04. மெய்யான திராட்சச் செடி

4. nka;ahd jpuhl;rr; nrb

Nahthd; 15:1-17

ehd; nka;ahd jpuhl;rr;nrb> vd; gpjh jpuhl;rj;Njhl;lf;fhuh;. vd;dpy; fdpnfhlhjpUf;fpw nfhbvJNth> mij mth; mWj;Jg;NghLfpwhh;> fdpnfhLf;fpw nfhb vJNth> mJ mjpf fdpfisf; nfhLf;Fk;gb> mijr; Rj;jk;gz;Zfpwhh;. ehd; cq;fSf;Fr; nrhd;d cgNjrj;jpdhNy ePq;fs; ,g;nghONj Rj;jkhapUf;fpwPh;fs;. vd;dpy; epiyj;jpUq;fs;> ehDk; cq;fspy; epiyj;jpUg;Ngd;> nfhbahdJ jpuhl;rr;nrbapy; epiyj;jpuhtpl;lhy; mJ jhdha;f; fdpnfhLf;fkhl;lhjJ Nghy ePq;fSk; vd;dpy; epiyj;jpuhtpl;lhy;> fdpnfhLf;fkhl;Bh;fs;. ehNd jpuhl;rr;nrb> ePq;fs; nfhbfs;. xUtd; vd;dpYk; ehd; mtdpYk; epiyj;jpUe;jhy;> mtd; kpFe;j fdpfisf; nfhLg;ghd;> vd;iday;yhky; cq;fshy; xd;Wk; nra;af;$lhJ. xUtd; vd;dpy; epiyj;jpuhtpl;lhy;> ntspNa vwpAz;l nfhbiag;Nghy mtd; vwpAz;L cyh;e;J Nghthd;> mg;gbg;gl;litfisr; Nrh;j;J> mf;fpdpapNy NghLfpwhh;fs;> mitfs; vhpe;JNghk;. ePq;fs; vd;dpYk;> vd; thh;j;ijfs; cq;fspYk; epiyj;jpUe;jhy;> ePq;fs; Nfl;Lf;nfhs;tnjJNth mJ cq;fSf;Fr; nra;ag;gLk;. ePq;fs; kpFe;j fdpfisf; nfhLg;gjdhy; vd; gpjh kfpikg;gLthh;> vdf;Fk; rP\uhapUg;gPh;fs;. gpjh vd;dpy; md;ghapUf;fpwJNghy ehDk; cq;fspy; md;ghapUf;fpNwd;> vd;Dila md;gpNy epiyj;jpUq;fs;. ehd; vd; gpjhtpd; fw;gidfisf; iff;nfhz;L mtUila md;gpNy epiyj;jpUf;fpwJNghy> ePq;fSk; vd; fw;gidfisf; iff;nfhz;bUe;jhy;> vd;Dila md;gpNy epiyj;jpUg;gPh;fs;. vd;Dila re;Njh\k; cq;fspy; epiyj;jpUf;Fk;gbf;Fk;> cq;fs; re;Njh\k; epiwthapUf;Fk;gbf;Fk;> ,itfis cq;fSf;Fr; nrhd;Ndd;. ehd; cq;fspy; md;ghapUf;fpwJNghy ePq;fSk; xUthpnyhUth; md;ghapUf;fNtz;Lnkd;gNj vd;Dila fw;gidahapUf;fpwJ. xUtd; jd; rpNefpjUf;fhfj; jd; [Ptidf; nfhLf;fpw md;gpYk; mjpfkhd md;G xUthplj;jpYkpy;iy. ehd; cq;fSf;Ff; fw;gpf;fpw ahitAk; ePq;fs; nra;tPh;fshdhy;> vd;rpNefpjuhapUg;gPh;fs;. ,dp ehd; cq;fis Copaf;fhunud;W nrhy;Yfpwjpy;iy> Copaf;fhud; jd; v[khd; nra;fpwij mwpakhl;lhd;. ehd; cq;fisr; rpNefpjh; vd;Nwd;> Vnddpy; vd; gpjhtpdplj;jpy; ehd; Nfs;tpg;gl;l vy;yhtw;iwAk; cq;fSf;F mwptpj;Njd;. ePq;fs; vd;idj; njhpe;Jnfhs;stpy;iy. ehd; cq;fisj; njhpe;Jnfhz;Nld;> ePq;fs; vd; ehkj;jpdhNy gpjhitf; Nfl;Lf;nfhs;tJ vJNth> mij mth; cq;fSf;Ff; nfhLf;fj;jf;fjhf ePq;fs; Ngha;f; fdpnfhLf;Fk;gbf;Fk;> cq;fs; fdp epiyj;jpUf;Fk;gbf;Fk;> ehd; cq;fis Vw;gLj;jpNdd;. ePq;fs; xUthpnyhUth; md;ghapUf;fNtz;Lnkd;Nw ,itfis cq;fSf;Ff; fw;gpf;fpNwd;. 

kWgpwg;giljy; KbT my;y. ,J fpwp];Jtpd; XH Muk;gepiyNa. ,J GJ tho;T. mtUf;Fs; tho Muk;gpf;Fk;NghJ mtuJ gpurd;dj;ij vg;NghJk; czHe;jpl KbAk;. mt;thW fpwp];JTf;Fs; GJtho;T elj;JNthH Kjypy; fpwp];Jtpd; gf;Ftkilfpd;wdH. gpd;dH kw;wtHfisf; fpwp];JTf;Fs; nfhz;L tUfpd;wdH.

