07. ஐசுவரியவானும் தரித்திரனும்

7. IRthpathDk; jhpj;jpuDk;

Y}f;fh 16:19-31

epahag;gpukhzKk; jPh;f;fjhprd thf;fpaq;fSk; Nahthd;tihf;Fk; toq;fpte;jJ> mJKjy; NjtDila uh[;ak; RtpNr\kha; mwptpf;fg;gl;L tUfpwJ> ahtUk; gyte;jkha; mjpy; gpuNtrpf;fpwhh;fs;. Ntjj;jpy; xU vOj;jpd; cWg;G mtkha;g; Nghtijg;ghh;f;fpYk;> thdKk; g+kpAk; xope;JNghtJ vspjhapUf;Fk;. jd; kidtpiaj; js;sptpl;L> NtnwhUj;jpia tpthfk;gz;Zfpwtd; tpgrhuQ;nra;fpwhd;> GU\dhNy js;sg;gl;ltis tpthfk;gz;ZfpwtDk; tpgrhuQ;nra;fpwhd;. IRthpaKs;s xU kD\d; ,Ue;jhd;> mtd; ,uj;jhk;guKk; tpiyNawg;ngw;w t];jpuKk; jhpj;J> mEjpdKk; rk;gpukkha; tho;e;Jnfhz;bUe;jhd;.

kuzj;jpw;Fg; gpd;G ehk; nry;y Ntz;ba ,lk; vJ? ghjhskh? guNyhfkh?

rq; 9:17 - Njtid kwf;fpwtHfs; nry;Ykplk; eufk;.

jhdp. 12:2 - rpyUf;F epj;jpa jz;lid cz;L.
ntsp 21:8 - vhpfpw flypy; gq;filNthH ahH ahH vd;gij ,t;trdk; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;YfpwJ.
ntsp 14:11> 20:10 - eufj;jpy; Xa;Nt ,y;iy.

1. ,t;Ttikapy; tUk; egHfs;: trdk; 16:19-21

(m) IRthpathd;: trdk; 19 - ,td; ,uj;jhk;guKk; tpiyNawg;ngw;w t];jpuKk; jhpj;jtd; vd;W ,NaR Fwpg;gpLfpwhH. (rpyH mtd; ngaH ilt;]; vd;fpd;wdH. ilt;]; vd;w yj;jPd; thHj;ijf;Fr; nry;te;jd; vd;W nghUshk;)

(M) jhpj;jpud;: trdk; 20 - ,td; IRthpathdpd; Nki[apypUe;J tpOk; Jzpf;iffshy; jd; grpia Mw;w MirahapUe;jhd;. gUf;fSf;fhd kUe;J thq;f gzkpy;iy. eha;fs; te;J mtd; gUf;fis ef;fpd.

2. ,t;TtikapYs;s rpy Fwpg;Gf;fs;: trdk; 16:22-26

(m) guNyhfk;: trdk; 22. me;jj; jhpj;jpud; khpj;J Njt J}juhy; Mgpufhk; vd;Dk; ePjpkhdpd; kbapNy nfhz;LNgha; tplg;gl;lhd;. IRthpaththDk; khpj;J mlf;fk; gz;zg;gl;lhd;.

ahtUk; khpf;f Ntz;baNj – vgp.9:27

(M) eufk;: trdk; 23 - IRthpathd; ghjhsj;jpw;Fr; nrd;whd;. mtd; J}uj;jpNy MgpufhikAk; mtd; kbapNy yhrUitAk; fz;lhd;.

(,) cjtp ehLjy;: trdk; 24 - IRthpathd; cjtp ehbdhd;. jd; ehitf; Fspug;gz;zf; $wpdhd;. khw;F 9:44

(<) cjtKbahj epyik: trdk; 25 - ,uz;lhk; jUzk; fpilg;gjpy;iy.

(c) gaq;fuepiy: trdk; 26 - eufj;jpw;Fr; nrd;wtHfs; eufj;jpd; gaq;fuj;jpypUe;J ntsptu KbahJ. ,g;nghONj fpwp];Jit mz;bf; nfhs;Sq;fs;.

3. ctikapy; tUk; n[gk;: trdk; 16:27-31

(m) Ntjid: trdk; 27-28 - mjpf NtjidAs;s me;j ,lj;jpw;F jdJ rNfhjuHfs; tuhjpUf;f mtd; nra;AkhW Ntz;Lfpwhd;. ntsp 20:10> 14:11.

(M) jPHf;fjhprpfs;: trdk; 29 - Mgpufhk; mtid Nehf;fp> mtHfSf;F NkhNrAk; jPHf;fjhprpfSk; cz;L. mtHfSfF me;jr; rNfhjuHfs; nrtpnfhLf;fl;Lk; vd;whd;.

(,) Nfhhpf;if: trdk; 30 - khpj;NjhhpypUe;J xUtd; mtHfsplj;jpw;Fg; NghfNtz;Lk; vd;gJ mtdJ Ntz;Ljy;.

(<) cz;ik epiy: trdk; 31 - IRthpathdpd; rNfhjuHfs; NkhNrf;Fk; jPHf;fjhprpfSk; nrtp nfhlhkw;Nghdhy; khpj;NjhhpypUe;J xUtd; NghdhYk; nrtpnfhLf;f khl;lhHfs;.

eufk; cz;L - guNyhfk; cz;L

Fwpg;G

1. ,NaRf;fpwp];Jtpd; thHj;ijfs; - Nathd; 14:1-3
2. kdpjhpd; ifNtiy ,y;yhky; fl;lg;gl;l guktPL - 2.nfhhp.5:1
3. Njtd; fl;b cz;lhf;fpd efuj;jpw;F Mgpufhk; vjpHghHj;jpUe;jhH - vgp.11:10.
4. kuzj;jpd; gpd; fpwp];JNthL ,Ug;Nghk; vd;whH gTy; - 2.nfhhp.5:8
5. Gjpa efuk; gw;wpa ntspg;ghL - ntsp 22:1-7

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book