10. ஊதாரியான குமாரன்

10. Cjhhpahd Fkhud;

Y}f;fh 15:11-32

gpd;Dk; mth; nrhd;dJ: xU kD\Df;F ,uz;L Fkhuh; ,Ue;jhh;fs;. mth;fspy; ,isatd; jfg;gid Nehf;fp: jfg;gNd> M];jpapy; vdf;F tUk; gq;if vdf;Fj; juNtz;Lk; vd;whd;. me;jg;gb mtd; mth;fSf;Fj; jd; M];jpiag; gq;fpl;Lf;nfhLj;jhd;. rpy ehisf;Fg;gpd;G> ,isakfd; vy;yhtw;iwAk; Nrh;j;Jf;nfhz;L> J}uNjrj;Jf;Fg; Gwg;gl;Lg;Ngha;> mq;Nf Jd;khh;f;fkha; [Ptdk;gz;zp> jd; M];jpia mopj;Jg;Nghl;lhd;. vy;yhtw;iwAk; mtd; nrytopj;jgpd;G> me;jj; Njrj;jpNy nfhba gQ;rKz;lhapw;W. mg;nghOJ mtd; FiwTglj;njhlq;fp> me;jj; Njrj;Jf; Fbfspy; xUtdplj;jpy; Ngha; xl;bf;nfhz;lhd;. me;jf; Fbahdtd; mtidj; jd; tay;fspy; gd;wpfis Nka;f;Fk;gb mDg;gpdhd;. mg;nghOJ gd;wpfs; jpd;fpw jtpl;bdhNy jd; tapw;iw epug;g MirahapUe;jhd;> xUtDk; mij mtDf;Ff; nfhLf;ftpy;iy. mtDf;Fg; Gj;jp njspe;jNghJ> mtd;: vd; jfg;gDila $ypf;fhuh; vj;jidNah NgUf;Fg; g+h;j;jpahd rhg;ghL ,Uf;fpwJ> ehNdh grpapdhy; rhfpNwd;. ehd; vOe;J> vd; jfg;gdplj;jpw;Fg; Ngha;: jfg;gNd> guj;Jf;F tpNuhjkhfTk; ckf;F Kd;ghfTk; ghtQ;nra;Njd;. ,dpNky; ck;Kila Fkhud; vd;W nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpudy;y> ck;Kila $ypf;fhuhpy; xUtdhf vd;id itj;Jf;nfhs;Sk; vd;Ngd; vd;W nrhy;yp> vOe;J Gwg;gl;L> jd; jfg;gdplj;jpy; te;jhd;. mtd; J}uj;jpy; tUk;NghNj> mtDila jfg;gd; mtidf; fz;L> kdJUfp> Xb mtd; fOj;ijf; fl;bf;nfhz;L> mtid Kj;jQ;nra;jhd;. Fkhud; jfg;gid Nehf;fp: jfg;gNd> guj;Jf;F tpNuhjkhfTk;> ckf;F Kd;ghfTk; ghtQ;nra;Njd;> ,dpNky; ck;Kila Fkhud; vd;W nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpud; my;y vd;W nrhd;dhd;. mg;nghOJ jfg;gd; jd; Copaf;fhuih Nehf;fp: ePq;fs; cah;e;j t];jpuj;ijf; nfhz;Lte;J> ,tDf;F cLj;jp> ,td; iff;F Nkhjpuj;ijAk; fhy;fSf;Fg; ghjul;irfisAk; NghLq;fs;. nfhOj;j fd;iwf; nfhz;Lte;J mbAq;fs;. ehk; Grpj;J> re;Njh\khapUg;Nghk;. vd; Fkhudhfpa ,td; khpj;jhd;> jpUk;gTk; caph;j;jhd;> fhzhkw;Nghdhd;> jpUk;gTk; fhzg;gl;lhd; vd;whd;. mg;gbNa mth;fs; re;Njh\g;glj; njhlq;fpdhh;fs;. mtDila %j;jFkhud; taypypUe;jhd;. mtd; jpUk;gp tPl;Lf;Fr; rkPgkha; tUfpwNghJ> fPjthj;jpaj;ijAk; eldf;fspg;igAk; Nfl;L> Copaf;fhuhpy; xUtid mioj;J: ,njd;d vd;W tprhhpj;jhd;. mjw;F mtd;: ck;Kila rNfhjud; te;jhh;> mth; kWgbAk; Rfj;JlNd ck;Kila jfg;gdplj;jpy; te;J Nrh;e;jgbapdhNy mtUf;fhff; nfhOj;j fd;iw mbg;gpj;jhh; vd;whd;. mg;nghOJ mtd; Nfhgkile;J> cs;Ns Nghf kdjpy;yhjpUe;jhd;. jfg;gNdh ntspNa te;J> mtid tUe;jpaioj;jhd;. mtd; jfg;gDf;Fg; gpujpAj;jukhf: ,Njh> ,j;jid tU\fhykha; ehd; ckf;F CopaQ;nra;J> xUf;fhYk; ck;Kila fw;gidia kPwhjpUe;Jk;> vd; rpNefpjNuhNl ehd; re;Njh\khapUf;Fk;gb ePh; xUf;fhYk; vdf;F xU Ml;Lf;Fl;biaahtJ nfhLf;ftpy;iy. Ntrpfsplj;jpy; ck;Kila M];jpia mopj;Jg;Nghl;l ck;Kila Fkhudhfpa ,td; te;jTlNd nfhOj;j fd;iw ,tDf;fhf mbg;gpj;jPNu vd;whd;. mjw;Fj; jfg;gd;: kfNd> eP vg;NghJk; vd;NdhbUf;fpwha;> vdf;Fs;snjy;yhk; cd;DilajhapUf;fpwJ. cd; rNfhjudhfpa ,tNdh khpj;jhd;> jpUk;gTk; caph;j;jhd;> fhzhkw;Nghdhd;> jpUk;gTk; fhzg;gl;lhd;> MdgbapdhNy> ehk; re;Njh\g;gl;L kfpo;r;rpahapUf;fNtz;LNk vd;W nrhd;dhd; vd;whh;.

