08. செம்மறியாடுகளும், வெள்ளாடுகளும்

8. nrk;kwpahLfSk;> nts;shLfSk;

kj;NjA 25:31-46

md;wpAk; kD\Fkhud; jkJ kfpiknghUe;jpdtuha;r; rfy ghpRj;j J}jNuhLq;$l tUk;NghJ> jkj kfpikAs;s rpq;fhrdj;jpd; Nky; tPw;wpUg;ghh;. mg;nghOJ> rfy [dq;fSk; mtUf;F Kd;ghfr; Nrh;f;fg;gLthh;fs;. Nka;g;gdhdtd; nrk;kwpahLfisAk; nts;shLfisAk; ntt;Ntwhfg; gphpf;fpwJNghy mth;fis mth; gphpj;J> nrk;kwpahLfisj; jkJ tyJgf;fj;jpYk;> nts;shLfisj; jkJ ,lJgf;fj;jpYk; epWj;Jthh;. mg;nghOJ> uh[h jkJ tyJgf;fj;jpy; epw;gth;fisg; ghh;j;J: thUq;fs; vd; gpjhtpdhy; MrPh;tjpf;fg;gl;lth;fNs> cyfk; cz;lhdJ Kjy; cq;fSf;fhf Maj;jk;gz;zg;gl;bUf;fpw uh[;aj;ijr; Rje;jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;. grpahapUe;Njd;> vdf;Fg; Ngh[dq;nfhLj;jPh;fs;> jhfkhapUe;Njd;> vd; jhfj;ijj; jPh;j;jPh;fs;> me;epadhapUe;Njd;> vd;idr; Nrh;j;Jf;nfhz;Bh;fs;> t];jpukpy;yhjpUe;Njd;> vdf;F t];jpuq;nfhLj;jPh;fs;> tpahjpahapUe;Njd;> vd;id tprhhpf;f te;jPh;fs;> fhtypypUe;Njd;> vd;idg; ghh;f;fte;jPh;fs; vd;ghh;. mg;nghOJ> ePjpkhd;fs; mtUf;Fg; gpujpAj;jukhf: Mz;ltNu> ehq;fs; vg;nghOJ ck;ikg; grpAs;stuhff; fz;L ckf;Fg; Ngh[dq; nfhLj;Njhk;? vg;nghOJ ck;ikj; jhfKs;stuhff;fz;L ck;Kila jhfj;ijj; jPh;j;Njhk;? vg;nghOJ ck;ik me;epauhff;fz;L ck;ikr; Nrh;j;Jf;nfhz;Nlhk;? vg;nghOJ ck;ik t];jpukpy;yhjtuhff; fz;L ckf;F t];jpuq;nfhLj;Njhk;? vg;nghOJ ck;ik tpahjpAs;stuhfTk; fhtypypUf;fpwtuhfTk; fz;L> ck;kplj;jpy; te;Njhk; vd;ghh;fs;. mjw;F uh[h gpujpAj;jukhf: kpfTk; rpwpatuhfpa vd; rNfhjuuhd ,th;fspy; xUtDf;F ePq;fs; vijr; nra;jPh;fNsh> mij vdf;Nf nra;jPh;fs; vd;W nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;ghh;. mg;nghOJ> ,lJgf;fj;jpy; epw;gth;fisg; ghh;j;J mth;: rgpf;fg;gl;lth;fNs> vd;idtpl;L> gprhRf;fhfTk; mtd; J}jh;fSf;fhfTk; Maj;jk;gz;zg;gl;bUf;fpw epj;jpa mf;fpdpapNy Nghq;fs;. grpahapUe;Njd;> ePq;fs; vdf;Fg; Ngh[dq;nfhLf;ftpy;iy: jhfkhapUe;Njd;> ePq;fs; vd; jhfj;ijj; jPh;f;ftpy;iy> me;epadhapUe;Njd;> ePq;fs; vd;idr; Nrh;j;Jf;nfhs;stpy;iy> t];jpukpy;yhjpUe;Njd;> ePq;fs; vdf;F t];jpuq;nfhLf;ftpy;iy> tpahjpAs;stdhAk; fhtypyilf;fg;gl;ltdhAk; ,Ue;Njd;> ePq;fs; vd;id tprhhpf;f tutpy;iynad;ghh;. mg;nghOJ> mth;fSk; mtUf;Fg; gpujpAj;jukhf: Mz;ltNu> ck;ikg; grpAs;stuhfTk;> jhfKs;stuhfTk;> me;epauhfTk;> t];jpukpy;yhjtuhfTk;> tpahjpg;gl;ltuhfTk;> fhtypyilf;fg;gl;ltuhfTk; ehq;fs; vg;nghOJ fz;L> ckf;F cjtpnra;ahjpUe;Njhk; vd;ghh;fs;. mg;nghOJ mth; mth;fSf;Fg; gpujpAj;jukhf: kpfTk; rpwpath;fshfpa ,th;fspy; xUtDf;F ePq;fs; vijr; nra;ahjpUe;jPh;fNsh> mij vdf;Nf nra;ahjpUe;jPh;fs; vd;W nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;ghh;. me;jg;gb> ,th;fs; epj;jpa Mf;fpidia milaTk;> ePjpkhd;fNsh epj;jpa [Ptid milaTk; Nghthh;fs; vd;whh;.

 fpwp];Jit cilatHfSf;Fhpa epahaj;jPHg;igr; re;jpf;f Ntz;Lnkd;gijg;gw;wp mNefH epidg;gjpy;iy. ,q;F $wg;gl;Ls;sJ> ntspg;gLj;jpd tpNr\k; 20:11-15y; $wg;gl;Ls;s ghtpfspd; epahaj;jPHg;gpw;F tpj;jpahrkhdJ fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;wpid mrl;il nra;apd; fpwp];jtd; epahak; jPHf;fg;gLtJz;L.

