13. தாலந்துகள்

13. jhye;Jfs;

kj;NjA 25:14-30

md;wpAk;> guNyhfuh[;ak; Gwj;Njrj;Jf;Fg; gpuahzkha;g; Nghfpw xU kD\d;> jd; Copaf;fhuih mioj;J> jd; M];jpfis mth;fs; trkha; xg;Gf;nfhLj;jJNghy; ,Uf;fpwJ. mtdtDila jpwikf;Fj;jf;fjhf> xUtdplj;jpy; Ie;J jhye;Jk;> xUtdplj;jpy; ,uz;L jhye;Jk;> xUtdplj;jpy; xU jhye;Jkhff; nfhLj;J> clNd gpuahzg;gl;Lg; Nghdhd;. Ie;J jhye;ij thq;fpdtd; Ngha;> mitfisf;nfhz;L tpahghuk; gz;zp> NtW Ie;J jhye;ijr; rk;ghjpj;jhd;. mg;gbNa ,uz;L jhye;ij thq;fpdtDk;> NtW ,uz;L jhye;ijr; rk;ghjpj;jhd;. xU jhye;ij thq;fpdtNdh> Ngha;> epyj;ijj; Njhz;b> jd; v[khDila gzj;ijg; Gijj;Jitj;jhd;. ntFfhykhdgpd;G me;j Copaf;fhuUila v[khd; jpUk;gpte;J> mth;fsplj;jpy; fzf;Ff; Nfl;lhd;. mg;nghOJ> Ie;J jhye;ij thq;fpdtd;> NtW Ie;J jhye;ijf; nfhz;Lte;J: Mz;ltNd> Ie;J jhye;ij vd;dplj;jpy; xg;Gtpj;jPNu> mitfisf;nfhz;L> ,Njh> NtW Ie;J jhye;ijr; rk;ghjpj;Njd; vd;whd;. mtDila v[khd; mtid Nehf;fp: ey;yJ> cj;jkKk; cz;ikAKs;s Copaf;fhuNd> nfhQ;rj;jpNy cz;ikahapUe;jha;> mNefj;jpd;Nky; cd;id mjpfhhpahf itg;Ngd;> cd; v[khDila re;Njh\j;jpw;Fs; gpuNtrp vd;whd;. ,uz;L jhye;ij thq;fpdtDk; te;J: Mz;ltNd> ,uz;L jhye;ij vd;dplj;jpy; xg;Gtpj;jPNu> mitfisf;nfhz;L> ,Njh> NtW ,uz;L jhye;ijr; rk;ghjpj;Njd; vd;whd;. mtDila v[khd; mtid Nehf;fp: ey;yJ> cj;jkKk; cz;ikAKs;s Copaf;fhuNd> nfhQ;rj;jpNy cz;ikahapUe;jha;> mNefj;jpd;Nky; cd;id mjpfhhpahf itg;Ngd;> cd; v[khDila re;Njh\j;jpw;Fs; gpuNtrp vd;whd;. xU jhye;ij thq;fpdtd; te;J: Mz;ltNd> ePh; tpijf;fhj ,lj;jpy; mWf;fpwtUk;> njspf;fhj ,lj;jpy; Nrh;f;fpwtUkhd fbdKs;s kD\d; vd;W mwpNtd;. Mifahy;> ehd; gae;J> Ngha;> ckJ jhye;ij epyj;jpy; Gijj;J itj;Njd;> ,Njh> ck;Kilaij thq;fpf;nfhs;Sk; vd;whd;. mtDila v[khd; gpujpAj;jukhf: nghy;yhjtDk; Nrhk;gDkhd Copaf;fhuNd> ehd; tpijf;fhj ,lj;jpy; mWf;fpwtndd;Wk;> njspf;fhj ,lj;jpy; Nrh;f;fpwtndd;wk; mwpe;jpUe;jhNa. mg;gbahdhy;> eP vd; gzj;ijf; fhRf;fhuh; trj;jpy; Nghl;Litf;f Ntz;bajhapUe;jJ> mg;nghOJ> ehd; te;J vd;Dilaij tl;bNahNl thq;fpf;nfhs;SNtNd> vd;W nrhy;yp> mtdplj;jpypUf;fpw jhye;ij vLj;J> gj;Jj; jhye;Js;stDf;Ff; nfhLq;fs;. cs;stndtNdh mtDf;Ff; nfhLf;fg;gLk;> ghpg+uzKk; milthd;> ,y;yhjtdplj;jpypUe;J cs;sJk; vLj;Jf;nfhs;sg;gLk;. gpuNah[dkw;w Copaf;fhudhfpa ,tidg; Gwk;ghd ,UspNy js;spg;NghLq;fs;> mq;Nf mOifAk; gw;fbg;Gk; cz;lhapUf;Fk; vd;whd;. md;wpAk; kD\Fkhud; jkJ kfpiknghUe;jpdtuha;r; rfy ghpRj;j J}jNuhLq;$l tUk;NghJ> jkj kfpikAs;s rpq;fhrdj;jpd; Nky; tPw;wpUg;ghh;.