,NaR fpwp];J ,e;j ctikapy; nfl;Lg;Nghd xUtd; kdk; jpUk;gp guNyhfg; gpjhtplk; tUtijf;Fwpg;gpLfpwhH. mtdJ gy jd;ikfis ehk; fhz;fpNwhk;.

1. mtd; jfg;gDf;F tpNuhjkhf fyfk; nra;J M];jpia Nfl;lhd;.
2. ghtj;jpy; tho;e;jhd;. Mdhy; ghtk; jpUg;gjpaspf;ftpy;iy.
3. kdk; tUe;jpdhd;. jtiw czHe;jhd;.
4. jpUk;g te;jhd;. Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lhd;.

1. RaeyKs;s kfd;: trdk; 15:11-12

(m) kfd;fs;: trdk; 11 - me;jj; je;ijf;F ,U kfd;fs; ,Ue;jdH.

(M) Raeyk;: trdk; 12 - ,isa kfd; RaeyKs;stdha; M];jpapy; jd; ghfj;ijf; Nfl;lhd;.

2. ghtpahfpa kfd;: trdk; 15:13-14

(m) tpUjhtha; nryT nra;jhd;: trdk; 13 - ,isa kfd; vy;yhtw;iwAk; NrHj;Jf;nfhz;L J}u Njrj;Jf;Fg;Ngha; mq;Nf Jd;khHf;fkha; [Ptdk; gz;zp> jd; M];jpia mopj;Jg;Nghl;lhd;.

(M) Njit: trdk; 14 - vy;yhtw;iwAk; mtd; nrytopj;j gpd;G me;jj; Njrj;jpy; nfhba gQ;rKz;lhapw;W. mg;nghOJ mtd; FiwTglj; njhlq;fp gl;bdpahdhd;. mtDf;F Mfhuk; Njitg;gl;lJ.

3. Jf;fKs;s kfd;: trdk; 15:15-16

(m) rpWikailjy;: trdk; 15 - nry;te;jhpd; Fkhudhfpa mtd; $ypf;fhfg; gd;wp Nka;j;J rpWikg;gl;lhd; - 2.NgJ.2:22.

