06. பெரிய விருந்து

6. nghpa tpUe;J

Y}f;fh 14:16-24

mjw;F mth;: xU kD\d; nghpatpUe;ij Maj;jk;gz;zp> mNefih miog;gpj;jhd;. tpUe;J Ntisapy; jd; Copaf;fhuid Nehf;fp: eP miof;fg;gl;lth;fsplj;jpy; Ngha;> vy;yhk; Maj;jkhapUf;fpwJ> thUq;fs;> vd;W nrhy;nyd;W mtid mDg;gpdhd;. mth;fnsy;yhUk; Nghf;Fr;nrhy;yj; njhlq;fpdhh;fs;. xUtd;: xU taiyf;nfhz;Nld;> ehd; mfj;jpakha;g;Ngha;> mijg; ghh;f;fNtz;Lk;> vd;id kd;dpf;Fk;gb Ntz;bf;nfhs;SfpNwd; vd;whd;. NtnwhUtd;: Ie;Njh;khL nfhz;Nld;> mijr; Nrhjpj;Jg; ghh;f;fg;NghfpNwd;> vd;id kd;dpf;Fk;gb Ntz;bf;nfhs;SfpNwd; vd;whd;. NtnwhUtd;: ngz;iz tpthfk; gz;zpNdd;> mjpdhy; ehd; tuf;$lhJ vd;whd;. me;j Copaf;fhud; te;J> ,itfisj; jd; v[khDf;Fj; mwptpj;jhd;. mg;nghOJ tPl;nl[khd; Nfhgkile;J> jd; Copaf;fhuid Nehf;fp: eP gl;lzj;jpd; njUf;fspYk; tPjpfspYk; rPf;fpukha;g; Ngha;> ViofisAk; CdihAk; rg;ghzpfisAk; FUlihAk; ,q;Nf $l;bf;nfhz;Lth vd;whd;. Copaf;fhud; mg;gbNa nra;J: Mz;ltNu> ePh; fl;lisapl;lgb nra;jhapw;W> ,d;Dk; ,lk; ,Uf;fpwJ vd;whd;. mg;nghOJ v[khd; Copaf;fhuid Nehf;fp: eP ngUtopfspYk; NtypfsUfpYk; Ngha;> vd; tPL epiwAk;gbahf [dq;fis cs;Ns tUk;gb tUe;jpf; $l;bf;nfhz;Lth> miof;fg;gl;bUe;j me;j kD\hpy; xUtdhfpYk; vd; tpUe;ij Urpghh;g;gjpy;iy nad;W cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whd; vd;W nrhd;dhh;.

,ul;rpg;gpw;fhd miog;ig tpsf;Ftjw;fhf ,NaR fpwp];J ,e;j ctikiar; nrhd;dhH. Njtd; jkJ Fkhuidf; nfhLj;jhH. Fkhud; jd;idNa rpYitf;F xg;Gf;nfhLj;J ,ul;rpg;ig Vw;gLj;jpdhH. ghpRj;j MtpahdtH ek; ghtepiyiar; Rl;bf; fhl;b ,ul;rpg;gile;J nfhs;s miog;Gf; nfhLf;fpwhH. mNefe;juk; miog;Gf; nfhLf;fg;gl;Lk; kdpjH miog;ig Vw;Wf;nfhs;shj epiy ghpjhgNk.

1. tpUe;J: trdk; 14:16-17.

(m) miog;G mDg;gg;gLjy;: trdk; 16. miog;G Kd;djhfNt nfhLf;fg;gl;lJ. tpUe;jpy; gq;nfLg;gjw;F Vw;W xUq;Ffis nra;a mtHfSf;Fr; rkakpUe;jJ.

(M) kPz;Lk; miog;G: trdk; 17. miog;igf; nfhLj;Jtpl;L Rk;kh ,Uf;ftpy;iy. Ml;fs; mDg;gg;gl;L miof;fg;gl;lhHfs;.

1. ,ul;rpg;gpw;fhd miog;G - kj;.11:28-31
2. Nrit nra;tjw;fhd miog;G - khw;F 16:15 (RtpNr\k; $wptpl miog;G)
3. mHg;gzpg;gjw;fhd miog;G - NuhkH 12:1-2
4. jpahfk; nra;tjw;fhd miog;G - Y}f;fh 9:23
5. MjuT nfhLg;gjw;fhd miog;G- NuhkH 10:14-15.

2. Nghf;Fr; nrhy;Yjy;;: trdk; 14:18-20

tpUe;jpw;Fg; Nghfhjjw;fhd fhuzq;fs;

(m) tay; thq;fpaJ: trdk; 18 - xUtUk; ghHj;J mwpahjjw;F Kd;dH tay; thq;Ffpwjpy;iy. vdNt ,f;fhuzk; rhpahdjy;y.

(M) Ie;J VHkhL thq;fpaJ: trdk; 19 - ,utpNy nrd;W khl;il Nrhjpj;Jg; ghHg;gjpy;iy. vdNt ,J rhpahd fhuzkpy;iy.

(,) ngz;id tpthfk; gz;zpaJ: trdk; 20 - tpthfkhdtHfs; itgtq;fSf;Fr; nry;yhky; ,Ue;J tpLfpwjpy;iy. vdNt ,J rhpahd fhuzky;y.

Nghf;Fr; nrhy;Yjiyf; fHj;jH tpUk;GfpwJkpy;iy. mtH cz;ikahd fhuzj;ij mwpthH.

3. vjpH ghuhjtHfSf;F miog;G: trdk; 14:21-24

(m) fl;lis: trdk; 21 - Copaf;fhud; ele;jijr; nrhd;dNghJ v[khd; njUf;fspYk; tPjpfspYKs;s ViofisAk; CdiuAk; rg;ghzpfisAk; FUliuAk; mioj;Jtuf; fl;lis nfhLj;jhd;.

(M) vdpDk; ,lkpUe;jJ: trdk; 22 - mf;fl;lisgb mioj;J te;j gpd;Dk; ,lkpUe;jJ.

ehk; vj;jid Ngiuf; fpwp];JTf;Fs; nfhz;Lte;jhYk; NkYk; NkYk; mthplk; ,lKz;L. vdNt ehk; miof;fg;gl;ltHfs; NghJnkd;W jpUg;jpaile;J tplf;$lhJ. khw;F 16:15.

(,) miog;G: trdk; 23-24

1. Ngh - vy;yh ,lq;fSf;Fk; nrd;W ahtiuAk; mioAq;fs; - NuhkH 10:13> NgJU 3:9.

  1. Nehf;fk; - tpUe;Jrhiy epuk;g Ntz;Lk;. (Njtd; jkJ Myak; epuk;gp topa tpUk;GfpwhH).

    ghpRj;j Ntjj;ij thrpf;fhjpUg;gjw;Fg; Nghf;Fr; nrhy;YfpwPHfsh? n[gpf;fhjjw;Fg; Nghf;Fr; nrhy;YfpwPHfsh? Mj;Jkhit Mjhak; nra;ahjypUg;gjw;Fg; Nghf;Fr; nrhy;YfpwPHfsh?. Njtd; vy;yhtw;iwAk; mwpfpwhH. Nghf;Fr; nrhy;yhjPHfs;. ngha;iaj; Njtd; mwpfpwhH. ehk; cz;ikahapUf;f Njtd; tpUk;GfpwhH. cz;ikahd epiyia mwptpf;Fk;NghJ ek;ik typikAs;s fpwp];jtHfshf;FfpwhH.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book