1. jpuhl;irj; Njhl;lf;fhuH: trdk; 15:1-2

(m) gpjhtpd; fhprid: trdk; 1 - fpwp];J nka;ahd jpuhl;rr; nrb. mtuJ gpjh jpuhl;irj; Njhl;lf;fhuH. ,tH jpuhl;rr; nrbapd;kPJ mjpf fhpridNahbUf;fpwhH.

(M) gpjhtpd; guhkhpg;G: trdk; 2 - jpuhl;rj; Njhl;lf;fhuuhfpa gpjh mjpff; fdp nfhLf;Fk;gb nfhbiar; Rj;jk;gz;ZfpwhH. Mtpf;Fhpa tho;f;ifapYs;s jlq;fy;fisj; Njtd; mg;Gwg;gLj;JfpwhH vd;gij ,J njhptpf;fpwJ. ePjp 3:11-12.

2. Rj;jk; nra;jy;: trdk; 3

(m) nray;fisr; Rj;jk; nra;jy;: fyh.5:16 - Mtpf;Nfw;wgb elf;f Ntz;Lk;.


(M) epidTfisr; Rj;jk; nra;jy;: ePjp 23:7 - ,Ujaj;jpd; epidT vg;gbNah mg;gbNa kdpjd; cs;shd;. XUtdJ ,Ujaj;jpd; epidT mtdJ Fzj;ij ntspg;gLj;JfpwJ. vdNt epidTfisr; Rj;jk; nra;jy; mtrpak;. mjw;F cgNjrk; Njit.

(,) md;igg; GJg;gpj;jy;: 1.nfhhp 13 - fpwp];jt tho;f;ifapd; md;G jpdk; tsHtjhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

3. xj;Jioj;jy;: trdk; 15:4-6

(m) epiyj;jpUj;jy;: trdk; 4 - epiyj;jpUj;jypy; cwitf; Fwpf;fpwJ. 1.Nah.1:7. fhj;jpUj;jYk; mtrpak;. Vrhah 40:31.

(M) rhHe;jpUj;jy;: trdk; 5 - mthpd;wp ek;khy; vJTk; nra;a KbahJ. mtNuhbUe;jhy; vy;yhk; KbAk;. gpyp 4:19.

(,) mopT: trdk; 6 - fdp nfhlhjitfs; ntl;Lz;L mf;fpdpapy; Nghlg;gLk;. kde;jpUk;GjYk; fdp nfhLj;jYk; mtrpak;. Y}f;fh 13:4. Gjpa tho;f;if mtrpak;. 2. nfhhp 5:17 ,y;iyNay; mopjy; cWjp.

4. mHg;gzpj;jy;: trdk; 157-8

(m) n[gk;: trdk; 7

 (1) Nfl;Lf; nfhs;tJ nra;ag;gLk;
(2) Njtdpd; gjpy; fpilf;fpwJ

(M) kfpikg;gLjy;: trdk; 8 - fdpnfhLf;Fk;NghJ gpjh kfpikg;gLfpwhH. mg;NghJ ehk; ,NaRtpd; rp\HfshfpNwhk;.

5. fl;lisfs;: trdk; 15:9-12

(m) NeHikahd md;G: trdk; 9 - Njtd; ek;kPJ nfhz;Ls;s md;G Nghd;W ehk; kw;wtHfs; kPJ md;G nfhs;s Ntz;Lk;.

(M) epr;rakhd md;G: trdk; 10 - mtUila fw;gidfisf; iff;nfhs;Sk;NghJ mthpy; md;G$UfpNwhk;. Nah.14:15.

(,) ntw;wp rpwf;Fk; md;G: trdk; 11. fPo;g;gbjy; re;Njh\j;ijf; nfhz;L tUfpwJ. Nahthd; 16:24.

(<) mHg;gzpj;j md;G: trdk; 12 - mtH md;ghapUe;jJNghy; md;ghapUf;f Ntz;Lk; kj;.22:39.

6. nra;aNtz;bait: trdk; 15:13-17

(m) mstplKbahj md;G - trdk; 13 - mtuJ md;G rpYitapy; ntspg;gl;lJ. Nahthd; 3:16> 1.Nahthd; 3:16. mjid ehk; ntspg;gLj;jNtz;Lk;.

(M) mt;td;gpid ehk; mtuJ fw;gidfisf; iff;nfhs;tjd; %yk; ntspg;gLj;jyhk;. mtuJ fw;fisfisf; iff;nfhs;Sk;NghJ mtuJ rpNefpjuhfpNwhk;. trdk; 14.

(,) trdk; 15-17 - mtuJ md;G nfhLf;fpwJ. mtuJ md;G ek; RfJf;fj;jpy; gq;F nfhs;SfpwJ. mt;td;G ghtj;jpypUe;J kPl;nlLf;fpwJ. khw;F 16:16-20.

ePq;fs; fpwp];Jtpy; epiyj;jpUf;fpwPHfsh? mtNuhL jpdKk; elf;fpwPHfsh? mtNuhL jpdKk; NgRfpwPHfsh? jpdKk; tsUfpwPHfsh? fdpnfhLf;fpwPHfsh? ,oe;JNghdtHfshff; fpwp];JTf;fha; Mjhag;gLj;JfpwPHfsh? cq;fspy; fhzg;gLk; Njitaw;witfis mg;Gwg;gLj;j mtUf;F ,lkspf;fpwPHfsh?

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book