1. mtdJ rkak; - rq;.90:12
2. mtDf;Ff; nfhLf;fg;gl;Ls;s jhye;Jfs; - kj;.25:14-30
3. mtdJ ehT (Ngr;R) - kj;.12:36
4. mtdJ vz;zq;fs; - ntsp 23:7
5. mtdJ fphpia - gpu.12:14
6. mtdJ gzptpil - 1.nfhhp.3:8
7. fdpfs; - kj;.3:8-10

1. ,ul;rfH: trdk; 25:31-33

(m) Fkhud;: trdk; 31 - kD\Fkhud; vd;gJ khk;rj;jpypUe;j ,NaRfpwp];Jitf; Fwpg;gjhFk;. thHj;ij khk;rkhdJ. Nahthd; 1:14 - mtH kdpjDf;fhf kdpjdhdhH.

(M) gphpj;jy;: trdk; 32-33 - ,uz;L tif MLfs; ,uz;L tif [dq;fisf; Fwpf;Fk;. ePjpkhd;fs; - ghtpfs;. fpwp];J ,uz;L tifahUf;FKs;s tpj;jpahrj;ijf; Fwpg;gpLfpwhH. eufj;jpw;Fg; NghNthH ahH? ntsp 21:8.

filrpf;fhyr; rk;gtq;fisr; rw;W epidj;Jg; ghUq;fs;. fpwp];J ve;Neuj;jpYk; tuf;$Lk;. fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;ltH> guNyhfj;jpw;F vLj;Jf; nfhs;sg;gLtH. ghtpfs; VO Mz;Lfs; cgj;jputk; mDgtpg;gH. gpd;dH fpwp];Jtpd; Mapu Mz;L murhl;rp Vw;gLk;. gpd; epahaj;jPHg;G njhlHe;J eilngWk;> ntsp 20:11-15. Gjpa thdk; Gjpa G+kp Vw;gLk;.

2. gq;F nfhs;Sjy;

(m) gpujpgyd;: trdk; 34 - tyJ gf;fj;jy; epw;gtHfs; Maj;jk; gz;zg;gl;l ,uh[;aj;ijr; Rje;jhpj;Jf;nfhs;tH. NjtDila nry;tnky;yhk; mtHfSilajhFk;.

(M) gpujpgyd; ngw;wpl mtHfs; nra;jnjd;d? trdk; 35-36.
1. grpahapUe;jNghJ Mfhuk; nfhLj;J cjtpdH - trdk;35-36 (1.Nahthd; 3:17: ahf;NfhG 1:27). fpwp];jtHfs; mt;tpjkpUf;fNtz;Lk;.
2. fpwp];jtHfspd; fhprid - trdk; 37-39.
3. rpwpaHf;fpuq;Fk; fpwp];Jitg;Nghd;w jd;ik - trdk; 40. rpwpatHf;F ed;ik nra;jy; - ,J fpwp];Jtpd; jd;ik.

3. ghlDgtpj;jy;: trdk; 25:41-46

(m) gphpj;jy;: trdk; 41 - epj;jpa mf;fpdp (eufk;) gprhRf;fhfTk; mtdJ J}jHfSf;fhfTk; Maj;jk; gz;zg;gl;bUf;fpwJ. mJNt ,lJ gf;fj;jpy; epw;gtHfspd; gq;Fk;$l.

(M) tprhuk;: trdk; 42-43 - mNefUf;F ,NaRtplk; tUtjw;F Neukpy;iy. ,J tprhuk; kpFe;j fhhpak;. ew;fphpia kPl;igj; juhJ. Mdhy; kPl;G ew;fphpiaia Vw;gLj;Jk;.

(,) ghtk;: trdk; 44-45 - rup vJ vd;Wk; eykhdJ vJ vd;Wk; Kjypy; mwpe;J nfhs;Sq;fs;. gpd;dH mjid epiwNtw;Wq;fs;. ahf;.4:17. ed;ik vJntd;W mwpe;Jk; mjidr; nra;ahjpUe;jhy; ghtNk.

(<) jPHg;G: trdk; 46 - ,Utpj jPHg;G. xd;W ePjpkhd;fSf;F (fpwp];Jit Vw;Wf;nfhz;ltHfSf;F) cs;s jPHg;G. ,d;ndhd;W> fpwp];Jit Vw;Wf;nfhs;shjtHfSf;fhd jPHg;G.

fpwp];jtdhf ,Ug;gJk; fpwp];jtdhf tho;tJk; xU flikNah NtiyNah my;y. mJ fpilj;jw;fhpa xU rpyhf;fpakhFk;. vdNt fhyj;ijg; gad;gLj;Jjy; mjpf Kf;fpak;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book