11. பந்தியில் முதன்மையான இடம்

11. ge;jpapy; Kjd;ikahd ,lk;

Yhf;fh 14:8-11

xUtdhy; fypahzj;Jf;F eP miof;fg;gl;bUf;Fk;NghJ> ge;jpapy; Kjd;ikahd ,lj;jpy; cl;fhuhNj> cd;dpYk; fdKs;std; xUNtis mtdhy; miof;fg;gl;bUg;ghd;. mg;nghOJ cd;idAk; mtidAk; mioj;jtd; cd;dplj;jpy; te;J: ,tUf;F ,lq;nfhL vd;ghd;> mg;nghOJ eP ntl;fj;NjhNl jho;e;j ,lj;jpw;Fg; NghfNtz;bajhapUf;Fk;. eP miof;fg;gl;bUf;Fk;NghJ> Ngha;> jho;e;j ,lj;jpy; cl;fhU> mg;nghOJ cd;id mioj;jtd; te;J rpNefpjNd> cah;e;j ,lj;jpy; thUk; vd;W nrhy;Yk;NghJ> cd;DlNd $lg;ge;jpapUf;fpwth;fSf;F Kd;ghf cdf;F fdKz;lhFk;. jd;idj;jhd; cah;j;JfpwtndtDk; jho;j;jg;gLthd;> jd;idj;jhd; jho;j;Jfpwtd; cah;j;jg;gLthd; vd;whh;. md;wpAk; mth; jk;ik tpUe;Jf;F mioj;jtid Nehf;fp: eP gfy;tpUe;jhtJ ,uhtpUe;jhtJ gz;Zk;NghJ> cd; rpNefpjihahfpYk; cd; rNfhjuihahfpYk;> cd; ge;J [dq;fisahfpYk;> IRthpaKs;s mayfj;jhihahfpYk; miof;fNtz;lhk;> mioj;jhy; mth;fSk; cd;id miog;ghh;fs;> mg;nghOJ cdf;Fg; gjpYf;Fg; gjpy; nra;jjhFk;. eP tpUe;Jgz;Zk;NghJ ViofisAk; CdihAk; rg;ghzpfisAk; FUlihAk; miog;ghahf. mg;nghOJ eP ghf;fpathdhapUg;gha;> mth;fs; cdf;Fg; gjpy; nra;akhl;lhh;fs;> ePjpkhd;fspd; caph;j;njOjypy; cdf;Fg; gjpy; nra;ag;gLk; vd;whh;.

 fpwp];jtdpd; Kjy; tpNuhjp Raeyk;. rhj;jhd; Raeyj;ijj; J}z;b fpwp];JTf;F vjpuhf nray;glitf;fpd;whd;. 1. Raeyk; Njtrpj;jj;ij vjpHf;fpwJ. 2. Raeyk; ek;ik Mz;Lnfhs;tjhy; Njtdpd; Ml;rp eilngw KbahjthwhfpwJ (Nahthd; 2:15-17). fpwp];J ekJ fHj;jUk; v[khdhUkhapUe;jhy; Raeyk; kiwe;J NghFk;. ehk; ,uz;L v[khd;fSf;F (Raeyj;jpw;Fk; fpwp];JTf;Fk;) Copak; nra;a KbahJ (kj;.6:24).

1. Raeyk;: trdk; 14:8

(m) NjLjy;: Raeyk; mbg;gilapy; ed;ikiaj; NjLjy; $lhJ. GTy; $Wtijg;Nghd;W ehd; my;y fpwp];JNt vd;w vz;zk; cjakhf Ntz;Lk;. fyh.2:20.

 (M) gq;F nfhs;Sjy;: trdk; 8 - fypahz tpUe;jpy; gq;Fnfhs;Sk; xUtd; Kjd;ikahd ,lj;ij tpUk;Gk;NghJ ntl;fkila NehpLk;. ek;ikj; jho;j;j Ntz;Lk;. Kjd;ikahd ,lj;ij ehLjy; Raeyk;.

2. ntl;fk;: trdk; 14:9

 (m) ntl;fkiljy;: trdk; 9 - cd;idAk;> mtidAk; mioj;jtd; cd;dplj;jpy; te;J mtDf;F eP cl;fhHe;jpUf;Fk; ,lj;ij nfhLf;ff; $wpdhy; eP ntl;fj;NjhL nry;y Ntz;bajpUf;Fk;. fyh.2:20

jd;idg; nghUl;lhf vz;Zfpwtd; epiy ,g;gbNa. ehd; rpYitapyiwag;glNtz;Lk;.

(M) gyd;: trdk; 9 - jho;e;j ,lj;jpy; cl;fhHe;jhy; caHe;j ,lj;jpw;F mioj;Jr; nry;yg;gLtha;.

3. mioj;jtdpd; mf;fiw: trdk; 14:10

 (m) jho;ikiaj; njhpe;J nfhs;Sjy;: jho;ikAld; jho;e;j ,lj;jpy; cl;fhug; goFjy; Njit. ,jpy; Rak; ,y;iy. Yhf;fh 9:23.

(M) ngUik: ngUikahapUe;jhy; jho;e;j ,lk; NjLk; kdepiy ,Uf;fhJ. Raeyk; kpFe;jpUf;Fk;.

Njtd; ngUikAs;stHfSf;F vjpHe;J epw;fpwhH. 1.NgJU 5:5.

 (,) caHj;jg;gLjy;: jho;ikAs;stHfs; caHj;jg;gLthHfs;.

 ahf; 4:10 - fHj;jUf;F Kd;ghfj; jho;ikg;gLq;fs;. mg;nghOJ mtH cq;fis caHj;JthH.

4. Mtpf;Fhpa jd;ik: trdk; 14:11

 (m) rhj;jhdpd; ngUik: ngUik rhj;jhDf;FhpaJ. rhj;jhd; jd;idj; NjtDf;F Nkyhf caHj;jpdhd;. guNyhfj;ij ,oe;jhd;. Vrhah 14:13.

 (M) Ranfsutk;: Ranfsutk; Ntz;lhk;. jho;ikNa mtrpak;. khw;F 10:35-37. ahf;NfhGk; NahthDk; fpwp];Jtpd; tyJ ghhprj;ij tpUk;gpdhHfs;. jq;fSf;F tyJ ghhprj;jpy; cl;fhUk; jFjp cz;nld;W vz;zpdhHfs;. ,jid ,NaR tpUk;gtpy;iy.

(,) cz;ikahd nfsutk;: trdk; 11 - jd;idj; jho;j;JfpwNghJjhd; cz;ikahd nfsutk; fpilf;fpwJ. jd;idj;jhd; jho;j;Jfpwtd; caHj;jg;gLthd;.

 fpwp];JTf;F ePq;fs; Kjd;ikahd ,lkspj;jhy; cq;fspy; Raeyk; ,Uf;fhJ. mtiuj; jpUg;jp nra;aKaYq;fs;. mtUf;F Kd;ghfj; jho;ikg;gLq;fs;. jho;ikf;F ,t;TyfpYk; ,dptUk; tho;tpYk; ew;gyDz;L.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book