(M) grpaile;jhd;: trdk; 16 - mtdplkpUe;j gzk; gwe;Jtpl;lJ. rpNefpjUk; nrd;Wtpl;ldH. grpaile;jhd;. xUtDk; mtDf;F cjtpnra;a tutpy;iy. Jf;fkile;jhd;.

4. czHtile;j kfd;: trdk; 15:17-19

(m) Qhgfk;; te;jJ: trdk; 17 - mtDf;Fg; Gj;jpnjspe;jJ. czHT te;jJ. jfg;gd; tPl;bd; nropik gw;wpa Qhgfk; te;jJ. mtdJ jfg;gd; Njitfisr; re;jpf;Fk; rf;jpAs;std;. mJNghy; ek; gukgpjhTk; ehk; czHtilAk;NghJ ekJ Njitfisr; re;jpf;fpwhH.

(M) jPHkhdk;: trdk; 18 - gd;wpNahL tho;tij tpl;Ltpl;L je;ijaplk; nry;Nthk;; vd;W jPHkhdk; nra;jhd;.
ehKk; Njtdz;il nry;y jPHkhdk; nra;Nthk;. rq;.37:25.

(,) gioa epiyia tpLjy;: trdk; 19 - ck;Kila Fkhud; vd;W nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpudy;y. $ypf;fhuhpy; xUtdhf itj;Jf;nfhs;Sk; vd;W nrhy;Ntd; vd;W gioa epiyia tpl;L NtNwhH epiyikf;F te;jhd;.

5. ,uf;fk; fhz;gpj;jy;: trdk; 15:20-24

(m) ghrczHT: trdk; 20 - mtd; J}uj;jpy; tUk;NghNj ghrKs;s mtdJ je;ij kdJUfp xb tuNtw;whd;.

fpwp];J ek;ik tuNtw;f kdJUf;fj;NjhL MtyhapUf;fpwhH. kwe;jpl Ntz;lhk; - ntsp 3:20> Vrhah. 1:18.

(M) mwpf;ifapLjy;: trdk; 21 - mtd; jd; jtiw mwpf;ifapl;lhd;. ehKk; Njtdplk; mwpf;ifapl Ntz;Lk;. 1.Nahthd; 1:9> NuhkH 10:9-10.

(,) fhprid: trdk; 22-24 - je;ijapd; md;G mstpl KbahjJ. ekJ NjtDk; ,t;thW md;Gs;stuha; kd;dpj;J kwf;fpwhH. rq;.103:3>12.

6. gpbthjKs;s kfd;: trdk; 15:25-32

(m) fspg;G: trdk; 25 - fhzhkw;Nghdtd; jpUk;g te;jhd;. tPl;by; fspg;G Vw;gl;lJ.

(M) tprhhpj;jy;: trdk; 26 - %j;jkfd; tPl;by; fhzg;gl;l fspg;gpw;Fk; fPj thj;jpa ,irf;Fk; fhuznkd;d vd;W tprhhpj;J mwpe;jhd;.

(,) vLj;Jiuj;jy;: trdk; 27 - fhzkw;Nghd kfd; jpUk;gp te;Js;shd; vd;W vLj;Jiuf;fg;gl;lJ.

(<) Fog;gk; Vw;gLjy;: trdk; 28-32. %j;jkfd; Nfhgkile;jhd;. nghwhik nfhz;lhd;. jfg;gd; md;Gld; jpUk;gp te;jtdpd; epiyia vLj;Jiuj;Jk; %j;jkfd; mikjpg;gltpy;iy. ,J xU ngUk; ghtk;.

ghtp czHtile;J jpUk;Gk;NghJ fspg;gila Ntz;LNkad;wp frg;gilayhfhJ. kdpjdpd; fle;jfhy tho;f;ifiag;gw;wp vz;zplhJ Njtd; czHtile;j ghtpia kd;dpf;fTk; kwf;fTk; nra;fpwhH. kde;jpUk;Gfpw ghtpapdpkpj;jk; guNyhfj;jpy; re;Njh\Kz;lhFk;. Y}f;fh 15:10.

tho;f;ifia tPzhf;Fgtiug;gw;wp Fiwnrhy;yhJ mtH jpUe;jpl tifnra;a Ntz;Lk;. Njtd; me;j egH kPJ kdJUf;fKs;stH vd;gij czHj;jNtz;Lk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book