUtUf;fhf ,d;ndhUtH fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;s KbahJ. Xt;nthUtUk; fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;L kWgpwg;gile;jpUf;f Ntz;Lk;. Nahthd; 3:1-8.

3. gpur;rid: trdk; 25:10-12

(m) gpur;rpidahd epiyik: trdk; 10- fjT milf;fg;gl;Ltpl;lJ. Nehthtpd; ehl;fspy; [dq;fs; Maj;jkila Njtd; 120 ehs;fisf; nfhLj;jhH. Mjp 6:3- xUehs; fjT milf;fg;gLk; vd;gij kwe;JNghfhjpUg;Nghkhf. ePjp 29:1> Vrhah 55:6.

(M) Ntz;Ljy: trdk; 11. vq;fSf;Fj; jpwf;f Ntz;Lk; vd;W Ntz;bdhHfs;. Gj;jpAs;stHfs; mt;Ntisapy; jpwf;f KbahJ.

,. jz;lid: trdk; 12 cq;fis mwpNad; vd;w gjpy; fbdkhdNjhH jz;lidahFk;. kW gpwg;gile;jtHfs; khj;jpuNk gputNtrpf;f KbAk; . Nahthd; 3:1-8> khw;F 16:16.

4. Maj;jk;: trdk; 25:13

Tpopj;jpUe;J Maj;jkhapUq;fs;!

(m) ew;FzKs;stHfshapUf;f tpopg;ghapUq;fs;: 1nfhhp7:1. ew;FzKs;s fpwp];jtHfshapUf;f tho;ehs; KOtJk; tpopg;ghapUf;f Ntz;baJs;sJ.

(M) mHg;gzk; nra;tjpypUe;J tpyfptplhjPHfs:; -NuhkH 12:1-2- fhNyg;G 85 taJs;stdhapUf;ifapYk; jd;idf; fHj;jUf;F mHg;gzk; nra;tjpypUe;J tpyfptpltpy;iy. fHj;iuNa gpd;gw;wpdhd;- cgh 1:36- ehk; KOtJkha; mthplk; ek;ik mHg;gzk; nra;tijNa fHj;jH tpUk;GfpwhH.

(,) cq;fs; rpNefpjiuf; Fwpj;J tpopg;ghapUq;fs;: 2.nfhhp1:17. ePq;fs; cq;fs; rpNefpjhpd; jd;ikia cilatHfshapUg;gPHfs;. vdNt ePq;fs; njhpe;Jnfhs;Sk; rpNefpjiuf; Fwpj;J tpopg;ghapUf;f Ntz;Lk;. MNkh]; 3:3

ePq;fs; tpopg;ghapUf;fpwPHfsh? cq;fsplk; NghJkhd msT vz;nza; cs;sjh? vz;nza; ghpRj;j Mtpahdtiuf; Fwpg;gpLfpwJ. ehk; ghpRj;j Mtpahdtuhy; epug;gg;gl;l Ntz;Lnkd gTy; $WfpwhH. vNgrp. 5:18. fle;jfhy mDgtj;ij my;yJ MrPHthjj;ijr; rhHe;jpuhNjAq;fs;. jpdKk; NjtNdhLs;s cwitg; GJg;gpj;Jg; nfhs;Sq;fs;. ghpRj;j MtpahdtH cq;is MSif nra;jhy; ePq;fs; vg;NghJk; Maj;jkhapUg;gPHfs;. ghpRj;j MtpahdtNuhL elTq;fs;. ghpRj;j MtpahdtNuhL thOq;fs;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book