09. புத்தியுள்ள மனுஷனும், புத்தியில்லாத மனுஷனும்

9. Gj;jpAs;s kD\Dk;> Gj;jpapy;yhj kD\Dk;

kj;NjA 7:24-29

Mifahy;> ehd; nrhy;ypa ,e;j thh;j;ijfisf; Nfl;L. ,itfspd;gb nra;fpwtd; vtNdh> mtidf; fd;kiyapd;Nky; jd; tPl;ilf; fl;bd Gj;jpAs;s kD\Df;F xg;gpLNtd;. ngUkio nrhhpe;J> ngUnts;sk; te;J> fhw;W mbj;J> me;j tPl;bd;Nky; NkhjpAk;> mJ tpotpy;iy> Vd;ndd;why;> mJ fd;kiyapd;Nky; m];jpghuk; Nghlg;gl;bUe;jJ. ehd; nrhy;ypa ,e;j thh;j;ijfisf;Nfl;L> ,itfspd;gb nra;ahjpUf;fpwtd; vtNdh> mtd; jd; tPl;il kzypd;Nky; fl;bd Gj;jpapy;yhj kD\Df;F xg;gplg;gLthd;. ngUkio nrhhpe;jJ> ngUnts;sk; te;J> fhw;W mbj;J> me;j tPl;bd;Nky; NkhjpdNghJ mJ tpOe;jJ> tpOe;J KOtJk; mope;jJ vd;whh;. ,NaR ,e;j thh;j;ijfisr; nrhy;yp Kbj;jNghJ> mth; Ntjghufihg;Nghy; Nghjpahky;> mjpfhuKilatuha; mth;fSf;Fg; Nghjpj;jgbahy;> [dq;fs; mtUila Nghjfj;ijf;Fwpj;J Mr;rhpag;gl;lhh;fs;. 

,NaR fpwp];J ,e;j ctikapy; Nfl;lYk; nra;jJk; vd;w ,uz;bidg;gw;wp typAWj;jpAs;shH. mNefH Nfl;fpd;wdH> Mdhy; mtuJ fl;lisf;Ff; fPo;g;gbtjpy;iy. Nfl;ly; xd;W. nra;jy; ,d;ndhd;W. mNefH ghpRj;j Ntjhfkj;ij mwpe;jpUf;fpd;wdH. Mdhy; mwpe;Js;stw;iwf; filg;gpbg;gjpy;iy.

1. Gj;jpAs;s kdpjd;: trdk; 7:24-25

(m) milahsk;: trdk; 24 - fpwp];J nrhd;dgb nra;a Ntz;Lk;. mJNt milahsk;.
1. fpwp];Jtpd; fl;lisfisf; filg;gpbf;f Ntz;Lk; - Nahthd; 14:15. mthplj;jpy; md;ghapUf;fpwtd; mtuJ fl;lisfisf; iff;nfhs;StJ mjpf epr;rak;.
2. fpwp];Jtpd; thHj;ijfisf; filg;gpbf;f Ntz;Lk; - Nahthd; 14:23. mthplj;jpy; md;ghapUg;gtd; mtuJ trdj;ijf; iff;nfhs;thd;.

(M) cWjpepiy - ngUkioAk; ngUnts;sKk; fhw;Wk;> GaYk; te;jNghJ mtH nrhw;gb Nfl;L fl;bdtdpd; tPL epiyj;J epd;wJ. mt;thW ehk; mtH nrhw;gb Nfl;L ele;jhy; Njtty;yikahy; ehk; ghJfhf;fg;gLNthk;. ehk; mope;J Nghtjpy;iy. epiyj;J epw;Nghk;. 1.NgJU 1:5> 1.jPNkh 1:1> A+jh 24.

2. Gj;jpapy;yhj kdpjd;: trdk; 7:26-27

(m) mtuJ thHj;ijia kjpahjtd;: trdk; 26 - mtuJ thHj;ijia kjpahJ> mjw;Ff; fPo;g;gbahJ ,Ue;jhy; ehk; kzypd;Nky; fl;bdtDf;F xg;ghNthk;.

1. ghtk;: ahf;.4:17 - rup vd;W njhpe;jpUe;Jk; mjidr; nra;ahjtd; ghtk; nra;fpwhd;.
2. gpbthjk;: ePjp.14:12 - rupahd topia kWf;fpwtd; kuzj;ij Nehf;fpr; nry;fpwhd;. Nahthd; 14:6. mtNu top> mt;topapy; nry;ykhl;Nld; vd;w gpbthjk; Ntz;lhk;.

(M) mopT: trdk; 27 - ngUkio nrhhpe;J ngUnts;sk; te;J> fhw;W mbj;J> me;j tPl;bd;Nky; NkhjpaNghJ mJ tpOe;jJ.

kdpjhpYk; mNefH ,g;gbNa ,Uf;fpwhHfs;. ,NaR nrhy;Ytijf; Nfl;Ls;sdH. Mdhy; mtiug; gpd;gw;wp elf;f kWf;fpd;WdH. Nahthd; 6:66.

(1). 2jPNkh.4:10 - Njhkh fpwp];Jit tpl;L tpl;lhd;.
(2) ntsp. 20:11-15 - ,NaRit kWjypg;gjhy; mtH nrhw;gb elthjjhy; mNefH jz;lidf;FhpatuhtH.

3. QhdKs;s cgNjrk;: trdk; 7:28-29

(m) NghjfH: trdk; 28 - ,NaR fpwp];J Njtdhy; mDg;gg;gl;lNghjfH. mtH mjpfhuKilatuhfg; Nghjpj;jhH. [dq;fs; mtUila Nghjfj;ijf; Fwpj;J Mr;rhpag;gl;lhHfs;.

mtH NjtdplkpUe;J te;jtH vd;gij epf;nfhNjK mwpe;jpUe;jhd; - Nahthd; 3:2.

(M) Nghjid: trdk; 29 - mtH Nghjpj;jit kdpjDf;Fg; NghJkhdJ. mtuJ Nghjidg;gb fl;LfpwPHfsh?
ePq;fs; vt;thW fl;LfpwPHfs;? mtUila thf;if ,Ujaj;jpy; itj;J itf;fpNwhkh? jhtPJ mt;tpjk; nra;jhd; - rq;.119:11> vdNt mtd; ghtj;jpypUe;J Rj;jkhf;fg;gl;lhd;. rq;.119:9.

gTy; ,Ujaj;jpy; ek;Gfpwijf; Fwpj;J $WfpwhH. NuhkH 10:9-10. xUtd; ,Ujaj;jpy; ek;GfpwNghJ epr;rakha; nray;gLj;Jthd;. ehKk; fHj;jhpd; thf;if ,Ujaj;jpy; gjpj;J fl;bl Jtf;FNthk;. 1.Nahthd; 2:17.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book