jhye;J vd;gJ jpwik> epGzj;Jtk;> Gj;jpf;$Hik my;yJ tuq;fs; Mfpatw;wpidf; Fwpf;fpwJ. mtdtd; jd; jd; jhye;Jfisg; gad;gLj;Jtij mDrupj;J Njtd; epahae;jPHf;fpwhH. Xt;nthUtUf;Fk; xt;nthU tpjkhd jhye;J cs;sJ. XutUf;F Xa;Tehs; ghlk; fw;gpf;Fk; jpwdpUf;Fk;. ,d;ndhUtUf;F ghly;FOtpy; NrHe;J ghLk; jpwdpUf;Fk;> vy;yhUf;Fk; xNutpjkhd jpwikapUg;gjpy;iy. Myaj;ijr; Rj;jpfhpg;gJk; Mz;ltH je;Js;s jhye;ij cgNahfpg;gjhFk;. ve;j NtiyapYk; ehk; cz;ikahapUf;f fHj;jH tpUk;GfpwhH.

xt;nthUtUf;Fk; xt;nthU tpjkhd jhye;J nfhLf;fg;gl;lhYk;> vy;yhUf;Fk; n[gpf;Fk; jhye;J nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. mjid midtUk; gad;gLj;jNtz;Lk; (ntsp 2:10). vy;yhtw;wpYk; kuzghpae;jk; cz;ikahapUf;fNtz;Lk;.

1. ctik: trdk; 25:14-18

(m) Copaf;fhuH: trdk; 14 - v[khd; gpuahzk; NghFk; Kd;dH Copaf;fhuH mtidr; re;jpj;jdH. mtd; mtHfs; trk; M];jpfis xg;Gtpj;jhd;.
(M) gq;F itj;jy;: trdk; 15 - xUtdplj;jpy; 5000 lhyHfSk;> xUtdplj;jpy; 2000 lhyHfSk;> xUtdplj;jpy; 1000 lhyHfSk; nfhLj;jhd; vd;gJ Muha;r;rpahsHfspd; $w;W.
(,) gad;gLj;Jjy;: trdk; 16-17 5 jhye;J (5000 lhyH) ngw;wtDk;> 2 jhye;J (2000 lhyH) ngw;wtDk; tpahghuk; nra;jdH.
(<) ntl;ffukhd fhhpak;: trdk; 18 - xU jhye;J (1000 lhyH) thq;fpatd; Gijj;J itj;jhd;. gad;gLj;jtpy;iy.

 

2. jhye;Jfisg; ngw;Wf;nfhz;ltHfs;: trdk; 25:19-25


(m) jpUk;gp tUjy;: trdk; 19 - v[khd; jpUk;gp te;jhd;. mtHfsplk; fzf;Ff; Nfl;lhd;. Njtdplk; ehk; ekJ tho;f;ifiag;gw;wpa fzf;if xg;gilf;f Ntz;baapUf;fpwJ. 2.nfhhp 5:10

(M) ghuhl;Lfs;: trdk; 20-23 - jhye;Jfisg; ngw;Wf;nfhz;ltHfs; mtw;iwg; gad;gLj;jpajw;fhfg; ghuhl;Lf;fisg; ngw;Wf;nfhz;ldH. ehKk; ek; jhye;Jfis cj;jkkha; gad;gLj;jpdhy; Njtd; ek;ik MrPHtjpg;ghH. 1.nfhhp.4:2

(,) fbe;Jnfhs;sg;gLjy;: trdk; 24-26. xU jhye;ijg; Gijj;J itj;jtd; nghy;yhjtDk; Nrhk;gYkhd Copaf;fhud; vdf; fbe;J nfhs;sg;gl;lhd;.

(<) fpwp];jtHfs; jq;fs; Neuj;ijg; gad;gLj;Jk; tpjk; - rq;.90:12
jq;fs; gzj;ijr; nryTnra;Ak; tpjk; - ky;.3:8-10

jq;fs; jpwikfisAk; tuq;fisAk; gad;gLj;Jk; tpjk; gw;wpAk; Njtd; epahae;jPHg;ghH.

3. jz;lid: trdk; 25:26-30

(m) Nrhk;Ngwpj;jdk;: trdk; 30 - nghy;yhjtDk; Nrhk;gYkhd Copaf;fhuNd eP vd; gzj;ijf; fhRf;fhuH trk; Nghl;L itj;jpUf;ff;$lhNjh vd;W v[khd; Nfl;lhd;. NuhkH 12:11.

(M) e\;lk;: trdk; 27-30 - mtdplj;jpypUe;J jhye;J thq;fp gj;J jhye;J cs;stdplk; nfhLf;f fl;lisapl;lhd;. xU jhye;ijg; ngw;wtd; mjidAk; ,oe;jhd;. Gwk;ghd ,Uspy; js;sg;gl;lhd;.

(,) gbg;gpid: Njtd; epahaj;jPHg;ghH vd;gij kwe;J Nghf Ntz;lhk;. Vgp.9:27> 2.nfhhp.5:10> ntsp 20:11-15. Nrhk;gYs;stHfshAk;> nghy;yhjtHfshAk; ,Ue;jhy; jz;lidf;Fj; jg;gpNlhk;. Mj;Jk Mjhak; nra;a Ntz;baJ fpwp];jtHfspd; flik. fpilj;Js;s jhye;Jfisf; nfhz;L Mj;Jk Mjhak; nra;a Ntz;Lk;. ,y;iyNay; epahaj;jPHf;fg;gl;L jz;lidailNthk;.

Ezra Jean Dougan

ezra book
 
 
 

Nehemiah Jean Dougan

nehemiah book
 

Esther Jean Dougan

esther book